Procedura : 2009/2046(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0009/2009

Teksty złożone :

A7-0009/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/09/2009 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0011

SPRAWOZDANIE     
PDF 144kWORD 86k
9.9.2009
PE 427.052v03-00 A7-0009/2009

w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, orkan Klaus we Francji

(12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Jutta Haug

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, orkan Klaus we Francji

(12951/2009 – C7‑0130/2009 – 2009/2046(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 traktatu WE oraz art. 177 traktatu EWEA (Euratom),

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 18 grudnia 2008 r.(2),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (3),

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 7/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, przedstawiony przez Komisję dnia 22 czerwca 2009 r. (SEC(2009)0827),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 7/2009 sporządzony przez Radę dnia 7 września 2009 r. (12951/2009 – C7-0130/2009)

–   uwzględniając art. 75 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0009/2009),

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7 na 2009 r. obejmuje uruchomienie z Funduszu Solidarności UE kwoty 109,4 mln euro w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w związku ze skutkami huraganu, który nawiedził Francję w styczniu 2009 r.,

B.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7/2009 służy formalnemu wprowadzeniu tej korekty do budżetu na rok 2009,

1.  odnotowuje wstępny projekt budżetu korygującego nr 7/2009, który jest czwartym budżetem korygującym poświęconym wyłącznie Funduszowi Solidarności UE;

2.  odnotowuje, że finansowanie Funduszu Solidarności UE zostanie zapewnione w ramach rozdziału 1 4 tomu poświęconego dochodom w budżecie ogólnym Wspólnot Europejskich dotyczącego zasobów własnych według stawki opartej na produkcie narodowym brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom o finansowaniu rozdziału 13 06 budżetu 2009 dotyczącego Funduszu Solidarności;

3.  przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 7/2009 bez poprawek;

4.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(2)

Dz.U. L 69 z 13.3.2009.

(3)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja może przedłożyć wstępne projekty budżetów korygujących w przypadku „niemożliwych do uniknięcia, wyjątkowych lub nieprzewidzianych okoliczności”.

Odnośnie do różnych pozycji projektu budżetu korygującego nr 7/2009 sprawozdawca ma następujące uwagi:

1. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE

Dnia 22 czerwca Komisja Europejska wysunęła propozycję decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE w oparciu o postanowienia art. 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.

Warunki kwalifikujące do uzyskania pomocy z funduszu zostały wyszczególnione w art. 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego oraz w rozporządzeniu Rady nr 2012/2002 ustanawiającym Fundusz Solidarności UE. Należy zauważyć, że celem funduszu nie jest rekompensata szkód prywatnych, ale naprawa infrastruktury oraz że jest on także narzędziem refinansowania.

Decyzja o uruchomieniu funduszu jest przedmiotem równoległego sprawozdania przewodniczącego, który popiera tę decyzję. Należy zauważyć, że w roku budżetowym 2009 fundusz uruchomiono raz na rzecz Rumunii (11,8 mln euro).

Obecnie Komisja proponuje uruchomienie środków z Funduszu Solidarności w wysokości 109,4 mln euro na rzecz Francji, ponieważ została ona dotknięta bardzo silnym huraganem „Klaus” w styczniu 2009 r.

Całkowita roczna kwota przyznana Funduszowi Solidarności wynosi na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego z maja 2006 r. 1 mld euro. Kwota odszkodowania dla Francji pozwoli zachować co najmniej 25% środków Funduszu Solidarności UE do wyasygnowania w ostatnim kwartale roku, zgodnie z wymogami art. 4 ust. 2 rozporządzenia ustanawiającego Fundusz Solidarności UE.

Należy również przypomnieć, że dnia 17 lipca 2008 r. w trakcie posiedzenia pojednawczego Parlament i Rada oświadczyły we wspólnej deklaracji, że „z zadowoleniem przyjmują zatem zobowiązanie Komisji, zgodnie z którym od tej pory każdy wstępny projekt budżetu korygującego wymagany w związku z uruchomieniem Funduszu Solidarności będzie służył wyłącznie temu celowi”.

Wniosek ten jest, od chwili przyjęcia deklaracji, czwartym budżetem korygującym, który dotyczy wyłącznie uruchomienia Funduszu Solidarności UE.

Sprawozdawca wyraża zadowolenie z wniosku Komisji, jako że jest on zgodny ze zobowiązaniem podjętym w dniu 17 lipca 2008 r.

2. Finansowanie

Komisja proponuje przyznanie kwoty 109,4 mln w ramach rozdziału 1 4 tomu poświęconego dochodom w budżecie ogólnym Wspólnot Europejskich dotyczącego zasobów własnych według stawki opartej na PNB zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom o finansowaniu rozdziału 13 06 budżetu 2009 dotyczącego Funduszu Solidarności. Środki na uruchomienie Funduszu Solidarności UE nazywane są „nowymi środkami”. Wniosek Komisji nie przewiduje redukcji jakiejkolwiek innej linii budżetowej w ramach działu 1b (trwały rozwój- spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia) na rzecz działu 3b (obywatelstwo) wieloletnich ram finansowych, tak jak to ma zazwyczaj miejsce w przypadku interwencji z wykorzystaniem Funduszu Solidarności.

Sprawozdawca odnotowuje uwagi przekazane listownie przez przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego przewodniczącemu Komisji Budżetowej dnia XXX, w których REGI przychylnie odnosi się do uruchomienia Funduszu Solidarności UE.

Sprawozdawca zaleca przyjęcie proponowanego projektu budżetu korygującego nr 7/2009.


PROCEDURA

Tytuł

Projekt budżetu korygującego nr 7/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, orkan Klaus we Francji

Odsyłacze

12951/2009] – C7‑0130/2009 – 2009/2046(BUD)

Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG0.0.0000

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)

  Data powołania

Jutta Haug

24.1.2008

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

Data sporządzenia przez Radę projektu budżetu korygującego

8.9.2009

Data przekazania przez Radę projektu budżetu korygującego

9.9.2009

Rozpatrzenie w komisji

2.9.2009

 

 

 

 

Data przyjęcia

2.9.2009

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

1

 

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Damien Abad, Reimer Böge, Giovanni Collino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Andrea Cozzolino, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Sergej Kozlík, Helga Trüpel, Jacek Włosowicz, Miguel Portas, Vladimír Remek, Claudio Morganti, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann.

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Frederic Daerden, Cătălin Sorin, Ivan, Riikka Manner.

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

9.9.2009

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności