RAPORT referitor la Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2009 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, furtuna Klaus în Franța

9.9.2009 - (12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportoare: Jutta Haug

Procedură : 2009/2046(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0009/2009
Texte depuse :
A7-0009/2009
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2009 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, furtuna Klaus în Franța

(12951/2009 – C7‑0130/2009 – 2009/2046(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 272 din Tratatul CE și articolul 177 din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[1], în special articolele 37 și 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, adoptat definitiv la 18 decembrie 2008[2],

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[3],

–   având în vedere Proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 7/2009 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, prezentat de Comisie la 22 iunie 2009 (SEC(2009)0827),

–   având în vedere Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2009, pe care Consiliul l-a adoptat la 7 septembrie 2009 (12951/2009 – C7-0130/2009),

–   având în vedere articolul 75 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7‑0009/2009),

A. întrucât Proiectul de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general 2009 acoperă mobilizarea unei sume de 109,4 milioane EUR în credite de angajament și de plată din Fondul de solidaritate al UE pentru a contracara efectele furtunii care a afectat Franța în ianuarie 2009;

B.  întrucât scopul Proiectului de buget rectificativ nr. 7/2009 este acela de a înscrie oficial această ajustare în bugetul 2009,

1.  ia act de Proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 7/2009, care este cel de-al patrulea buget dedicat exclusiv Fondului de solidaritate al UE;

2.  ia act de faptul că finanțarea FSUE va fi asigurată din capitolul 1 4 din volumul Venituri din cadrul bugetului general al Comunităților Europene, referitor la resursele proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia nr. 2007/436/CE, EURATOM, în vederea finanțării capitolului 13 06 din bugetul 2009 privind Fondul de solidaritate;

3.  aprobă Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2009 fără modificări;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [2]  JO L 69, 13.3.2009.
  • [3]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia poate prezenta proiecte preliminare de buget rectificativ „în cazul unor circumstanțe inevitabile, excepționale sau neprevăzute”.

În ceea ce privește diversele puncte ale Proiectului de buget rectificativ nr. 7/2009, raportoarea are următoarele comentarii:

1. Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE

Comisia Europeană a prezentat la 22 iunie 2009 o propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate, în temeiul dispozițiilor de la punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006.

Condițiile de eligibilitate privind fondul sunt expuse în detaliu la punctul 26 din AII și în Regulamentul Consiliului nr. 2012/2002 de instituire a FSUE. Este important de remarcat că obiectivul fondului nu este acordarea de compensații pentru daune private, ci repararea infrastructurii, iar fondul reprezintă un instrument de refinanțare.

Decizia de mobilizare face obiectul unui raport paralel al președintelui, care aprobă decizia. Trebuie observat că, în cursul exercițiului bugetar 2009, fondul a fost mobilizat o dată în favoarea României (11,8 milioane EUR).

Acum, Comisia propune mobilizarea unui cuantum total de 109,4 milioane EUR din cadrul Fondului de solidaritate în favoarea Franței, deoarece această țară a fost afectată de furtuna foarte puternică „Klaus” în ianuarie 2009.

Cuantumul total anual al Fondului de solidaritate este fixat la 1 miliard EUR în AII din mai 2006. Cuantumul compensării pentru Franța va lăsa cel puțin 25% din cuantumul anual aflat la dispoziția FSUE pentru eventuale alocări în cursul ultimului trimestru al anului, așa cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul de instituire a FSUE.

Trebuie reamintit faptul că, la 17 iulie 2008, în cadrul concilierii, Parlamentul European și Consiliul au afirmat printr-o declarație comună că „salută angajamentul Comisiei potrivit căruia, de acum înainte, fiecare proiect preliminar de buget rectificativ necesar în vederea mobilizării Fondului de solidaritate va fi dedicat exclusiv acestui obiectiv.”

Acesta este cel de-al patrulea buget rectificativ - de la declarație - consacrat exclusiv mobilizării FSUE.

Raportoarea salută propunerea Comisiei, deoarece aceasta respectă angajamentul asumat la 17 iulie 2008.

2. Finanțare

Comisia propune alocarea unui cuantum de 109,4 milioane EUR din capitolul 1 4 din volumul Venituri din cadrul bugetului general, referitor la resursele proprii bazate pe VNB în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia nr. 2007/436/CE, EURATOM, în vederea finanțării capitolului 13 06 din bugetul 2009 privind Fondul de solidaritate. Creditele destinate mobilizării FSUE sunt resurse suplimentare. Propunerea Comisiei nu prevede reduceri în cadrul altor linii bugetare de la rubrica 1b (Creștere durabilă - Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă) în favoarea rubricii 3b (Cetățenie) din CFM, așa cum se procedează de obicei în cazul intervenției Fondului de solidaritate.

Raportoarea ia act de observațiile din scrisoarea președintei Comisiei pentru dezvoltare regională adresată președintelui Comisiei pentru bugete, prin care REGI își exprimă poziția favorabilă față de mobilizarea FSUE.

Raportoarea propune acceptarea Proiectului de buget rectificativ nr. 7/2009 propus.

PROCEDURĂ

Titlu

Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2009 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, furtuna Klaus în Franța

Referințe

12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD)

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

BUDG0.0.0000

 

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

 

 

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Jutta Haug

24.1.2008

Raportor(i) substituit (substituiți)

 

Data definitivării proiectului de buget rectificativ de către Consiliu

8.9.2009

Data transmiterii proiectului de buget rectificativ de către Consiliu

9.9.2009

Examinare în comisie

2.9.2009

 

 

 

 

Data adoptării

2.9.2009

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

1

 

Membri titulari prezenți la votul final

Damien Abad, Reimer Böge, Giovanni Collino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Andrea Cozzolino, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Sergej Kozlík, Helga Trüpel, Jacek Włosowicz, Miguel Portas, Vladimír Remek, Claudio Morganti, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann.

Membri supleanți prezenți la votul final

Frederic Daerden, Cătălin Sorin, Ivan, Riikka Manner.

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

 

Data depunerii

9.9.2009

Observații (date disponibile într-o singură limbă)

...