Postopek : 2009/2046(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0009/2009

Predložena besedila :

A7-0009/2009

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/09/2009 - 5.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0011

POROČILO     
PDF 146kWORD 79k
9.9.2009
PE 427.052v03-00 A7-0009/2009

o predlogu spremembe proračuna št. 7/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009, neurje Klaus v Franciji

(12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Jutta Haug

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu spremembe proračuna št. 7/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009, neurje Klaus v Franciji

(12951/2009 – C7‑0130/2009 – 2009/2046(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 272 Pogodbe ES in člena 177 Pogodbe Euratom,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(1), zlasti členov 37 in 38,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, kot je bil dokončno sprejet 18. decembra 2008(2),

–   ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3),

–   ob upoštevanju predhodnega predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 7/2009 za proračunsko leto 2009, ki ga je Komisija predložila 22. junija 2009 (SEK(2009)0827),

–   ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 7/2009, ki ga je Svet pripravil 7. septembra 2009 (12951/2009 – C7-0130/2009),

–   ob upoštevanju člena 75 in Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila odbora za proračun (A7-0009/2009),

A. ker predlog spremembe proračuna št. 7 k splošnemu proračunu za leto 2009 zajema uporabo sredstev solidarnostnega sklada EU v višini 109,4 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil, ki se nanašajo na posledice neurja, ki je prizadelo Francijo januarja leta 2009,

B.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 7/2009 uradna vključitev te proračunske spremembe v proračun za leto 2009,

1.  je seznanjen s predhodnim predlogom spremembe proračuna št. 7/2009, ki je četrti predlog spremembe proračuna, namenjen izključno solidarnostnemu skladu EU;

2.  je seznanjen, da bo financiranje solidarnostnega sklada EU zagotovljeno s poglavjem 1 4 prihodka splošnega proračuna Evropskih skupnosti glede lastnih sredstev iz bruto domačega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) sklepa 2007/436/ES, EURATOM, za financiranje poglavja 13 06 proračuna za leto 2009 o solidarnostnem skladu;

3.  odobri nespremenjeni predlog spremembe proračuna št. 7/2009;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(2)

UL L 69, 13. 3. 2009.

(3)

UL C 139, 14. 6. 2006, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

V skladu s členom 37(1) finančne uredbe lahko Komisija predloži predhodni predlog spremembe proračuna, če obstajajo "neodložljive, izjemne ali nepredvidene okoliščine".

Glede posameznih točk predloga spremembe proračuna št. 7/2009 ima poročevalka naslednje pripombe:

1. Uporaba sredstev solidarnostnega sklada EU

Evropska komisija je 22. junija 2009 predlagala sklep Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev solidarnostnega sklada, ki temelji na določbah iz točke 26 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

Pogoji za upravičenost do uporabe sredstev sklada so podrobno navedeni v členu 26 medinstitucionalnega sporazuma in uredbi Sveta št. 2012/2002, ki uvaja solidarnostni sklad. Treba je opozoriti, da namen sklada ni poplačilo zasebne škode, ampak popravilo infrastrukture in je orodje refinanciranja.

Sklep o uporabi sklada je bil odobren v vzporednem poročilu predsednika. Opozoriti je treba, da se je v proračunskem letu 2009 sklad uporabil enkrat v korist Romunije (11,8 milijona EUR).

Sedaj Komisija predlaga uporabo sredstev solidarnostnega sklada v višini 109,4 milijona EUR v korist Francije, saj je državo januarja leta 2009 prizadelo zelo močno neurje "Klaus".

V medinstitucionalnem sporazumu z maja 2006 je določeno, da je skupni letni znesek solidarnostnega sklada 1 milijarda EUR. Po dodelitvi zneska za nadomestilo Franciji bo ostalo na voljo vsaj še 25 % sredstev solidarnostnega sklada Evropske unije za dodelitev v zadnjem četrtletju leta, kot je predvideno v členu 4(2) uredbe o ustanovitvi solidarnostnega sklada.

Opozoriti je treba, da sta Evropski parlament in Svet v postopku usklajevanja 17. julija 2008 v skupni izjavi navedla, da pozdravljata zavezo Komisije, po kateri bo od zdaj namen vsakršnega predhodnega predloga spremembe proračuna, potrebne zaradi uporabe solidarnostnega sklada, izključno ta.

Ta predlog je četrta sprememba proračuna - od izjave - , ki obravnava izključno uporabo sredstev solidarnostnega sklada Evropske unije.

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije, saj je v skladu z obvezami, sprejetimi 17. julija 2008.

2. Financiranje

Komisija je predlagala, da bi se namenilo 109,4 milijona EUR iz poglavja 1 4 prihodka splošnega proračuna glede lastnih sredstev iz bruto domačega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) sklepa 2007/436/ES, EURATOM, za financiranje poglavja 13 06 proračuna za leto 2009 o solidarnostnem skladu. Sredstva za uporabo solidarnostnega sklada so nova. V predlogu Komisije ni predvideno zmanjšanje v drugih proračunskih vrsticah razdelka 1b (Trajnostna rast – Kohezija za rast in zaposlovanje) v korist razdelka 3b (Državljanstvo) večletnega finančnega okvira, kot je običajno pri posredovanju solidarnostnega sklada.

Poročevalka je seznanjena z opombami pisma predsednice odbora za regionalni razvoj predsedniku odbora za proračun, v kateremu odbor REGI izraža pozitivno stališče glede uporabe sredstev solidarnostnega sklada.

Poročevalka predlaga sprejetje predloga spremembe proračuna 7/2009.


POSTOPEK

Naslov

o predlogu spremembe proračuna št. 7/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009, neurje Klaus v Franciji

Referenčni dokumenti

12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD)

Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

BUDG0.0.0000

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec/-ka

        Datum imenovanja

Jutta Haug

24.1.2008

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka(s)

 

Datum, ko je Svet pripravil predlog spremembe proračuna

8.9.2009

Datum, ko je Svet predložil predlog spremembe proračuna

9.9.2009

Obravnava v odboru

2.9.2009

 

 

 

 

Datum sprejetja

2.9.2009

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

1

 

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Reimer Böge, Giovanni Collino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Andrea Cozzolino, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Sergej Kozlík, Helga Trüpel, Jacek Włosowicz, Miguel Portas, Vladimír Remek, Claudio Morganti, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann.

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Frederic Daerden, Cătălin Sorin, Ivan, Riikka Manner.

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve

9.9.2009

Opombe (na voljo samo v enem jeziku)

...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov