Betänkande - A7-0009/2009Betänkande
A7-0009/2009

BETÄNKANDE om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2009 för budgetåret 2009 på grund av stormen Klaus i Frankrike

9.9.2009 - (12951/2009 – C7‑0130/2009 – 2009/2046(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Jutta Haug

Förfarande : 2009/2046(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0009/2009
Ingivna texter :
A7-0009/2009
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2009 för budgetåret 2009 på grund av stormen Klaus i Frankrike

(12951/2009 – C7‑0130/2009 – 2009/2046(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, slutgiltigt antagen den 18 december 2008[2],

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[3],

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2009 för budgetåret 2009 som kommissionen lade fram den 22 juni 2009 (SEK(2009)0827),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 7/2009 som rådet fastställde den 7 september 2009 (12951/2009 – C7‑0130/2009)

–   med beaktande artikel 75 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7‑0009/2009), och av följande skäl:

A. Förslaget till ändringsbudget nr 7/2009 till den allmänna budgeten 2009 täcker utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) till ett belopp på 109,4 miljoner EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden för följderna av den storm som drabbade Frankrike i januari 2009.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 7/2009 är att formellt föra in denna budgetjustering i budgeten för 2009.

1.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 7/2009, som är den fjärde ändringsbudgeten som enbart avser EUSF.

2.  Europaparlamentet konstaterar att EUSF kommer att finansieras ur kapitel 1 4 i inkomstdelen i Europeiska unionens allmänna budget, avseende egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom, för att finansiera kapitel 13 06 i 2009 års budget gällande solidaritetsfonden.

3.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 7/2009 utan ändringar.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

  • [1]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUT L 69, 13.3.2009.
  • [3]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

MOTIVERING

Enligt artikel 37.1 i budgetförordningen får kommissionen ”under omständigheter som är oundvikliga, exceptionella eller oförutsedda lägga fram preliminära förslag till ändringsbudget”.

Föredraganden har följande kommentarer till de olika punkterna i förslaget till ändringsbudget nr 7/2009:

1. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF)

Kommissionen lade den 22 juni 2009 fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av EUSF, vilket grundar sig på bestämmelserna i artikel 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Villkoren för stödberättigande från fonden anges i artikel 26 i det interinstitutionella avtalet och i rådets förordning nr 2012/2002 om inrättande av EUSF. Det är viktigt att notera att fonden inte syftar till att ersätta privata skador utan att reparera infrastruktur samt att fonden är ett refinansieringsinstrument.

Beslutet om utnyttjande är samtidigt föremål för ett betänkande från ordföranden, i vilket beslutet godkänns. Under budgetåret 2009 utnyttjades fonden en gång till förmån för Rumänien (11,8 miljoner EUR).

Kommissionen föreslår nu att solidaritetsfonden ska utnyttjas till ett belopp på totalt 109,4 miljoner EUR till förmån för Frankrike, eftersom landet drabbades av den mycket kraftiga stormen ”Klaus” i januari 2009.

Det sammanlagda årliga beloppet för solidaritetsfonden har i det interinstitutionella avtalet från maj 2006 fastställts till 1 miljard EUR. Efter kompensationen till Frankrike kommer det att återstå åtminstone 25 procent av EU:s solidaritetsfond för fördelning under årets sista kvartal, vilket föreskrivs i artikel 4.2 i förordningen om inrättande av EUSF.

Man bör också komma ihåg att parlamentet och rådet vid medlingen den 17 juli 2008 i ett gemensamt uttalande förklarade att de välkomnar kommissionens åtagande enligt vilket alla preliminära förslag till ändringsbudget som krävs för utnyttjande av solidaritetsfonden hädanefter enbart kommer att ha detta ändamål.

Detta förslag är den fjärde ändringsbudgeten – sedan uttalandet – som enbart beaktar utnyttjandet av EUSF.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag eftersom det är i linje med åtagandet av den 17 juli 2008.

2. Finansiering

Kommissionen föreslår att ett belopp på 109,4 miljoner EUR fördelas från kapitel 1 4 i inkomstdelen i Europeiska unionens allmänna budget, avseende egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom, för att finansiera kapitel 13 06 i 2009 års budget gällande solidaritetsfonden. Anslagen för utnyttjandet av EUSF är så kallade ”nya pengar”. I kommissionens förslag förutses inga minskningar av andra budgetposter i rubrik 1b (Hållbar tillväxt – Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning) till förmån för rubrik 3b (Medborgarskap) i den fleråriga budgetramen, vilket i allmänhet är fallet vid utnyttjandet av solidaritetsfonden.

Föredraganden noterar anmärkningarna i skrivelsen från ordföranden för utskottet för regional utveckling till budgetutskottets ordförande, i vilken utskottet för regional utveckling uttrycker sitt stöd för utnyttjandet av EUSF.

Föredraganden föreslår att förslaget till ändringsbudget nr 7/2009 godkänns.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2009 för budgetåret 2009 på grund av stormen Klaus i Frankrike

Referensnummer

12951/2009 – C7‑0130/2009 – 2009/2046(BUD)

Ansvarigt utskott

  Tillkännagivande i kammaren

BUDG

 

Rådgivande utskott

  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande

  Utnämning

Jutta Haug

24.1.2008

Tidigare föredragande

 

Rådets utarbetande avförslaget till ändringsbudget

 

8.9.2009

Rådets överlämnande avförslaget till ändringsbudget

 

9.9.2009

Behandling i utskott

2.9.2009

 

 

 

 

Antagande

2.9.2009

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

1

 

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Damien Abad, Reimer Böge, Giovanni Collino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Andrea Cozzolino, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Sergej Kozlík, Helga Trüpel, Jacek Włosowicz, Miguel Portas, Vladimír Remek, Claudio Morganti, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann.

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Frederic Daerden, Cătălin Sorin, Ivan, Riikka Manner.

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

 

Ingivande

9.9.2009

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...