Postup : 2009/2050(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0010/2009

Předložené texty :

A7-0010/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/09/2009 - 5.7
CRE 15/09/2009 - 5.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0012

ZPRÁVA     
PDF 162kWORD 94k
9. 9. 2009
PE 427.072v02-00 A7-0010/2009

o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2009 na rozpočtový rok 2009: Europol, Eurojust, OLAF

(12952/2009 – C7‑0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Jutta Haug

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 ODŮVODNĚNÍ
 PŘÍLOHA I
 POSTUP

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2009 na rozpočtový rok 2009, Europol, Eurojust, OLAF

(12952/2009– C7‑0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména na články 37 a 38,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet na rozpočtový rok 2009, schválený s konečnou platností dne 18. prosince 2008(2),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

–   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2009 na rozpočtový rok 2009, který předložila Komise dne 3. července 2009 (KOM(2009)0337),

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 8/2009 sestavený Radou dne 7. září 2009 (12952/2009 – C7‑0131/2009),

–   s ohledem na článek 75 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7‑0010/2009),

A. vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 8 k souhrnnému rozpočtu na rok 2009 zahrnuje tyto položky:

- zvýšení prostředků na závazky u programů eradikace a monitorování nákaz zvířat a sledování fyzického stavu zvířat, který může ve spojení s externími faktory znamenat riziko pro zdraví veřejnosti,

- vytvoření rozpočtové položky „ Provoz reaktoru s vysokým tokem neutronů (HFR) – doplňkové programy HFR“,

- vytvoření rozpočtové položky „Evropský policejní úřad – náklady na transformaci“,

- navýšení dotace Společenství ve prospěch Eurojustu,

- změny plánu pracovních míst úřadu OLAF,

B. vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 8/2009 je formálně zapsat tyto rozpočtové úpravy do rozpočtu na rok 2009,

1.  na základě výsledků třístranných rozhovorů ze dne 1. září 2009(4)schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 8/2009 beze změn,

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 69, 13.3.2009.

(3)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(4)

Viz příloha I.


ODŮVODNĚNÍ

Předběžný návrh opravného rozpočtu (PNOR) č. 8 pro rok 2009 zahrnuje tyto prvky:

- Katarální horečka ovcí – navýšení rozpočtových prostředků v podbodu 17 04 01 01 „Programy eradikace a monitorování nákaz zvířat a sledování fyzického stavu zvířat, který může ve spojení s externími faktory znamenat riziko pro zdraví veřejnosti – Nová opatření“. Cílem tohoto navýšení je posílit rozpočtové prostředky určené na eradikaci katarální horečky ovcí.

- HFR – vytvoření rozpočtové položky 10 04 04 02 „ Provoz reaktoru s vysokým tokem neutronů (HFR) – doplňkové programy HFR (2009–2011)“ s označením p.m.

- EUROPOL – Evropská komise navrhla vytvoření rozpočtové položky 18 05 02 03 „Evropský policejní úřad – náklady na transformaci“, do níž má být přidělena v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby částka 1 250 000 EUR. Tyto prostředky by měly být přesunuty z rozpočtové položky 18 05 09 „Prevence a boj proti zločinu“.

- EUROJUST – navýšení dotace Společenství ve prospěch EUROJUSTU o 3 900 000 EUR; navrhuje se, aby částka 1 600 000 EUR byla pokryta účelově vázanými příjmy, jejichž zdrojem jsou vrácené prostředky z přebytku, který EUROJUST zaznamenal v rozpočtovém roce 2008. Z tohoto důvodu se v předkládaném opravném rozpočtu žádá o poskytnutí nových prostředků na závazky ve výši 2 300 000 EUR. Odpovídající prostředky na platby budou přesunuty z položky 18 06 07 „Civilní soudnictví“.

- OLAF – změny v plánu pracovních míst úřadu OLAF, aniž by byly požadovány dodatečné finanční prostředky.

Čistý finanční dopad tohoto opravného rozpočtu činí 51 640 000 EUR v nových prostředcích na závazky, aniž by byly požadovány nové prostředky na platby.

Postoj zpravodajky

Katarální horečka ovcí – Komise navrhuje přidělit na boj proti katarální horečce ovcí dodatečné prostředky na závazky ve výši 49 340 000 EUR. Tyto prostředky pokryjí náklady členských států na mimořádné očkování, jak stanoví rozhodnutí 90/424/EHS (povinné výdaje), a to mimo částku 62 000 000 EUR, která již byla do rozpočtu na rok 2009 zahrnuta. Celková částka pro rok 2009 tak bude činit 111 340 000 EUR, zatímco v roce 2008 činila její výše 130 000 000 EUR.

Navrhovaná částka vychází z analýzy plnění rozpočtu v minulém období a z posouzení současné situace. Je o něco nižší, než Komise odhadovala ve svém návrhu na změnu č. 2 k PNR na rok 2009. Nejsou navrhovány žádné dodatečné prostředky na platby.

Naočkováním většiny dobytka bude učiněna přítrž šíření katarální horečky ovcí a boj proti ní bude veden nákladově nejefektivnějším způsobem. Navrhovaná výše prostředků se zdá být řádně odůvodněná a odpovídá skutečným potřebám.

Zpravodajka proto souhlasí s tímto bodem NOR.

HFR – vytvoření rozpočtové položky 10 04 04 02 „ Provoz reaktoru s vysokým tokem neutronů (HFR) – doplňkové programy HFR (2009–2011)“ s označením p.m.

Rada přijala dne 19. února 2004 doplňkový program výzkumu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii (2004-2006) a který se týká provozu reaktoru s vysokým tokem neutronů (HFR) v nizozemském Pettenu.Tento program byl prodloužen o jeden rok a provoz reaktoru HFR pokračoval po celý rok 2008 bez doplňkového programu výzkumu, přičemž se usilovalo o to, aby jeho provoz a využívání byly postaveny na nezávislém a trvalejším právním režimu.

Protože toto úsilí nepřineslo výsledky, bylo nezbytné zajistit další finanční podporu v rámci nového doplňkového programu výzkumu. Nový doplňkový program výzkumu pro provoz reaktoru HFR v Pettenu byl přijat na dobu tří let počínaje dnem 1. ledna 2009.

Během rozpočtového procesu pro rok 2009 nebylo možné předvídat datum přijetí tohoto rozhodnutí a k tomuto účelu nebyla v roce 2009 vytvořena žádná rozpočtová položka.

V dalším vývoji jednání bylo možné tento program zařadit do PNR na rok 2010. Nyní však musí být zahrnut do rozpočtu na rok 2009.

V tomto doplňkovém programu je uvedeno, že příspěvky na něj poskytnou tři členské státy, které se projektu účastní, tj. Nizozemsko, Francie a Belgie, a to jako finanční příspěvky do souhrnného rozpočtu Evropské unie formou účelově vázaných příjmů.

Komise se nebude na provozních nákladech reaktoru HFR prostředky ze svého rozpočtu podílet. Přesto však Komise potřebuje vytvořit v rozpočtové položce 10 04 04 02 „Provoz reaktoru s vysokým tokem neutronů (HFR) – doplňkové programy HFR (2009–2011)“ „vstupní bod“ pro tento program s označením p.m.

S ohledem na zdroj financování zpravodajka souhlasí s tímto bodem NOR.

EUROPOL - vytvoření rozpočtové položky 18 05 02 03 „Evropský policejní úřad – náklady na transformaci“.

Do této položky budou přiděleny prostředky na závazky a na platby ve výši 1 250 000 EUR. Tyto prostředky budou přesunuty z rozpočtové položky 18 05 09 Prevence a boj proti zločinu.

V souladu s čl. 60 odst. 5 rozhodnutí Rady(1) o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol), bude z rozpočtu Unie na rok 2009 financována část nákladů na přechod souvisejících s přeměnou EUROPOLU v plně decentralizovanou agenturu EU. Komise navrhuje, aby byl 1 250 000 EUR (z celkové částky 1 337 000 EUR) financován prostřednictvím OR č. 8/2009.

Komise podala zpravodajce další vysvětlení, pokud jde o výdaje na výše uvedený přechod, které budou hrazeny z rozpočtu EU. Mimoto se dne 1. září konaly třístranné rozhovory podle bodu 47 IID, jejichž předmětem bylo financování začlenění úřadu EUROPOL do rozpočtu EU (důsledky toho kroku jsou podobné jako v případě zřízení nové agentury). Třístranné rozhovory dospěly k uspokojivým závěrům(2).

Zpravodajka tudíž s tímto bodem NOR 8/2009 souhlasí.

EUROJUSTnavýšení dotace Společenství ve prospěch EUROJUSTU o 3 900 000 EUR, přičemž se navrhuje, aby částka 1 600 000 EUR byla pokryta účelově vázanými příjmy, jejichž zdrojem jsou vrácené prostředky z přebytku, který EUROJUST zaznamenal v rozpočtovém roce 2008. Z tohoto důvodu se v předkládaném opravném rozpočtu žádá o poskytnutí nových prostředků na závazky ve výši 2 300 000 EUR. Odpovídající prostředky na platby budou přesunuty z položky 18 06 07 „Civilní soudnictví“.

Komise navrhuje zvýšit dotaci ve prospěch EUROJUSTU o 3,9 milionu EUR, aby výsledná částka odpovídala novým potřebám, které má agentura v těchto oblastech:

-  navýšení počtu pracovníků (1,24 milionu EUR),

-  potřeby v oblasti budov/bezpečnosti, jež vyplývají ze stěhování do nové budovy - HV1 (1,75 milionu EUR), a

-  provozní potřeby vyplývající z rozšíření činnosti agentury (0,91 milionu EUR).

Komise zastává názor, že 1,6 milionu EUR je možno financovat z účelově vázaných příjmů, a v důsledku toho zbývá k financování z nově přidělovaných prostředků už pouze 2,3 milionu EUR (1,39 milionu EUR pro položku 18 06 04 01 – Eurojust – Dotace v rámci hlavy 1 a 2, a 0,91 milionu EUR pro položku 18 06 04 02 – Eurojust – Dotace v rámci hlavy 3). Tato částka bude financována z rozpětí, které je k dispozici v okruhu 3a. Prostředky na platby budou plně financovány přesunem prostředků z položky 18 06 07 „Civilní soudnictví“.

Za těchto okolností zpravodajka souhlasí s tímto bodem PNOR.

OLAF – Z navrhovaného plánu pracovních míst v pozměněné podobě vyplývá přidělení dalších 12 stálých pracovních míst AD 11, aniž by pro ně byly požadovány finanční prostředky, neboť tato situace je výsledkem snížení stejného počtu dočasných pracovních míst v kategorii AD 11 v plánu pracovních míst úřadu OLAF v PNR na rok 2010.

Zpravodajka podporuje provedení změny v plánu pracovních míst úřadu OLAF.

(1)

„5. Část nákladů na přechod, které Europolu vyvstanou v souvislosti s přípravou na nový finanční rámec od roku, který předchází prvnímu rozpočtovému roku po dni použitelnosti tohoto rozhodnutí, ponese souhrnný rozpočet Evropské unie. Financování těchto nákladů může mít podobu grantu Společenství.“

(2)

Viz příloha I: Shrnutí závěrů třístranných rozhovorů ze dne 1. září 2009


PŘÍLOHA I

TŘÍSTRANNÉ ROZHOVORY ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2009

Shrnutí závěrů

V souladu s bodem 47 interinstitucionální dohody (IID) ze dne 17. května 2006 se Evropský parlament, Rada a Komise dohodly takto:

-         na základě informací, které poskytla Komise ve svém finančním plánu, Evropský parlament a Rada konstatují, že financování úřadu Europol jako agentury Společenství lze zabezpečit v rámci dohodnutého stropu výdajů v podokruhu 3a víceletého finančního rámce (VFR) na období 2007–2013; o roční výši těchto prostředků se bude rozhodovat při každoročním rozpočtovém procesu;

-         na základě předběžného návrhu opravného rozpočtu č. 8/2009 předloženého Komisí souhlasí Evropský parlament a Rada s náklady na přechod ve výši 1,250 milionu EUR v roce 2009, na které budou získány prostředky přesuny mezi položkami v rámci podokruhu 3a VFR na období 2007–2013;

-         Evropský parlament a Rada žádají Komisi, aby co nejrychleji předložila návrh společných prováděcích pokynů k bodu 47 IID.

________________________


POSTUP

Název

Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2009 na rozpočtový rok 2009, Europol, Eurojust, OLAF

Referenční údaje

12952/2009– C7-0131/2009 – 2009/2046(BUD)

Příslušný výbor

  Datum oznámení na zasedání

BUDG0.0.0000

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj(ové)

  Datum jmenování

Jutta Haug

24.1.2008

Předchozí zpravodaj(ové)

 

Datum, kdy Rada schválila návrh opravného rozpočtu

8.9.2009

Datum, kdy Rada předala návrh opravného rozpočtu

9.9.2009

Projednání ve výboru

2.9.2009

 

 

 

 

Datum schválení

2.9.2009

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

38

1

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Damien Abad, Reimer Böge, Giovanni Collino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Andrea Cozzolino, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Edit Herczog, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Sergej Kozlík, Helga Trüpel, James Elles, Jacek Włosowicz, Miguel Portas, Vladimír Remek, Claudio Morganti, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann.

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Frederic Daerden, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Stavrakakis, Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner.

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Datum předložení

9.9.2009

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

Právní upozornění - Ochrana soukromí