ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Εuropol, Eurojust, OLAF

9.9.2009 - (12952/2009 – C7‑0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγήτρια: Jutta Haug

Διαδικασία : 2009/2050(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0010/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0010/2009
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Europol, Eurojust, OLAF

(12952/2009– C7‑0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[1], συγκεκριμένα δε τα άρθρα του 37 και 38,

- έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 18 Δεκεμβρίου 2008[2],

- έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3],

- έχοντας υπόψη το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 3 Ιουλίου 2009 (COM(2009)0337),

- έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2009 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 7 Σεπτεμβρίου 2009 (12952/2009 - C7-0131/2009),

- έχοντας υπόψη το άρθρο 75 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0010/2009),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8 στον γενικό προϋπολογισμό 2009 καλύπτει:

- αύξηση στην πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων για προγράμματα εξάλειψης και παρακολούθησης των ζωικών ασθενειών καθώς και παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης των ζώων που μπορούν να παρουσιάσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ο οποίος συνδέεται με εξωτερικό παράγοντα,

- τη δημιουργία θέσης στον προϋπολογισμό «λειτουργία των συμπληρωματικών προγραμμάτων HFR του αντιδραστήρα υψηλής ροής (HFR)»,

- τη δημιουργία θέσης στον προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία – μεταβατικές δαπάνες,

- ενίσχυση της κοινοτικής επιχορήγησης στην Eurojust,

- τροποποιήσεις στον πίνακα προσωπικού της OLAF,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2009 είναι να εγγράψει επισήμως τις δημοσιονομικές αυτές προσαρμογές στον προϋπολογισμό του 2009,

1.  εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2009 χωρίς τροποποιήσεις μετά τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου της 1ης Σεπτεμβρίου 2009[4]·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  EE L 248, 16.9.2002, σ. 1.
  • [2]  EE L 69, 13.3.2009.
  • [3]  EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
  • [4]  Βλέπε παράρτημα I.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΠΣΔΠ) αριθ. 8 για το οικονομικό έτος 2009 καλύπτει τα εξής:

- Καταρροϊκός πυρετός των προβάτων - Αύξηση κατά 49.340.000 ευρώ στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη θέση 17 04 01 01 Προγράμματα εξάλειψης και παρακολούθησης των ζωικών ασθενειών καθώς και παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης των ζώων που μπορούν να παρουσιάσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που συνδέεται με εξωτερικό παράγοντα – Νέα μέτρα. Αυτή η αύξηση αποσκοπεί στην ενίσχυση του προϋπολογισμού για την εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων.

- Δημιουργία θέσης του προϋπολογισμού 10 04 04 02 Λειτουργία του αντιδραστήρα υψηλής ροής (HFR) — Περάτωση προγενέστερων συμπληρωματικών προγραμμάτων HFR (2009 έως 2011), με "p.m."

- EUROPOL - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία θέσης στον προϋπολογισμό 18 05 02 03 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία – μεταβατικές δαπάνες, που θα τροφοδοτηθεί με 1.250.000 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών. Αυτές οι πιστώσεις θα ανακατανεμηθούν από τη θέση 18 05 09 Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

- Ενίσχυση της κοινοτικής επιχορήγησης στην EUROJUST ύψους 3.900.000 ευρώ, εκ των οποίων προτείνεται 1.600.000 ευρώ να καλυφθούν από έσοδα για ειδικό προορισμό που προκύπτουν από την ανάκτηση του πλεονάσματος για την EUROJUST για το οικονομικό έτος 2008. Έτσι, το αίτημα για νέες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 2.300.000 ευρώ. Οι αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών θα προκύψουν από το άρθρο 18 06 07 Αστική δικαιοσύνη.

- Τροποποιήσεις στον πίνακα προσωπικού της OLAF, χωρίς πρόσθετους δημοσιονομικούς πόρους.

Η καθαρή δημοσιονομική επίπτωση του παρόντος διορθωτικού προϋπολογισμού ανέρχεται σε 51.640.000 ευρώ σε νέες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, χωρίς νέο αίτημα για πιστώσεις πληρωμών.

Η θέση του εισηγητή

Καταρροϊκός πυρετός των προβάτων - Η Επιτροπή προτείνει πρόσθετες πιστώσεις ύψους 49.340.000 ευρώ για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων. Αυτές οι πιστώσεις θα καλύψουν το κόστος που επωμίζονται τα κράτη μέλη για επείγοντες εμβολιασμούς¸ όπως προβλέπει η οδηγία 90/424/ΕΟΚ (υποχρεωτικές δαπάνες), πέραν του ποσού των 62 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2009. Το συνολικό ποσό για το 2009 θα φθάσει έτσι στα 111.340.000 ευρώ, ενώ το 2008 ανερχόταν στα 130.000.000 ευρώ.

Το ποσό έχει προταθεί βάσει αναλύσεως προηγούμενης εκτέλεσης και εκτιμήσεως της παρούσας κατάστασης. Είναι κάπως μικρότερο από ό,τι είχε υπολογίσει η Επιτροπή στη διορθωτική επιστολή αριθ. 2 στο ΠΣΠ για το 2009. Δεν προτείνονται επιπλέον πιστώσεις πληρωμών.

Η αποτροπή διάδοσης της νόσου με τον εμβολιασμό των απειλούμενων κοπαδιών είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος καταπολέμησής της. Οι προτεινόμενες πιστώσεις φαίνεται να δικαιολογούνται επαρκώς και να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες.

Η εισηγήτρια τάσσεται ως εκ τούτου υπέρ αυτής της θέσης του ΠΣΠ.

HFR - Δημιουργία θέσης του προϋπολογισμού 10 04 04 02 Λειτουργία του αντιδραστήρα υψηλής ροής (HFR) — Περάτωση προγενέστερων συμπληρωματικών προγραμμάτων HFR (2009 έως 2011), με "p.m."

Στις 19 Φεβρουαρίου 2004 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπληρωματικό πρόγραμμα ερευνών που θα εκτελεστεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2004-2006) σχετικά με τη λειτουργία του αντιδραστήρα υψηλής ροής (HFR) που βρίσκεται στο Κοινό Κέντρο Ερευνών στο Πέτεν της Ολλανδίας. Το πρόγραμμα παρατάθηκε για ένα ακόμη χρόνο, η δε λειτουργία του HFR συνεχίστηκε για όλο το 2008 με συμπληρωματικό ερευνητικό πρόγραμμα, ενώ καταβλήθηκαν προσπάθειες για να βασιστεί η λειτουργία και εκμετάλλευσή του σε ανεξάρτητο και βιωσιμότερο νομικό καθεστώς.

Καθώς οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν, χρειάστηκε να εξασφαλιστεί διαρκής χρηματοδότηση στο πλαίσιο νέου συμπληρωματικού ερευνητικού προγράμματος. Το νέο συμπληρωματικό ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την εκμετάλλευση του αντιδραστήρα υψηλής ροής (HFR) στο Πέτεν εγκρίθηκε για περίοδο τριών ετών, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2009 δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί το χρονικό πλαίσιο αυτής της απόφασης και δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτήν σχετική θέση για τον προϋπολογισμό το 2009. Καθώς εξελίσσονταν οι διαπραγματεύσεις στάθηκε δυνατός ο σχεδιασμός για αυτό το πρόγραμμα στο ΠΣΠ για το 2010. Ωστόσο πρέπει προς το παρόν να ληφθεί υπόψη για το 2009.

Στο εν λόγω συμπληρωματικό πρόγραμμα αναφέρεται ότι η χρηματοδότηση θα προκύψει από τρία συμμετέχοντα κράτη μέλη και συγκεκριμένα τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία και το Βέλγιο, ως δημοσιονομικές συνεισφορές στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη μορφή εσόδων για ειδικό προορισμό.

Η Επιτροπή δεν θα συμμετάσχει στις λειτουργικές δαπάνες του HFR με κονδύλια από τον προϋπολογισμό της. Εντούτοις, η Επιτροπή πρέπει να δημιουργήσει ένα "σημείο εισόδου" για αυτό το πρόγραμμα με μια προς υπόμνηση καταγραφή "p.m." στη νέα θέση του προϋπολογισμού 10 04 04 02 Λειτουργία του αντιδραστήρα υψηλής ροής (HFR) — Συμπληρωματικά προγράμματα για τον HFR (2009 έως 2011).

Όσον αφορά την πηγή της χρηματοδότησης, η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ αυτής της θέσης στο ΠΣΠ.

EUROPOL Δημιουργία θέσης 18 05 02 03 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία – μεταβατικές δαπάνες.

Αυτή η θέση θα τροφοδοτηθεί με 1.250.000 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών Αυτές οι πιστώσεις θα ανακατανεμηθούν από τη θέση 18 05 09 Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 60, παράγραφος 5 της απόφασης του Συμβουλίου[1] για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol), ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2009 θα τροφοδοτήσει μέρος των μεταβατικών δαπανών της μετατροπής της EUROPOL σε πλήρως αποκεντρωμένη υπηρεσία. Η Επιτροπή προτείνει 1 250 000 ευρώ επί συνόλου 1 337 000 ευρώ να χρηματοδοτηθούν μέσω του διορθωτικού προϋπολογισμού 8/2009.

Η Επιτροπή παρέσχε στον εισηγητή περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά τις μεταβατικές δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Πέραν αυτού την 1η Σεπτεμβρίου διεξήχθη τριμερής διάλογος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 της διοργανικής συμφωνίας για τη χρηματοδότηση της ενσωμάτωσης της EUROPOL στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οι συνέπειες της οποίας θα είναι οι ίδιες με τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας). Τα συμπεράσματα του τριμερούς διαλόγου ήταν ικανοποιητικά[2].

Η εισηγήτρια συμφωνεί επομένως με αυτή τη θέση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού 8/2009.

EUROJUST Ενίσχυση της κοινοτικής επιχορήγησης στην EUROJUST ύψους 3.900.000 ευρώ, εκ των οποίων προτείνεται 1.600.000 ευρώ να καλυφθούν από έσοδα για ειδικό προορισμό που προκύπτουν από την ανάκτηση του πλεονάσματος για την EUROJUST για το οικονομικό έτος 2008. Έτσι, το αίτημα για νέες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 2.300.000 ευρώ. Οι αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών θα προκύψουν από το άρθρο 18 06 07 Αστική δικαιοσύνη.

Η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η επιχορήγηση στην EUROJUST κατά 3,9 εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι νέες ανάγκες που αντιμετωπίζει η υπηρεσία όσον αφορά

-  την αύξηση του προσωπικού (1,24 εκατ. ευρώ),

-  ανάγκες στέγασης/ ασφάλειας λόγω της μετακόμισης σε νέο κτήριο - HV1 (1,75 εκατ. ευρώ), και

-  επιχειρησιακές ανάγκες λόγω της αύξησης των δραστηριοτήτων της (0,91 εκατ. ευρώ).

Η Επιτροπή πιστεύει ότι 1,6 εκατ. ευρώ μπορούν να προέλθουν από έσοδα με ειδικό προορισμό, οπότε μόνο 2,3 εκατ. ευρώ πρόκειται να προέλθουν από νέες πιστώσεις (1,39 εκατ. ευρώ για το 18 06 04 01 - Επιδότηση στους τίτλους 1 και 2, και 0,91 εκατ. ευρώ για το 18 06 04 02 - Επιδότηση στον τίτλο 3). Αυτό το ποσό θα προέλθει από το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 3α. Οι πιστώσεις πληρωμών θα χρηματοδοτηθούν πλήρως από το άρθρο 18 06 07 Πρόγραμμα αστική δικαιοσύνη.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η εισηγήτρια συμφωνεί με αυτή τη θέση του ΠΣΔΠ.

OLAF - Ο προτεινόμενος πίνακας προσωπικού προβλέπει τη διάθεση 12 πρόσθετων μόνιμων θέσεων AD11 χωρίς δημοσιονομικούς πόρους, πράγμα που ήδη οδηγεί στην απαλοιφή του αντίστοιχου αριθμού έκτακτων θέσεων AD11 από το οργανόγραμμα της OLAF στο ΠΣΠ του 2010.

Η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ αυτής της προσαρμογής στον πίνακα προσωπικού της OLAF.

  • [1]  "5. Μέρος των μεταβατικών δαπανών στις οποίες υποβάλλεται η Ευρωπόλ ώστε να προετοιμαστεί για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, αρχής γενομένης από το έτος που προηγείται του πρώτου δημοσιονομικού έτους μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης, βαρύνει τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηματοδότηση των δαπανών αυτών μπορεί να λάβει τη μορφή κοινοτικής επιχορήγησης."
  • [2]  Βλέπε παράρτημα I: Περίληψη των συμπερασμάτων του τριμερούς διαλόγου της 1ης Σεπτεμβρίου 2009

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ 1ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Περίληψη των συμπερασμάτων

Σύμφωνα με την παράγραφο 47 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν για τα ακόλουθα:

-         βάσει των πληροφοριών που διαβιβάζονται από την Επιτροπή στον δημοσιονομικό προγραμματισμό της, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σημειώνουν ότι η χρηματοδότηση της Europol ως κοινοτικού οργανισμού μπορεί να διασφαλισθεί εντός του συμφωνηθέντος ανώτατου ορίου δαπανών της υποκατηγορίας 3α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013· το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται στο πλαίσιο κάθε ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού·

-         βάσει του προσχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2009 που υπέβαλε η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποδέχονται τις μεταβατικές δαπάνες ύψους 1.250.000 ευρώ το έτος 2009 που καλύφθηκαν με ανακατανομές εντός της υποκατηγορίας 3α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013·

-         το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν σχέδιο κοινών κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή της παραγράφου 47 της διοργανικής συμφωνίας.

________________________

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Europol, Eurojust, OLAF

Έγγραφα αναφοράς

12952/2009– C7-0131/2009 – 2009/2046(BUD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG0.0.0000

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)

  Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

Jutta Haug

24.1.2008

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

Ημερομηνία κατάρτισης από το Συμβούλιο του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού

8.9.2009

Ημερομηνία διαβίβασης από το Συμβούλιο του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού

9.9.2009

Εξέταση στην επιτροπή

2.9.2009

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.9.2009

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damien Abad, Reimer Böge, Giovanni Collino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Andrea Cozzolino, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Edit Herczog, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Sergej Kozlík, Helga Trüpel, James Elles, Jacek Włosowicz, Miguel Portas, Vladimír Remek, Claudio Morganti, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann.

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frederic Daerden, Cătălin Sorin Ivan, Γεώργιος Σταυρακάκης, Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner.

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

9.9.2009

Παρατηρήσεις(πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 

...