Procedure : 2009/2050(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0010/2009

Ingediende teksten :

A7-0010/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/09/2009 - 5.7
CRE 15/09/2009 - 5.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2009)0012

VERSLAG     
PDF 151kWORD 92k
9.9.2009
PE 427.072v03-00 A7-0010/2009

over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009: Europol, Eurojust, OLAF

(12952/2009 – C7‑0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Begrotingscommissie

Rapporteur: Jutta Haug

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BIJLAGE I
 PROCEDURE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, Europol, Eurojust, OLAF

(12952/2009 – C7‑0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Het Europees Parlement,

- gelet op artikel 272 van het EG-Verdrag en artikel 177 van het Euratom-Verdrag,

- gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(1) , en met name de artikelen 37 en 38,

- gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 die definitief werd vastgesteld op 18 december 2008(2),

- gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(3),

- gezien het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2009 bij de begroting van de Europese Unie voor het jaar 2009, ingediend door de Commissie op 3 juli 2009 (COM(2009)0337),

- gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2009, vastgesteld door de Raad op 7 september 2009 (12952/2009 - C7-0131/2009),

- gelet op artikel 75 en bijlage V van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0010/2009),

A. overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8 bij de algemene begroting 2009 het volgende omvat:

- verhoging van de vastleggingskredieten voor programma's voor de uitroeiing en de bewaking van dierziekten en voor de bewaking van de lichamelijke toestand van dieren met een volksgezondheidsrisico, die veroorzaakt is door een externe factor,

- invoering met een begrotingspost "Exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) – Aanvullende HFR-programma's",

- invoering van een begrotingspost Europese Politiedienst - overgangskosten,

- verhoging van de communautaire steun aan Eurojust,

- wijzigingen in de personeelsformatie van OLAF.

B. overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2009 tot doel heeft deze budgettaire aanpassingen formeel te integreren in de begroting 2009,

1.  gaat naar aanleiding van de resultaten van de trialoog van 1 september 2009(4) akkoord met het niet geamendeerde ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2009;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(2)

PB L 69 van 13.3.09.

(3)

PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

(4)

Zie bijlage I.


TOELICHTING

Het voorontwerp van gewijzigde begroting (VOGB) nr. 8 voor 2009 heeft betrekking op de volgende punten:

- Blauwtong – Verhoging met 49 340 000 EUR aan vastleggingskredieten voor begrotingspost 17 04 01 01 Programma’s voor de uitroeiing en de bewaking van dierziekten en voor de bewaking van de lichamelijke toestand van dieren met een volksgezondheidsrisico, die veroorzaakt is door een externe factor – Nieuwe maatregelen. Deze verhoging moet meer middelen vrijmaken voor de uitroeiing van blauwtong.

- HFR – Invoering van begrotingspost 10 04 04 02 Exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) – Aanvullende HFR-programma's (2009 tot 2011), met een "pro-memorie"-vermelding.

- EUROPOL – De Europese Commissie stelt voor begrotingspost 18 05 02 03 Europese Politiedienst – overgangskosten in te voeren, waaraan 1 250 000 EUR in vastleggings- en betalingskredieten moet worden toegewezen. Deze kredieten zullen worden overgeheveld van begrotingsartikel 18 05 09 Preventie en bestrijding van criminaliteit.

- EUROJUST – Verhoging met 3 900 000 EUR van de communautaire steun aan EUROJUST, waarvan 1 600 000 EUR wordt gefinancierd met bestemmingsontvangsten uit de terugvordering van het overschot van EUROJUST voor het boekjaar 2008. In deze gewijzigde begroting worden bijgevolg nieuwe vastleggingskredieten gevraagd ten bedrage van 2 300 000 EUR. De overeenkomstige betalingskredieten worden overgeheveld van artikel 18 06 07 Civiel recht.

- OLAF – wijzigingen in de personeelsformatie van OLAF, zonder aanvullende financiële bepalingen.

De netto financiële gevolgen van deze gewijzigde begroting bedragen 51 640 000 EUR aan nieuwe vastleggingen, zonder bijkomend verzoek tot betalingskredieten.

Standpunt van de rapporteur

Blauwtong - De Commissie stelt voor 49 340 00 EUR aan aanvullende vastleggingskredieten in te voeren voor de bestrijding van blauwtong. Deze kredieten dienen ter dekking van de kosten die de lidstaten moeten maken voor noodvaccinaties, zoals voorzien in Beschikking 90/424/EEG (verplichte uitgaven), in aanvulling op het bedrag van 62 miljoen EUR dat reeds in de begroting voor 2009 is opgenomen. Het totale bedrag voor 2009 beloopt dus 111 340 000 EUR, terwijl er in 2008 130 000 000 EUR beschikbaar was.

Het voorgestelde bedrag is gebaseerd op een analyse van de uitvoering tot dusver en een evaluatie van de huidige stand van zaken. Het ligt iets onder het bedrag dat de Commissie in haar nota van wijzigingen nr. 2 bij het VOB 2009 had geraamd. Er zijn geen aanvullende betalingskredieten voorgesteld.

Voorkoming van de verspreiding van blauwtong door vaccinatie van de relevante populaties vormt de meest efficiënte manier om de ziekte te bestrijden. De voorgestelde kredieten lijken meer dan gerechtvaardigd en beantwoorden aan een reële behoefte.

De rapporteur is dan ook voorstander van deze post op het VOB.

HFR – Invoering van begrotingspost 10 04 04 02 Exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) – Aanvullende HFR-programma's (2009 tot 2011), met een "pro-memorie"-vermelding.

Op 19 februari 2004 heeft de Raad een driejarig door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie uit te voeren aanvullend onderzoeksprogramma (2004-2006) vastgesteld dat betrekking had op de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) in Petten (Nederland). Het programma werd met één jaar verlengd, en de exploitatie van de HFR werd in 2008 zonder aanvullend onderzoeksprogramma voortgezet, terwijl ondertussen naar een manier werd gezocht om de werking en exploitatie ervan op een onafhankelijke en meer duurzame rechtsgrond te baseren.

Aangezien deze poging mislukt is, was het noodzakelijk om de voortgezette financiële steun in te bedden in een nieuw aanvullend onderzoeksprogramma. Het nieuw aanvullend onderzoeksprogramma voor de exploitatie van de hogefluxreactor in Petten (HFR) werd goedgekeurd voor een periode van drie jaar die is ingegaan op 1 januari 2009.

Ten tijde van de begrotingsprocedure 2009 was de precieze planning van deze beschikking nog niet duidelijk en werd deze niet in de begroting 2009 opgenomen. Gezien de ontwikkeling van de onderhandelingen kon dit programma in het VOB 2010 worden opgenomen. Het moet desondanks nu in aanmerking worden genomen voor 2009.

In dit aanvullend programma wordt aangegeven dat drie deelnemende lidstaten tot de financiering zullen bijdragen, namelijk Nederland, Frankrijk en België, en wel via financiële bijdragen aan de algemene begroting van de Europese Unie bij middel van bestemmingsontvangsten.

De Commissie zal de operationele kosten van het HFR niet met middelen uit de begroting financieren. Wel dient zij voor dit programma een "punt van binnenkomst" in te voeren met een "pro memorie"-vermelding bij de nieuwe begrotingspost 10 04 04 02 Exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) – Aanvullende HFR-programma's (2009 tot 2011).

Gezien de herkomst van de financiële middelen is de rapporteur voorstander van deze post op het VOB.

EUROPOL Invoering van begrotingspost 18 05 02 03 Europese Politiedienst – overgangskosten.

Voor deze post wordt een bedrag van 1 250 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten uitgetrokken. Deze kredieten zullen worden overgeheveld van begrotingsartikel 18 05 09 Preventie en bestrijding van criminaliteit.

Overeenkomstig artikel 60, lid 5, van het besluit van de Raad(1) tot oprichting van de Europese Politiedienst (EUROPOL) wordt een deel van de overgangskosten die voortvloeien uit de omzetting van EUROPOL naar een volledig gedecentraliseerd EU-agentschap gefinancierd uit de begroting van de Unie voor 2009. De Commissie stelt voor 1 250 000 EUR op het totaal van 1 337 000 EUR te financieren via gewijzigde begroting 8/2009.

De Commissie heeft de rapporteur nadere informatie verstrekt over de overgangsuitgaven die via de Europese begroting zullen worden gefinancierd. Bovendien werd er op 1 september een trialoog gehouden overeenkomstig de bepalingen van punt 47 van het Interinstitutioneel Akkoord (IIA), welke gewijd was aan de integratie van EUROPOL in de EU-begroting (die effecten heeft welke te vergelijken zijn met die van de oprichting van een nieuw agentschap). De resultaten van de trialoog waren bevredigend(2). Uw rapporteur stemt daarom in met dit punt van het Ontwerp van Gewijzigde Begroting nr. 8/2009.

EUROJUST – Verhoging met 3 900 000 EUR van de communautaire steun aan EUROJUST, waarvan 1 600 000 EUR wordt gefinancierd met bestemmingsontvangsten uit de terugvordering van het overschot van EUROJUST voor het boekjaar 2008. In deze gewijzigde begroting worden bijgevolg nieuwe vastleggingskredieten gevraagd ten bedrage van 2 300 000 EUR. De overeenkomstige betalingskredieten worden overgeheveld van artikel 18 06 07 Civiel recht.

De Commissie stelt voor de subsidie voor EUROJUST met 3,9 miljoen EUR te verhogen, ten einde tegemoet te komen aan de nieuwe behoeften van het agentschap op het gebied van

-  personeelsuitbreiding (1,24 miljoen EUR),

-  gebouw/beveiliging als gevolg van de verhuizing naar een nieuw gebouw - HV1 (1,75 miljoen EUR), en

-  operationele uitgaven als gevolg van de uitbreiding van zijn activiteiten (0,91 miljoen EUR).

De Commissie is van mening dat 1,6 miljoen EUR gefinancierd kan worden via bestemmingsontvangsten, zodat slechts 2,3 miljoen EUR met nieuwe kredieten behoeft te worden gefinancierd (1,39 miljoen EUR voor 18 06 04 01 - Subsidiëring titels 1 en 2, en 0,91 miljoen EUR - Subsidiëring titel 3). Dit bedrag zal worden gefinancierd uit de beschikbare marge onder het plafond van rubriek 3a. De overeenkomstige betalingskredieten worden overgeheveld van artikel 18 06 07 Civiel recht.

Tegen deze achtergrond gaat de rapporteur akkoord met deze post van het voorontwerp van gewijzigde begroting.

OLAF - De voorgestelde gewijzigde personeelsformatie omvat de toewijzing van 12 extra permanente AD11-posten zonder financiële bepalingen, hetgeen reeds heeft geleid tot een evenredige vermindering van het aantal tijdelijke AD11-posten in de personeelsformatie van OLAF op het VOB 2010.

De rapporteur is voorstander van deze aanpassing van de personeelsformatie van OLAF.

(1)

"5. De overgangskosten die Europol maakt bij het voorbereiden van het nieuwe financieel kader voor het jaar dat aan het eerste begrotingsjaar na de datum waarop dit besluit van toepassing wordt, voorafgaat, komen deels ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie. De financiering van deze kosten kan in de vorm van Gemeenschapssubsidie plaatsvinden.

(2)

Zee bijlage I: Samenvatting van de resultaten van de Trialoog van 1 september 2009.


BIJLAGE I

TRIALOOG VAN 1 SEPTEMBER 2009

Samenvatting van de conclusies

Overeenkomstig punt 47 van het Interinstitutioneel Akkoord (IIA) van 17 mei 2006 zijn het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het volgende overeengekomen:

-     op grond van de informatie die de Commissie in haar financiële programmering heeft verstrekt, concluderen het Europees Parlement en de Raad dat de financiering van Europol als een communautair agentschap verzekerd kan worden binnen het goedgekeurde uitgavenplafond voor subrubriek 3a van het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2007-2013; het jaarlijkse bedrag zal worden vastgesteld in het kader van elke begrotingsprocedure;

-     op basis van het door de Commissie ingediende voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2009 gaan het Europees Parlement en de Raad akkoord met overgangskosten ten bedrage van 1.250 mln euro voor het jaar 2009, welke gedekt worden door een herallocatie van middelen binnen subrubriek 3a van het MFK 2007-2013;

-     het Europees Parlement en de Raad verzoeken de Commissie om een zo spoedig mogelijke indiening van een ontwerp van gemeenschappelijke richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van punt 47 van het IIA.


PROCEDURE

Titel

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009: Europol, Eurojust, OLAF

Document- en procedurenummers

12952/2009 - C7-0131/2009 - 2009/2046(BUD)

Commissie ten principale

        Datum bekendmaking

BUDG

0.0.0000

Medeadviserende commissie(s)

        Datum bekendmaking

Rapporteur(s)

  Datum benoeming

Jutta Haug24.1.2008

 

Vervangen rapporteur(s)

Datum vaststelling ontwerp van gewijzigde begroting door de Raad

8.9.2009

Datum toezending ontwerp van gewijzigde begroting door de Raad

9.9.2009

 

 

 

 

Behandeling in de commissie

2.9.2009

 

 

Datum goedkeuring

2.9.2009

Uitslag eindstemming

+:                           38

-:                            1

0:                            1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Damien Abad, Reimer Böge, Giovanni Collino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Andrea Cozzolino, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Edit Herczog, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Sergej Kozlík, Helga Trüpel, James Elles, Jacek Włosowicz, Miguel Portas, Vladimír Remek, Claudio Morganti, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann.

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Frederic Daerden, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Stavrakakis, Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner.

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Datum indiening 

9.9.2009

 

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...

Juridische mededeling - Privacybeleid