SPRAWOZDANIE w sprawie projektu budżetu korygującego nr 8/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009: Europol, Eurojust, OLAF

  9.9.2009 - (12952/2009 – C7‑0131/2009 – 2009/2050(BUD))

  Komisja Budżetowa
  Sprawozdawczyni: Jutta Haug

  Procedura : 2009/2050(BUD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0010/2009
  Teksty złożone :
  A7-0010/2009
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu budżetu korygującego nr 8/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009: Europol, Eurojust, OLAF

  (12952/2009– C7‑0131/2009 – 2009/2050(BUD))

  Parlament Europejski,

  - uwzględniając art.272 Traktatu WE oraz art.177 Traktatu Euratom,

  - uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], a w szczególności jego art. 37 i 38,

  - uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 18 grudnia 2008 r.[2],

  - uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[3],

  - uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 8/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 przedstawiony przez Komisję dnia 3 lipca 2009 r. (COM(2009)0337),

  - uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 8/2009 sporządzony przez Radę dnia 7 września 2009 r. (12952/2009 – C7-0131/2009),

  - uwzględniając art. 75 i załącznik V Regulaminu,

  - uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0010/2009),

  A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 8 do budżetu ogólnego na rok 2009 obejmuje następujące elementy:

  - zwiększenie środków na zobowiązania na cele programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz kontroli stanu fizycznego zwierząt, który w powiązaniu z czynnikiem zewnętrznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego,

  - utworzenie pozycji budżetowej „Funkcjonowanie reaktora wysokostrumieniowego (HFR) — Dodatkowe programy HFR”,

  - utworzenie pozycji budżetowej - Europejski Urząd Policji – Koszty transformacji,

  - zwiększenie dotacji wspólnotowej na rzecz Urzędu Eurojust,

  - zmiany w planie zatrudnienia OLAF,

  B. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 8/2009 służy formalnemu wprowadzeniu tej korekty do budżetu na rok 2009,

  1.  w następstwie rozmów trójstronnych z dnia 1 września 2009 r.[4] przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 8/2009 bez poprawek;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 69 z 13.3.2009.
  • [3]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
  • [4]  Zob. załącznik I.

  UZASADNIENIE

  Wstępny projekt budżetu korygującego (WPBK) nr 8 na 2009 r. obejmuje następujące elementy:

  - Choroba niebieskiego języka – Zwiększenie o 49 340 000 euro środków na zobowiązania w pozycji budżetowej 17 04 01 01 - Programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz kontrola stanu fizycznego zwierząt, który w powiązaniu z czynnikiem zewnętrznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego — Nowe środki. Zwiększenie to ma na celu wzmocnienie budżetu przewidzianego na zwalczanie choroby niebieskiego języka;

  - HFR – Utworzenie pozycji budżetowej 10 04 04 02 - Funkcjonowanie reaktora wysokostrumieniowego (HFR) — Dodatkowe programy HFR (2009–2011), z zapisem „p.m.”;

  - EUROPOL – Komisja Europejska zaproponowała utworzenie pozycji budżetowej 18 05 02 03 – Europejski Urząd Policji – koszty transformacji, która ma być zasilona kwotą 1 250 000 euro w postaci środków na zobowiązania i na płatności. Środki te powinny zostać przeniesione z pozycji budżetowej 18 05 09 – Zapobieganie i zwalczanie przestępczości;

  - EUROJUST – Zwiększenie o 3 900 000 euro dotacji wspólnotowej dla EUROJUST, z której to kwoty 1 600 000 euro ma pochodzić z dochodów przeznaczonych na określony cel pochodzących z odzyskania nadwyżki EUROJUST w roku budżetowym 2008. Stąd wniosek o nowe środki na zobowiązania w niniejszym budżecie korygującym dotyczy kwoty 2 300 000 euro. Odpowiadające im środki na płatności będą pochodzić z pozycji 18 06 07 – Program „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych”.

  - OLAF – Zmiany w planie zatrudnienia OLAF bez dodatkowych przepisów finansowych.

  Finansowy wpływ netto niniejszego budżetu korygującego wynosi 51 640 000 euro w postaci nowych środków na zobowiązania, przy braku nowych wniosków o środki na płatności.

  Stanowisko sprawozdawczyni

  Choroba niebieskiego języka: Komisja proponuje dodatkowe środki na zobowiązania w wysokości 49 340 000 euro na zwalczanie choroby niebieskiego języka. Wraz z kwotą 62 mln euro przewidzianą w budżecie na 2009 r. środki te będą przeznaczane na pokrycie kosztów ponoszonych przez państwa członkowskie w związku ze szczepieniami interwencyjnymi przewidzianymi w decyzji 90/424/EWG (wydatki obowiązkowe). Całkowita kwota w 2009 r. wyniesie zatem 111 340 000 euro, podczas gdy w 2008 r. wynosiła ona 130 000 000 euro.

  Kwotę tę zaproponowano w oparciu o analizę dotychczasowego wykonania oraz ocenę obecnej sytuacji. Jest ona nieco niższa niż szacunki Komisji przedstawione w piśmie nr 2 w sprawie poprawek do wstępnego projektu budżetu na rok 2009. Nie zaproponowano żadnych dodatkowych środków na pokrycie płatności.

  Zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby niebieskiego języka poprzez szczepienie odpowiednich populacji zwierząt gospodarskich jest najbardziej wydajnym sposobem zwalczania tej choroby. Wysokość zaproponowanych środków wydaje się należycie uzasadniona i odpowiednia w stosunku do realnych potrzeb.

  Sprawozdawczyni popiera zatem ten element PBK.

  HFR – Utworzenie pozycji budżetowej 10 04 04 02 – Funkcjonowanie reaktora wysokostrumieniowego (HFR) — Dodatkowe programy HFR (2009–2011), z zapisem „p.m.”.

  Dnia 19 lutego 2004 r. Rada przyjęła trzyletni dodatkowy program badawczy, realizowany przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w latach 2004-2006, dotyczący funkcjonowania wspólnotowego reaktora wysokostrumieniowego (HFR) w Petten (Niderlandy). Program został przedłużony o rok, a HFR funkcjonował w 2008 r. w dalszym ciągu bez dodatkowego programu badawczego, przy czym podejmowane były wysiłki mające na celu oparcie jego działania i eksploatacji na niezależnym i bardziej trwałym systemie prawnym.

  Ponieważ wysiłki te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, konieczne okazało się zapewnienie dalszego finansowego wsparcia w ramach nowego dodatkowego programu badawczego. Ten nowy dodatkowy program badawczy dotyczący działalności reaktora wysokostrumieniowego w Pettent (HFR) został przyjęty na okres trzech lat począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

  W czasie trwania procedury budżetowej na rok 2009 nie było możliwe przewidzenie, kiedy zapadnie ta decyzja i w związku z tym w budżecie na rok 2009 nie ujęto odpowiedniej pozycji budżetowej. Wraz z rozwojem negocjacji możliwe stało się ujęcie planów dotyczących tego programu we wstępnym projekcie budżetu na rok 2010. Niemniej jednak należy go obecnie uwzględnić w budżecie na 2009 r.

  W tym dodatkowym programie wskazano, że udział wniosą trzy uczestniczące w nim państwa członkowskie, tj. Niderlandy, Francja i Belgia, w formie wkładu finansowego do budżetu ogólnego Unii Europejskiej za pośrednictwem dochodów przeznaczonych na konkretny cel.

  Komisja nie będzie angażować środków z własnego budżetu celem uczestniczenia kosztach operacyjnych HFR. Komisja musi jednakże utworzyć „punkt wejścia” dotyczący tego programu z symbolicznym zapisem „p.m.” w nowej pozycji budżetowej 10 04 04 02 - Funkcjonowanie reaktora wysokostrumieniowego (HFR) – Dodatkowe programy HFR (2009–2011).

  Zważywszy na źródło finansowania sprawozdawczyni popiera ten element PBK.

  EUROPOL - Utworzenie pozycji budżetowej 18 05 02 03 – Europejski Urząd Policji – koszty transformacji.

  Pozycja ta zostanie zasilona kwotą 1 250 000 euro w postaci środków na zobowiązania i na płatności. Środki te zostaną przeniesione z pozycji budżetowej 18 05 09 – Zapobieganie i zwalczanie przestępczości.

  Zgodnie z art. 60 ust. 5 decyzji Rady[1] ustanawiającej Europejski Urząd Policji (Europol) koszty przekształcenia Europolu we w pełni zdecentralizowaną agencję UE częściowo pokrywane są z budżetu Unii na rok 2009. Komisja proponuje, by z ogólnej kwoty 1 337 000 euro 1 250 000 euro sfinansowano za pośrednictwem BK 8/2009.

  Komisja przedstawiła sprawozdawczyni dalsze wyjaśnienia z zakresu wydatków przejściowych finansowanych z budżetu UE. W dniu 1 września przeprowadzono ponadto w myśl postanowień pkt 47 PMI rozmowy trójstronne w sprawie finansowania włączenia Europolu w ramy budżetu UE (co odpowiada w praktyce skutkom utworzenia nowej agencji). Wyniki rozmów trójstronnych okazały się satysfakcjonujące. W związku z powyższym sprawozdawczyni nie zgłasza sprzeciwu do odnośnych zapisów projektu budżetu korygującego nr 8/2009.

  EUROJUST – Zwiększenie dotacji wspólnotowej dla EUROJUST o 3 900 000 euro, z której to kwoty 1 600 000 euro miałoby pochodzić z dochodów przeznaczonych na określony cel pochodzących z odzyskania nadwyżki EUROJUST w roku budżetowym 2008. Stąd wniosek o nowe środki na zobowiązania w niniejszym budżecie korygującym dotyczy kwoty 2 300 000 euro. Odpowiadające im środki na płatności będą pochodzić z pozycji 18 06 07 – Program „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych”.

  Komisja proponuje zwiększyć dotację dla Eurojustu o 3,9 mln euro w celu zaspokojenia następujących nowych potrzeb, jakim musi sprostać agencja:

  -  wzrost liczby personelu (1,24 mln euro),

  -  potrzeby budowlane / w zakresie bezpieczeństwa związane z przeprowadzką do nowego budynku – HV1 (1,75 mln euro) oraz

  -  potrzeby operacyjne związane z rozszerzeniem działalności (0,91 mln euro).

  Komisja uważa, że kwota 1,6 mln euro może zostać pokryta za pośrednictwem dochodów przeznaczonych na konkretny cel, w związku z czym jedynie kwota 2,3 mln euro pozostaje do pokrycia z nowych środków (1,39 mln euro na pozycję 18 06 04 01 – Dotacja w ramach tytułów 1 i 2 oraz 0,91 mln euro na pozycję 18 06 04 02 – Dotacja w ramach tytułu 3). Kwota ta zostanie pokryta z rezerwy dostępnej w dziale 3a. Środki na płatności zostaną w całości pokryte dzięki przeniesieniu z pozycji 18 06 07 – Program „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych”.

  Na tych warunkach sprawozdawczyni popiera ten element WPBK.

  OLAF – Zaproponowana zmiana w planie zatrudnienia zakłada przydzielenie 12 dodatkowych stałych stanowisk AD11 bez postanowień finansowych, co skutkuje już redukcją takiej samej liczby stanowisk czasowych AD11 w planie zatrudnienia OLAF we WPB na rok 2010.

  Sprawozdawczyni popiera to dostosowanie planu zatrudnienia OLAF.

  • [1]  „5. Począwszy od roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy następujący po dniu wejścia w życie niniejszej decyzji część kosztów transformacji ponoszonych przez Europol w ramach przygotowania do nowych ram finansowych pokrywana jest z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Koszty te mogą być pokryte w formie dotacji wspólnotowej.”

  ZAŁĄCZNIK I

  ROZMOWY TRÓJSTRONNE Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2009 R.

  Streszczenie wniosków

  Zgodnie z pkt 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego (PMI) z dnia 17 maja 2006 r. Parlament Europejski, Rada oraz Komisja postanowiły, co następuje:

  -         na podstawie przekazanych przez Komisję informacji określonych w ramach programowania finansowego, Parlament Europejski i Rada stwierdzają, że finansowanie Europolu jako agencji wspólnotowej może mieć miejsce w ramach uzgodnionego pułapu wydatków poddziału 3a wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2007-2013; kwoty roczne będą określane w ramach rocznych procedur budżetowych;

  -         na podstawie projektu budżetu korygującego nr 8/2009 przedłożonego przez Komisję, Parlament Europejski i Rada akceptują koszty przejściowe w wysokości 1 250 mln euro w roku 2009, które pokryte zostaną w ramach przesunięć w poddziale 3a wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2007-2013;

  -         Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji o możliwie jak najszybsze przedłożenie projektu wspólnych wytycznych z zakresu wdrażania postanowień pkt 47 PMI.

  ________________________

  PROCEDURA

  Tytuł

  Projekt budżetu korygującego nr 8/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009: Europol, Eurojust, OLAF

   

  Odsyłacze

  12952/2009– C7-0131/2009 – 2009/2046(BUD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

    Data ogłoszenia na posiedzeniu

  BUDG0.0.0000

   

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

           Data ogłoszenia na posiedzeniu

   

   

   

   

   

  Sprawozdawca(y)

          Data powołania

  Jutta Haug

  24.1.2008

  Poprzedni sprawozdawca(y)

   

  Data sporządzenia przez Radę projektu budżetu korygującego

  8.9.2009

  Data przekazania przez Radę projektu budżetu korygującego

  9.9.2009

  Rozpatrzenie w komisji

  2.9.2009

   

   

   

   

  Data przyjęcia

  2.9.2009

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  38

  1

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Damien Abad, Reimer Böge, Giovanni Collino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Andrea Cozzolino, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Edit Herczog, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Sergej Kozlík, Helga Trüpel, James Elles, Jacek Włosowicz, Miguel Portas, Vladimír Remek, Claudio Morganti, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann.

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Frederic Daerden, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Stavrakakis, Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner.

  Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

   

  Data złożenia

  9.9.2009

  Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

   

  ...