RAPORT referitor la Proiectul de buget rectificativ nr. 8/2009 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009: Europol, Eurojust, OLAF

9.9.2009 - (12952/2009 – C7‑0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportoare: Jutta Haug

Procedură : 2009/2050(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0010/2009
Texte depuse :
A7-0010/2009
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Proiectul de buget rectificativ nr. 8/2009 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009: Europol, Eurojust, OLAF

(12952/2009– C7‑0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Parlamentul European,

- având în vedere articolul 272 din Tratatul CE şi articolul 177 din Tratatul Euratom,

- având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene[1], în special articolele 37 şi 38,

- având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, adoptat definitiv la 18 decembrie 2008[2],

- având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară[3],

- având în vedere Proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 8/2009 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009 prezentat de Comisie la 3 iulie 2009 (COM(2009)0337),

- având în vedere Proiectul de buget rectificativ nr. 8/2009, pe care Consiliul l-a adoptat la 7 septembrie 2009 (12952/2009 – C7-0131/2009),

- având în vedere articolul 75 şi anexa V la Regulamentul său de procedură,

- având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7‑0010/2009),

A. întrucât Proiectul de buget rectificativ nr. 8 la bugetul general 2009 vizează următoarele aspecte:

- o suplimentare a creditelor de angajament pentru programe de eradicare și monitorizare a bolilor animalelor și supravegherea stării fizice a animalelor care pot constitui un risc pentru sănătatea publică legat de un factor exterior;

- crearea unui post bugetar „Exploatarea reactorului cu flux ridicat (HFR) — Programe HFR suplimentare”;

- crearea unui post bugetar „Oficiul European de Poliție – costuri tranzitorii”;

- consolidarea subvenţiei comunitare pentru Eurojust;

- modificări ale schemei de personal a OLAF,

B. întrucât scopul Proiectului de buget rectificativ nr. 8/2009 este de a înscrie oficial aceste ajustări în bugetul 2009,

1.  aprobă Proiectul de buget rectificativ nr. 8/2009 fără modificări ca urmare a reuniunii tripartite din 1 septembrie 2009[4];

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.

  • [1]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [2]  JO L 69, 13.3.2009.
  • [3]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [4]  A se vedea anexa I.

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul preliminar de buget rectificativ (PPBR) nr. 8 pentru anul 2009 cuprinde următoarele elemente:

- Boala limbii albastre – o creştere de 49 340 000 EUR a creditelor de angajament pentru postul bugetar 17 04 01 01 Programe de eradicare şi monitorizare a bolilor animalelor şi supravegherea stării fizice a animalelor care pot constitui un risc pentru sănătatea publică, legat de un factor exterior — Noi măsuri. Această creştere este menită să consolideze bugetul pentru eradicarea bolii limbii albastre.

- HFR – crearea unui post bugetar 10 04 04 02 Exploatarea reactorului cu flux ridicat (HFR) — Programe HFR suplimentare (2009 – 2011) cu o menţiune simbolică „p.m.”

- EUROPOL - Comisia Europeană a propus crearea unui post bugetar 18 05 02 03 Oficiul European de Poliţie – costuri tranzitorii, căruia să i se aloce credite de angajament şi de plată în valoare de 1 250 000 EUR. Aceste credite ar trebui realocate de la capitolul 18 05 09 Prevenirea şi combaterea criminalităţii.

- EUROJUST – o suplimentare a fondurilor comunitare acordate EUROJUST de 3 900 000 EUR, din care se propune ca 1 600 000 EUR să fie acoperite din venituri alocate provenind din recuperarea excedentului EUROJUST pe exerciţiul financiar 2008. Astfel, solicitarea de credite de angajament noi în prezentul buget rectificativ se cifrează la 2 300 000 EUR. Creditele de plată corespunzătoare vor proveni de la capitolul 18 06 07 Justiţia în materie civilă.

- OLAF - modificări ale schemei de personal a OLAF, fără dispoziţii de natură financiară.

Impactul financiar net al prezentului buget rectificativ se ridică la 51 640 000 EUR credite noi de angajament, fără solicitări noi de credite de plată.

Poziţia raportoarei

Boala limbii albastre – Comisia propune credite suplimentare în valoare de 49 340 000 EUR pentru combaterea bolii limbii albastre. Aceste credite vor acoperi costurile suportate de statele membre pentru vaccinări de urgenţă, în conformitate cu Decizia 90/424/CEE (cheltuieli obligatorii), pe lângă suma de 62 milioane EUR prevăzută în bugetul 2009. Astfel, suma totală pentru 2009 se va ridica la 111 340 000 EUR, faţă de 130 000 000 EUR în 2008.

Suma propusă se bazează pe analiza experienţelor trecute şi pe evaluarea situaţiei actuale. Este întrucâtva mai mică decât estimarea Comisiei din Scrisoarea sa rectificativă nr. 2 la PPB 2009. Nu se propun credite de plată suplimentare.

Prevenirea răspândirii bolii limbii albastre prin vaccinarea stocului de ovine reprezintă cea mai eficientă metodă de combatere a acestei boli. Creditele propuse par bine justificate şi corespund unor nevoi reale.

Raportoarea este, prin urmare, în favoarea acestui element din PBR.

HFR – crearea unui post bugetar 10 04 04 02 Exploatarea reactorului cu flux ridicat (HFR) — Programe HFR suplimentare (2009 – 2011) cu o menţiune simbolică „p.m.”

La 19 februarie 2004, Consiliul a adoptat un program suplimentar de cercetare de trei ani care să fie implementat de Centrul Comun de Cercetare pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (2004-2006) privind operarea reactorului comunitar cu flux ridicat (HFR) de la Petten (Ţările de Jos). Programul a fost extins pentru un an, iar exploatarea HFR a continuat şi în 2008 fără un program de cercetare suplimentar, întreprinzându-se totodată eforturi pentru o operare şi exploatare bazate pe un regim juridic independent şi cu caracter mai durabil.

Întrucât aceste eforturi nu au condus la niciun rezultat, a fost necesară furnizarea de sprijin financiar în continuare în cadrul unui nou program suplimentar de cercetare. Noul program suplimentar de cercetare privind exploatarea reactorului cu flux ridicat de la Petten (HFR) a fost adoptat pe o perioadă de trei ani, începând cu 1 ianuarie 2009.

În timpul procedurii bugetare 2009 nu a fost posibil să se prevadă momentul în care va fi luată această decizie şi, prin urmare, nu a fost prevăzut nici un post bugetar în acest sens pentru 2009. Având în vedere desfăşurarea negocierilor, acest program a putu fi introdus în PPB 2010. Cu toate acestea, trebuie luate măsurile necesare pentru ca acesta să fie luat în considerare în 2009.

În acest program suplimentar se indică faptul că vor contribui trei state membre participante, respectiv Ţările de Jos, Franţa şi Belgia, iar contribuţiile financiare la bugetul general al Uniunii Europene vor fi făcute sub forma veniturilor alocate.

Comisia nu va contribui la costurile operaţionale ale HFR cu fonduri din propriul buget. Cu toate acestea, Comisia trebuie să creeze un „punct de intrare” pentru acest program sub forma unei menţiuni simbolice „p.m.” la noul post bugetar 10 04 04 02 Exploatarea reactorului cu flux ridicat (HFR) — Programe HFR suplimentare (2009 – 2011).

Având în vedere sursa finanţării, raportoarea este în favoarea acestei prevederi din PBR.

EUROPOL – crearea postului bugetar 18 05 02 03 Oficiul European de Poliţie – costuri tranzitorii.

Acestui post i se vor aloca 1 250 000 EUR în credite de angajament şi de plată. Aceste credite vor fi realocate de la capitolul 18 05 09 Prevenirea şi combaterea criminalităţii.

Conform articolului 60 alineatul (5) din Decizia Consiliului privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie (Europol)[1], bugetul 2009 al Uniunii finanţează o parte din costurile tranzitorii de transformare a EUROPOL într-o agenţie pe deplin descentralizată a UE. Comisia propune ca 1 250 000 EUR din 1 337 000 EUR să fie finanţaţi prin intermediul BR 8/2009.

Comisia a oferit raportoarei explicaţii suplimentare privind cheltuielile suplimentare care vor fi finanţate de la bugetul european. În plus, la 1 septembrie a avut loc o reuniune tripartită în conformitate cu dispoziţiile punctului 47 din AII, cu privire la finanţarea integrării EUROPOL în bugetul UE (cu efecte similare cu cele ale creării unei noi agenţii). Concluziile reuniunii tripartite sunt satisfăcătoare[2].

În consecinţă, raportoarea este de acord cu acest element din PBR 8/2009.

EUROJUSTo suplimentare a fondurilor comunitare acordate EUROJUST de 3 900 000 EUR, din care se propune ca 1 600 000 EUR să fie acoperite din veniturile alocate provenind din recuperarea excedentului EUROJUST pe exerciţiul financiar 2008. Astfel, solicitarea de credite de angajament noi în prezentul buget rectificativ se cifrează la 2 300 000 EUR. Creditele de plată corespunzătoare vor proveni de la capitolul 18 06 07 Justiţia în materie civilă.

Comisia propune creşterea fondurilor pentru EUROJUST cu 3,9 milioane EUR pentru a face faţă noilor necesităţi cu care se confruntă agenţia în ceea ce priveşte

-  creşterea personalului (1,24 milioane EUR),

-  cerinţe de securitate şi imobiliare, generate de mutarea într-o nouă clădire - HV1 (1,75 milioane EUR), şi

-  necesităţi operaţionale generate de redimensionarea activităţilor (0,91 milioane EUR).

Comisia consideră că 1,6 milioane EUR pot fi finanţate prin intermediul veniturilor alocate, rămânând ca 2,3 milioane EUR să fie finanţate prin credite noi (1,39 milioane EUR pentru 18 06 04 01 - Subvenţie la titlurile 1 şi 2 şi 0,91 milioane EUR pentru 18 06 04 02 - Subvenţie la titlul 3). Această sumă va fi finanţată în limitele marjei disponibile la rubrica 3a. Creditele de plată vor fi finanţate complet prin realocarea de la articolul 18 06 07 Justiţia în materie civilă.

În aceste condiţii, raportoarea este de acord cu această prevedere din PPBR.

OLAF – schema de personal modificată propusă presupune alocarea a 12 posturi permanente suplimentare AD 11 fără dispoziţii financiare, ceea ce rezultă din reducerea unui număr echivalent de posturi temporare AD11 din schema de personal a OLAF în PPB 2010.

Raportoarea este în favoarea acestei adaptări a schemei de personal a OLAF.

  • [1]  „(5) O parte din costurile de tranziţie ocazionate de către Europol ca urmare a elaborării noului cadru financiar din anul anterior primului exerciţiu bugetar de după data aplicării prezentei decizii sunt acoperite din bugetul general al Uniunii Europene. Finanțarea acestor costuri poate lua forma unei subvenții comunitare.”
  • [2]  A se vedea anexa I: Rezumatul concluziilor reuniunii tripartite din 1 septembrie 2009.

ANEXA I

REUNIUNEA TRIPARTITĂ DE LA 1 SEPTEMBRIE 2009

Rezumatul concluziilor

În conformitate cu punctul 47 din Acordul interinstituţional (IIA) din 17 mai 2006, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia sunt de acord în următoarele privinţe:

-         pe baza informaţiilor transmise de Comisie în cadrul programării sale financiare, Parlamentul European şi Consiliul iau notă de faptul că finanţarea Europol ca agenţie comunitară poate fi asigurată în cadrul plafonului de cheltuieli convenit la subrubrica 3a din cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2007-2013; în cadrul fiecărei proceduri bugetare anuale se va decide asupra sumei anuale;

-         pe baza proiectului preliminar de buget rectificativ nr. 8/2009, prezentat de Comisie, Parlamentul European şi Consiliul acceptă costurile de tranziţie de 1 250 milioane EUR în anul 2009, acoperite prin realocări în cadrul subrubricii 3a din CFM 2007-2013;

-         Parlamentul European şi Consiliul solicită Comisiei să prezinte cât mai curând posibil un proiect de orientări comune în vederea punerii în aplicare a punctului 47 din IIA.

________________________

PROCEDURĂ

Titlu

Proiectul de buget rectificativ nr. 8/2009 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009: Europol, Eurojust, OLAF

Referinţe

12952/2009– C7-0131/2009 – 2009/2046(BUD)

Comisia competentă în fond

  Data anunţului în plen

BUDG0.0.0000

 

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunţului în plen

 

 

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Jutta Haug

24.1.2008

Raportor(i) substituit (substituiţi)

 

Data definitivării proiectului de buget rectificativ de către Consiliu

8.9.2009

Data transmiterii proiectului de buget rectificativ de către Consiliu

9.9.2009

Examinare în comisie

2.9.2009

 

 

 

 

Data adoptării

2.9.2009

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

1

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Damien Abad, Reimer Böge, Giovanni Collino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Andrea Cozzolino, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Edit Herczog, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Sergej Kozlík, Helga Trüpel, James Elles, Jacek Włosowicz, Miguel Portas, Vladimír Remek, Claudio Morganti, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann.

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Frederic Daerden, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Stavrakakis, Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner.

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

 

Data depunerii

9.9.2009

Observaţii (date disponibile într-o singură limbă)

...