Postup : 2009/2050(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0010/2009

Predkladané texty :

A7-0010/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/09/2009 - 5.7
CRE 15/09/2009 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0012

SPRÁVA     
PDF 167kWORD 96k
9.9.2009
PE 427.072v02-00 A7-0010/2009

o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2009 na rozpočtový rok 2009: Europol, Eurojust, OLAF

(12952/2009 – C7‑0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Jutta Haug

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA I
 POSTUP

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2009 na rozpočtový rok 2009, Europol, Eurojust, OLAF

(12952/2009 – C7‑0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES a článok 177 Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(1), a najmä na jeho články 37 a 38,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2009 prijatý s konečnou platnosťou 18. decembra 2008(2),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–   so zreteľom na predbežný návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2009 na rozpočtový rok 2009, ktorý Komisia predložila 3. júla 2009 (KOM(2009)0337),

–   so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 8/2009, ktorý zostavila Rada 7. septembra 2009 (12952/2009 – C7‑0131/2009),

–   so zreteľom na článok 75 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7‑0010/2009),

A. keďže návrh opravného rozpočtu č. 8 k všeobecnému rozpočtu na rok 2009 zahŕňa:

- zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na programy na eradikáciu a monitorovanie ochorení zvierat a monitorovanie fyzických podmienok zvierat, ktoré by v spojení s vonkajšími faktormi mohli predstavovať riziko pre verejné zdravie,

- vytvorenie rozpočtovej položky Prevádzka reaktora s vysokým tokom neutrónov (HFR) – doplnkové programy HFR,

- vytvorenie rozpočtovej položky Európsky policajný úrad – náklady na prechod,

- posilnenie dotácie Spoločenstva orgánu Eurojust,

- zmeny v pláne stavu zamestnancov orgánu OLAF,

B. keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 8/2009 je formálne zahrnúť tieto rozpočtové úpravy do rozpočtu na rok 2009,

1.  na základe výsledkov trialógu, ktorý sa uskutočnil 1. septembra 2009, schvaľuje návrh opravného rozpočtu č. 8/2009 v nezmenenej podobe(4)

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2009.

(3)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(4)

Viď Prílohu I.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Predbežný návrh opravného rozpočtu (PNOR) č. 8 na rok 2009 sa vzťahuje na tieto prvky:

- Katarálna horúčka – zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 49 340 000 EUR pre rozpočtovú položku Programy na eradikáciu a monitorovanie ochorení zvierat a monitorovanie fyzických podmienok zvierat, ktoré by v spojení s vonkajšími faktormi mohli predstavovať riziko pre verejné zdravie – nové opatrenia. Cieľom tohto zvýšenia je posilnenie rozpočtu na eradikáciu katarálnej horúčky.

- HFR – vytvorenie rozpočtovej položky 10 04 04 02 Prevádzka reaktora s vysokým tokom neutrónov (HFR) – doplnkové programy HFR (2009 až 2011) s poznámkou p.m.

- EUROPOL – Európska komisia navrhla vytvorenie rozpočtovej položky 18 05 02 03 Európsky policajný úrad – náklady na prechod s viazanými a výdavkovými rozpočtovými prostriedkami vo výške 1 250 000 EUR. Tieto prostriedky by sa mali presunúť z článku 18 05 09 Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti.

- EUROJUST – posilnenie dotácie Spoločenstva orgánu EUROJUST o 3 900 000 EUR, z ktorých 1 600 000 EUR sa má kryť pripísanými príjmami pochádzajúcimi zo získaného prebytku EUROJUSTu za finančný rok 2008. Požiadavka nových viazaných rozpočtových prostriedkov v tomto návrhu opravného rozpočtu predstavuje preto 2 300 000 EUR. Zodpovedajúce výdavkové prostriedky budú pochádzať z článku 18 06 07 Civilné súdnictvo.

- OLAF – zmeny v pláne stavu zamestnancov orgánu OLAF bez dodatočných finančných prostriedkov.

Čistý finančný vplyv tohto opravného rozpočtu predstavuje 51 640 000 EUR vo forme nových viazaných prostriedkov bez požiadavky o výdavkové prostriedky.

Stanovisko spravodajkyne

Katarálna horúčka – Komisia navrhuje dodatočné viazané prostriedky vo výške 49 340 000 EUR na boj s katarálnou horúčkou. Tieto prostriedky pokryjú náklady členských štátov na očkovanie, ako sa stanovuje v rozhodnutí 90/424/EHS (povinné výdavky), spolu s objemom 62 miliónov EUR zahrnutým do rozpočtu na rok 2009. Celková výška na rok 2009 dosiahne preto 111 340 000 EUR, kým v roku 2008 predstavovala 130 000 000 EUR.

Navrhnutý objem vychádza z analýzy plnenia rozpočtu v minulosti a hodnotenia súčasnej situácie. Je o niečo nižší než predpoklad Komisie z opravného listu č. 2 k PNR na rok 2009. Nenavrhujú sa dodatočné výdavkové prostriedky.

Prevencia šírenia katarálnej horúčky vakcináciou príslušných populácií dobytka je najúčinnejším spôsobom boja s týmto ochorením. Navrhnuté prostriedky sa zdajú byť oprávnené a zodpovedajú reálnym potrebám.

Spravodajkyňa preto podporuje túto položku NOR.

HFR – vytvorenie rozpočtovej položky 10 04 04 02 Prevádzka reaktora s vysokým tokom neutrónov (HFR) – doplnkové programy HFR (2009 až 2011) s poznámkou p.m. -

Dňa 19. januára 2004 prijala Rada trojročný doplnkový výskumný program, ktorý malo realizovať Spoločné výskumné centrum pre Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (2004 – 2006) v oblasti prevádzky reaktora s vysokým tokom neutrónov (HFR) v Pettene (Holandsko). Program sa predĺžil o rok a HFR bol naďalej v prevádzke po celý rok 2008 bez doplnkového výskumného programu, pričom sa vynakladalo úsilie na to, aby sa jeho prevádzka a využívanie opierali o nezávislý a trvalejší právny režim.

Keďže toto úsilie nebolo úspešné, bolo nevyhnutné zaistiť pokračovanie finančnej podpory v rámci nového doplnkového výskumného programu. Prijal sa nový doplnkový výskumný program pre prevádzku reaktora s vysokým tokom neutrónov v Pettene na obdobie troch rokov so začiatkom 1. januára 2009.

V čase vykonávania rozpočtového postupu na rok 2009 sa nedalo predvídať načasovanie tohto rozhodnutia a do rozpočtu na rok 2009 sa nezahrnula príslušná rozpočtová položka. Vývoj rokovaní umožnil plánovať prostriedky pre tento program v PNR na rok 2010. Je to však treba zohľadniť v návrhu pre rok 2009.

V tomto doplnkovom programe sa uvádza, že príspevky poskytnú tri zúčastnené členské štáty, Holandsko, Francúzsko a Belgicko, ako finančné príspevky do všeobecného rozpočtu Európskej únie vo forme pripísaných príjmov.

Komisia nebude prispievať na prevádzkové náklady HFR zo svojho rozpočtu. Komisia však musí vytvoriť „vstupný bod“ pre tento program s poznámkou p.m. pre novú rozpočtovú položku 10 04 04 02 Prevádzka reaktora s vysokým tokom neutrónov (HFR) – doplnkové programy HFR (2009 až 2011).

S prihliadnutím na zdroje financovania spravodajkyňa podporuje túto položku NOR.

EUROPOL –vytvorenie rozpočtovej položky 18 05 02 03 Európsky policajný úrad – náklady na prechod.

Tejto položke sa poskytne 1 250 000 EUR viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov. Tieto prostriedky sa presunú z článku 18 05 09 Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti.

Podľa článku 60 ods. 5 rozhodnutia Rady(1) o zriadení Európskeho policajného úradu (EUROPOL) sa z rozpočtu Únie na rok 2009 bude financovať časť prechodných nákladov na transformáciu EUROPOLu na plne decentralizovanú agentúru EÚ. Komisia navrhuje, aby sa 1 250 000 EUR z celového objemu 1 337 000 EUR financovalo z opravného rozpočtu 8/2009.

Komisia poskytla spravodajkyni ďalšie vysvetlenia týkajúce sa prechodných výdavkov, ktoré sa budú financovať z európskeho rozpočtu. Okrem toho sa v súlade s ustanoveniami bodu 47 MID, menovite ustanoveniami o financovaní začlenenia EUROPOLu do rozpočtu EÚ (ktorého účinky sú podobné ako pri vytvorení novej agentúry), 1. septembra uskutočnil trialóg, ktorého závery boli uspokojivé(2).

Spravodajkyňa preto súhlasí s touto položkou NOR č. 8/2009.

EUROJUSTposilnenie dotácie Spoločenstva orgánu EUROJUST o 3 900 000 EUR, z ktorých 1 600 000 EUR sa má kryť pripísanými príjmami pochádzajúcimi zo získaného prebytku EUROJUSTu za finančný rok 2008. Požiadavka nových viazaných rozpočtových prostriedkov v tomto návrhu opravného rozpočtu predstavuje preto 2 300 000 EUR. Zodpovedajúce výdavkové prostriedky budú pochádzať z článku 18 06 07 Civilné súdnictvo.

Komisia navrhuje zvýšenie dotácie EUROJUSTu o 3,9 milióna EUR s cieľom reagovať na nové potreby agentúry týkajúce sa

–  nárastu počtu zamestnancov (1,24 milióna EUR),

–  stavebných prác/bezpečnostných potrieb súvisiacich so sťahovaním sa do novej budovy HV1 (1,75 miliónov EUR) a

–  prevádzkových potrieb vyvolaných rozšírením jeho činnosti (0,91 milióna EUR).

Komisia sa domnieva, že 1,6 milióna EUR sa môže financovať z pripísaných príjmov, na základe čoho zostáva financovať novými prostriedkami len 2,3 milióna EUR (1,39 miliónov EUR pre 18 06 04 01 – dotácie podľa hláv 1 a 2 a 0,91 miliónov EUR pre 18 06 04 02 – dotácie podľa hlavy 3). Tento objem sa bude financovať z rezervy dostupnej v kapitole 3a. Výdavkové prostriedky sa budú plne financovať presunom z článku 18 06 07 Civilné súdnictvo.

Za týchto okolností spravodajkyňa súhlasí s touto položkou v PNOR.

OLAF – navrhnutý upravený plán stavu zamestnancov súvisí s doplnením ďalších 12 trvalých pracovných miest AD11 bez finančných prostriedkov, čo už viedlo k zníženiu počtu dočasných pracovných miest AD11 v pláne stavu zamestnancov OLAFu v PNR na rok 2010.

Spravodajkyňa podporuje túto zmenu v pláne stavu zamestnancov OLAFu.

(1)

„5. Časť nákladov na prechod, ktoré Europolu vznikli za účelom prípravy nového finančného rámca z roku pred prvým rozpočtovým rokom po dni začatia uplatňovania tohto rozhodnutia, sa financuje zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Financovanie týchto nákladov môže mať formu grantu Spoločenstva.“

(2)

Vid Prílohu : Zhrnutie záverov z trialógu z 1. septembra 2009.


PRÍLOHA I

TRIALÓG Z 1. SEPTEMBRA 2009

Zhrnutie záverov

V súlade s bodom 47 Medziinštitucionálnej dohody (MID) zo 17. mája 2006 sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodli na nasledovnom:

-         na základe informácií, ktoré vo svojom finančnom plánovaní predložila Komisia, Európsky parlament a Rada berú na vedomie, že financovanie EUROPOLu ako agentúry Spoločenstva je možné zabezpečiť v rámci odsúhlasených výdavkových stropov podokruhu 3a viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 2007 – 2013; o ročnej sume sa rozhodne v rámci jednotlivých ročných rozpočtových postupov;

-         na základe predbežného návrhu opravného rozpočtu č. 8/2009, ktorý predložila Komisia, Európsky parlament a Rada súhlasia s nákladmi na prechod vo výške 1 250 mil. EUR na rok 2009, ktoré sa uhradia z presunu v rámci podokruhu 3a VFR 2007 – 2013;

-         Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby čo najskôr predložila predbežné spoločné usmernenia na vykonanie bodu 47 MID.

________________________


POSTUP

Názov

Návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2009 na rozpočtový rok 2009, Europol, Eurojust, OLAF

Referenčné čísla

12952/2009– C7-0131/2009 – 2009/2046(BUD)

Gestorský výbor

  Dátum oznámenia na schôdzi

BUDG0.0.0000

 

Výbor(y) požiadané o stanovisko(á)

  Dátum oznámenia na schôdzi

 

 

 

 

 

Spravodajkyňa

  Dátum vymenovania

Jutta Haug

24.1.2008

Predchádzajúci spravodajca(-ovia)

 

Dátum vypracovania návrhu opravného rozpočtu Radou

8.9.2009

Dátum odovzdania návrhu opravného rozpočtu Radou

9.9.2009

Prerokované vo výbore

2.9.2009

 

 

 

 

Dátum schválenia

2.9.2009

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Reimer Böge, Giovanni Collino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Andrea Cozzolino, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Edit Herczog, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Sergej Kozlík, Helga Trüpel, James Elles, Jacek Włosowicz, Miguel Portas, Vladimír Remek, Claudio Morganti, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann.

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Frederic Daerden, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Stavrakakis, Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner.

Náhradníci podľa článku 178 ods. 2 prítomní na záverečnom hlasovaní

 

 

Dátum predloženia

9.9.2009

Poznámky (k dispozícii iba v jednom jazyku)

 

...

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia