POROČILO o predlogu spremembe proračuna št. 8/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009: Europol, Eurojust, OLAF

9.9.2009 - (12952/2009 – C7‑0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalka: Jutta Haug

Postopek : 2009/2050(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0010/2009
Predložena besedila :
A7-0010/2009
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu spremembe proračuna št. 8/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009: EUROPOL, EUROJUST, OLAF

(12952/2009– C7‑0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 272 Pogodbe ES in člena 177 Pogodbe Euratom,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[1], zlasti členov 37 in 38,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, ki je bil dokončno sprejet 18. decembra 2008[2],

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobremu finančnemu poslovodenju[3],

–   ob upoštevanju predhodnega predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 8/2009 za proračunsko leto 2009, ki ga je Komisija predložila 3. julija 2009 (KOM(2009)0337),

- ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 8/2009, ki ga je Svet pripravil 2009 (12952/2009 – C7‑0131/2009),

–   ob upoštevanju člena 75 in priloge V poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7‑0010/2009),

A. ker predlog spremembe proračuna št. 8 k splošnemu proračunu za leto 2009 predvideva:

- povečanje sredstev za prevzem obveznosti, namenjenih za izkoreninjanje živalskih bolezni in nadzor nad živalskimi boleznimi ter spremljanje fizičnega stanja živali, ki bi lahko v povezavi z zunanjim dejavnikom ogrozilo zdravje ljudi,

- vzpostavitev proračunske postavke "Delovanje reaktorja z visokim pretokom (HFR) – dodatni programi HFR",

- vzpostavitev proračunske postavke "Evropski policijski urad – prehodni stroški",

- povečanje subvencije Skupnosti za EUROJUST,

- spremembe kadrovskega načrta OLAF,

B.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 8/2009 uradna vključitev teh proračunskih sprememb v proračun za leto 2009,

1.  odobri nespremenjeni predlog spremembe proračuna št. 8/2009 glede na izid tristranskih pogovorov z dne 1. septembra 2009[4];

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
  • [2]  UL L 69, 13. 3. 2009.
  • [3]  UL L 139, 14. 6. 2006, str. 1.
  • [4]  Glej Prilogo I.

OBRAZLOŽITEV

Predhodni predlog spremembe proračuna (PPSP) št. 8 za leto 2009 obsega naslednje točke:

- bolezen modrikastega jezika – povečanje sredstev za prevzem obveznosti za izkoreninjanje živalskih bolezni in nadzor nad živalskimi boleznimi ter spremljanje fizičnega stanja živali, ki bi lahko v povezavi z zunanjim dejavnikom ogrozilo zdravje ljudi – novi ukrepi. Sredstva se povečajo, da bi okrepili proračun za izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika.

- HFR – vzpostavitev proračunske postavke 10 04 04 02 "Delovanje reaktorja z visokim pretokom (HFR) – dodatni programi HFR (2009 do 2011)" z oznako "p.m.".

- EUROPOL – Evropska komisija je predlagala vzpostavitev proračunske postavke 18 05 02 03 "Evropski policijski urad – prehodni stroški" z dodeljenimi sredstvi 1.250.000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil. Sredstva je treba prerazporediti iz proračunskega člena 18 05 09 "Preprečevanje kriminala in boj proti njemu".

- EUROJUST – povečanje subvencije Skupnosti za urad EUROJUST v znesku 3.900.000 EUR; predlaga se, da se 1.600.000 EUR od tega zneska krije iz namenskih prejemkov, ki izhajajo iz presežka urada EUROJUST za proračunsko leto 2008. Znesek novih odobritev za prevzem obveznosti, ki se zahtevajo v tej spremembi proračuna, znaša torej 2.300.000 EUR. Ustrezne odobritve plačil se bodo financirale iz člena 18 06 07 "Program za civilno pravosodje".

- OLAF – spremembe kadrovskega načrta OLAF brez dodatnega finančnega kritja.

Neto finančni učinek spremembe proračuna je 51.640.000 EUR v novih obveznostih. Za odobritve plačil ni novih zahtev.

Mnenje poročevalke

Bolezen modrikastega jezika – Komisija predlaga dodatne obveznosti v višini 49.340.000 EUR za boj proti bolezni modrikastega jezika. Ta sredstva bodo krila stroške držav članic za cepljenja v nujnih primerih, kot določa sklep 90/424/EGS (obvezni izdatki), poleg zneska 62 milijonov EUR, predvidenega v proračunu za leto 2009. Celotni znesek za leto 2009 bo torej znašal 111.340.000 EUR, medtem ko je leta 2008 znašal 130.000.000 EUR.

Predlagani znesek temelji na analizi preteklega izvajanja in oceni sedanjih razmer. Znesek je nekoliko nižji od zneska, ki ga je Komisija predvidela v svoji spremembi proračuna št. 2 k PPP za leto 2009. Ne predlagajo se dodatne odobritve plačil.

Preprečevanje širjenja bolezni modrikastega jezika s cepljenjem živine je najučinkovitejši način boja proti bolezni. Predlagana sredstva se zdijo utemeljena in ustrezajo resničnim potrebam.

Zato poročevalka podpira to točko predlagane spremembe proračuna.

HFR – vzpostavitev proračunske postavke 10 04 04 02 "Delovanje reaktorja z visokim pretokom (HFR) – dodatni programi HFR (2009 do 2011)" z oznako "p.m.".

Februarja 2004 je Svet sprejel triletni dodatni raziskovalni program, ki ga mora izvajati Skupno raziskovalno središče za Evropsko skupnost za atomsko energijo (2004–2006), o delovanju reaktorja Skupnosti z visokim pretokom (HFR) v Pettenu (Nizozemska). Program je bil podaljšan za eno leto in delovanje HFR se je leta 2008 nadaljevalo brez dodatnega raziskovalnega programa, medtem pa so bila opravljena prizadevanja, da bi delovanje in uporaba HRF temeljila na neodvisni in trajnejši pravni podlagi.

Ker ta prizadevanja niso bila uspešna, je bilo treba zagotoviti nadaljnjo finančno podporo v okviru novega dodatnega raziskovalnega programa. Novi dodatni raziskovalni program o delovanju reaktorja z visokim pretokom v Pettenu (HFR) je bil sprejet za obdobje treh let in se bo začel 1. januarja 2009.

Med proračunskim postopkom za leto 2009 ni bilo mogoče predvideti, kdaj bo ta sklep sprejet, in za ta namen ni bila v letu 2009 predvidena nobena proračunska postavka. V skladu s potekom pogajanj je bilo mogoče načrtovati program v predhodnem predlogu proračuna 2010. Vendar ga je treba sedaj upoštevati za leto 2009.

V dodatnemu programu je navedeno, da bodo sredstva prispevale tri sodelujoče države članice, in sicer Nizozemska, Francija in Belgija, kot finančni prispevek v splošni proračun Evropske unije v obliki namenskih prejemkov.

Komisija ne bo prispevala k stroškom delovanja HFR s sredstvi iz svojega proračuna. Vendar mora oblikovati "vstopno točko" za ta program z oznako "p.m." v novi proračunski postavki 10 04 04 02 "Delovanje reaktorja z visokim pretokom (HFR) – dodatni programi HFR (2009 do 2011)".

Poročevalka ob upoštevanju virov financiranja podpira to točko predlagane spremembe proračuna.

EUROPOL: vzpostavitev proračunske postavke 18 05 02 03 "Evropski policijski urad – prehodni stroški".

Za postavko bo dodeljen znesek 1.250.000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil. Sredstva se bodo prerazporedila iz proračunskega člena 18 05 09 "Preprečevanje kriminala in boj proti njemu".

V skladu z odstavkom 5 člena 60 sklepa Sveta[1] o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (EUROPOL) se iz proračuna Unije za leto 2009 financira del prehodnih stroškov preoblikovanja urada EUROPOL v popolnoma decentralizirano agencijo EU. Komisija predlaga, da se znesek 1.250.000 EUR od celotnega zneska 1.337.000 EUR financira s spremembo proračuna št. 8/2009.

Komisija je poročevalki predložila dodatne obrazložitve glede prehodnih izdatkov, ki bodo financirani z evropskim proračunom. Poleg tega so 1. septembra potekali tristranski pogovori v skladu z določbami točke 47 medinstitucionalnega sporazuma, in sicer o financiranju vključitve urada EUROPOL v proračun EU (učinki tega so podobni kot pri ustanovitvi nove agencije). Zaključki pogovorov so bili zadovoljivi[2].

Poročevalka se zato strinja s to postavko predloga spremembe proračuna št. 8/2009.

EUROJUST: povečanje subvencije Skupnosti za urad EUROJUST v višini 3.900.000 EUR; od tega se predlaga kritje zneska v višini 1.600.000 EUR z namenskimi prejemki, ki izhajajo iz presežka urada EUROJUST za proračunsko leto 2008. Znesek novih odobritev za prevzem obveznosti, ki se zahtevajo v tej spremembi proračuna, znaša torej 2.300.000 EUR. Ustrezne odobritve plačil se bodo financirale iz člena 18 06 07 "Program za civilno pravosodje".

Komisija predlaga povečanje subvencije za urad EUROJUST v višini 3,9 milijona EUR, da bi odgovorili na nove potrebe, s katerimi se sooča agencija:

-  povečanje osebja (1,24 milijona EUR),

-  potrebe na področju stavb/varnosti, ki so posledica selitve v novo stavbo – HV1 (1,75 milijona EUR), ter

-  operativne potrebe, ki so posledica povečanja dejavnosti agencije (0,91 milijona EUR).

Komisija meni, da se 1,6 milijona EUR lahko financira z namenskimi prejemki, kar pomeni, da ostane le 2,3 milijona EUR za financiranje iz novih odobritev (1,39 milijona EUR za 18 06 04 01 – subvencija iz naslovov 1 in 2, ter 0,91 milijona EUR za 18 06 04 02 – subvencija iz naslova 3). Ta znesek se bo financiral iz rezerve v razdelku 3a. Odobritve plačil bodo v celoti financirane s prerazporeditvijo sredstev iz člena 18 06 07 "Program za civilno pravosodje".

Poročevalka ob upoštevanju okoliščin podpira to postavko predhodnega predloga spremembe proračuna.

OLAF – predlagani spremenjeni kadrovski načrt predvideva dodelitev 12 dodatnih stalnih delovnih mest AD11 brez finančnega kritja, kar pomeni zmanjšanje enakovrednega števila začasnih delovnih mest AD11 v kadrovskem načrtu OLAF v PPP 2010.

Poročevalka podpira to prilagoditev kadrovskega načrta OLAF.

  • [1]  "5. Del prehodnih stroškov Europola za pripravo novega finančnega okvira od leta pred prvim proračunskim letom po dnevu začetka uporabe tega sklepa krije splošni proračun Evropske unije. Financiranje teh stroškov ima lahko obliko donacije Skupnosti."
  • [2]  Glej Prilogo I: Povzetek zaključkov tristranskih pogovorov z dne 1. septembra 2009.

PRILOGA I

TRISTRANSKI POGOVORI Z DNE 1. SEPTEMBRA 2009

Povzetek sklepov

V skladu s točko 47 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 so se Evropski parlament, Svet in Komisija sporazumeli, da:

-         na podlagi informacij, ki jih je posredovala Komisija v svojem finančnem načrtovanju, Evropski parlament in Svet ugotavljata, se lahko financiranje urada EUROPOL kot agencije Skupnosti zagotovi z dogovorjeno zgornjo mejo odhodkov podrazdelka 3a večletnega finančnega okvira za obdobje 2007-2013; letni znesek bo določen v vsakemu letnemu proračunskemu postopku.

-         na podlagi predhodnega predloga spremembe proračuna št. 8/2009, ki ga je predložila Komisija, Evropski parlament in Svet sprejemata prehodne stroške v višini 1.250 milijonov EUR leta 2009, ki se krijejo s prerazporeditvijo v podrazdelku 3a večletnega finančnega okvira za obdobje 2007-2013;

-         Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo, naj čim prej predloži osnutek skupnih smernic za izvajanje točke 47 medinstitucionalnega sporazuma.

________________________

POSTOPEK

Naslov

o predlogu spremembe proračuna št. 8/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009: Europol, Eurojust, OLAF

Referenčni dokumenti

12952/2009– C7-0131/2009 – 2009/2046(BUD)

Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

BUDG0.0.0000

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

Jutta Haug

24.1.2008

Nadomeščeni(-a) poročevalec(-ka)

 

Datum, ko je Svet pripravil predlog spremembe proračuna

8.9.2009

8.9.2009

Datum, ko je Svet predložil predlog spremembe proračuna

9.9.2009

9.9.2009

Obravnava v odboru

2.9.2009

2.9.2009

2.9.2009

2.9.2009

2.9.2009

Datum sprejetja

2.9.2009

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

+:

–:

0:

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Reimer Böge, Giovanni Collino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Andrea Cozzolino, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Edit Herczog, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Sergej Kozlík, Helga Trüpel, James Elles, Jacek Włosowicz, Miguel Portas, Vladimír Remek, Claudio Morganti, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann.

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Frederic Daerden, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Stavrakakis, Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner.

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve

9.9.2009

Opombe (na voljo samo v enem jeziku)

...