Betänkande - A7-0010/2009Betänkande
A7-0010/2009

  BETÄNKANDE om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2009 för budgetåret 2009, Europol, Eurojust, Olaf

  9.9.2009 - (12952/2009 – C7‑0131/2009 – 2009/2050(BUD))

  Budgetutskottet
  Föredragande: Jutta Haug

  Förfarande : 2009/2050(BUD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0010/2009
  Ingivna texter :
  A7-0010/2009
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2009 för budgetåret 2009, Europol, Eurojust, Olaf

  (12952/2009 – C70131/2009 – 2009/2050(BUD))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

     med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

     med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artiklarna 37 och 38,

     med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, slutgiltigt antagen den 18 december 2008[2],

     med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[3],

     med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2009 för budgetåret 2009 som kommissionen lade fram den 3 juli 2009 (KOM(2009)0337),

     med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 8/2009 som rådet fastställde den 7 september 2009 (12952/2009 – C70131/2009),

     med beaktande artikel 75 och bilaga V i arbetsordningen,

     med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A70010/2009).

  A. Förslaget till ändringsbudget nr 8 till den allmänna budgeten för 2009 gäller följande:

  - Ökning av åtagandebemyndiganden för program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för övervakning av det fysiska tillståndet hos djur som kan utgöra en risk för folkhälsan och som orsakas av en yttre faktor.

  - Inrättande av budgetpunkt ”Drift av högflödesreaktor (HFR) – Kompletterande HFR‑program”.

  - Inrättande av budgetpunkt ”Europeiska polisbyrån – Övergångskostnader”.

  - Ökning av gemenskapens bidrag till Eurojust.

  - Ändring av Olafs tjänsteförteckning.

  B. Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 8/2009 är att formellt införa dessa budgetjusteringar i 2009 års budget.

  1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 8/2009 utan ändringar till följd av resultaten från trepartsmötet den 1 september 2009[4]

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

  • [1]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUT L 69, 13.3.2009.
  • [3]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [4]  Se bilaga I.

  MOTIVERING

  Det preliminära förslaget till ändringsbudget (PFÄB) nr 8 för år 2009 omfattar följande:

  - Blåtunga - Ökning med 49 340 000 EUR i åtagandebemyndiganden för punkt 17 04 01 01 (Program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för övervakning av det fysiska tillståndet hos djur som kan utgöra en risk för folkhälsan och som orsakas av en yttre faktor – Nya åtgärder), för att förstärka budgeten för utrotning av sjukdomen blåtunga.

  - HFR – Inrättande av punkt 10 04 04 02 ”Drift av högflödesreaktor (HFR)

      – Kompletterande HFR-program (2009–2011)”, med uppgiften ”p.m.”.

  - Europol – Kommissionen föreslog inrättande av punkt 18 05 02 03 ”Europeiska polisbyrån – Övergångskostnader”, med 1 250 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden. Dessa anslag kommer att överföras från artikel 18 05 09 (Förebyggande och bekämpande av brott).

  - Eurojust – Ökning av gemenskapens bidrag till Eurojust med 3 900 000 EUR. Av detta belopp föreslås 1 600 000 EUR täckas av inkomster avsatta för särskilda ändamål härrörande från återvinning av Eurojusts överskott för budgetåret 2008. I denna ändringsbudget begärs därför 2 300 000 EUR i nya åtagandebemyndiganden. De motsvarande betalningsbemyndigandena kommer att överföras från artikel 18 06 07 (Civilrätt).

  - Olaf – Ändring av Olafs tjänsteförteckning, utan ytterligare finansiella anslag.

  De finansiella nettokonsekvenserna av denna ändringsbudget är 51 640 000 EUR i nya åtagandebemyndiganden. Det begärs inga nya betalningsbemyndiganden.

  Föredragandens ståndpunkt

  Blåtunga – Kommissionen föreslår ytterligare åtagandebemyndiganden på 49 340 000 EUR för att bekämpa sjukdomen blåtunga. Dessa anslag kommer att täcka medlemsstaternas kostnader för nödvaccinering enligt beslut 90/424/EEG (obligatoriska utgifter) utöver beloppet på 62 miljoner EUR som ingår i budgeten för 2009. Det sammanlagda beloppet för 2009 kommer sålunda att bli 111 340 000 EUR medan det 2008 var 130 000 000 EUR.

  Det föreslagna beloppet baseras på en analys av det tidigare budgetgenomförandet och en lägesbedömning. Det är något mindre än vad kommissionen beräknade i sin ändringsskrivelse nr 2 till det preliminära budgetförslaget (PBF) för 2009. Inga nya betalningsbemyndiganden föreslås.

  Att förhindra spridningen av sjukdomen blåtunga genom vaccinering av relevanta djurbesättningarna är det mest kostnadseffektiva sättet för att bekämpa sjukdomen. De föreslagna anslagen verkar vara välmotiverade och motsvara verkliga behov.

  Föredraganden stöder därför denna punkt i förslaget till ändringsbudget (FÄB).

  HFR – Inrättande av punkt 10 04 04 02 ”Drift av högflödesreaktor (HFR) – Kompletterande HFR-program (2009–2011)”, med uppgiften ”p.m.”.

  Den 19 februari 2004 antog rådet ett treårigt kompletterande forskningsprogram som skulle genomföras av Gemensamma forskningscentrumet för Europeiska atomenergigemenskapen (2004–2006), avseende driften av gemenskapens högflödesreaktor (HFR) i Petten i Nederländerna. Programmet förlängdes ett år och driften av HFR fortsatte under 2008 utan kompletterande forskningsprogram, samtidigt som åtgärder vidtogs för att dess drift och utnyttjande skulle grundas på en oberoende och hållbarare rättslig grund.

  Eftersom dessa åtgärder inte ledde till något resultat, var det nödvändigt att sörja för fortsatt finansiellt stöd inom ramen för ett nytt kompletterande forskningsprogram. Ett nytt kompletterande forskningsprogram avseende driften av högflödesreaktorn i Petten har antagits för en period på tre år från och med den 1 januari 2009.

  I samband med budgetförfarandet för budgeten för 2009 var det inte möjligt att förutse tidpunkten för antagandet av det berörda beslutet, och därför togs det inte med någon budgetpost för beslutet i budgeten för 2009. Eftersom förhandlingarna om beslutet gick framåt, blev det möjligt att planera för forskningsprogrammet i det preliminära budgetförslaget för 2010. Det är trots det nödvändigt att programmet beaktas även i budgeten för 2009.

  Av beslutet om det kompletterande programmet framgår att Nederländerna, Frankrike och Belgien ska finansiera programmet genom bidrag till Europeiska unionens allmänna budget som bokförs som inkomster avsatta för särskilda ändamål. Kommissionen kommer inte att bidra med medel från sin budget för att täcka driftskostnaderna för högflödesreaktorn. Den är emellertid tvungen att inrätta en budgetpost för forskningsprogrammet, med uppgiften ”p.m.”: punkt 10 04 04 02 ”Drift av högflödesreaktor (HFR) – Kompletterande HFR-program (2009‑2011)”.

  Med beaktande av finansieringskällan stöder föredraganden denna punkt i FÄB.

  Europol Inrättande av budgetpost 18 05 02 03 ”Europeiska polisbyrån – Övergångskostnader”.

  Denna punkt kommer att få 1 250 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden. Dessa anslag kommer att överföras från artikel 18 05 09 (Förebyggande och bekämpande av brott).

  Enligt artikel 60.5 i rådets beslut[1] om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) ska en del av övergångskostnaderna för omvandlingen av Europol till ett fullständigt decentraliserat EU-organ finansieras genom EU:s budget för 2009. Kommissionen föreslår att 1 250 000 EUR av totalt 1 337 000 EUR ska finansieras via ÄB 8/2009.

  Kommissionen tillhandahöll föredraganden ytterligare förklaringar angående de övergångsutgifter som kommer att finansieras via EU:s budget. Dessutom hölls ett trepartsmöte den 1 september enligt bestämmelserna i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet, nämligen om finansieringen av integreringen av Europol i EU:s budget (vars effekter är liknande dem som gäller inrättandet av ett nytt organ). Slutsatserna från trepartsmötet var tillfredsställande[2].

  Föredraganden stöder därför denna punkt i FÄB 8/2009.

  Eurojust – Ökning av gemenskapens bidrag till Eurojust med 3 900 000 EUR. Av detta belopp föreslås 1 600 000 EUR täckas av inkomster avsatta för särskilda ändamål härrörande från återvinning av Eurojusts överskott för budgetåret 2008. I denna ändringsbudget begärs därför 2 300 000 EUR i nya åtagandebemyndiganden. De motsvarande betalningsbemyndigandena kommer att överföras från artikel 18 06 07 (Civilrätt).

  Kommissionen föreslår att bidraget till Eurojust ökas med 3,9 miljoner EUR för att tillmötesgå de nya behov som organet står inför när det gäller

  –         personalökningar (1,24 miljon EUR),

  –         fastighets-/säkerhetsbehov till följd av flytten till en ny byggnad – HV1 (1,75 miljoner EUR) och

  –         driftsbehov till följd av ökningen av verksamheten (0,91 miljoner EUR).

  Kommissionen anser att 1,6 miljoner kan finansieras via inkomster avsatta för särskilda ändamål, vilket innebär att bara 2,3 miljoner EUR ska finansieras med nya anslag (1,39 miljoner EUR för 18 06 04 01 – Bidrag till avdelningarna 1 och 2, och 0,91 miljoner EUR för 18 06 04 02 – Bidrag till avdelning 3). Detta belopp kommer att tas från den tillgängliga marginalen under utgiftstaket i rubrik 3a. Betalningsbemyndigandena kommer att helt finansieras genom överföring från artikel 18 06 07 (Civilrätt).

  Under dessa omständigheter stöder föredraganden denna punkt det preliminära förslaget till ändringsbudget.

  Olaf – Den föreslagna ändrade tjänsteförteckningen innebär tilldelning av 12 ytterligare fasta AD11-tjänster utan ekonomiska medel eftersom ett motsvarande antal tillfälliga AD 11‑tjänster från Olafs tjänsteförteckning försvinner i det preliminära budgetförslaget för 2010.

  Föredraganden stöder denna anpassning av Olafs tjänsteförteckning.

  • [1]  ”5. En del av de övergångskostnader från året före det första budgetåret efter den dag då detta beslut börjar tillämpas som uppkommer när Europol förbereder sig för den nya budgetramen ska belasta Europeiska unionens allmänna budget. Finansieringen av dessa kostnader får ges formen av ett bidrag från gemenskapen.”
  • [2]  Se bilaga I: Sammanfattning av slutsatserna från trepartsmötet den 1 september 2009.

  BILAGA I

  TREPARTSMÖTET DEN 1 SEPTEMBER 2009

  Sammanfattning av slutsatserna

  I enlighet med punkt 47 i det interinstitutionella avtalet (IIA) av den 17 maj 2006 har

  Europaparlamentet, rådet och kommissionen enats om följande:

  –         På grundval av den information som kommissionen överlämnat i sin finansiella planering noterar Europaparlamentet och rådet att finansieringen av Europol som ett gemenskapsorgan kan säkerställas inom det överenskomna utgiftstaket för underrubrik 3a i den fleråriga budgetramen för perioden 2007−2013. Det årliga beloppet kommer att fastställas inom ramen för varje årligt budgetförfarande.

  –         På grundval av kommissionens preliminära förslag till ändringsbudget nr 8/2009 godkänner Europaparlamentet och rådet övergångskostnader på 1,250 miljoner EUR under 2009, vilka täcks av omfördelningar inom underrubrik 3a i den fleråriga budgetramen för perioden 2007−2013.

  –         Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att snarast möjligt lägga fram ett utkast till gemensamma riktlinjer för genomförandet av punkt 47 i det interinstitutionella avtalet.

  ________________________

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2009 för budgetåret 2009, Europol, Eurojust, Olaf

  Referensnummer

  12952/2009 – C7‑0131/2009 – 2009/2050(BUD)

  Ansvarigt utskott

    Tillkännagivande i kammaren

  BUDG0.0.0000

   

  Rådgivande utskott

    Tillkännagivande i kammaren

   

   

   

   

   

  Föredragande

    Utnämning

  Jutta Haug

  24.1.2008

  Tidigare föredragande

   

  Rådets utarbetande avförslaget till ändringsbudget

   

  8.9.2009

  Rådets överlämnande avförslaget till ändringsbudget

   

  9.9.2009

  Behandling i utskott

  2.9.2009

   

   

   

   

  Antagande

  2.9.2009

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  38

  1

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Damien Abad, Reimer Böge, Giovanni Collino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Andrea Cozzolino, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Edit Herczog, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Sergej Kozlík, Helga Trüpel, James Elles, Jacek Włosowicz, Miguel Portas, Vladimír Remek, Claudio Morganti, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann.

  Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

  Frederic Daerden, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Stavrakakis, Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner.

  Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

   

  Ingivande

  9.9.2009

  Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

  ...