JELENTÉS a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd királyság által előterjesztett, a joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzéséről és rendezéséről szóló 2009/…/IB tanácsi kerethatározat elfogadására irányuló kezdeményezésről

1.10.2009 - (8535/2009 – C7‑0205/2009 – 2009/0802(CNS)) - *

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Renate Weber


Eljárás : 2009/0802(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0011/2009

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd királyság által előterjesztett, a joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzéséről és rendezéséről szóló 2009/…/IB tanácsi kerethatározat elfogadására irányuló kezdeményezésről

(8535/2009 – C7‑0205/2009 – 2009/0802(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezésére (8535/2009),

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére és 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0205/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 100. és 55. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-0011/2009),

1.  jóváhagyja a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezését;

2.  felkéri a Tanácsot a szöveg megfelelő módosítására;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezését;

5.  felszólítja a Tanácsot, hogy ne fogadja el hivatalosan a kezdeményezést a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt, azért, hogy véglegesíteni lehessen a végső jogszabályt, biztosítva ezzel az Európai Unió Bírósága, a Bizottság és a Parlament teljes szerepvállalását és ellenőrzését (a Lisszaboni Szerződéshez csatolt jegyzőkönyv az átmeneti intézkedésekről). ebben az esetben vállalja, hogy minden további javaslatot sürgős eljárás keretében vitat meg;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a Cseh Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak.

Módosítás  1

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

4 preambulumbekezdés

A Tanács tervezete

Módosítás

(4) A tagállamok illetékes hatóságainak közvetlen konzultációkat kell folytatniuk annak érdekében, hogy konszenzusra jussanak bármilyen olyan tényleges megoldást illetően, amelynek célja a párhuzamos eljárások hátrányos következményeinek és az érintett illetékes hatóságok idő- és forráspazarlásának az elkerülése. Ilyen tényleges megoldás lehet különösen a büntetőeljárások egyetlen tagállamba történő összevonása, például a büntetőeljárások átadása útján. Megoldás lehet továbbá bármilyen más lépés is, amely lehetővé teszi az eljárások hatékony és ésszerű intézését, beleértve az időben történő ügyelosztást is, például az ügynek az Eurojust elé utalása útján, ha az illetékes hatóságok nem tudnak konszenzusra jutnak. E tekintetben különös figyelmet kell fordítani a bizonyítékok összegyűjtésének kérdésére, amelyet befolyásolhatnak a folyamatban levő párhuzamos büntetőeljárások.

(4) A tagállamok illetékes hatóságainak közvetlen konzultációkat kell folytatniuk annak érdekében, hogy konszenzusra jussanak bármilyen olyan tényleges megoldást illetően, amelynek célja a párhuzamos eljárások hátrányos következményeinek és az érintett illetékes hatóságok idő- és forráspazarlásának az elkerülése. Ilyen tényleges megoldás lehet különösen a büntetőeljárások egyetlen tagállamba történő összevonása, például a büntetőeljárások átadása útján. Megoldás lehet továbbá bármilyen más lépés is, amely lehetővé teszi az eljárások hatékony és ésszerű intézését, beleértve az időben történő ügyelosztást is. E tekintetben különös figyelmet kell fordítani a bizonyítékok összegyűjtésére, amelyet a folyamatban levő párhuzamos büntetőeljárások befolyásolhatnak.

Indokolás

Az ügy Eurojust elé utalása nem lehet opcionális vagy végső esetben alkalmazott megoldás.

Módosítás  2

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

7 preambulumbekezdés

A Tanács tervezete

Módosítás

(7) Valamely más tagállam illetékes hatósága által megkeresett illetékes hatóságot általános válaszadási kötelezettség kell, hogy terhelje a megküldött kérelem tekintetében. A megkereső hatóságot határidő megállapítására ösztönzik, amelyen belül a megkeresett hatóságnak lehetőség szerint válaszolnia kell. Az illetékes hatóságoknak a kapcsolatfelvételi eljárás során teljes mértékben figyelembe kell venniük a szabadságuktól megfosztott személyek sajátos helyzetét.

(7) Valamely más tagállam illetékes hatósága által megkeresett illetékes hatóság köteles a megküldött kérelemre a megállapított határidőn belül választ adni. Az illetékes hatóságoknak a kapcsolatfelvételi eljárás során teljes mértékben figyelembe kell venniük a szabadságuktól megfosztott személyek sajátos helyzetét.

Indokolás

A megkeresett illetékes hatóság általi válaszadás nem „általános kötelezettségnek”, hanem előírás szerinti kötelességnek tekintendő. A kerethatározatban erre vonatkozóan határidőt kell megállapítani.

Módosítás  3

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

8 preambulumbekezdés

A Tanács tervezete

Módosítás

(8) Az e kerethatározat alapján létesített együttműködés fő elvének az illetékes hatóságok közötti közvetlen kapcsolatnak kell lennie. A tagállamok a nemzeti eljárási autonómia elvével összhangban diszkrecionális jogkörük kell, hogy legyen annak eldöntésére, hogy mely hatóságok rendelkezzenek illetékességgel arra, hogy e kerethatározat alapján eljárjanak, feltéve, hogy e hatóságok hatásköre kiterjed arra, hogy a kerethatározat rendelkezéseivel összhangban eljárjanak és annak megfelelően határozzanak.

(8) Az e kerethatározat alapján létesített együttműködés fő elvének az illetékes hatóságok közötti közvetlen kapcsolatnak és az Eurojust bevonásának kell lennie.

Indokolás

Az Eurojustnak a 2009/426/IB tanácsi határozatból következő helyzetét tükröző, vezető szerepet kell biztosítani. Az ebben az összefüggésben felmerülő joghatósági kérdések fontossága szükségessé teszi, hogy csak igazságszolgáltatási hatóságok minősüljenek illetékes hatóságnak.

Módosítás  4

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

9 preambulumbekezdés

A Tanács tervezete

Módosítás

(9) Amikor az illetékes hatóságok arra törekszenek, hogy konszenzusra jussanak valamely olyan tényleges megoldásról, amelynek célja a két vagy több tagállamban párhuzamosan folytatott eljárások hátrányos következményeinek az elkerülése, tekintettel kell lenniük arra hogy minden eset egyedi, figyelembe kell venniük annak minden tényezőjét és jellemzőjét. Az illetékes hatóságoknak a konszenzus létrejötte érdekében figyelembe kell venniük a vonatkozó kritériumokat, adott esetben az Eurojust 2003. éves jelentésében közzétett és a jogalkalmazók igényeit szolgáló iránymutatásokban szereplő kritériumokat, és figyelembe kell venniük például azt a helyet, ahol a bűncselekmény legnagyobb részét elkövették, azt a helyet, ahol a kár vagy veszteség jelentős része keletkezett, a gyanúsított vagy vádlott tartózkodási helyét, valamint más joghatóságok számára történő átadásának vagy kiadatásának lehetőségeit, a gyanúsított vagy vádlott állampolgárságát vagy lakóhelyét, a gyanúsított vagy vádlott jelentős érdekeit, a sértettek és tanúk jelentős érdekeit, a bizonyítékok elfogadhatóságát vagy az esetlegesen előforduló késedelmeket.

(9) Amikor az illetékes hatóságok arra törekszenek, hogy konszenzusra jussanak valamely olyan tényleges megoldásról, amelynek célja a két vagy több tagállamban párhuzamosan folytatott eljárások hátrányos következményeinek az elkerülése, tekintettel kell lenniük arra, hogy minden eset egyedi, figyelembe kell venniük annak minden tényezőjét és jellemzőjét.

Indokolás

A joghatóság megállapítására vonatkozó kritériumokat egyértelműen meg kell határozni, és e kritériumokat nem preambulumbekezdésbe, hanem a kerethatározatba kell beilleszteni.

Módosítás  5

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

16 preambulumbekezdés

A Tanács tervezete

Módosítás

(16) Ez a kerethatározat nem vezethet szükségtelen bürokráciához azokban az esetekben, ha a kezelt problémákra megfelelőbb megoldási lehetőségek állnának rendelkezésre. Ezért azokban az esetekben, amikor rugalmasabb eszközök vagy szabályok léteznek a tagállamok között, azoknak kell elsőbbséget élvezniük ezzel a kerethatározattal szemben.

(16) Ez a kerethatározat nem vezethet szükségtelen bürokráciához azokban az esetekben, ha a kezelt problémákra megfelelőbb megoldási lehetőségek állnának rendelkezésre. Ezért azokban az esetekben, amikor léteznek rugalmasabb eszközök vagy szabályok a tagállamok között, azoknak e kerethatározattal szemben elsőbbséget kell élvezniük, feltéve, hogy nem csökkentik a gyanúsított vagy vádlott számára nyújtott védelmet.

Indokolás

Az előadónak az a véleménye, hogy a gyanúsított vagy vádlott védelmét a legnagyobb figyelemmel kell követni.

Módosítás  6

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

18 preambulumbekezdés

A Tanács tervezete

Módosítás

(18) Az e kerethatározat alapján i továbbított személyes adatok feldolgozása során alkalmazni kell a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározatot.

(18) Az e kerethatározat alapján i továbbított személyes adatok feldolgozása során alkalmazni kell a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározatot.

Az ún. faji vagy etnikai származással, vallással vagy meggyőződéssel, illetve a szexuális beállítottsággal kapcsolatos információk továbbítása kifejezetten tilos;

Módosítás  7

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

20 preambulumbekezdés

A Tanács tervezete

Módosítás

(20) Ez a kerethatározat tiszteletben tartja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke által elismert és az Európai Unió Alapjogi Chartájában kifejezésre juttatott alapvető jogokat és elveket,

(20) Ez a kerethatározat tiszteletben tartja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke által elismert és az Európai Unió Alapjogi Chartájában kifejezésre juttatott alapvető jogokat és elveket, különös tekintettel annak 50. cikkére,

Indokolás

A joghatósági összeütközések megelőzésének és megoldásának végső célja annak elkerülése, hogy valakinek kétszer kelljen ugyanazon tények miatt tárgyaláson részt vennie, így a ne bis in idem ügyek elkerülése.

Módosítás  8

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Tanács tervezete

Módosítás

b) „illetékes hatóság”: az az igazságügyi hatóság vagy más hatóság, amely tagállamának jogszabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik az ezen kerethatározat 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott cselekmények elvégzésére;

b) „illetékes hatóság”: az a bíró, nyomozási bíró vagy ügyész vagy más igazságügyi hatóság, amely tagállamának jogszabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik az ezen kerethatározat 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott cselekmények elvégzésére;

Indokolás

A joghatóságot érintő bármely üggyel igazságszolgáltatási hatóságnak, azaz bírónak, nyomozási bírónak vagy ügyésznek kell foglalkoznia.

Módosítás  9

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Tanács tervezete

Módosítás

 

(3a) Az Eurojust-határozattal összhangban a megkereső hatóság ugyanakkor az Eurojustot is tájékoztatja.

Indokolás

Koordináló szerepe miatt az Eurojustot a legkorábbi szakasztól fogva be kell vonni.

Módosítás  10

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

6 cikk – 1 bekezdés

A Tanács tervezete

Módosítás

(1) A megkeresett hatóság a megkereső hatóság által megjelölt valamely ésszerű határidőn belül, vagy – ha nem jelöltek meg határidőt – indokolatlan késedelem nélkül válaszol az 5. cikk (1) bekezdése szerint megküldött kérelemre, és tájékoztatja a megkereső hatóságot arról, hogy tagállamában folyik-e párhuzamosan eljárás. Abban az esetben, ha a megkereső hatóság arról tájékoztatta a megkeresett hatóságot, hogy a gyanúsított vagy vádlott előzetes letartóztatásban vagy őrizetben van, ez utóbbi hatóságnak sürgős esetként kell kezelnie a megkeresést.

(1) A megkeresett hatóság a megkereső hatóság által megjelölt valamely ésszerű határidőn belül, vagy – ha nem jelöltek meg határidőt – 30 napon belül válaszol az 5. cikk (1) bekezdése szerint megküldött kérelemre, és tájékoztatja a megkereső hatóságot arról, hogy tagállamában folyik-e párhuzamosan eljárás. Abban az esetben, ha a megkereső hatóság arról tájékoztatta a megkeresett hatóságot, hogy a gyanúsított vagy vádlott előzetes letartóztatásban vagy őrizetben van, ez utóbbi hatóságnak sürgős esetként kell kezelnie a megkeresést.

Módosítás  11

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Tanács tervezete

Megegyezéses módosítás

c) a gyanúsított vagy vádlott, valamint adott esetben a sértettek személyazonosító adatai;

 

 

c) a gyanúsított vagy vádlott, valamint adott esetben a sértettek neve, állampolgársága, születési ideje és címe, valamint egyéb adatai, amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy a gyanúsított vagy vádlott személyazonossága hamis;

Módosítás  12

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

10 cikk – 1 bekezdés

A Tanács tervezete

Módosítás

(1) Ha megállapítást nyer, hogy párhuzamos eljárások vannak folyamatban, az érintett tagállamok illetékes hatóságai közvetlen konzultációt kezdenek egymással annak érdekében, hogy konszenzusra jussanak valamely olyan tényleges megoldásról, amelynek célja a párhuzamos eljárások hátrányos következményeinek az elkerülése, és amely adott esetben a büntetőeljárások egy tagállamba való összevonását eredményezheti.

(1) Ha megállapítást nyer, hogy párhuzamos eljárások vannak folyamatban, az érintett tagállamok illetékes hatóságai indokolatlan késedelem nélkül közvetlen konzultációt kezdenek egymással annak érdekében, hogy konszenzusra jussanak valamely olyan tényleges megoldásról, amelynek célja a párhuzamos eljárások hátrányos következményeinek elkerülése, és amely adott esetben a büntetőeljárások egy tagállamba való összevonását eredményezheti. Amennyiben a gyanúsított vagy vádlott személyt ideiglenesen fogva tartják vagy őrizetbe vették, a közvetlen konzultációnak arra kell irányulnia, hogy az illetékes hatóságok sürgősen konszenzusra jussanak.

Indokolás

A 10. cikkben megállapított konzultációs kötelezettség nem tartalmaz időbeli ütemezést. Ez a késlekedés negatív hatással lehet az eljárásban részt vevő felekre, különösen a gyanúsítottra, és különösen ha fogva tartják.

Módosítás  13

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

11. cikk

A Tanács tervezete

Módosítás

A tagállamok illetékes hatóságai a 10. cikknek megfelelően valamely ügyben konszenzus elérése céljából kezdeményezett közvetlen konzultáció során az ügy valamennyi elemét és jellemzőjét, továbbá az általuk lényegesnek ítélt valamennyi tényezőt figyelembe veszik.

A tagállamok illetékes hatóságai a 10. cikknek megfelelően valamely ügyben konszenzus elérése céljából kezdeményezett közvetlen konzultáció során az ügy valamennyi elemét és jellemzőjét figyelembe veszik, valamint olyan tényezőket, mint:

 

– az a hely, ahol a bűncselekmény legnagyobb részét elkövették,

 

– az a hely, ahol a kár vagy veszteség legnagyobb része keletkezett,

 

– a gyanúsított vagy vádlott személy tartózkodási helye, valamint más joghatóság számára történő átadása vagy kiadatása lehetőségei,

 

– a gyanúsított vagy vádlott személy állampolgársága vagy lakóhelye,

 

– a gyanúsított vagy vádlott személy jelentős érdekei,

 

– az áldozatok és tanúk jelentős érdekei,

 

– a bizonyítékok elfogadhatósága, vagy

 

– az esetlegesen előforduló késedelmek.

Indokolás

A joghatóság megállapítására vonatkozó kritériumokat egyértelműen meg kell határozni, és e kritériumokat nem preambulumbekezdésbe, hanem a kerethatározatba kell beilleszteni.

Módosítás  14

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

11 a cikk (új)

A Tanács tervezete

Módosítás

 

11a. cikk

Eljárási garanciák

 

A hivatalosan megvádolt személynek a tárgyalási szakaszban joga van:

 

– értesítést kapni a tagállamok hatóságai közötti, valamint a tagállamok hatóságai és az Eurojust közötti információcseréről és konzultációkról, továbbá az e kerethatározat szerint választott megoldásokról vagy a megegyezés elmaradásáról, beleértve a résztvevőket, a tartalmat és az okokat;

 

– a döntést megelőzően kifogással élni a legalkalmasabb joghatóság kérdésében;

 

– fellebbezni a 10. cikk (1) bekezdésével összhangban hozott határozat ellen vagy – a megegyezés elmaradása esetében – annak felülvizsgáltatása céljából.

A tagállamok biztosítják, hogy a megfelelő fordítás, tolmácsolás és jogsegély rendelkezésre álljon.

Módosítás  15

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

11 b cikk (új)

A Tanács tervezete

Módosítás

 

11b. cikk

Alapjogok

 

A 10. cikk (1) bekezdése alapján elért bármely konszenzust a tisztesség, függetlenség és objektivitás talaján, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében elismert és az Európai Unió Alapjogi Chartája és az Emberi Jogok Európai Egyezménye által tükrözött elvek alkalmazásával kell kialakítani a gyanúsított vagy vádlott személy emberi jogai védelmének biztosítása érdekében.

Indokolás

Az alapvető jogok tiszteletben tartása semmiképp sem szenvedhet csorbát.

Módosítás  16

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács tervezete

Módosítás

 

(1a) A nemzeti hatóságok a nemzeti eljárás bármely szakaszában tanácsért fordulhatnak az Eurojusthoz, és az Eurojusthoz utalhatnak olyan konkrét eseteket, amelyek felvetik a legalkalmasabb joghatóság kérdését.

Indokolás

Helyénvalónak tűnik hangsúlyozni, hogy koordinációs szerepének köszönhetően az Eurojust különösen alkalmas arra, hogy segítséget nyújtson a nemzeti hatóságnak az ilyen jellegű ügyek megoldásában.

Módosítás  17

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács tervezete

Módosítás

 

(2a) Amennyiben a tagállamok úgy határoznak, hogy nem veszik figyelembe az Eurojust véleményét, döntésükről az Eurojust-határozat 7. cikkének megfelelően írásban tájékozatják az Eurojustot.

Indokolás

Ez a módosítás kiegészíti az előző módosítást.

Módosítás  18

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Tanács tervezete

Módosítás

(1) Ha más jogi eszközök vagy egyezmények lehetővé teszik e kerethatározat céljainak kiterjesztését, vagy segítik azon eljárások egyszerűsítését vagy könnyítését, amelyek szerint a nemzeti hatóságok információt cserélnek egymással a folyamatban lévő büntetőeljárásaikról, közvetlen konzultációkat kezdenek, valamint megpróbálnak konszenzusra jutni bármilyen tényleges megoldásról, amelynek célja a párhuzamos eljárások hátrányos következményeinek az elkerülése, akkor a tagállamok:

(1) Ha más jogi eszközök vagy egyezmények lehetővé teszik e kerethatározat céljainak kiterjesztését, vagy segítik azon eljárások egyszerűsítését vagy könnyítését, amelyek szerint a nemzeti hatóságok információt cserélnek egymással a folyamatban lévő büntetőeljárásaikról, közvetlen konzultációkat kezdenek, valamint megpróbálnak konszenzusra jutni bármilyen tényleges megoldásról, amelynek célja a párhuzamos eljárások hátrányos következményeinek elkerülése, és feltéve, hogy nem csökkentik a gyanúsított vagy vádlott számára nyújtott védelmet, a tagállamok:

Indokolás

Az előadónak az a véleménye, hogy a gyanúsított vagy vádlott védelmét a legnagyobb figyelemmel kell övezni.

Módosítás  19

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Svéd Királyság kezdeményezése

15 a cikk (új)

A Tanács tervezete

Módosítás

 

15a. cikk

Éves jelentésbe foglalás

 

Az Eurojust éves jelentésének ki kell terjednie az Eurojusthoz utalt olyan ügyekre, amelyekben nem sikerült konszenzusra jutni.

INDOKOLÁS

Az Európai Unióban a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének erősítését célzó hágai program a joghatósági összeütközésekkel foglalkozik, hangsúlyozván, hogy különös figyelmet kell fordítani annak lehetőségére, hogy a határokon átnyúló, többoldalú ügyekben a büntetőeljárás egy tagállamban koncentrálódjon, valamint továbbra is figyelmet kell fordítani a joghatósági összeütközések tekintetében beterjesztett javaslatokra és a ne bis in idem elvére annak érdekében, hogy lezáruljon a büntetőügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös elismerése elvének végrehajtására irányuló intézkedések átfogó programja.

E kérdés szorosan kapcsolódik a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (CISA) 54–58. cikkében foglalt elvekhez.

A büntetőeljárásokban előforduló joghatósági összeütközések megelőzéséről és rendezéséről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatot a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezésére nyújtották be, és célja a büntetőeljárásokban előforduló joghatósági összeütközések megelőzése és rendezése.

E jogalkotási kezdeményezés célja:

· azon eljárási keret létrehozása, amely szerint a nemzeti hatóságoknak információt kell cserélniük egymással a meghatározott cselekmények kapcsán folyamatban lévő büntetőeljárásokról annak megállapítása érdekében, hogy ugyanazon cselekményekkel kapcsolatban folyik-e párhuzamosan büntetőeljárás más tagállam(ok)ban,

· azon eljárás meghatározása, amely szerint a nemzeti hatóságok megállapodásra jutnának arra vonatkozóan, hogy melyik a legalkalmasabb joghatóság az olyan meghatározott cselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárások lefolytatására, amelyek kettő vagy több tagállam joghatósága alá tartoznak,

· azon szabályok és közös kritériumok megállapítása, amelyeket a nemzeti hatóságoknak figyelembe kellene venniük, amikor megállapodásra próbálnak jutni arról, hogy melyik a legalkalmasabb joghatóság a meghatározott cselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárások lefolytatására.

Az EUSz 39. cikke értelmében az Európai Parlamentet felkérték a fent említett jogalkotói kezdeményezés véleményezésére.

A LIBE 2009. március 19-i ülésén Renate Weber előadó ismertette jelentéstervezetét.

Egyidejűleg hangsúlyozta, hogy nem hivatalos úton arról értesült, hogy a Tanács jelentősen módosította a jogalkotási javaslatot. Úgy vélte, hogy nem helyénvaló elavult szövegen dolgozni, és felszólított arra, hogy az aktualizált szöveggel kapcsolatban ismét konzultáljanak az Európai Parlamenttel.

A bizottság és a Tanács cseh elnökségének képviselője egyetértett a Parlament álláspontjával és támogatta az előadó véleményét, és bejelentette, hogy a kerethatározat végső szövegével kapcsolatban ismét konzultációra kerül sor. A konzultáció megismétlése céljából történő, Tanács általi megkeresésre várva a LIBE elnöke az eljárást későbbi időpontra halasztotta.

2009. április 6-án a tagállamok általános megegyezésre jutottak egy az eredeti kezdeményezéstől jelentősen eltérő szöveg elfogadásáról.

Ez a vélemény a Tanács által elfogadott szövegre vonatkozik. Az EUSz. 39. cikke szerinti vélemény kiadásának a Tanács által megállapított határideje 2009. október 23.

A kerethatározat tervezete olyan helyzetekre vonatkozik, amikor ugyanazon személlyel/személyekkel szemben ugyanazon cselekmények miatt különböző tagállamokban párhuzamos büntetőeljárások vannak folyamatban, ami a ne bis in idem elvének megsértését eredményezheti;

A kerethatározat tervezete a következő intézkedéseket tartalmazza:

· a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti kapcsolatfelvételre szolgáló eljárás, amelynek célja annak megerősítése, hogy ugyanazon cselekményekkel és ugyanazon személlyel/személyekkel kapcsolatban párhuzamos büntetőeljárások vannak folyamatban;

· a párhuzamos büntetőeljárás(oka)t folytató két vagy több tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti – közvetlen konzultáció révén történő – információcserére vonatkozó szabályok, bármely olyan tényleges megoldásra vonatkozó konszenzus elérése érdekében, amelynek célja az ebből eredő hátrányos következmények elkerülése.

Az információ iránti kérelemmel megkeresett hatóság válasza nincsen határidőhöz kötve.

A legalkalmasabb joghatóság megállapítására vonatkozóan nem szabtak meg kritériumot.

A kerethatározat tervezetének nincs az illetékes hatóságok számára útmutatásul szánt formanyomtatványt tartalmazó melléklete (az eredeti szövegnek volt).

Egy másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával való kapcsolatfelvételre vonatkozó kötelezettség ellenére az Eurojust tájékoztatását illetően nem létezik hasonló kötelezettség.

Az Eurojustnak a lehetséges konfliktusok megoldásában játszott szerepe csekély és távolról sem kielégítő.

ELJÁRÁS

Cím

A büntetőeljárások során felmerülő joghatósági összeütközések megelőzése és rendezése

Hivatkozások

05208/2009 – C6-0036/2009 – 2009/0802(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

23.1.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

3.2.2009

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Renate Weber

22.7.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.9.2009

30.9.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

30.9.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Magdi Cristiano Allam, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Ramon Jauregui Atondo, Mariya Nedelcheva, Joanna Senyszyn, Ernst Strasser, Michèle Striffler, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Rosa Estaras Ferragut, Ashley Fox, Judith A. Merkies

Benyújtás dátuma

1.10.2009