Betänkande - A7-0011/2009Betänkande
A7-0011/2009

BETÄNKANDE om Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ om antagande av rådets rambeslut 2009/.../RIF om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden

1.10.2009 - (8535/2009 – C7‑0205/2009 – 2009/0802(CNS)) - *

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Renate Weber


Förfarande : 2009/0802(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0011/2009

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ om antagande av rådets rambeslut 2009/.../RIF om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden

(8535/2009 – C7‑0205/2009 – 2009/0802(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ (8535/2009),

–   med beaktande av artikel 39.1 och artikel 34.2 b i EU-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C7‑0205/2009),

–   med beaktande av artiklarna 100 och 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0011/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ såsom ändrat av parlamentet.

2.  Rådet uppmanas att ändra texten i överensstämmelse härmed.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet att inte anta initiativet formellt före Lissabonfördragets ikraftträdande, så att slutakten hinner slutföras och EG‑domstolen, kommissionen och parlamentet garanteras en fullständig roll och kan utöva full kontroll (protokollet till Lissabonfördraget om övergångsbestämmelser). Om så sker är parlamentet redo att behandla eventuella framtida förslag i enlighet med det brådskande förfarandet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges regeringar parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Skäl 4

Rådets förslag

Ändringsförslag

(4) Det bör hållas direkta samråd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i syfte att uppnå samförstånd om en effektiv lösning, för att undvika de negativa följder som uppkommer av parallella förfaranden och undvika att de berörda behöriga myndigheterna drabbas av tidsspillan och resursslöseri. En sådan effektiv lösning, skulle framför allt kunna bestå i att de straffrättsliga förfarandena koncentreras till en medlemsstat, till exempel genom överföring av straffrättsliga förfaranden. Det skulle också kunna bestå i att dessa förfaranden hanteras på ett annat effektivt och rimligt sätt, bland annat när det gäller fördelningen i tid, till exempel genom att ärendet hänskjuts till Eurojust, om de behöriga myndigheterna inte kan nå samförstånd. I detta avseende bör särskild uppmärksamhet ägnas frågan om insamling av bevis som kan påverkas av att parallella förfaranden genomförs.

(4) Det bör hållas direkta samråd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i syfte att uppnå samförstånd om en effektiv lösning, för att undvika de negativa följder som uppkommer av parallella förfaranden och undvika att de berörda behöriga myndigheterna drabbas av tidsspillan och resursslöseri. En sådan effektiv lösning skulle framför allt kunna bestå i att de straffrättsliga förfarandena koncentreras till en medlemsstat, till exempel genom överföring av straffrättsliga förfaranden. Det skulle också kunna bestå i att dessa förfaranden hanteras på ett annat effektivt och rimligt sätt, bland annat när det gäller fördelningen i tid. I detta avseende bör särskild uppmärksamhet ägnas frågan om att samla in bevis som kan påverkas av att parallella förfaranden genomförs.

Motivering

Att hänskjuta ärendet till Eurojust bör inte vara ett alternativ eller en sista utväg.

Ändringsförslag  2

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Skäl 7

Rådets förslag

Ändringsförslag

(7) En behörig myndighet som har kontaktats av en behörig myndighet i en annan medlemsstat bör ha en allmän skyldighet att svara på den begäran som inlämnats. Den kontaktande myndigheten uppmanas ange en tidsfrist inom vilken den kontaktade myndigheten bör svara, om så är möjligt. Den frihetsberövade personens särskilda situation bör till fullo beaktas av de behöriga myndigheterna under hela denna process om kontakttagande.

(7) En behörig myndighet som har kontaktats av en behörig myndighet i en annan medlemsstat bör svara på den begäran som inlämnats inom angiven tidsfrist. Den frihetsberövade personens särskilda situation bör till fullo beaktas av de behöriga myndigheterna under hela detta kontaktförfarande.

Motivering

Att den behöriga myndighet som har kontaktats besvarar begäran bör inte vara en ”allmän skyldighet” utan en obligatorisk plikt. Rambeslutet måste innehålla en tidsfrist för detta.

Ändringsförslag  3

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Skäl 8

Rådets förslag

Ändringsförslag

(8) Direkt kontakt mellan behöriga myndigheter bör vara den ledande principen för samarbete som upprättas enligt detta rambeslut. Medlemsstaterna bör ha rätt att bestämma vilka myndigheter som ska vara behöriga att vidta åtgärder enligt detta rambeslut, i överensstämmelse med principen om nationell självbestämmanderätt i processuella frågor, under förutsättning att dessa myndigheter har behörighet att agera och fatta beslut i enlighet med rambeslutets bestämmelser.

(8) Direkt kontakt mellan behöriga myndigheter och medverkan av Eurojust bör vara de ledande principerna för samarbete som upprättas enligt detta rambeslut.

Motivering

Eurojust bör få en ledande roll som återspeglar ståndpunkten i rådets beslut 2009/426/RIF. Eftersom jurisdiktionsfrågor kan komma upp i detta sammanhang bör enbart rättsliga myndigheter betraktas som behöriga.

Ändringsförslag  4

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Skäl 9

Rådets förslag

Ändringsförslag

(9) När samförstånd eftersträvas om en effektiv lösning för att undvika de negativa följder som uppkommer när parallella förfaranden pågår i två eller flera medlemsstater, bör de behöriga myndigheterna ta hänsyn till att varje fall är specifikt och beakta fallets samtliga fakta och omständigheter. För att nå samförstånd bör de behöriga myndigheterna beakta relevanta kriterier, vilket kan inbegripa kriterierna i de riktlinjer som offentliggjorts i Eurojusts årliga rapport 2003 och som upprättades för rättstillämparnas behov, och exempelvis ta hänsyn till den plats där den större delen av brottsligheten ägde rum, den plats där störst skada eller förlust skedde, den plats där den misstänkta eller åtalade personen befinner sig och möjligheterna att säkerställa överlämnande eller utlämning av denne till andra jurisdiktioner, den misstänkta eller åtalade personens nationalitet eller bosättningsort, den misstänkta eller åtalade personens avgörande intressen, offrens och vittnenas avgörande intressen, bevismaterialets tillåtlighet eller förseningar som kan inträffa.

(9) När samförstånd eftersträvas om en effektiv lösning i syfte att undvika de negativa följder som uppkommer när parallella förfaranden pågår i två eller flera medlemsstater, bör de behöriga myndigheterna ta hänsyn till att varje fall är specifikt och beakta fallets samtliga fakta och omständigheter.

Motivering

Kriterierna för val av jurisdiktion bör vara tydliga. De passar bättre in i artikeltexten till rambeslutet än i ett skäl.

Ändringsförslag  5

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Skäl 16

Rådets förslag

Ändringsförslag

(16) Detta rambeslut bör inte leda till en onödig administrativ börda när det finns lättillgängliga lämpligare alternativ för de problem som tas upp i rambeslutet. I de situationer där det finns flexiblare instrument eller arrangemang mellan medlemsstaterna bör dessa därför ha företräde framför detta rambeslut.

(16) Detta rambeslut bör inte leda till en onödig administrativ börda när det finns lättillgängliga lämpligare alternativ för de problem som tas upp i rambeslutet. I de situationer där det finns flexiblare instrument eller arrangemang mellan medlemsstaterna bör dessa därför ha företräde framför detta rambeslut, under förutsättning att skyddsnivån för den misstänkta eller åtalade personen inte sänks.

Motivering

Föredraganden anser att skyddet av misstänkta och åtalade måste värnas i största möjliga utsträckning.

Ändringsförslag  6

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Skäl 18

Rådets förslag

Ändringsförslag

(18) Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete bör tillämpas på behandling av personuppgifter som utbyts enligt det här rambeslutet.

(18) Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete bör tillämpas på behandling av personuppgifter som utbyts enligt det här rambeslutet. Överföring av information som rör så kallat rasmässigt eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse samt sexuell läggning är uttryckligen förbjuden.

Ändringsförslag  7

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Skäl 20

Rådets förslag

Ändringsförslag

(20) Detta rambeslut står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och som återspeglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(20) Detta rambeslut står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och som återspeglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 50 i denna.

Motivering

Slutändamålet när man förebygger och löser jurisdiktionstvister är att förhindra att personer åtalas två gånger för samma sak och därigenom undvika ne bis in idem-fall (”icke två gånger för samma sak”).

Ändringsförslag  8

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Artikel 3 – inledningen – led b

Rådets förslag

Ändringsförslag

b) behörig myndighet: en rättslig myndighet eller annan myndighet som enligt lagen i dess medlemsstat är behörig att vidta de åtgärder som avses i artikel 2.1,

b) behörig myndighet: en domstol, undersökningsdomare eller allmän åklagare eller en annan rättslig myndighet som enligt lagen i dess medlemsstat är behörig att vidta de åtgärder som avses i artikel 2.1,

Motivering

Alla ärenden som rör jurisdiktion bör handläggas av rättsliga myndigheter, det vill säga en domstol, undersökningsdomare eller allmän åklagare.

Ändringsförslag  9

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Rådets förslag

Ändringsförslag

 

3a. I enlighet med beslutet om Eurojust ska den kontaktande myndigheten samtidigt underrätta Eurojust.

Motivering

Eftersom Eurojust har en samordnande roll bör organet involveras så tidigt som möjligt.

Ändringsförslag  10

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Artikel 6 – punkt 1

Rådets förslag

Ändringsförslag

1. Den kontaktade myndigheten ska svara på en begäran som lämnats i enlighet med artikel 5.1 inom en rimlig tidsfrist som angetts av den kontaktande myndigheten eller, om ingen tidsfrist har angetts, utan onödigt dröjsmål, och meddela den kontaktande myndigheten huruvida straffrättsliga förfaranden pågår i dess medlemsstat. I de fall där den kontaktande myndigheten har informerat den kontaktade myndigheten om att den misstänkte eller åtalade personen är föremål för tillfälligt frihetsberövande eller häktning ska den sistnämnda myndigheten behandla begäran som ett brådskande ärende.

1. Den kontaktade myndigheten ska svara på en begäran som lämnats i enlighet med artikel 5.1 inom en rimlig tidsfrist som angetts av den kontaktande myndigheten eller, om ingen tidsfrist har angetts, inom 30 dagar och meddela den kontaktande myndigheten huruvida straffrättsliga förfaranden pågår i dess medlemsstat. I de fall där den kontaktande myndigheten har informerat den kontaktade myndigheten om att den misstänkta eller åtalade personen är föremål för tillfälligt frihetsberövande eller häktning ska den sistnämnda myndigheten behandla begäran som ett brådskande ärende.

Ändringsförslag  11

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Artikel 8 – punkt 1 – led c

Rådets förslag

Ändringsförslag

c) Alla relevanta uppgifter om den misstänktes eller åtalade personens identitet och, i tillämpliga fall, om offren.

c) Uppgifter om den misstänkta eller åtalade personens namn, nationalitet, födelsedatum och adress och, i tillämpliga fall, offrens, liksom andra uppgifter som är relevanta när det finns en misstanke om att den misstänkta eller åtalade personens identitet är falsk.

Ändringsförslag  12

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Artikel 10 – punkt 1

Rådets förslag

Ändringsförslag

1. Om det fastställs att parallella straffrättsliga förfaranden pågår ska de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna inleda ett direkt samråd för att nå samförstånd om en effektiv lösning i syfte att undvika de negativa följder som uppkommer av sådana parallella förfaranden; dessa samråd kan, där det är lämpligt, leda till att de straffrättsliga förfarandena koncentreras till en medlemsstat.

1. Om det fastställs att parallella straffrättsliga förfaranden pågår ska de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna utan onödigt dröjsmål inleda direkta samråd för att nå samförstånd om en effektiv lösning i syfte att undvika de negativa följder som uppkommer av sådana parallella förfaranden; dessa samråd kan, där det är lämpligt, leda till att de straffrättsliga förfarandena koncentreras till en medlemsstat. I fall där den misstänkta eller åtalade personen är föremål för tillfälligt frihetsberövande eller häktning ska de direkta samråden syfta till att samförstånd nås så snart som möjligt.

Motivering

Det finns ingen tidsgräns när det gäller skyldigheten att inleda samråd enligt artikel 10. En fördröjning skulle kunna vara till men för parterna i förfarandet, särskilt den misstänkte, och i synnerhet om vederbörande är frihetsberövad.

Ändringsförslag  13

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Artikel 11

Rådets förslag

Ändringsförslag

När medlemsstaternas behöriga myndigheter inleder ett direkt samråd om ett fall för att nå samförstånd enligt artikel 10, ska de överväga sakförhållandena och omständigheterna i fallet och alla andra faktorer som de anser vara relevanta.

När medlemsstaternas behöriga myndigheter inleder direkta samråd om ett fall för att nå samförstånd enligt artikel 10, ska de överväga sakförhållandena och omständigheterna i fallet och faktorer som till exempel

 

– den plats där brottet till största delen begicks,

 

– den plats där största delen av skadan eller förlusten leds,

 

– den plats där den misstänkta eller åtalade personen befinner sig och möjligheterna att säkerställa överlämnande eller utlämning av denne till en annan jurisdiktion,

 

– den misstänkta eller åtalade personens nationalitet eller bosättningsort,

 

– den misstänkta eller åtalade personens avgörande intressen,

 

– offrens och vittnenas avgörande intressen,

 

– bevisningens tillåtlighet, eller

 

– förseningar som kan inträffa.

Motivering

Kriterierna för val av jurisdiktion bör vara tydliga. De passar bättre in i artikeltexten till rambeslutet än i ett skäl.

Ändringsförslag  14

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Artikel 11a (ny)

Rådets förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Förfarandegarantier

 

Den som åtalats formellt ska, särskilt under pågående rättegångsförfarande,

 

– underrättas om information som utbyts och samråd som hålls mellan myndigheter i medlemsstater samt mellan myndigheter i en medlemsstat och Eurojust, liksom om lösningar som valts eller om fall där en överenskommelse inte nåtts i enlighet med detta rambeslut, inklusive om inblandade aktörer, innehåll och skäl,

 

– ha rätt att lägga fram synpunkter om bäst lämpad jurisdiktion innan en lösning väljs,

 

– ha rätt att överklaga ett beslut som fattats i enlighet med artikel 10.1 eller, i fall där en överenskommelse inte nåtts, få saken undersökt på nytt.

 

Medlemsstaterna ska säkerställa adekvat översättning, tolkning och rättshjälp.

Ändringsförslag  15

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Artikel 11b (ny)

Rådets förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11b

 

Grundläggande rättigheter

 

Allt samförstånd som nås i enlighet med artikel 10.1 måste ge uttryck för rättvisa, oberoende och objektivitet och nås under iakttagande av de principer som erkänns i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och som återspeglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, så att skyddet av den misstänkta eller åtalade personens mänskliga rättigheter garanteras.

Motivering

De grundläggande rättigheterna får under inga omständigheter inskränkas.

Ändringsförslag  16

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Rådets förslag

Ändringsförslag

 

1a. Det ska stå varje nationell myndighet fritt att i varje skede av det nationella förfarandet samråda med Eurojust och hänskjuta särskilda fall som väcker frågan om bäst lämpad jurisdiktion till Eurojust.

Motivering

Eftersom Eurojust har en samordnande roll är organet ytterst väl lämpat att hjälpa nationella myndigheter att lösa frågor av detta slag, och det förefaller lämpligt att framhålla detta.

Ändringsförslag  17

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Rådets förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om en medlemsstat beslutar att inte rätta sig efter Eurojusts yttrande ska den skriftligen underrätta Eurojust om sitt beslut, i enlighet med artikel 7 i beslutet om Eurojust.

Motivering

Detta ändringsförslag kompletterar det föregående.

Ändringsförslag  18

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Rådets förslag

Ändringsförslag

1. I den mån som andra rättsliga instrument eller överenskommelser gör det möjligt att vidga detta rambesluts syfte eller bidra till att förenkla eller underlätta förfarandet som medger att nationella myndigheter kan utbyta information om sina straffrättsliga förfaranden, inleda direkt samråd och försöka nå samförstånd om en effektiv lösning i syfte att undvika de negativa följder som uppkommer av sådana parallella förfaranden, får medlemsstaterna

1. I den mån som andra rättsliga instrument eller överenskommelser gör det möjligt att vidga detta rambesluts syfte eller bidra till att förenkla eller underlätta förfarandet som medger att nationella myndigheter kan utbyta information om sina straffrättsliga förfaranden, inleda direkta samråd och försöka nå samförstånd om en effektiv lösning i syfte att undvika de negativa följder som uppkommer av sådana parallella förfaranden, och under förutsättning att skyddsnivån för den misstänkta eller åtalade personen inte sänks, får medlemsstaterna

Motivering

Föredraganden anser att skyddet av misstänkta och åtalade måste värnas i största möjliga utsträckning.

Ändringsförslag  19

Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ

Artikel 15a (ny)

Rådets förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Eurojusts årsrapport

 

De fall som medlemsstaterna inte har nått samförstånd om och som har hänskjutits till Eurojust ska tas upp i Eurojusts årsrapport.

MOTIVERING

Frågan om jurisdiktionstvister tas upp i Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i EU. Där betonas att möjligheterna att koncentrera lagföringen i gränsöverskridande multilaterala mål till en medlemsstat bör ägnas särskild uppmärksamhet. Det sägs också att förslag om jurisdiktionstvister och ne bis in idem-principen bör få mer uppmärksamhet, som ett komplement till det övergripande åtgärdsprogrammet för att genomföra principen om ömsesidigt erkännande av domar i brottmål.

Den här frågan är direkt kopplad till de principer som slås fast i artiklarna 54–58 i konventionen om tillämpningen av Schengenavtalet (”Schengenkonventionen”).

Förslaget till rådets rambeslut om förebyggande och lösning av jurisdiktionstvister i straffrättsliga förfaranden lades fram på initiativ av Tjeckien, Polen, Slovenien, Slovakien och Sverige och syftar just till att förebygga och lösa jurisdiktionstvister i straffrättsliga förfaranden.

Målet med lagstiftningsinitiativet var att fastställa

· ramarna för det förfarande som de nationella myndigheterna ska använda när de utbyter information om pågående straffrättsliga förfaranden avseende särskilda sakförhållanden för att ta reda på om det finns pågående parallella förfaranden som rör samma sakförhållanden i en annan medlemsstat eller i andra medlemsstater,

· vilket förfarande de nationella myndigheterna ska använda för att komma överens om vilken jurisdiktion som ska driva straffrättsliga förfaranden avseende särskilda sakförhållanden som omfattas av jurisdiktionen för två eller fler medlemsstater,

· regler och allmänna kriterier som bör beaktas av de nationella myndigheterna när de försöker nå en överenskommelse om vilken jurisdiktion som är bäst lämpad att driva straffrättsliga förfaranden avseende särskilda sakförhållanden.

I enlighet med artikel 39 i EU-fördraget har Europaparlamentet ombetts att yttra sig om det ovannämnda lagstiftningsinitiativet.

Vid LIBE-utskottets sammanträde den 19 mars 2009 lade föredraganden Renate Weber fram sitt förslag till betänkande.

Hon påpekade då att rådet enligt informella uppgifter hade ändrat lagförslaget väsentligt. Eftersom hon inte ansåg det vara lämpligt att arbeta med en inaktuell text yrkade hon på att Europaparlamentet skulle höras på nytt om den uppdaterade versionen.

För detta fick hon utskottets stöd, och det tjeckiska ordförandeskapets företrädare, som delade parlamentets åsikt, tillkännagav att parlamentet åter skulle höras om den slutliga texten till rambeslutet. Ordföranden för LIBE-utskottet bordlade därför ärendet tills efter att rådet hört parlamentet på nytt.

Den 6 april 2009 uppnådde medlemsstaterna en allmän enighet om en text som avsevärt skiljer sig från det ursprungliga initiativet.

Detta yttrande avser den text som rådet kommit överens om. I enlighet med artikel 39 i EU‑fördraget fastställde rådet tidsfristen för yttrandet till den 23 oktober 2009.

Förslaget till rambeslut rör situationer där samma person(er) är föremål för parallella straffrättsliga förfaranden i olika medlemsstater avseende samma sakförhållanden, vilket skulle kunna strida mot ne bis in idem-principen.

Förslaget till rambeslut innehåller följande åtgärder:

· Ett förfarande för kontakttagande mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna, med syftet att man ska få bekräftat om det pågår parallella straffrättsliga förfaranden avseende samma sakförhållanden och samma person(er).

· Bestämmelser om informationsutbyte genom direkta samråd mellan behöriga myndigheter i två eller fler medlemsstater som driver sådana parallella straffrättsliga förfaranden, med syftet att man ska kunna nå samförstånd om en effektiv lösning och undvika de negativa följder som uppkommer av parallella förfaranden.

Det fastställs inte någon tidsfrist för den kontaktade myndigheten att svara på en begäran om information.

Det anges inte heller några kriterier för hur man ska avgöra vilken rättslig myndighet som är bäst lämpad.

Vidare finns det inget formulär som vägledning för behöriga myndigheter bifogat till förslaget till rambeslut (vilket ursprungligen var fallet).

Trots skyldigheten att kontakta behörig myndighet i en annan medlemsstat finns det ingen motsvarande skyldighet att underrätta Eurojust.

Slutligen är Eurojusts roll för att lösa potentiella tvister svag och långt ifrån tillfredsställande.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förebyggande och biläggande av behörighetstvister i brottmål

Referensnummer

05208/2009 – C6-0036/2009 – 2009/0802(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

23.1.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

3.2.2009

Föredragande

       Utnämning

Renate Weber

22.7.2009

 

 

Behandling i utskott

3.9.2009

30.9.2009

 

 

Antagande

30.9.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Magdi Cristiano Allam, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Ramon Jauregui Atondo, Mariya Nedelcheva, Joanna Senyszyn, Ernst Strasser, Michèle Striffler, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Rosa Estaras Ferragut, Ashley Fox, Judith A. Merkies

Ingivande

1.10.2009