Menettely : 2009/0015(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0012/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0012/2009

Keskustelut :

PV 19/10/2009 - 18
CRE 19/10/2009 - 18

Äänestykset :

PV 20/10/2009 - 7.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0043

MIETINTÖ     *
PDF 141kWORD 67k
1.10.2009
PE 428.188v02-00 A7-0012/2009

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä

(KOM(2009)0052 – C7‑0012/2009 – 2009/0015(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Simon Busuttil

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä

(KOM(2009)0052 – C7‑0012/2009 – 2009/0015(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2009)0052),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan b ja i alakohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0012/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0012/2009),

1.  hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Seychellien tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1932/2006 muutettiin luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi Euroopan unionin ulkorajoja ylittäessään (viisumipakkoluettelo), ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (viisumivapausluettelo), annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 539/2001 muun muassa niin, että kuusi kolmatta maata siirrettiin viisumipakkoluettelosta viisumivapausluetteloon. Kyseiset maat ovat Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Mauritius, Saint Kitts ja Nevis sekä Seychellit. Asetuksessa todetaan myös, että näiden maiden kansalaisten viisumivapauden olisi tultava voimaan vasta kun Euroopan yhteisön ja kyseisten maiden välillä on tehty kahdenvälinen viisumivapaussopimus, joka on myös tullut voimaan. Asetus annettiin 21. joulukuuta 2006 ja se tuli voimaan tammikuussa 2007.

Tällä välin Karibian yhteisön (Caricom) maat ottivat 15. tammikuuta 2007 käyttöön useiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia koskevan erikoisviisumijärjestelmän Karibian yhteisön alueella vuonna 2007 järjestettyjen kriketin maailmanmestaruuskisojen vuoksi (EU:n kansalaisia ei kohdeltu tasavertaisesti, sillä muiden jäsenvaltioiden kansalaisten viisumivapaus säilyi). Koska viisumipakko otettiin käyttöön uuden yhteisön asetuksen suotuisista säännöksistä huolimatta, näiden kolmansien maiden kanssa käytäviä viisumivapausneuvotteluja koskevien valtuutusluonnosten valmistelua lykättiin.

Väliaikainen viisumijärjestelmä päättyi 15. toukokuuta 2007, ja neuvosto antoi 5. kesäkuuta 2008 komissiolle valtuudet neuvotella Euroopan yhteisön ja Seychellien välisestä lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaussopimuksesta. Sopimusta koskevat neuvottelut aloitettiin 4. heinäkuuta 2008, ja ne saatiin päätökseen 16. lokakuuta 2008. Brysselissä 19. marraskuuta 2008 parafoitu sopimus olisi allekirjoitettava sen mahdollista myöhempää tekemistä varten.

Sopimuksen lopullisen sisällön voi esittää tiivistetysti seuraavasti:

Tarkoitus: Tässä sopimuksessa määrätään Euroopan unionin ja Seychellien kansalaisten mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen sopimuspuolen alueelle enintään kolmeksi kuukaudeksi kuuden kuukauden aikana.

Seychellit on jo myöntänyt useiden jäsenvaltioiden kansalaisille viisumivapauden. Sopimukseen on sisällytetty määräys, jonka mukaan Seychellit voi keskeyttää sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sopimuksen vain kaikkien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden osalta ja vastaavasti yhteisö voi keskeyttää sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sopimuksen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin erityistilanne otetaan huomioon johdanto-osassa.

Soveltamisala: Viisumivapaus kattaa kaikki henkilöryhmät (henkilöt, joilla on tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi tai virkamatkapassi), jotka matkustavat eri tarkoituksissa, lukuun ottamatta henkilöitä, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan. Viimeksi mainitun ryhmän osalta kukin jäsenvaltio ja myös Seychellit voivat vapaasti vaatia toisen sopimuspuolen kansalaisilta viisumin sovellettavan yhteisön tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi sopimuksen liitteenä on yhteinen julistus siitä, miten olisi määriteltävä niiden henkilöiden ryhmä, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan.

Oleskelun kesto: Sopimuksessa otetaan huomioon niiden jäsenvaltioiden tilanne, jotka eivät vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti. Viisumivapaus antaa Seychellien kansalaisille oikeuden oleskella kolme kuukautta kunkin kyseisen jäsenvaltion (Kypros, Bulgaria, Romania) alueella, niin kauan kuin kyseiset maat eivät kuulu sisärajattomaan Schengen-alueeseen, riippumatta ajasta, joka koskee oleskelua koko Schengen-alueella.

Maantieteellinen soveltamisala: Ranskan ja Alankomaiden tapauksessa viisumivapaus antaisi mainittujen kuuden maan kansalaisille oikeuden oleskella vain kyseisten jäsenvaltioiden Euroopassa sijaitsevilla alueilla.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimus

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS)

EP:n puoltavaa lausuntoa pyydetty (pvä)

5.6.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

14.7.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

14.7.2009

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

Päätös tehty (pvä)

DEVE

21.7.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

Nimitetty (pvä)

Simon Busuttil

29.9.2009

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Roberta Angelilli

 

 

Valiokuntakäsittely

29.9.2009

30.9.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.9.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Norica Nicolai, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Judith A. Merkies

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö