Eljárás : 2009/0015(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0012/2009

Előterjesztett szövegek :

A7-0012/2009

Viták :

PV 19/10/2009 - 18
CRE 19/10/2009 - 18

Szavazatok :

PV 20/10/2009 - 7.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2009)0043

JELENTÉS     *
PDF 169kWORD 88k
1.10.2009
PE 428.188v02-00 A7-0012/2009

Az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2009)0052 – C7‑0012/2009 – 2009/0015(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Simon Busuttil

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2009)0052 – C7‑0012/2009 – 2009/0015(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2009)0052),

–   tekintettel az EK-Szerződés 62. cikke (2) bekezdésének b) és i) pontjára, valamint 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatára,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7‑0012/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7‑0012/2009),

1.  jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, illetve a Seychelles Köztársaság kormányának és parlamentjének.


INDOKOLÁS

Az 1932/2006/EK tanácsi rendelet – egyebek között – azzal módosította az Európai Unió külső határainak átlépésekor vízumkötelezettség alá eső (negatív listás), illetve az e kötelezettség alól mentes (pozitív listás) harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletet, hogy hat harmadik országot átsorolt a negatívról a pozitív listára. Ezek az országok a következők: Antigua és Barbuda, a Bahama-szigetek, Barbados, Mauritius, Saint Kitts és Nevis, valamint a Seychelle-szigetek. A rendelet kimondja azt is, hogy ezen országok állampolgárainak vízumkötelezettség alóli mentessége mindaddig nem lép hatályba, amíg a szóban forgó országok az Európai Közösséggel kétoldalú vízummentességi megállapodást nem kötnek, és e megállapodás hatályba nem lép. A rendeletet 2006. december 21-én fogadták el, és 2007 januárjában lépett hatályba.

Időközben, 2007. január 15-vel kezdődően – a Karibi Közösségben megrendezett 2007-es krikett világkupa kapcsán – a CARICOM-országok egyes uniós tagállamok állampolgárai számára különleges vízumrendszert vezettek be (vagyis bizonyos uniós polgárok egyenlőtlen bánásmódban részesültek, miközben más uniós tagállamok állampolgárai továbbra is mentesültek a vízumkötelezettség alól). A szóban forgó harmadik országok által – a kedvező új közösségi rendelkezések ellenére – bevezetett vízumkötelezettség azt vonta maga után, hogy elnapolták az ezen országokkal folytatandó vízummentességi tárgyalásokra vonatkozó megbízástervezetek kidolgozását.

Tekintettel az ideiglenes vízumrendszer 2007. május 15-i lejártára, a Tanács 2008. június 5-én felhatalmazást adott a Bizottság számára, hogy kezdjen tárgyalásokat az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásról. A megállapodással kapcsolatos tárgyalások 2008. július 4-én kezdődtek, és 2008. október 16-án fejeződtek be. Egy későbbi időpontban történő esetleges megkötésére is figyelemmel a 2008. november 19-én, Brüsszelben parafált megállapodást alá kell írni.

E megállapodás végleges tartalma a következőképpen foglalható össze:

A megállapodás célja: e megállapodás vízummentes utazásról rendelkezik az Európai Unió polgárai, illetve a Seychelle-szigetek állampolgárai számára a másik szerződő fél területére irányuló, hathónapos időszak alatt legfeljebb három hónapig tartó utazás esetén.

A Seychelle Köztársaság már vízummentességet biztosít számos tagállam polgárai számára. A megállapodást egy olyan rendelkezéssel egészítették ki, amely szerint a Seychelle-szigetek csakis az Európai Közösség összes tagállamával szemben függesztheti fel vagy szüntetheti meg a megállapodást, és ugyanígy a Közösség is csak az összes tagállamára vonatkozóan függesztheti fel vagy szüntetheti meg a megállapodást. Az Egyesült Királyság és Írország különleges helyzetét a preambulum említi.

A megállapodás hatálya: a vízummentesség a személyek mindenféle kategóriájára (a közönséges, a diplomata és szolgálati/hivatali útlevelek tulajdonosaira egyaránt) vonatkozik, a kereső tevékenység kivételével bármi is legyen utazásuk célja. Ez utóbbi kategóriára vonatkozóan – a hatályos közösségi vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban – valamennyi tagállam, valamint a Seychelle-szigetek is szabadon vízumkötelezettséget vezethet be a másik fél állampolgáraival szemben. Az összehangolt végrehajtás biztosítása érdekében a megállapodáshoz együttes nyilatkozatot csatoltak a kereső tevékenység folytatása céljából utazó személyek kategóriájának értelmezéséről.

A tartózkodás időtartama: a megállapodás figyelembe veszi azon tagállamok helyzetét, amelyek a schengeni vívmányokat még nem teljes körűen alkalmazzák. Mindaddig, amíg ezek nem részei a belső határok nélküli schengeni térségnek, a vízummentesség lehetővé teszi a Seychelle-szigetek állampolgárai számára, hogy e tagállamok (azaz Ciprus, Bulgária és Románia) területén – a schengeni térség egészére számított időtartamtól függetlenül – három hónapot eltölthessenek.

Területi alkalmazás: Franciaország és Hollandia esetében a hat ország állampolgárainak vízummentessége az említett tagállamok európai területén történő tartózkodásra korlátozódik.


ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás

Hivatkozások

COM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

5.6.2009

Illetékes bizottság

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

14.7.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

14.7.2009

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

  A határozat dátuma

DEVE

21.7.2009

 

 

 

Előadó(k)

  A kijelölés dátuma

Simon Busuttil

29.9.2009

 

 

Korábbi előadó(k)

Roberta Angelilli

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.9.2009

30.9.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

30.9.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Norica Nicolai, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Judith A. Merkies

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat