Procedūra : 2009/0015(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0012/2009

Iesniegtie teksti :

A7-0012/2009

Debates :

PV 19/10/2009 - 18
CRE 19/10/2009 - 18

Balsojumi :

PV 20/10/2009 - 7.14
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2009)0043

ZIŅOJUMS     *
PDF 171kWORD 89k
1.10.2009
PE 428.188v02-00 A7-0012/2009

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu

(COM(2009)0052 – C7‑0012/2009 – 2009/0015(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Simon Busuttil

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu

(COM(2009)0052 – C7‑0012/2009 – 2009/0015(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2009)0052),

–   ņemot vērā EK līguma 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļu un 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

–   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0012/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 90. panta 8. punktu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7‑0012/2009),

1.  apstiprina nolīguma slēgšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Seišelu Salu Republikas valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1932/2006 tika grozīta Padomes Regula (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot Eiropas Savienības ārējās robežas, ir jābūt vīzām (negatīvais saraksts), kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (pozitīvais saraksts), cita starpā pārvietojot sešas trešās valstis no negatīvā saraksta uz pozitīvo sarakstu. Minētās valstis ir Antigva un Barbuda, Bahamu salas, Barbadosa, Maurīcija, Sentkitsa un Nevisa un Seišelu salas. Regulā norādīts arī tas, ka šo valstu pilsoņiem vīzas prasības atbrīvojumi nedrīkst stāties spēkā līdz brīdim, kad būs noslēgts un stājies spēkā Eiropas Kopienas un attiecīgās valsts divpusējs nolīgums par vīzu atcelšanu. Regula tika pieņemta 2006. gada 21. decembrī, un tā stājās spēkā 2007. gada janvārī.

Tikmēr kopš 2007. gada 15. janvāra CARICOM valstis 2007. gada Kriketa pasaules kausa izcīņas dēļ, kas notika Karību valstu kopienā, ieviesa īpašu vīzu režīmu vairāku ES dalībvalstu pilsoņiem (ES pilsoņiem netika piemērota vienlīdzīga attieksme, jo citu dalībvalstu pilsoņiem joprojām saglabājās vīzas prasības atbrīvojums). Neraugoties uz Kopienas jaunās regulas labvēlīgajiem nosacījumiem, šīs vīzas prasības ieviešanas dēļ atlika pilnvaru projekta sagatavošanu sarunām ar šīm trešām valstīm par vīzu atcelšanu.

Ņemot vērā pagaidu vīzu režīma darbības termiņa beigas 2007. gada 15. maijā, Padome ar 2008. gada 5. jūnija lēmumu pilnvaroja Komisiju veikt sarunas par īstermiņa vīzu atcelšanas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu salām. Sarunas par nolīgumu sākās 2008. gada 4. jūlijā un noslēdzās 2008. gada 16. oktobrī. Ir jāparaksta Briselē 2008. gada 19. novembrī parafētais nolīgums, paredzot tā noslēgšanu vēlāk.

Šā līguma galīgo saturu var apkopot šādi:

Mērķis: šis nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Eiropas Savienības pilsoņiem un Seišelu salu pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz trim mēnešiem sešu mēnešu laikā.

Seišelu salas jau ir atbrīvojušas vairāku dalībvalstu pilsoņus no vīzas prasības. Nolīgumā ir iekļauts noteikums, kas paredz, ka Seišelu salas var apturēt vai izbeigt nolīguma darbību tikai attiecībā uz visām Eiropas Kopienas dalībvalstīm un pēc savstarpīguma principa Kopiena arī var apturēt vai izbeigt nolīguma darbību tikai attiecībā uz visām tās dalībvalstīm. Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašā situācija ir atspoguļota preambulā.

Piemērošanas joma: vīzu atcelšana attiecas uz visām personu kategorijām (parasto, diplomātisko vai dienesta/oficiālo pasu turētājiem), kas ceļo jebkādos nolūkos, izņemot nolūkā veikt apmaksātu darbu. Attiecībā uz pēdējo minēto kategoriju katra dalībvalsts, kā arī Seišelu salas var brīvi piemērot vīzas prasību otras līgumslēdzējas puses pilsoņiem saskaņā ar piemērojamiem Kopienas vai valsts tiesību aktiem. Lai nodrošinātu saskaņotu īstenošanu, nolīgumam ir pievienota kopīga deklarācija par to personu kategorijas interpretāciju, kuras ceļo nolūkā veikt apmaksātu darbu.

Uzturēšanās ilgums: nolīgumā ņemta vērā to dalībvalstu situācija, kurās Šengenas acquis vēl netiek piemērots pilnā mērā. Kamēr tās vēl neietilpst Šengenas zonā bez iekšējām robežām, vīzu atcelšana dod Seišelu salu pilsoņiem katras šādas dalībvalsts (Kipra, Bulgārija, Rumānija) teritorijā tiesības uzturēties trīs mēnešus neatkarīgi no laikposma, kas aprēķināts attiecībā uz visu Šengenas zonu.

Teritoriālā piemērošana: Francijas un Nīderlandes gadījumā vīzu atcelšana dotu tiesības attiecīgo sešu valstu pilsoņiem uzturēties tikai šo dalībvalstu Eiropas teritorijās.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Kopienas un Seišelu salu nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu

Atsauces

COM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

5.6.2009

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

14.7.2009

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

14.7.2009

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

  Lēmuma datums

DEVE

21.7.2009

 

 

 

Referents(-i)

  Iecelšanas datums

Simon Busuttil

29.9.2009

 

 

Aizstātais(-ie) referents(-i)

Roberta Angelilli

 

 

Izskatīšana komitejā

29.9.2009

30.9.2009

 

 

Pieņemšanas datums

30.9.2009

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

38

2

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Norica Nicolai, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Judith A. Merkies

Juridisks paziņojums - Privātuma politika