ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μπαρμπάντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

1.10.2009 - (COM(2009)0050 – C7‑0017/2009 – 2009/0014(CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Simon Busuttil

Διαδικασία : 2009/0014(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0013/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0013/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μπαρμπάντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

(COM(2009)0050 – C7‑0017/2009 – 2009/0014(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2009)0050),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62, παράγραφος 2, σημείο β), στοιχείο (i), και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη φράση, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0017/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7‑0013/2009),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Μπαρμπάντος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1932/2006 του Συμβουλίου τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αρνητικός κατάλογος) και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (θετικός κατάλογος) μέσω – μεταξύ άλλων – της μεταφοράς έξι τρίτων χωρών από τον αρνητικό στον θετικό κατάλογο. Οι χώρες αυτές είναι η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, οι Μπαχάμες, τα Μπαρμπάντος, ο Μαυρίκιος, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις και οι Σεϋχέλλες. Ο κανονισμός τονίζει επίσης ότι δεν θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ οι απαλλαγές από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους των χωρών αυτών πριν συναφθεί και τεθεί σε ισχύ διμερής συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των εν λόγω χωρών περί απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2006 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2007.

Εν τω μεταξύ, από τις 15 Ιανουαρίου 2007, οι χώρες της CARICOM θέσπισαν ένα ειδικό καθεστώς θεωρήσεων για τους υπηκόους ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ (αυτοί οι πολίτες της ΕΕ δεν είχαν ισότιμη μεταχείριση, αφού οι πολίτες των άλλων κρατών μελών απαλλάσσονταν από την υποχρέωση θεώρησης) λόγω του παγκοσμίου κυπέλλου κρίκετ 2007 που πραγματοποιήθηκε στην Κοινότητα της Καραϊβικής. Η θέσπιση της υποχρέωσης θεώρησης παρά τις ευνοϊκές διατάξεις του νέου κοινοτικού κανονισμού οδήγησε στην αναβολή της κατάρτισης σχεδίων εντολών για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με αυτές τις τρίτες χώρες σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης.

Έχοντας υπόψη την εκπνοή του προσωρινού καθεστώτος θεωρήσεων στις 15 Μαΐου 2007, το Συμβούλιο έδωσε στην Επιτροπή, στις 5 Ιουνίου 2008, την άδεια να διαπραγματευθεί μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μπαρμπάντος για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή. Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία άρχισαν στις 4 Ιουλίου 2008 και ολοκληρώθηκαν στις 16 Οκτωβρίου 2008. Η συμφωνία, που μονογραφήθηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Νοεμβρίου 2008, πρέπει να υπογραφεί, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Το τελικό περιεχόμενο της συμφωνίας συνοψίζεται ως εξής:

Σκοπός: η παρούσα συμφωνία προβλέπει δυνατότητα μετάβασης χωρίς θεώρηση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες των Μπαρμπάντος όταν ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για τρεις μήνες ανά εξάμηνο κατ’ ανώτατο όριο.

Οι πολίτες πολλών κρατών μελών απαλλάσσονται ήδη από την υποχρέωση θεώρησης από τα Μπαρμπάντος. Περιελήφθη στη συμφωνία διάταξη στην οποία αναφέρεται ότι τα Μπαρμπάντος μπορούν να αναστείλουν ή να καταγγείλουν τη συμφωνία μόνον όσον αφορά όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, στη βάση της αμοιβαιότητας, η Κοινότητα μπορεί επίσης να αναστείλει ή να καταγγείλει τη συμφωνία μόνον όσον αφορά όλα τα κράτη μέλη της. Η ειδική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας αναφέρεται στο προοίμιο.

Πεδίο εφαρμογής: η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης καλύπτει όλες τις κατηγορίες προσώπων (κατόχους κοινών, διπλωματικών ή υπηρεσιακών/επίσημων διαβατηρίων) που ταξιδεύουν για οποιοδήποτε λόγο, αλλά όχι με σκοπό την άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας. Για την τελευταία αυτή κατηγορία, όλα τα κράτη μέλη, καθώς επίσης και τα Μπαρμπάντος, διατηρούν την ελευθερία να επιβάλουν την υποχρέωση θεώρησης στους πολίτες του άλλου μέρους σύμφωνα με το εφαρμοστέο κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο. Προκειμένου να διασφαλισθεί η εναρμονισμένη εφαρμογή, επισυνάπτεται στη συμφωνία κοινή δήλωση που αφορά την ερμηνεία της κατηγορίας προσώπων που ταξιδεύουν με σκοπό την άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας.

Διάρκεια παραμονής: η συμφωνία λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν. Εφόσον δεν αποτελούν μέρος του απαλλαγμένου από εσωτερικά σύνορα χώρου Σένγκεν, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης παρέχει στους υπηκόους των Μπαρμπάντος το δικαίωμα τρίμηνης διαμονής στο έδαφος καθενός από αυτά τα κράτη μέλη (Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία), ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που υπολογίζεται για ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν.

Εδαφική εφαρμογή: στην περίπτωση της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης θα παρέχει στου υπηκόους των έξι χωρών δικαίωμα διαμονής μόνο στα ευρωπαϊκά εδάφη αυτών των κρατών μελών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Agreement between the EC and Barbados on the short-stay visa waiver

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0050 – C7-0017/2009 – 2009/0014(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

5.6.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

14.7.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

14.7.2009

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

21.7.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Simon Busuttil

29.9.2009

 

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

Roberta Angelilli

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.9.2009

30.9.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.9.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Ramon Jauregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Cecilia Wikström

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Judith A. Merkies