Pranešimas - A7-0014/2009Pranešimas
A7-0014/2009

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo

  1.10.2009 - (COM(2009)0053 – C7‑0013/2009 – 2009/0017(CNS)) - *

  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  Pranešėjas: Simon Busuttil

  Procedūra : 2009/0017(CNS)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0014/2009
  Pateikti tekstai :
  A7-0014/2009
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo

  (COM(2009)0053 – C7‑0013/2009 – 2009/0017(CNS))

  (Konsultavimosi procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2009)0053),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 62 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmą sakinį,

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0013/2009),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7‑0014/2009),

  1.  pritaria susitarimo sudarymui;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos parlamentams ir vyriausybėms.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1932/2006 iš dalies pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas („neigiamas“ sąrašas), ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas („teigiamas“ sąrašas), sąrašus, inter alia, iš „neigiamo“ sąrašo į „teigiamą“ perkeliamos šešios trečiosios šalys. Tai Antigva ir Barbuda, Bahamos, Barbadosas, Mauricijus, Seišeliai bei Sent Kitsas ir Nevis. Reglamente taip pat nurodyta, kad vizų reikalavimo išimtys šių šalių piliečiams neturėtų įsigalioti tol, kol Europos bendrija ir minėtosios šalys nepasirašė dvišalio vizų režimo atsisakymo susitarimo ir kol jis neįsigaliojo. Šis reglamentas patvirtintas 2006 m. gruodžio 21 d. ir įsigaliojo 2007 m. sausio mėn.

  Nuo 2007 m. sausio 15 d. dėl Karibų baseino bendrijoje vykusio 2007 m. kriketo pasaulio taurės čempionato CARICOM bendrijos šalys ėmė taikyti specialų vizų režimą kelių ES valstybių narių piliečiams (ES piliečiams buvo taikomos nevienodos sąlygos, nes kitų valstybių narių piliečiams vizų reikalavimas ir toliau netaikytas). Dėl to, kad, nepaisant palankių naujo Bendrijos reglamento nuostatų, nustatytas šis vizų reikalavimas, įgaliojimų derėtis su trečiosiomis šalimis dėl bevizio režimo projektų rengimas atidėtas.

  Atsižvelgdama į tai, kad 2007 m. gegužės 15 d. baigė galioti laikinas vizų režimas, Taryba 2008 m. birželio 5 d. suteikė įgaliojimus Komisijai sudaryti Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio susitarimą dėl bevizio režimo trumpalaikėms kelionėms. Derybos dėl susitarimo pradėtos 2008 m. liepos 4 d. ir baigtos 2008 m. spalio 16 d. 2008 m. lapkričio 19 d. Briuselyje parafuotas susitarimas turėtų būti pasirašytas atsižvelgiant į tai, kad gali būti sudarytas vėliau.

  Galutinį šio susitarimo turinį galima apibendrinti taip, kaip nurodoma toliau.

  Tikslas. Pagal šį susitarimą numatomas bevizis režimas Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio piliečiams, vykstantiems į kitos susitariančiosios šalies teritoriją ne ilgiau kaip trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį.

  Kelių valstybių narių piliečiams Sent Kitsas ir Nevis vizų reikalavimo jau netaiko. Į susitarimą įtraukta nuostata, pagal kurią Sent Kitsas ir Nevis gali sustabdyti arba nutraukti jo taikymą tik visoms Europos bendrijos valstybėms narėms, ir atitinkamai Bendrija taip pat gali sustabdyti arba nutraukti susitarimą tik visų savo valstybių narių vardu. Apie konkrečią Jungtinės Karalystės ir Airijos padėtį kalbama preambulėje.

  Taikymo sritis. Bevizis režimas taikomas visų kategorijų asmenims (paprastų, diplomatinių ar tarnybinių ir (arba) pareiginių pasų turėtojams), vykstantiems bet kokiais tikslais, išskyrus tuos, kurie vyksta dirbti mokamo darbo. Kiekviena valstybė narė, taip pat Sent Kitsas ir Nevis, gali taikyti vizų reikalavimą kitos susitariančiosios šalies pastarosios kategorijos piliečiams pagal taikomą Bendrijos arba nacionalinę teisę. Siekiant užtikrinti darnų įgyvendinimą, prie susitarimo pridedama bendra deklaracija dėl asmenų, kurie vyksta dirbti mokamo darbo, kategorijos aiškinimo.

  Buvimo trukmė. Susitarime atsižvelgiama į valstybių narių, kurios dar netaiko visos Šengeno acquis, padėtį. Kol jos nepriklauso Šengeno erdvei be vidaus sienų, bevizis režimas suteikia Sent Kitso ir Nevio piliečiams teisę tris mėnesius likti kiekvienos tų valstybių narių (Kipro, Bulgarijos, Rumunijos) teritorijoje, nepaisant laikotarpio, apskaičiuoto visai Šengeno erdvei.

  Teritorinis taikymas. Bevizis režimas minėtų šešių šalių piliečiams taikomas tik Prancūzijos ir Olandijos europinėse teritorijose.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

  Nuorodos

  COM(2009)0053 – C7-0013/2009 – 2009/0017(CNS)

  Konsultavimosi su EP data

  5.6.2009

  Atsakingas komitetas

          Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  14.7.2009

  Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)

          Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  DEVE

  14.7.2009

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta

    Nutarimo data

  DEVE

  21.7.2009

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)   

          Paskyrimo data

  Simon Busuttil

  29.9.2009

   

   

  Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

  Roberta Angelilli

   

   

  Svarstymas komitete

  29.9.2009

  30.9.2009

   

   

  Priėmimo data

  30.9.2009

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  36

  2

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Csaba Sógor, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Norica Nicolai, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Judith A. Merkies