BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold

1.10.2009 - (KOM(2009)0049 – C7‑0016/2009 – 2009/0013(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Simon Busuttil

Procedure : 2009/0013(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0015/2009
Indgivne tekster :
A7-0015/2009
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold

(KOM(2009)0049 – C7‑0016/2009 – 2009/0013(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2009)0049),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 62, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0016/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 90, stk. 8,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6‑0015/2009),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Antiguas og Barbudas regeringer og parlamenter.

BEGRUNDELSE

Rådets forordning (EF) nr. 1932/2006 ændrede Rådets forordning (EF) nr. 539/2001, som indeholdt en liste over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af Den Europæiske Unions ydre grænser (negativlisten), og de lande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (positivlisten), bl.a. ved at overføre seks tredjelande fra negativlisten til positivlisten. Der er tale om Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Mauritius, Saint Kitts og Nevis og Seychellerne. I forordningen anføres det desuden, at fritagelsen for visumpligten for disse landes statsborgere først bør træde i kraft, når der er indgået en bilateral visumfritagelsesaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og de pågældende lande, og denne aftale er trådt i kraft. Forordningen blev vedtaget den 21. december 2006 og trådte i kraft i januar 2007.

I mellemtiden indførte Caricomlandene pr. 15. januar 2007, i anledning af at VM i cricket i 2007 blev afholdt i Vestindien, en særlig visumordning for adskillige EU-landes statsborgere (hvilket indebar en ulige behandling af EU-borgere, eftersom de øvrige EU-landes statsborgere fortsat var fritaget for visumpligt). Indførelsen af denne visumpligt til trods for de gunstige bestemmelser i den nye fællesskabsforordning resulterede i, at udarbejdelsen af udkast til mandater til at føre forhandlinger med disse tredjelande om visumfritagelse blev udskudt.

Under hensyn til at den midlertidige visumordning udløb den 15. maj 2007, gav Rådet den 5. juni 2008 Kommissionen mandat til at føre forhandlinger om en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua and Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold. Forhandlingerne om aftalen blev indledt den 4. juli 2008 og afsluttet den 16. oktober 2008. Aftalen, der blev paraferet den 19. november 2008 i Bruxelles, bør undertegnes med forbehold af senere indgåelse.

Aftalens endelige indhold kan opsummeres således:

Formål: Aftalen indeholder bestemmelse om visumfritagelse for statsborgere i Den Europæiske Union og statsborgere i Antigua og Barbuda ved indrejse i den anden kontraherende parts territorium med henblik på ophold i en periode på højst tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode.

Antigua og Barbuda har allerede fritaget statsborgere fra flere medlemsstater for visumpligt. Der er i aftalen indføjet en bestemmelse om, at Antigua og Barbuda kun kan suspendere eller opsige aftalen for alle Det Europæiske Fællesskabs medlemsstaters vedkommende, og at Fællesskabet ligeledes også kun kan suspendere eller opsige aftalen for alle sine medlemsstaters vedkommende. Det Forenede Kongeriges og Irlands særlige situation er nævnt i præamblen.

Anvendelsesområde: Visumfritagelsen gælder alle kategorier af personer (indehavere af almindeligt pas, diplomatpas eller tjenestepas/officielt pas) og for indrejse til ethvert formål, undtagen med henblik på udøvelse af lønnet beskæftigelse. For den sidstnævnte kategori kan hver medlemsstat samt Antigua og Barbuda opretholde visumpligten for den anden parts statsborgere i overensstemmelse med gældende fællesskabsret eller national ret. For at sikre en ensartet anvendelse af aftalen er der som bilag til den knyttet en fælles erklæring om fortolkningen af den kategori af personer, der indrejser med henblik på lønnet beskæftigelse.

Opholdets varighed: Aftalen tager hensyn til de medlemsstater, der endnu ikke i fuldt omfang anvender Schengenreglerne. Så længe de ikke indgår i Schengenområdet uden indre grænser, giver visumfritagelsesaftalen statsborgere i Antigua og Barbuda ret til ophold i hver af de pågældende medlemsstater (Cypern, Bulgarien og Rumænien) i tre måneder, uafhængigt af den periode, der beregnes for hele Schengenområdet.

Territorial anvendelse: For Frankrigs og Nederlandenes vedkommende giver visumfritagelsesaftalen kun de seks landes statsborgere ret til at ophold i disse medlemsstaters europæiske områder.

PROCEDURE

Titel

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold

Referencer

KOM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS)

Dato for høring af EP

5.6.2009

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

14.7.2009

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

14.7.2009

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

DEVE

21.7.2009

 

 

 

Ordfører

Dato for valg

Simon Busuttil

29.9.2009

 

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

Roberta Angelilli

 

 

Behandling i udvalg

29.9.2009

30.9.2009

 

 

Dato for vedtagelse

30.9.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

2

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Ramon Jauregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Judith A. Merkies