Pranešimas - A7-0015/2009Pranešimas
A7-0015/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo

1.10.2009 - (COM(2009)0049 – C7‑0016/2009 – 2009/0013(CNS)) - *

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Simon Busuttil

Procedūra : 2009/0013(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0015/2009
Pateikti tekstai :
A7-0015/2009
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo

(COM(2009)0049 – C7‑0016/2009 – 2009/0013(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2009)0049),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 62 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmą sakinį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0016/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7‑0015/2009),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Antigvos ir Barbudos parlamentams ir vyriausybėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1932/2006 iš dalies pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami Europos Sąjungos išorės sienas, privalo turėti vizas („neigiamas“ sąrašas), ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas („teigiamas“ sąrašas), sąrašus, inter alia, iš „neigiamo“ sąrašo į „teigiamą“ perkeliamos šešios trečiosios šalys. Tai Antigva ir Barbuda, Bahamos, Barbadosas, Mauricijus, Seišeliai bei Sent Kitsas ir Nevis. Reglamente taip pat nurodyta, kad vizų reikalavimo išimtys šių šalių piliečiams neturėtų įsigalioti tol, kol Europos bendrija ir minėtosios šalys nepasirašė dvišalio vizų režimo atsisakymo susitarimo ir jis neįsigaliojo. Šis reglamentas patvirtintas 2006 m. gruodžio 21 d. ir įsigaliojo 2007 m. sausio mėn.

Nuo 2007 m. sausio 15 d. dėl Karibų baseino bendrijoje vykusio 2007 m. kriketo pasaulio taurės čempionato CARICOM bendrijos šalys ėmė taikyti specialų vizų režimą kelių ES valstybių narių piliečiams (ES piliečiams buvo taikomos nevienodos sąlygos, nes kitų valstybių narių piliečiams vizų reikalavimas ir toliau netaikytas). Dėl to, kad, nepaisant palankių naujo Bendrijos reglamento nuostatų, nustatytas šis vizų reikalavimas, įgaliojimų derėtis su trečiosiomis šalimis dėl bevizio režimo projektų rengimas atidėtas.

Atsižvelgdama į tai, kad 2007 m. gegužės 15 d. baigė galioti laikinas vizų režimas, Taryba 2008 m. birželio 5 d. suteikė įgaliojimus Komisijai sudaryti Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimą dėl bevizio režimo trumpalaikėms kelionėms. Derybos dėl susitarimo pradėtos 2008 m. liepos 4 d. ir baigtos 2008 m. spalio 16 d. 2008 m. lapkričio 19 d. Briuselyje parafuotas susitarimas turėtų būti pasirašytas atsižvelgiant į tai, kad gali būti sudarytas vėliau.

Galutinį šio susitarimo turinį galima apibendrinti taip, kaip nurodoma toliau.

Tikslas. Pagal šį susitarimą numatomas bevizis režimas Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos piliečiams, vykstantiems į kitos susitariančiosios šalies teritoriją ne ilgiau kaip trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį.

Kelių valstybių narių piliečiams Antigva ir Barbuda vizų reikalavimo jau netaiko. Į susitarimą įtraukta nuostata, pagal kurią Antigva ir Barbuda gali sustabdyti arba nutraukti jo taikymą tik visoms Europos bendrijos valstybėms narėms, ir atitinkamai Bendrija taip pat gali sustabdyti arba nutraukti susitarimą tik visų savo valstybių narių vardu. Apie konkrečią Jungtinės Karalystės ir Airijos padėtį kalbama preambulėje.

Taikymo sritis. Bevizis režimas taikomas visų kategorijų asmenims (paprastų, diplomatinių ar tarnybinių ir (arba) pareiginių pasų turėtojams), vykstantiems bet kokiais tikslais, išskyrus tuos, kurie vyksta dirbti mokamo darbo. Kiekviena valstybė narė, taip pat Antigva ir Barbuda, gali taikyti vizų reikalavimą kitos susitariančiosios šalies pastarosios kategorijos piliečiams pagal taikomą Bendrijos arba nacionalinę teisę. Siekiant užtikrinti darnų įgyvendinimą, prie susitarimo pridedama bendra deklaracija dėl asmenų, kurie vyksta dirbti mokamo darbo, kategorijos aiškinimo.

Buvimo trukmė. Susitarime atsižvelgiama į valstybių narių, kurios dar netaiko visos Šengeno acquis, padėtį. Kol jos nepriklauso Šengeno erdvei be vidaus sienų, bevizis režimas suteikia Antigvos ir Barbudos piliečiams teisę tris mėnesius likti kiekvienos tų valstybių narių (Kipro, Bulgarijos, Rumunijos) teritorijoje, nepaisant laikotarpio, apskaičiuoto visai Šengeno erdvei.

Teritorinis taikymas. Bevizis režimas minėtų šešių šalių piliečiams taikomas tik Prancūzijos ir Nyderlandų europinėse teritorijose.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

Nuorodos

COM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS)

Konsultavimosi su EP data

5.6.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

14.7.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

14.7.2009

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

21.7.2009

 

 

 

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Simon Busuttil

29.9.2009

 

 

Pakeistas (-i) pranešėjas (-ai)

Roberta Angelilli

 

 

Svarstymas komitete

29.9.2009

30.9.2009

 

 

Priėmimo data

30.9.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Ramon Jauregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Judith A. Merkies