Procedura : 2009/0013(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0015/2009

Teksty złożone :

A7-0015/2009

Debaty :

PV 19/10/2009 - 18
CRE 19/10/2009 - 18

Głosowanie :

PV 20/10/2009 - 7.17
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0046

SPRAWOZDANIE     *
PDF 177kWORD 90k
1.10.2009
PE 428.190v02-00 A7-0015/2009

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

(COM(2009)0049 – C7‑0016/2009 – 2009/0013(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Simon Busuttil

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

(COM(2009)0049 – C7‑0016/2009 – 2009/0013(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2009)0049),

–   uwzględniając uwzględniając art. 62 ust. 2 lit. b) i lit. i) oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7‑0016/2009),

–   uwzględniając art. 55 i 90 ust. 8 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7‑0015/2009),

1.  zatwierdza zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Antigui i Barbudy.


UZASADNIENIE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006 zmieniło rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wyszczególniające kraje trzecie, których obywatele winni posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych Unii Europejskiej (lista negatywna), oraz kraje trzecie, których obywatele są zwolnieni z takiego obowiązku (lista pozytywna) poprzez, między innymi, przeniesienie sześciu krajów trzecich z listy negatywnej na listę pozytywną. Kraje te to: Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Mauritius, Saint Kitts i Nevis oraz Seszele. Rozporządzenie ponadto zaznacza, że zwolnienie obywateli wymienionych krajów z obowiązku wizowego nie powinno wejść w życie przed zawarciem i wejściem w życie umowy dwustronnej między Wspólnotą Europejską a tymi krajami dotyczącej zniesienia obowiązku wizowego. Rozporządzenie zostało przyjęte dnia 21 grudnia 2006 r. i weszło w życie w styczniu 2007 r.

W międzyczasie, od dnia 15 stycznia 2007 r., kraje CARICOM wprowadziły specjalny system wizowy dla obywateli kilku państw członkowskich UE ze względu na Mistrzostwa Świata 2007 w krykiecie odbywające się na Karaibach (doszło więc w tym czasie do nierównego traktowania, ponieważ obywatele pozostałych państw członkowskich byli zwolnieni z obowiązku wizowego). Wprowadzenie obowiązku wizowego pomimo korzystnych przepisów nowego rozporządzenia wspólnotowego doprowadziło do odroczenia opracowania projektów upoważnień dotyczących negocjacji z tymi krajami trzecimi w sprawie zniesienia obowiązku wizowego.

Ponieważ w dniu 15 maja 2007 r. tymczasowy system wizowy przestał obowiązywać, dnia 5 czerwca 2008 r. Rada upoważniła Komisję do negocjowania umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych. Negocjacje w sprawie umowy rozpoczęto w dniu 4 lipca 2008 r., a zakończono w dniu 16 października 2008 r. Z zastrzeżeniem możliwości zawarcia wspomnianej umowy w późniejszym terminie, wynegocjowana umowa parafowana w Brukseli dnia 19 listopada 2008 r. powinna zostać podpisana.

Ostateczną treść wspomnianej umowy można przedstawić następująco:

Cel: umowa stanowi, że obywatele Unii Europejskiej i obywatele Antigui i Barbudy mogą podróżować bez wiz na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli ich pobyt nie przekracza trzech miesięcy w okresie sześciu miesięcy.

Obywatele niektórych państw członkowskich są już zwolnieni z obowiązku wizowego przez Antiguę i Barbudę. W umowie zawarto postanowienie, że Antigua i Barbuda może zawiesić obowiązywanie umowy lub wypowiedzieć umowę wyłącznie w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich Wspólnoty oraz, odwrotnie, Wspólnota może zawiesić obowiązywanie umowy lub wypowiedzieć umowę wyłącznie ze skutkiem dla wszystkich państw członkowskich. Szczególną sytuację Zjednoczonego Królestwa i Irlandii uwzględniono w preambule.

Zakres: zwolnienie z obowiązku wizowego obejmuje wszystkie kategorie osób (posiadacze paszportów zwykłych, dyplomatycznych lub urzędowych/służbowych) podróżujących we wszelkiego rodzaju celach, z wyjątkiem w celu prowadzenia działalności zarobkowej. W tej ostatniej kategorii każde państwo członkowskie, jak również Antigua i Barbuda, mają swobodę nałożenia wymogów wizowych na obywateli drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z obowiązującym prawem krajowym lub wspólnotowym. W celu zapewnienia jednolitego wprowadzania w życie umowy dołączono do niej wspólną deklarację w sprawie wykładni kategorii osób podróżujących w celu prowadzenia działalności zarobkowej.

Czas trwania pobytu: umowa uwzględnia sytuację państw członkowskich, które jeszcze nie stosują w pełni dorobku Schengen. Dopóki nie są one częścią strefy Schengen bez granic wewnętrznych, zwolnienie z obowiązku wizowego daje obywatelom Antigui i Barbudy prawo do przebywania przez trzy miesiące na terytorium każdego z tych państw członkowskich (Cypr, Bułgaria, Rumunia), niezależnie od okresu liczonego dla całej strefy Schengen.

Terytorialny zakres stosowania: w przypadku Francji i Niderlandów zwolnienie z obowiązku wizowego uprawniałoby obywateli wspomnianych sześciu krajów wyłącznie do pobytu na europejskim obszarze tych państw członkowskich.


PROCEDURA

Tytuł

Umowa między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Odsyłacze

COM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS)

Data konsultacji z PE

5.6.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.7.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

14.7.2009

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

DEVE

21.7.2009

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Simon Busuttil

29.9.2009

 

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

Roberta Angelilli

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.9.2009

30.9.2009

 

 

Data przyjęcia

30.9.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Ramón Jáuregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Judith A. Merkies

Data złożenia

2.10.2009

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności