SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

1.10.2009 - (KOM(2009)0049 – C7‑0016/2009 – 2009/0013(CNS)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Simon Busuttil

Postup : 2009/0013(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0015/2009
Predkladané texty :
A7-0015/2009
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

(KOM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2009)0049),

–   so zreteľom na článok 62 ods. 2bi a článok 300 ods. 2 prvý pododsek, prvú vetu Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7‑0016/2009),

–   so zreteľom na článok 55 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7‑0015/2009),

1.  schvaľuje uzavretie zmluvy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Antiguy a Barbudy.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nariadením Rady (ES) č. 1932/2006 sa zmenilo a doplnilo nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc Európskej únie (negatívny zoznam), a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (pozitívny zoznam) – okrem iného – presunutím šiestich tretích krajín z negatívneho do pozitívneho zoznamu. Sú to tieto krajiny: AntiguaBarbuda, Bahamy, Barbados, Maurícius, Svätý KrištofNevisSeychely. V nariadení sa tiež zdôrazňuje, že oslobodenie štátnych príslušníkov týchto krajín od vízovej povinnosti by nemalo nadobudnúť účinnosť pred uzatvorením a nadobudnutím platnosti bilaterálnej dohody o zrušení víz medzi Európskym spoločenstvom a príslušnými krajinami. Toto nariadenie bolo prijaté 21. decembra 2006 a nadobudlo účinnosť v januári 2007.

Krajiny CARICOM-u medzitým od 15. januára 2007 zaviedli osobitný vízový režim pre štátnych príslušníkov niekoľkých členských štátov EÚ (s občanmi EÚ sa nezaobchádzalo rovnako, keďže občania ostatných členských štátov zostali oslobodení od vízovej povinnosti) v dôsledku Svetového pohára v krikete v roku 2007, ktorý sa konal v Karibskom spoločenstve. Zavedenie tejto vízovej povinnosti viedlo napriek priaznivým ustanoveniam v novom nariadení Spoločenstva k odloženiu prípravy návrhov mandátov na rokovania s týmito tretími krajinami o zrušení víz.

So zreteľom na skončenie režimu dočasných víz 15. mája 2007 Rada svojim rozhodnutím z 5. júna 2008 poverila Komisiu, aby rokovala o dohode medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch. Rokovania o dohode sa začali 4. júla 2008 a ukončili sa 16. októbra 2008. S prihliadnutím na to, že ju možno uzatvoriť prípadne aj neskôr, by sa dohoda parafovaná 19. novembra 2008 v Bruseli mala podpísať.

Konečný obsah dohody možno zhrnúť takto:

Účel: Táto dohoda umožňuje občanom Európskej únie a občanom Antiguy a Barbudy cestovať na územie druhej zmluvnej strany bez víz na maximálne obdobie troch mesiacov počas obdobia šiestich mesiacov.

Občania niekoľkých členských štátov sú už Antiguou a Barbudou od vízovej povinnosti oslobodení. Do dohody bolo začlenené ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že Antigua a Barbuda môže pozastaviť alebo vypovedať dohodu iba pokiaľ ide o všetky členské štáty Európskeho spoločenstva a Spoločenstvo môže recipročne tiež pozastaviť alebo vypovedať dohodu iba pokiaľ ide o všetky jeho členské štáty. Osobitné postavenie Spojeného kráľovstva a Írska je vyjadrené v preambule.

Rozsah: Zrušenie víz sa vzťahuje na všetky kategórie osôb (držitelia štandardných, diplomatických alebo služobných/úradných pasov) cestujúcich na akékoľvek účely, okrem účelu vykonávania platenej činnosti. V prípade kategórie osôb cestujúcich na účel vykonávania platenej činnosti môže každý členský štát, ako aj Antigua a Barbuda aj naďalej voľne zavádzať vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov druhej zmluvnej strany v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi. Aby sa zabezpečilo zosúladené vykonávanie, k dohode je pripojené spoločné vyhlásenie týkajúce sa výkladu kategórie osôb cestujúcich na účel vykonávania platenej činnosti.

Dĺžka pobytu: V dohode sa zohľadňuje postavenie členských štátov, ktoré ešte v plnom rozsahu neuplatňujú schengenské acquis. Dovtedy, kým tieto štáty nie sú súčasťou schengenského priestoru bez vnútorných hraníc, zrušením víz sa štátnym príslušníkom Antiguy a Barbudy udeľuje právo zdržiavať sa tri mesiace na území každého z týchto členských štátov (Cyprus, Bulharsko, Rumunsko), nezávisle od lehoty vypočítanej pre celý schengenský priestor.

Územná pôsobnosť: V prípade Francúzska a Holandska by sa zrušením víz udelilo štátnym príslušníkom uvedených šiestich krajín právo zdržiavať sa iba na európskych územiach týchto členských štátov.

POSTUP

Názov

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

Referenčné čísla

COM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS)

Dátum konzultácieEP

5.6.2009

Gestorský výbor

  dátum oznámenia v pléne

LIBE

14.7.2009

Výbor požiadanýstanovisko

  dátum oznámenia v pléne

DEVE

14.7.2009

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

  dátum rozhodnutia

DEVE

21.7.2009

 

 

 

Spravodajca

  dátum menovania

Simon Busuttil

29.9.2009

 

 

Predchádzajúca spravodajkyňa

Roberta Angelilli

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.9.2009

30.9.2009

 

 

Dátum prijatia

30.9.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Ramon Jauregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

Náhradníčka (čl. 187 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Judith A. Merkies