POROČILO o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

  1.10.2009 - (KOM(2009)0049 – C7‑0016/2009 – 2009/0013(CNS)) - *

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  Poročevalec: Simon Busuttil

  Postopek : 2009/0013(CNS)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0015/2009
  Predložena besedila :
  A7-0015/2009
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

  (KOM(2009)0049 – C7‑0016/2009 – 2009/0013(CNS))

  (Postopek posvetovanja)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2009)0049),

  –   ob upoštevanju člena 62(2)(b)(i) ter prvega stavka prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe ES,

  –   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7‑0016/2009),

  –   ob upoštevanju členov 55 in 90(8) svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7‑0015/2009),

  1.  odobri sklenitev sporazuma;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter Antigve in Barbude.

  OBRAZLOŽITEV

  Uredba Sveta (ES) št. 1932/2006 je spremenila Uredbo Sveta (ES) št. 539/2001, ki določa seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja Evropske unije imeti vizume (negativni seznam), in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (pozitivni seznam), s tem da med drugim prenaša šest tretjih držav z negativnega na pozitivni seznam. Te države so Antigva in Barbuda, Bahami, Barbados, Mauritius, Saint Kitts in Nevis ter Sejšeli. Uredba navaja tudi, da izvzetje iz vizumske obveznosti za državljane teh držav ne začne veljati, dokler niso sklenjeni in ne začnejo veljati dvostranski sporazumi o odpravi vizumov med Evropsko skupnostjo in zadevnimi državami. Ta uredba je bila sprejeta 21. decembra 2006 in je začela veljati januarja 2007.

  Medtem pa so države CARICOM zaradi svetovnega prvenstva v kriketu v Karibski skupnosti  leta 2007 s 15. januarjem 2007 uvedle posebno vizumsko ureditev za državljane več držav članic EU (državljani EU so bili s tem neenako obravnavani, saj so bili državljani nekaterih drugih držav članic še naprej oproščeni vizumske obveznosti). Uvedba te vizumske obveznosti kljub ugodnim določbam nove uredbe Skupnosti je povzročila preložitev priprave osnutka mandatov za pogajanja z navedenimi tretjimi državami o odpravi vizumov.

  Ob upoštevanju prenehanja veljavnosti začasne vizumske ureditve 15. maja 2007 je Svet 5. junija 2008 pooblastil Komisijo za pogajanja o sporazumu med Evropsko skupnostjo ter Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje. Pogajanja o sporazumu so se začela 4. julija 2008 in končala 16. oktobra 2008. Ob upoštevanju njegove poznejše sklenitve, je treba Sporazum, parafiran v Bruslju 19. novembra 2008, podpisati.

  Končno vsebino tega sporazuma lahko povzamemo:

  Predmet: Ta sporazum omogoča državljanom Evropske unije ter Antigve in Barbude potovanje brez vizumov na ozemlje druge pogodbenice za največ tri mesece v obdobju šestih mesecev.

  Antigva in Barbuda državljane nekaterih držav članic že oprošča vizumske obveznosti. V sporazum je vključena določba, v skladu s katero lahko Antigva in Barbuda sporazum preneha izvajati ali ga odpove samo z veljavnostjo za vse države članice Evropske skupnosti in, obratno, Skupnost lahko sporazum preneha izvajati ali ga odpove tudi le z veljavnostjo za vse svoje države članice skupaj. Posebni položaj Združenega kraljestva in Irske je opredeljen v preambuli.

  Področje delovanja: Odprava vizumov se nanaša na vse kategorije oseb (imetnike običajnega, diplomatskega ali službenega/uradnega potnega lista), ki potujejo s kakršnimi koli nameni, razen če potujejo z namenom opravljanja plačanega dela. Za slednjo kategorijo lahko vsaka država članica in tudi Antigva in Barbuda še vedno uvedejo vizumsko obveznost za državljane druge pogodbenice v skladu z nacionalnim pravom ali pravom Skupnosti, ki se uporablja. Da se zagotovi usklajeno izvajanje, je sporazumu priložena skupna izjava o razlagi kategorije oseb, ki potujejo z namenom opravljanja plačanega dela.

  Trajanje bivanja: Sporazum upošteva položaj držav članic, ki schengenskega pravnega reda še ne izvajajo v celoti. Dokler te države (Ciper, Bolgarija in Romunija) ne postanejo del schengenskega območja brez notranjih meja, odprava vizumov državljanom Antigve in Barbude omogoča zadrževanje na ozemlju vsake izmed teh držav za tri mesece, kar pa ne posega v čas, ki ga lahko preživijo na celotnem schengenskem območju.

  Območje uporabe: Kar zadeva Francijo in Nizozemsko, odprava vizumov dovoljuje državljanom šestih držav bivanje le na evropskih ozemljih teh dveh držav.

  POSTOPEK

  Naslov

  Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

  Referenčni dokumenti

  KOM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS)

  Datum posvetovanja z EP

  5.6.2009

  Pristojni odbor

    Datum razglasitve na zasedanju

  LIBE

  14.7.2009

  Odbori, zaprošeni za mnenje

    Datum razglasitve na zasedanju

  DEVE

  14.7.2009

   

   

   

   

  Odbori, ki niso dali mnenja

    Datum sklepa

  DEVE

  21.7.2009

   

   

   

   

  Poročevalec/-ka

    Datum imenovanja

  Simon Busuttil

  29.9.2009

   

  Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

  Roberta Angelilli

   

  Obravnava v odboru

  29.9.2009

  30.9.2009

   

   

   

  Datum sprejetja

  30.9.2009

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  40

  2

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Ramon Jauregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Judith A. Merkies