Förfarande : 2009/0013(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0015/2009

Ingivna texter :

A7-0015/2009

Debatter :

PV 19/10/2009 - 18
CRE 19/10/2009 - 18

Omröstningar :

PV 20/10/2009 - 7.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0046

BETÄNKANDE     *
PDF 158kWORD 79k
1.10.2009
PE 428.190v02-00 A7-0015/2009

om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(KOM(2009)0049 – C7‑0016/2009 – 2009/0013(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Simon Busuttil

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(KOM(2009)0049 – C7‑0016/2009 – 2009/0013(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2009)0049),

–   med beaktande av artikel 62.2 b i och artikel 300.2 första stycket första meningen i EG‑fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7‑0016/2009),

–   med beaktande av artikel 55 och artikel 90.8 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0015/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Antigua och Barbuda parlamentets ståndpunkt.


MOTIVERING

Genom rådets förordning (EG) nr 1932/2006 ändrades rådets förordning (EG) nr 539/2001, i vilken det fastställs en förteckning över de tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar Europeiska unionens yttre gränser (negativlistan) och en förteckning över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (positivlistan), bland annat genom att sex tredjeländer flyttades från negativlistan till positivlistan. De sex länderna är Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Mauritius, Saint Kitts och Nevis och Seychellerna. I förordningen påpekas också att undantaget från viseringskravet för medborgare i dessa länder inte ska börja gälla förrän Europeiska gemenskapen och de berörda länderna har ingått ett bilateralt avtal om undantag från viseringskravet och detta avtal har trätt i kraft. Förordningen antogs den 21 december 2006 och trädde i kraft i januari 2007.

Den 15 januari 2007 införde Karibiska gemenskapen (Caricom) en särskild viseringsordning för medborgare från vissa EU-medlemsstater (EU-medborgarna behandlades inte lika, eftersom medborgare från de andra medlemsstaterna fortfarande var undantagna från viseringskravet) på grund av VM i cricket 2007, som hölls i Karibiska gemenskapen. Att detta viseringskrav infördes trots de förmånliga bestämmelserna i den nya gemenskapsförordningen ledde till att Europeiska gemenskapen sköt upp utarbetandet av förslag till förhandlingsmandat för förhandlingar med dessa tredjeländer om undantag från viseringskravet.

Med beaktande av att den tillfälliga viseringsordningen löpte ut den 15 maj 2007 bemyndigade rådet kommissionen den 5 juni 2008 att förhandla fram ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser. Förhandlingarna om avtalet inleddes den 4 juli 2008 och avslutades den 16 oktober 2008. Det avtal som paraferades i Bryssel den 19 november 2008 bör undertecknas, med förbehåll för att det senare ingås.

Det slutliga innehållet i avtalet kan sammanfattas på följande sätt:

Avsikt: I detta avtal föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Europeiska unionen och för medborgare i Antigua och Barbuda vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

Antigua och Barbuda har redan undantagit medborgarna i vissa medlemsstater från viseringskravet. Avtalet innehåller en bestämmelse om att Antigua och Barbuda inte får avbryta tillämpningen av avtalet tillfälligt eller säga upp det om man inte gör det för alla medlemsstater i Europeiska gemenskapen samtidigt och att gemenskapen på motsvarande sätt inte får avbryta tillämpningen av avtalet tillfälligt eller säga upp det om man inte gör det på alla medlemsstaters vägnar samtidigt. Förenade kungarikets och Irlands särskilda ställning har beaktats i ingressen.

Räckvidd: Undantaget från viseringskravet gäller alla kategorier av personer (privatpersoner, diplomater och innehavare av tjänstepass eller officiella pass) som reser i olika syften, utom för att utöva avlönad verksamhet. För den kategorin får varje medlemsstat och Antigua och Barbuda även i fortsättningen kräva visering av den andra partens medborgare i enlighet med tillämplig gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning. För att säkerställa ett harmoniserat genomförande bifogas en gemensam förklaring till avtalet om tolkningen av kategorin personer som reser för att utöva avlönad verksamhet.

Vistelsens längd: I avtalet beaktas de medlemsstater ställning som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut. Så länge Cypern, Bulgarien och Rumänien inte ingår i Schengenområdet utan inre gränser, ger undantaget från viseringskravet medborgare från Antigua och Barbuda rätt att uppehålla sig i var och en av dessa medlemsstater i tre månader, oberoende av den period som beräknats för hela Schengenområdet.

Territoriell tillämpning: När det gäller Frankrike och Nederländerna ger undantaget från viseringskravet medborgare i de sex länderna rätt att uppehålla sig endast på dessa medlemsstaters europeiska territorier.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

Referensnummer

KOM(2009)0049 – C7‑0016/2009 – 2009/0013(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

5.6.2009

Ansvarigt utskott

  Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.7.2009

Rådgivande utskott

  Tillkännagivande i kammaren

DEVE

14.7.2009

 

 

 

 

Inget yttrande avges

  Beslut

DEVE21.7.2009

 

 

 

 

 

Föredragande

  Utnämning

Simon Busuttil

29.9.2009

 

Tidigare föredragande

Roberta Angelilli

 

Behandling i utskott

29.9.2009

30.9.2009

 

 

 

Antagande

30.9.2009

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Ramon Jauregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Judith A. Merkies

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy