ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за премахването на визите за краткосрочен престой

  1.10.2009 - (COM(2009)0055 – C7‑0014/2009 – 2009/0020(CNS)) - *

  Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  Докладчик: Simon Busuttil

  Процедура : 2009/0020(CNS)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0016/2009
  Внесени текстове :
  A7-0016/2009
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за премахването на визите за краткосрочен престой

  (COM(2009)0055 – C7 0014/2009 – 2009/0020(CNS))

  (Процедура на консултация)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2009)0055),

  –   като взе предвид член 62, параграф 2, буква б), точка і) и член 300, параграф 2, алинея първа, изречение първо от Договора за ЕО,

  –   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0014/2009),

  –   като взе предвид член 55 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7–0016/2009),

  1.  одобрява сключването на споразумението;

  2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Бахамската общност.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Регламент (ЕО) № 1932/2006 на Съвета измени Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на Европейския съюз (отрицателен списък), както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (положителен списък), чрез – inter alia – прехвърляне на шест трети държави от отрицателния в положителния списък. Те са Антигуа и Барбуда, Бахамските острови, Барбадос, Мавриций, Сейнт Китс и Невис и Сейшелските острови. Регламентът посочва също, че освобождаването от изискването за виза за гражданите на тези държави следва да не влиза в сила преди сключването и влизането в сила на двустранно споразумение за премахване на визите между Европейската общност и въпросните държави. Този регламент беше приет на 21 декември 2006 г. и влезе в сила през януари 2007 г.

  Междувременно от 15 януари 2007 г. държавите от КАРИКОМ въведоха специален визов режим за гражданите на няколко държави-членки на ЕС, (гражданите на ЕС не бяха третирани по еднакъв начин, тъй като гражданите на другите държави-членки останаха освободени от задължението за виза) поради провеждането на Световната купа по крикет за 2007 г. в Карибската общност. Въвеждането на това изискване за виза въпреки благоприятните разпоредби на новия регламент на Общността доведе до отлагането на подготовката на проектомандатите за преговорите с тези трети държави за премахването на визите.

  Вземайки предвид изтичането на временния визов режим на 15 май 2007 г., на 5 юни 2008 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори за сключване на споразумение между Европейската общност и Бахамските острови за премахването на визите за краткосрочен престой. Преговорите за споразумението започнаха на 4 юли 2008 г. и приключиха на 16 октомври 2008 г. При условие че бъде сключено на по-късна дата, споразумението, парафирано в Брюксел на 19 ноември 2008 г., следва да бъде подписано.

  Окончателното му съдържание може да бъде обобщено, както следва:

  Цел: споразумението предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Бахамските острови, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за максимален период от три месеца в продължение на шестмесечен период.

  Гражданите на няколко държави-членки вече са освободени от задължението за виза от страна на Бахамските острови. В споразумението беше включена разпоредба, постановяваща, че Бахамските острови могат временно да преустановят изпълнението или да прекратят споразумението само по отношение на всички държави-членки на Европейската общност и реципрочно Общността също може временно да преустанови изпълнението или да прекрати споразумението само по отношение на всички свои държави-членки. Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е отразено в преамбюла.

  Обхват: премахването на визите обхваща всички категории лица (притежателите на обикновен, дипломатически или служебен паспорт), пътуващи с всякаква цел, с изключение с цел упражняване на доходоносна дейност. За тази последна категория всяка държава-членка, а също и Бахамските острови, остават свободни да налагат изискването за виза за гражданите на другата страна в съответствие с приложимото право на Общността или националното право. За да се гарантира хармонизирано изпълнение, към споразумението е приложена съвместна декларация за тълкуването на категорията лица, които пътуват с цел упражняване на доходоносна дейност.

  Продължителност на престоя: споразумението отчита положението на държавите-членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген. При условие че не са част от Шенгенското пространство без вътрешни граници, премахването на визите предоставя право на гражданите на Бахамските острови да остават за три месеца на територията на всяка от тези държави-членки (Кипър, България, Румъния), без да се взема предвид периодът, изчислен за цялото Шенгенско пространство.

  Териториално приложение: в случая на Франция и Нидерландия премахването на визите ще даде право на гражданите на шестте страни да остават само на европейската територия на тези държави-членки.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Споразумение между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за премахването на визите за краткосрочен престой

  Позовавания

  COM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS)

  Дата на консултация с ЕП

  5.6.2009 г.

  Водеща комисия               

          Дата на обявяване в заседание

  LIBE

  14.7.2009 г.

  Подпомагаща(и) комисия(и)

          Дата на обявяване в заседание

  DEVE

  14.7.2009 г.

   

   

   

  Неизказано становище    

          Дата на решението

  DEVE

  21.7.2009 г.

   

   

   

  Докладчик(ци)   

          Дата на назначаване

  Simon Busuttil

  29.9.2009 г.

   

   

  Заместен(и) докладчик(ци)

  Roberta Angelilli

   

   

  Разглеждане в комисия

  29.9.2009 г.

  30.9.2009 г.

   

   

  Дата на приемане

  30.9.2009 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  41

  2

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Ramon Jauregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Judith A. Merkies