RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Bahama Ühenduse vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu sõlmimise kohta

1.10.2009 - (KOM(2009)0055 – C7‑0014/2009 – 2009/0020(CNS)) - *

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Simon Busuttil

Menetlus : 2009/0020(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0016/2009
Esitatud tekstid :
A7-0016/2009
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Bahama Ühenduse vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu sõlmimise kohta

(KOM(2009)0055 – C7‑0014/2009 – 2009/0020(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2009)0055);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 62 punkti 2 alapunkti b alapunkti i ja artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7‑0014/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 90 lõiget 8;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7‑0016/2009),

1.  kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Bahama Ühenduse valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1932/2006 muudeti muu hulgas kuue kolmanda riigi üleviimisega negatiivsest nimekirjast positiivsesse nimekirja nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa (negatiivne nimekiri), ja kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (positiivne nimekiri). Kõnealused kolmandad riigid on Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Mauritius, Saint Kitts ja Nevis ning Seišellid. Määruses tuuakse samuti välja, et nende riikide kodanike viisanõudest vabastamine ei tohiks jõustuda enne, kui Euroopa Ühenduse ja asjaomaste riikide vahel on sõlmitud ja jõustunud kahepoolne viisanõudest vabastamise leping. Määrus võeti vastu 21. detsembril 2006 ning see jõustus jaanuaris 2007.

Vahepeal kehtestasid Kariibi Ühenduse (CARICOM) riigid alates 15. jaanuarist 2007 Kariibi Ühenduse territooriumil toimunud 2007. aasta kriketi maailmameistrivõistluste raames spetsiaalse viisarežiimi mitme ELi liikmesriigi kodanikele (ELi kodanikke koheldi ebavõrdselt, kuna ülejäänud liikmesriikide kodanikud olid endiselt viisanõudest vabastatud). Kõnealuse viisanõude kehtestamine ühenduse uue määruse soodsamatest sätetest hoolimata põhjustas viivituse kõnealuste kolmandate riikidega viisanõudest vabastamise üle peetavate läbirääkimiste esialgsete volituste ettevalmistamisel.

Arvestades, et ajutine viisarežiim aegus 15. mail 2007, volitas nõukogu oma 5. juuni 2008. aasta otsusega komisjoni pidama läbirääkimisi Euroopa Ühenduse ja Bahama vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu üle. Läbirääkimisi lepingu üle alustati 4. juulil 2008 ja need lõpetati 16. oktoobril 2008. 19. novembril 2008 Brüsselis parafeeritud lepingule tuleks alla kirjutada eeldusel, et see võidakse sõlmida hilisemal kuupäeval.

Lepingu lõpliku sisu võib kokku võtta järgmiselt:

Eesmärk. Lepinguga nähakse Euroopa Liidu ja Bahama kodanikele ette võimalus reisida viisavabalt teise lepinguosalise territooriumile kuni kolmeks kuuks kuue kuu pikkuse ajavahemiku jooksul.

Mitme liikmesriigi kodanikud on Bahamale reisides juba viisanõudest vabastatud. Lepingusse on lisatud säte, mille kohaselt Bahama võib lepingu täitmise peatada või lõpetada ainult kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide suhtes ning ühendus võib omakorda lepingu täitmise peatada või lõpetada ainult kõigi oma liikmesriikide nimel. Ühendkuningriigi ja Iirimaa eriseisundit on kajastatud otsuse preambulis.

Kohaldamisala. Viisavabadusega on hõlmatud kõik isikud (diplomaatilise passi, tava-, teenistus- või ametipassi omanikud), kes reisivad mis tahes eesmärkidel peale tasustatava töö tegemise. Viimase reisijate kategooria puhul on igal liikmesriigil ning samuti Bahamal vabadus kehtestada kooskõlas kohaldatavate ühenduse õigusaktide või riiklike õigusaktidega viisanõue teise lepinguosalise kodanike suhtes. Ühtlase rakendamise tagamiseks on lepingule lisatud ühisdeklaratsioon, milles tõlgendatakse tasustatava töö tegemise eesmärgil reisivate isikute kategooriat.

Riigis viibimise kestus. Lepingus võetakse arvesse nende liikmesriikide olukorda, kes veel ei kohalda täies ulatuses Schengeni acquis’d. Kuni kõnealused liikmesriigid ei ole sisepiirideta Schengeni ala osa, nähakse Bahama kodanikele viisavabaduslepinguga ette õigus viibida lisaks kogu Schengeni ala kohta arvestatud ajavahemikule kolm kuud iga kõnealuse liikmesriigi (Küpros, Bulgaaria, Rumeenia) territooriumil.

Territoriaalne kohaldatavus. Prantsusmaa ja Madalmaade puhul antakse viisanõudest vabastamisega asjaomase kuue riigi kodanikele õigus viibida viisavabalt ainult Prantsusmaa ja Madalmaade Euroopas paikneval territooriumil.

MENETLUS  

Pealkiri

EÜ ja Bahama vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping

Viited

KOM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

5.6.2009

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

14.7.2009

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

DEVE

14.7.2009

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

DEVE

21.7.2009

 

 

 

Raportöör(id)

nimetamise kuupäev

Simon Busuttil

29.9.2009

 

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

Roberta Angelilli

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

29.9.2009

30.9.2009

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

30.9.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Ramon Jauregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Judith A. Merkies