MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Bahaman liittovaltion välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä

  1.10.2009 - (KOM(2009)0055 – C7‑0014/2009 – 2009/0020(CNS)) - *

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  Esittelijä: Simon Busuttil

  Menettely : 2009/0020(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0016/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0016/2009
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Bahaman liittovaltion välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä

  (KOM(2009)0055 – C7‑0014/2009 – 2009/0020(CNS))

  (Kuulemismenettely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2009)0055),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen,

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0014/2009),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

  –   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0016/2009),

  1.  hyväksyy sopimuksen tekemisen;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Bahaman liittovaltion hallituksille ja parlamenteille.

  PERUSTELUT

  Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1932/2006 muutettiin luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi Euroopan unionin ulkorajoja ylittäessään (viisumipakkoluettelo), ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (viisumivapausluettelo), annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 539/2001 muun muassa niin, että kuusi kolmatta maata siirrettiin viisumipakkoluettelosta viisumivapausluetteloon. Kyseiset maat ovat Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Mauritius, Saint Kitts ja Nevis sekä Seychellit. Asetuksessa todetaan, että näiden maiden kansalaisten viisumivapauden olisi tultava voimaan vasta kun Euroopan yhteisön ja kyseisten maiden välillä on tehty kahdenvälinen viisumivapaussopimus, joka on myös tullut voimaan. Asetus annettiin 21. joulukuuta 2006 ja se tuli voimaan tammikuussa 2007.

  Tällä välin Karibian yhteisön (Caricom) maat ottivat 15. tammikuuta 2007 käyttöön useiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia koskevan erikoisviisumijärjestelmän Karibian yhteisön alueella vuonna 2007 järjestettyjen kriketin maailmanmestaruuskisojen vuoksi (EU:n kansalaisia ei kohdeltu tasavertaisesti, sillä muiden jäsenvaltioiden kansalaisten viisumivapaus säilyi). Koska viisumipakko otettiin käyttöön uuden yhteisön asetuksen suotuisista säännöksistä huolimatta, näiden kolmansien maiden kanssa käytäviä viisumivapausneuvotteluja koskevien valtuutusluonnosten valmistelua lykättiin.

  Väliaikainen viisumijärjestelmä päättyi 15. toukokuuta 2007, ja neuvosto valtuutti 5. kesäkuuta 2008 komission neuvottelemaan Euroopan yhteisön ja Bahaman välillä tehtävästä lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaussopimuksesta. Sopimusta koskevat neuvottelut aloitettiin 4. heinäkuuta 2008, ja ne saatiin päätökseen 16. lokakuuta 2008. Brysselissä 19. marraskuuta 2008 parafoitu sopimus olisi allekirjoitettava sillä varauksella, että se lopullisesti tehdään myöhemmin.

  Sopimuksen lopullinen sisältö voidaan tiivistää seuraavasti:

  Tarkoitus: Tässä sopimuksessa määrätään Euroopan unionin ja Bahaman kansalaisten mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen sopimuspuolen alueelle enintään kolmeksi kuukaudeksi kuuden kuukauden aikana.

  Bahama on jo myöntänyt useiden jäsenvaltioiden kansalaisille viisumivapauden. Sopimukseen on sisällytetty määräys, jonka mukaan Bahama voi keskeyttää sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sopimuksen vain kaikkien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden osalta ja vastaavasti yhteisö voi keskeyttää sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sopimuksen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin erityistilanne otetaan huomioon johdanto-osassa.

  Soveltamisala: Viisumivapaus kattaa kaikki henkilöryhmät (henkilöt, joilla on tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi tai virkamatkapassi), jotka matkustavat eri tarkoituksissa, lukuun ottamatta henkilöitä, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan. Viimeksi mainitun ryhmän osalta kukin jäsenvaltio ja myös Bahama voivat vapaasti vaatia toisen sopimuspuolen kansalaisilta viisumin sovellettavan yhteisön tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi sopimuksen liitteenä on yhteinen julistus siitä, miten olisi määriteltävä niiden henkilöiden ryhmä, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan.

  Oleskelun pituus: Sopimuksessa otetaan huomioon niiden jäsenvaltioiden tilanne, jotka eivät vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti. Viisumivapaus antaa Bahaman kansalaisille oikeuden oleskella kolme kuukautta kunkin kyseisen jäsenvaltion (Kypros, Bulgaria, Romania) alueella, niin kauan kuin kyseiset maat eivät kuulu sisärajattomaan Schengen-alueeseen, riippumatta ajasta, joka koskee oleskelua koko Schengen-alueella.

  Maantieteellinen soveltamisala: Ranskan ja Alankomaiden tapauksessa viisumivapaus antaisi mainittujen kuuden maan kansalaisille oikeuden oleskella vain kyseisten jäsenvaltioiden Euroopassa sijaitsevilla alueilla.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  EY:n ja Bahaman välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus

  Viiteasiakirjat

  KOM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  5.6.2009

  Asiasta vastaava valiokunta

    Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  14.7.2009

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

    Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  DEVE

  14.7.2009

   

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

    Päätös tehty (pvä)

  DEVE

  21.7.2009

   

   

   

   

  Esittelijä(t)

    Nimitetty (pvä)

  Simon Busuttil

  29.9.2009

   

  Alkuperäinen esittelijä

  Roberta Angelilli

   

  Valiokuntakäsittely

  29.9.2009

  30.9.2009

  0.0.0000

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  30.9.2009

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  41

  2

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Ramon Jauregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Judith A. Merkies