Ziņojums - A7-0016/2009Ziņojums
A7-0016/2009

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Bahamu Salu Sadraudzības nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu

  1.10.2009 - (COM(2009)0055 – C7‑0014/2009 – 2009/0020(CNS)) - *

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  Referents: Simon Busuttil

  Procedūra : 2009/0020(CNS)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A7-0016/2009
  Iesniegtie teksti :
  A7-0016/2009
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Bahamu Salu Sadraudzības nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu

  (COM(2009)0055 – C7‑0014/2009 – 2009/0020(CNS))

  (Apspriežu procedūra)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2009)0055),

  –   ņemot vērā EK līguma 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļu un 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

  –   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0014/2009),

  –   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 90. panta 8. punktu,

  –   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7‑0016/2009),

  1.  apstiprina nolīguma slēgšanu;

  2.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Bahamu Salu Sadraudzības valdībai un parlamentam.

  PASKAIDROJUMS

  Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1932/2006 tika grozīta Padomes Regula (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot Eiropas Savienības ārējās robežas, ir jābūt vīzām (negatīvais saraksts), kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (pozitīvais saraksts), cita starpā pārvietojot sešas trešās valstis no negatīvā saraksta uz pozitīvo sarakstu. Minētās valstis ir Antigva un Barbuda, Bahamu salas, Barbadosa, Maurīcija, Sentkitsa un Nevisa un Seišelu salas. Regulā norādīts arī tas, ka šo valstu pilsoņiem vīzas prasības atbrīvojumi nedrīkst stāties spēkā līdz brīdim, kad būs noslēgts un stājies spēkā Eiropas Kopienas un attiecīgās valsts divpusējs nolīgums par vīzu atcelšanu. Regula tika pieņemta 2006. gada 21. decembrī, un tā stājās spēkā 2007. gada janvārī.

  Tikmēr kopš 2007. gada 15. janvāra CARICOM valstis 2007. gada Kriketa pasaules kausa izcīņas dēļ, kas notika Karību valstu kopienā, ieviesa īpašu vīzu režīmu vairāku ES dalībvalstu pilsoņiem (ES pilsoņiem netika piemērota vienlīdzīga attieksme, jo citu dalībvalstu pilsoņiem joprojām saglabājās vīzas prasības atbrīvojums). Neraugoties uz Kopienas jaunās regulas labvēlīgajiem nosacījumiem, šīs vīzas prasības ieviešanas dēļ atlika pilnvaru projekta sagatavošanu sarunām ar šīm trešām valstīm par vīzu atcelšanu.

  Ņemot vērā pagaidu vīzu režīma darbības termiņa beigas 2007. gada 15. maijā, Padome ar 2008. gada 5. jūnija lēmumu pilnvaroja Komisiju veikt sarunas par īstermiņa vīzu atcelšanas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bahamu salām. Sarunas par nolīgumu sākās 2008. gada 4. jūlijā un noslēdzās 2008. gada 16. oktobrī. Ir jāparaksta Briselē 2008. gada 19. novembrī parafētais nolīgums, paredzot tā noslēgšanu vēlāk.

  Šā līguma galīgo saturu var apkopot šādi:

  Mērķis: šis nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Eiropas Savienības pilsoņiem un Bahamu salu pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz trim mēnešiem sešu mēnešu laikā.

  Bahamu salas jau ir atbrīvojušas vairāku dalībvalstu pilsoņus no vīzas prasības. Nolīgumā ir iekļauts noteikums, kas paredz, ka Bahamu salas var apturēt vai izbeigt nolīguma darbību tikai attiecībā uz visām Eiropas Kopienas dalībvalstīm un pēc savstarpīguma principa Kopiena arī var apturēt vai izbeigt nolīguma darbību tikai attiecībā uz visām tās dalībvalstīm. Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašā situācija ir atspoguļota preambulā.

  Piemērošanas joma: vīzu atcelšana attiecas uz visām personu kategorijām (parasto, diplomātisko vai dienesta/oficiālo pasu turētājiem), kas ceļo jebkādos nolūkos, izņemot nolūkā veikt apmaksātu darbu. Attiecībā uz pēdējo minēto kategoriju katra dalībvalsts, kā arī Bahamu salas var brīvi piemērot vīzas prasību otras līgumslēdzējas puses pilsoņiem saskaņā ar piemērojamiem Kopienas vai valsts tiesību aktiem. Lai nodrošinātu saskaņotu īstenošanu, nolīgumam ir pievienota kopīga deklarācija par to personu kategorijas interpretāciju, kuras ceļo nolūkā veikt apmaksātu darbu.

  Uzturēšanās ilgums: nolīgumā ņemta vērā to dalībvalstu situācija, kurās Šengenas acquis vēl netiek piemērots pilnā mērā. Kamēr tās vēl neietilpst Šengenas zonā bez iekšējām robežām, vīzu atcelšana dod Bahamu salu pilsoņiem katras šādas dalībvalsts (Kipra, Bulgārija, Rumānija) teritorijā tiesības uzturēties trīs mēnešus neatkarīgi no laikposma, kas aprēķināts attiecībā uz visu Šengenas zonu.

  Teritoriālā piemērošana: Francijas un Nīderlandes gadījumā vīzu atcelšana dotu tiesības attiecīgo sešu valstu pilsoņiem uzturēties tikai šo dalībvalstu Eiropas teritorijās.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Eiropas Kopienas un Bahamu salu nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu

  Atsauces

  COM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS)

  Datums, kad notika apspriešanās ar EP

  5.6.2009

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

    Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  LIBE

  14.7.2009

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

    Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  DEVE

  14.7.2009

   

   

   

  Atzinumu nav sniegusi

    Lēmuma datums

  DEVE

  21.7.2009

   

   

   

  Referents(-i)

    Iecelšanas datums

  Simon Busuttil

  29.9.2009

   

   

  Aizstātais(-ie) referents(-i)

  Roberta Angelilli

   

   

  Izskatīšana komitejā

  29.9.2009

  30.9.2009

   

   

  Pieņemšanas datums

  30.9.2009

   

   

   

  Galīgā balsojuma rezultāti

  +:

  –:

  0:

  41

  2

  0

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Ramon Jauregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

  Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Judith A. Merkies