VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama's inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

1.10.2009 - (COM(2009)0055 – C7‑0014/2009 – 2009/0020(CNS)) - *

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Simon Busuttil

Procedure : 2009/0020(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0016/2009
Ingediende teksten :
A7-0016/2009
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama's inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

(COM(2009)0055 – C7‑0014/2009 – 2009/0020(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2009)0055),

–   gelet op artikel 62, lid 2, letter b), onder i) en artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, van het EG­Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0014/2009),

–   gelet op de artikelen 55 en 90, lid 8, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7‑0016/2009),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Gemenebest van de Bahama's.

TOELICHTING

Bij Verordening (EG) nr. 1932/2006 van de Raad werd Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum (negatieve lijst) en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld (positieve lijst), gewijzigd, onder andere doordat zes landen van de negatieve lijst naar de positieve lijst werden overgeheveld. Deze zes landen waren Antigua en Barbuda, de Bahama's, Barbados, Mauritius, Saint Kitts en Nevis en de Seychellen. De verordening bepaalt ook dat de vrijstelling van de visumplicht voor onderdanen van deze landen niet in werking mag treden voordat een bilaterale visumvrijstellingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het betrokken land is gesloten en in werking is getreden. Die verordening werd aangenomen op 21 december 2006 en is in januari 2007 in werking getreden.

De CARICOM-landen voerden echter vanaf 15 januari 2007 een speciale visumregeling in voor de onderdanen van een aantal EU‑lidstaten (waardoor EU‑burgers ongelijk werden behandeld, omdat de onderdanen van de andere lidstaten wel bleven vrijgesteld van de visumplicht) in verband met het wereldkampioenschap cricket dat in de Caribische gemeenschap werd gehouden. Als gevolg van de invoering van deze visumplicht, ondanks de gunstige bepalingen van de nieuwe verordening, werd de uitwerking van de ontwerpmandaten voor de onderhandelingen met deze landen over visumvrijstelling opgeschort.

Gezien het verstrijken van de tijdelijke visumregeling op 15 mei 2007, machtigde de Raad de Commissie op 5 juni 2008 te onderhandelen over een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Bahama's inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf. De onderhandelingen over de overeenkomst begonnen op 4 juli 2008 en werden op 16 oktober 2008 afgerond. Onder voorbehoud van een eventuele sluiting op een later tijdstip, moet de op 19 november 2008 te Brussel geparafeerde overeenkomst worden ondertekend.

Deze overeenkomst houdt uiteindelijk het volgende in:

Doel: deze overeenkomst voorziet in visumvrij reizen voor de burgers van de Europese Unie en voor de burgers van de Bahama's die naar het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij reizen voor een periode van maximaal drie maanden binnen een tijdvak van zes maanden.

De Bahama's hebben de burgers van een aantal lidstaten al vrijgesteld van de visumplicht. Er is een bepaling in de overeenkomst opgenomen die inhoudt dat de Bahama's de overeenkomst alleen ten aanzien van alle lidstaten van de Europese Gemeenschap kunnen opschorten of beëindigen, en dat omgekeerd ook de Gemeenschap de overeenkomst alleen voor alle lidstaten kan opschorten of beëindigen. De specifieke situatie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland komt tot uiting in de preambule.

Toepassingsgebied: de visumvrijstelling geldt voor alle categorieën personen (houders van gewone, diplomatieke of officiële/dienstpaspoorten) en voor reizen voor allerlei doeleinden, behalve voor het verrichten van een bezoldigde bezigheid. Voor deze laatste categorie reizigers behouden zowel de lidstaten als de Bahama's de vrijheid om voor de onderdanen van de andere partij een visum verplicht te stellen overeenkomstig het toepasselijke Gemeenschapsrecht of het toepasselijke nationale recht. Om een geharmoniseerde toepassing te waarborgen, is aan de overeenkomst een gemeenschappelijke verklaring gehecht over de interpretatie van de categorie personen die reizen om een bezoldigde bezigheid te verrichten.

Duur van het verblijf: de overeenkomst houdt rekening met de situatie van de lidstaten die het Schengenacquis nog niet volledig toepassen. De visumvrijstelling geeft de burgers van de Bahama's het recht om gedurende drie maanden te verblijven op het grondgebied van elk van de lidstaten (Cyprus, Bulgarije, Roemenië) die nog geen deel uitmaken van het Schengengebied zonder binnengrenzen, los van de periode die voor het gehele Schengengebied geldt.

Territoriale toepassing: ten aanzien van Frankrijk en Nederland geldt de visumvrijstelling voor de burgers van de zes betrokken landen alleen voor het Europese grondgebied van deze lidstaten.

PROCEDURE

Titel

Overeenkomst EG/Bahama’s inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Document- en procedurenummers

COM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS)

Datum raadpleging EP

5.6.2009

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

14.7.2009

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

DEVE

14.7.2009

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

DEVE

21.7.2009

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Simon Busuttil

29.9.2009

 

 

Vervangen rapporteur(s)

Roberta Angelilli

 

 

Behandeling in de commissie

29.9.2009

30.9.2009

 

 

Datum goedkeuring

30.9.2009

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

41

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Ramón Jáuregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Judith A. Merkies

Datum indiening

2.10.2009