SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bahamským spoločenstvom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

  1.10.2009 - (KOM(2009)0055 – C7‑0014/2009 – 2009/0020(CNS)) - *

  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  Spravodajca: Simon Busuttil

  Postup : 2009/0020(CNS)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0016/2009
  Predkladané texty :
  A7-0016/2009
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bahamským spoločenstvom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

  (KOM(2009)0055 – C7‑0014/2009 – 2009/0020(CNS))

  (Konzultačný postup)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2009)0055),

  –   so zreteľom na článok 62 ods. 2bi a článok 300 ods. 2 prvý pododsek, prvú vetu Zmluvy o ES,

  –   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7‑0014/2009),

  –   so zreteľom na článok 55 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7‑0016/2009),

  1.  schvaľuje uzavretie zmluvy;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Bahamského spoločenstva.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Nariadením Rady (ES) č. 1932/2006 sa zmenilo a doplnilo nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc Európskej únie (negatívny zoznam), a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (pozitívny zoznam) – inter alia – presunutím šiestich tretích krajín z negatívneho do pozitívneho zoznamu. Sú to tieto krajiny: Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Maurícius, Svätý Krištof a Nevis a Seychely. V nariadení sa tiež zdôrazňuje, že oslobodenie štátnych príslušníkov týchto krajín od vízovej povinnosti by nemalo nadobudnúť účinnosť pred uzatvorením a nadobudnutím platnosti bilaterálnej dohody o zrušení víz medzi Európskym spoločenstvom a príslušnými krajinami. Toto nariadenie bolo prijaté 21. decembra 2006 a nadobudlo účinnosť v januári 2007.

  Krajiny CARICOM-u medzitým od 15. januára 2007 zaviedli osobitný vízový režim pre štátnych príslušníkov niekoľkých členských štátov EÚ (s občanmi EÚ sa nezaobchádzalo rovnako, keďže občania ostatných členských štátov zostali oslobodení od vízovej povinnosti) v dôsledku Svetového pohára v krikete v roku 2007, ktorý sa konal v Karibskom spoločenstve. Zavedenie tejto vízovej povinnosti viedlo napriek priaznivým ustanoveniam v novom nariadení Spoločenstva k odloženiu prípravy návrhov mandátov na rokovania s týmito tretími krajinami o zrušení víz.

  So zreteľom na skončenie režimu dočasných víz 15. mája 2007 Rada svojim rozhodnutím z 5. júna 2008 poverila Komisiu, aby rokovala o dohode medzi Európskym spoločenstvom a Bahamami o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch. Rokovania o dohode sa začali 4. júla 2008 a ukončili sa 16. októbra 2008. S prihliadnutím na to, že ju možno uzatvoriť prípadne aj neskôr, by sa dohoda parafovaná 19. novembra 2008 v Bruseli mala podpísať

  Konečný obsah dohody možno zhrnúť takto:

  Účel: Táto dohoda umožňuje občanom Európskej únie a občanom Bahám cestovať bez potreby víz pri cestách na územie druhej zmluvnej strany na maximálne obdobie troch mesiacov počas šiestich mesiacov.

  Občania niekoľkých členských štátov sú už Bahamami oslobodení od vízovej povinnosti. Do dohody bolo začlenené ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že Bahamy môžu pozastaviť alebo vypovedať dohodu iba pokiaľ ide o všetky členské štáty Európskeho spoločenstva a Spoločenstvo môže recipročne tiež pozastaviť alebo vypovedať dohodu iba pokiaľ ide o všetky jeho členské štáty. Osobitné postavenie Spojeného kráľovstva a Írska je vyjadrené v preambule.

  Rozsah: Zrušenie víz sa vzťahuje na všetky kategórie osôb (držitelia štandardných, diplomatických alebo služobných/úradných pasov) cestujúce na akékoľvek účely, okrem účelu vykonávania platenej činnosti. V prípade kategórie osôb cestujúcich na účel vykonávania platenej činnosti môže každý členský štát, ako aj Bahamy naďalej voľne zaviesť vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov druhej zmluvnej strany v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi. Aby sa zabezpečilo zosúladené vykonávanie, k dohode je pripojené spoločné vyhlásenie týkajúce sa výkladu kategórie osôb cestujúcich na účel vykonávania platenej činnosti.

  Dĺžka pobytu: V dohode sa zohľadňuje postavenie členských štátov, ktoré ešte v plnom rozsahu neuplatňujú schengenské acquis. Dovtedy, kým tieto štáty nie sú súčasťou schengenského priestoru bez vnútorných hraníc, zrušením víz sa štátnym príslušníkom Bahám udeľuje právo zdržiavať sa tri mesiace na území každého z týchto členských štátov (Cyprus, Bulharsko, Rumunsko), nezávisle od lehoty vypočítanej pre celý schengenský priestor.

  Územná pôsobnosť: V prípade Francúzska a Holandska by sa zrušením víz udelilo štátnym príslušníkom uvedených šiestich krajín právo zdržiavať sa iba na európskych územiach týchto členských štátov.

  POSTUP

  Názov

  Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bahamským spoločenstvom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

  Referenčné čísla

  KOM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS)

  Dátum konzultácie s EP

  5.6.2009

  Gestorský výbor

  Dátum oznámenia na schôdzi

  LIBE

  14.7.2009

  Výbor požiadaný o stanovisko

  Dátum oznámenia na schôdzi

  DEVE

  14.7.2009

   

   

   

  Bez predloženia stanoviska

  Dátum rozhodnutia

  DEVE

  21.7.2009

   

   

   

  Spravodajca

  Dátum vymenovania

  Simon Busuttil

  29.9.2009

   

   

  Predchádzajúca spravodajkyňa

  Roberta Angelilli

   

   

  Prerokované vo výbore

  29.9.2009

  30.9.2009

   

   

  Dátum schválenia

  30.9.2009

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  41

  2

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Magdi Cristiano Allam, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Ramon Jauregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

  Náhradníčka (čl. 187 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

  Judith A. Merkies