Pranešimas - A7-0017/2009Pranešimas
A7-0017/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2000/29/EB laboratorinio bandymo užduočių pavedimo nuostatas

2.10.2009 - (COM(2009)0424 – C7‑0160/2009 – 2009/00117(CNS)) - *

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Paolo De Castro
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2009/0117(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0017/2009
Pateikti tekstai :
A7-0017/2009
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2000/29/EB laboratorinio bandymo užduočių pavedimo nuostatas

(COM(2009)0424 – C7‑0160/2009 – 2009/00117(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0424),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0160/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A7‑0017/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Laboratorinio bandymo užduočių pavedimas

Nuorodos

COM(2009)0424 – C7-0160/2009 – 2009/0117(CNS)

Konsultacijos su EP data

16.9.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

17.9.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

17.9.2009

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

Nutarimo data

ENVI

30.9.2009

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Paolo De Castro

2.9.2009

 

 

Supaprastinta procedūra – nutarimo data

2.9.2009

Priėmimo data

30.9.2009