BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

7.10.2009 - (KOM(2009)0445 – C7‑0122/2009 – 2009/2083(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Reimer Böge

Procedure : 2009/2083(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0021/2009
Indgivne tekster :
A7-0021/2009
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(KOM(2009)0445 – C7‑0122/2009 – 2009/2083(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelse af EU's Solidaritetsfond (KOM(2009)0023 - C7-0040/2009),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1], særlig punkt 26,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond[2],

–   der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008 om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond,

–   der henviser til betænkningen fra Budgetudvalget og udtalelsen fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0021/2009),

1.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

2.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af xxx. september 2009

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1], særlig punkt 26,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond[2],

under henvisning til forslag fra Kommissionen[3], og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Union har oprettet Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") for at udvise solidaritet med befolkningen i katastroferamte regioner.

(2)      Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 1 mia. EUR.

(3)      Forordning (EF) nr. 2012/2002 indeholder bestemmelser om fondens anvendelse.

(4)      Italien har fremsat anmodning om anvendelse af fonden i forbindelse med en katastrofe forårsaget af jordskælv.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

For Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009 tages Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i anvendelse med henblik på tilvejebringelse af forpligtelses- og betalingsbevillinger på 493 771 159 EUR.

Artikel 2

Denne beslutning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles den .

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formanden                                                   Formanden

  • [1]               EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [2]               EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.
  • [3]               EUT C […] af […], s. […].

BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår anvendelse af EU's Solidaritetsfond til fordel for Italien i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 (IIA). IIA giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 1 mia. EUR. Dette er det tredje forslag om anvendelse af fonden i 2009. I 2009 er 121,2 mio. EUR allerede blevet øremærket i forbindelse med Rumæniens og Frankrigs ansøgninger, således at der står 878,8 mio. EUR til rådighed.

Sideløbende med dette forslag har Kommissionen forelagt et ændringsbudget (FFÆB nr. 9/2009 af 28. august 2009) med henblik på at opføre de tilsvarende forpligtelses- og betalingsbevillinger på 2009-budgettet, således som der er skabt mulighed for i punkt 26 i IIA.

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen har mobiliseret Solidaritetsfonden som det eneste punkt i FFÆB 9/2009 i overensstemmelse med Parlamentets og Rådets fælles erklæring af 17. juli 2008.

Italien indgav ansøgning om bistand fra fonden, efter at den italienske region Abruzzo blev ramt af et jordskælv i april 2009, der kostede 300 mennesker livet og forvoldte yderst omfattende ødelæggelser.

De samlede direkte skader forårsaget af jordskælvet er af Kommissionens relevante tjenestegrene anslået til 10,212 mia. EUR. Katastrofen er derfor blevet klassificeret som en "større naturkatastrofe" og falder derfor ind under retsgrundlagets hovedanvendelsesområde.

Kommissionen har kontrolleret, at ansøgningen opfylder de betingelser for at modtage støtte fra fonden, som er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, og foreslår, at Solidaritetsfonden bringes i anvendelse for et samlet beløb på 493 771 159 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Kommissionen har i overensstemmelse med graden af tilgængelighed af fondsmidler pr. 31. maj 2009 (varslingsskrivelse vedrørende budgetprognose af 18. juni 2009) foreslået at tilvejebringe beløbet på 493 771 159 EUR i betalingsbevillinger via følgende politikområder: 05 Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 07 Miljø, 08 Forskning og 11 Maritime Anliggender og Fiskeri.

Tal - Solidaritetsfonden

Artikel Konto

Udgiftsområde

FR

Bevillinger 2009

Ændringsbudget nr. 9

Nyt beløb

FB

BB

FB

BB

FB

BB

13 06

Solidaritetsfonden

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond — medlemsstaterne

3.2

121 162 542

121 162 542

493 771 159

493 771 159

614 933 701

614 933 701

 

Artikel 13 06 01

 

121 162 542

121 162 542

493 771 159

493 771 159

614 933 701

614 933 701

I henhold til artikel 26 i IIA af 17. maj 2006 iværksætter Kommissionen ved fremlæggelsen af dette forslag til anvendelse af fonden den forenklede trepartsprocedure med henblik på at opnå enighed mellem budgetmyndighedens to parter om behovet for at anvende fonden og om beløbets størrelse.

Ifølge en intern aftale med Regionaludviklingsudvalget (REGI) inddrages dette udvalg i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til anvendelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

REGI tilkendegav efter endt vurdering af anmodningerne sin holdning til anvendelsen af fonden, som det fremgår af den udtalelse, der er vedføjet denne betænkning.

Ordføreren anbefaler, at Kommissionens forslag til afgørelse, der er vedføjet denne betænkning, godkendes.

UDTALELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Alain Lamassoure

Formand

Budgetudvalget

Om: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til fordel for Italien (KOM(2009)445 endelig)

Hr. Formand

Det er med henblik på at undgå unødig forsinkelse i godkendelsen af denne foranstaltning, som Budgetudvalget ønsker at vedtage så snart som muligt, at jeg hermed har den glæde at meddele Dem, at Regionaludviklingsudvalget ikke gør nogen indsigelser mod, at Solidaritetsfonden anvendes til at stille et beløb på 493 771 159 EUR til rådighed for Italien som foreslået af Kommissionen og i overensstemmelse med bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 og forordning nr. 2012/2002.

Med venlig hilsen,

Danuta Hübner

PROCEDURE

Titel

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

Referencer

KOM(2009)0445– C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD)

Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG14.9.2009

 

Rådgivende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI14.9.2009

 

 

 

 

 

Ordfører

  Dato for valg

Reimer Böge

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

Behandling i udvalg

2.09.2009

5.10.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.10.2009

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

 

 

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Giovanni La Via, Derek Vaughan

 

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2 present for the final vote

 

 

Dato for indgivelse

7.10.2009

Bemærkninger

(foreligger kun på ét sprog)

...