RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26

7.10.2009 - (KOM(2009)0445 – C7‑0122/2009 – 2009/2083(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Reimer Böge

Menetlus : 2009/2083(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0021/2009
Esitatud tekstid :
A7-0021/2009
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26

(KOM(2009)0445 – C7‑0122/2009 – 2009/2083(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2009)0445 – C7‑0122/2009);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,[1] eriti selle punkti 26;

–   võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta[2];

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsiooni, mis võeti vastu ELi Solidaarsusfondi käsitleval lepituskohtumisel 17. juulil 2008. aastal;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ja regionaalarengukomisjoni arvamust (A7‑0021/2009),

1.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]  EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

..... september 2009

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,[1] eriti selle punkti 26,

võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta[2],

võttes arvesse komisjoni ettepanekut[3]

ning arvestades järgmist:

(1)      Euroopa Liit on loonud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond”), et näidata üles solidaarsust katastroofide tagajärjel kannatanud piirkondade elanikega.

(2)      17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 1 miljard eurot aastas.

(3)      Määrus (EÜ) nr 2012/2002 sisaldab sätteid, mille alusel on võimalik fondi kasutada.

(4)      Itaalia on esitanud taotluse fondi vahendite kasutuselevõtmiseks seoses maavärinast põhjustatud katastroofiga,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarves võetakse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi raames kasutusele 493 771 159 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                    eesistuja

  • [1]               ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]               EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
  • [3]               ELT C […], […], lk […]

SELETUSKIRI

Komisjon on teinud ettepaneku võtta ELi Solidaarsusfond kasutusele Itaalia toetuseks 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 26 alusel. Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 1 miljard eurot aastas. See on kolmas ettepanek fondi kasutuselevõtmiseks 2009. aastal. 2009. aastal on Rumeeniale ja Prantsusmaale juba kavandatud 121,2 miljonit eurot, mistõttu on veel võimalik kasutada 878,8 miljonit eurot.

Koos selle ettepanekuga on komisjon esitanud esialgse paranduseelarve (28. augusti 2009. aasta esialgne paranduseelarve nr 9/2009 projekt), et kirjendada vastavad kulukohustuste ja maksete assigneeringud 2009. aasta eelarvesse, nagu institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 26 sätestatakse.

Raportöör väljendab heameelt selle üle, et komisjon esitas ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise ettepaneku ainsa esialgses paranduseelarve nr 9/2009 projektis käsitletava küsimusena, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2008. aasta ühisdeklaratsiooniga.

Itaalia taotles fondist abi pärast 2009. aasta aprillis Itaalias Abruzzo piirkonda tabanud maavärinat, mis nõudis 300 inimese elu ja põhjustas väga suuri kahjustusi.

Maavärina otsene kogukahju on komisjoni asjaomaste talituste hinnangul 10,212 miljardit eurot. Seetõttu loetakse seda katastroofi „suureks loodusõnnetuseks” ja see kuulub õigusliku aluse peamisse kohaldamisalasse.

Komisjon kontrollis, kas taotlus vastab nõukogu määruses (EÜ) nr 2012/2002 sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumitele, ja esitas ettepaneku võtta Euroopa Liidu Solidaarsusfond kasutusele kogusummas 493 771 159 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Vastavalt vahendite olemasolule 31. mai 2009. aasta seisuga (18. juuni 2009. aasta eelarveprognoosi hoiatusteade) tegi komisjon ettepaneku paigutada maksete assigneeringud summas 493 771 159 eurot ümber järgmistest poliitikavaldkondadest: 05 põllumajandus ja maaelu arendamine, 07 keskkond, 08 teadusuuringud ning 11 merendus ja kalandus.

Arvnäitajad – Solidaarsusfond

Artikkel Punkt

Rubriik

FR

Assigneeringud 2009. aastal

Paranduseelarve nr 9

Uus summa

KA

MA

KA

MA

KA

MA

13 06

Solidaarsusfond

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Euroopa Liidu Solidaarsusfond – Liikmesriigid

3.2

121 162 542

121 162 542

493 771 159

493 771 159

614 933 701

614 933 701

 

Artikkel 13 06 01

 

121 162 542

121 162 542

493 771 159

493 771 159

614 933 701

614 933 701

17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 26 kohaselt algatab komisjon samaaegselt solidaarsusfondi kasutuselevõtmise ettepaneku tegemisega lihtsustatud kolmepoolse menetluse eesmärgiga saada mõlemalt eelarvepädevalt institutsioonilt nõusolek solidaarsusfondi kasutamise vajaduse ja vajaliku summa suuruse osas.

Vastavalt sisekokkuleppele regionaalarengukomisjoniga (REGI) tuleks kõnealune komisjon menetlusse kaasata, et pakkuda konstruktiivset toetust ja aidata kaasa Euroopa Liidu Solidaarsusfondi rakendamisele.

Pärast taotluste hindamist esitas Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjon fondi kasutuselevõtmise kohta oma seisukoha, mida väljendatakse käesolevale raportile lisatud arvamuses.

Raportöör soovitab kiita heaks komisjoni ettepaneku võtta vastu käesolevale raportile lisatud otsus.

REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS

Hr Alain Lamassoure

Esimees

Eelarvekomisjon

Teema: Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta Itaalia toetuseks (KOM(2009)445 lõplik)

Austatud härra Lamassoure

Lubamatu viivituse vältimiseks heakskiidu andmisel kõnealusele meetmele, mille eelarvekomisjon kavatseb esimesel võimalusel vastu võtta, on mul hea meel teatada, et regionaalarengukomisjon ei ole Solidaarsusfondi kasutuselevõtu vastu, et maksta Itaaliale 493 771 159 euro suurune summa vastavalt komisjoni ettepanekule ning kooskõlas 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes ja määruses (EÜ) nr 2012/2002 sätestatud eeskirjadega.

Lugupidamisega

Danuta Hübner

MENETLUS  

Pealkiri

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26

Viited

KOM(2009)0445– C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD)

Vastutav komisjon

  istungil teada andmise kuupäev

BUDG14.9.2009

 

Arvamuse esitaja(d)

  istungil teada andmise kuupäev

REGI14.9.2009

 

 

 

 

 

Raportöör(id)

  nimetamise kuupäev

Reimer Böge

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

Arutamine parlamendikomisjonis

2.09.2009

5.10.2009

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.10.2009

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

 

 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Angelika Werthmann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Giovanni La Via, Derek Vaughan

 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Esitamise kuupäev

7.10.2009

Märkused

(andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

...