Pranešimas - A7-0021/2009Pranešimas
A7-0021/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

7.10.2009 - (COM(2009)0445 – C7‑0122/2009 – 2009/2083(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Reimer Böge

Procedūra : 2009/2083(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0021/2009
Pateikti tekstai :
A7-0021/2009
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

(COM(2009)0445 – C7‑0122/2009 – 2009/2083(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0445 – C7‑0122/2009),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1], ypač į jo 26 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą[2],

–   atsižvelgdamas į bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaraciją dėl solidarumo fondo, priimtą per 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdį,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A7‑0021/2009),

1.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]  OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. rugsėjo xxx

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1], ypač į jo 26 punktą,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą[2],

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[3],

kadangi:

(1)      Europos Sąjunga įsteigė Europos Sąjungos solidarumo fondą (toliau – Fondas), parodydama solidarumą su stichinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais.

(2)      2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė panaudoti Fondo lėšas neviršijant viršutinės metinės 1 mlrd. eurų ribos.

(3)      Reglamente (EB) Nr. 2012/2002 numatytos nuostatos, kuriomis remiantis galima panaudoti Fondo lėšas.

(4)      Italija pateikė paraišką panaudoti Fondo lėšas dėl žemės drebėjimo sukeltos stichinės nelaimės,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo skiriama 493 771 159 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                   Pirmininkas

  • [1]               OL C 139, 2006 06 14, p. 1.
  • [2]               OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
  • [3]               OL C […], […], p. […]

AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija siūlo pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 26 punktą iš Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų suteikti finansinę pagalbą Italijai. Tarpinstituciniame susitarime (TIS) numatyta galimybė sutelkti Fondo lėšas neviršijant maksimalios metinės 1 milijardo eurų ribos. Tai trečiasis pasiūlymas skirti Fondo lėšų 2009 metais. 2009 m. 121,2 mln. eurų jau buvo numatyta panaudoti pagal Rumunijos ir Prancūzijos paraiškas, liko 878,8 mln. eurų.

Kartu su šiuo pasiūlymu Komisija pateikė Preliminarų taisomąjį biudžetą (2009 m. rugpjūčio 28 d. PTBP Nr. 9/2009), įtraukdama į 2009 m. biudžetą atitinkamus įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo 26 punkte.

Pranešėjas palankiai vertina tai, kad Komisijos pateiktame PTBP Nr. 9/2009 siūlomas klausimas sutelkti ES solidarumo fondo lėšas paskelbtas atskiru punktu, kaip numatyta 2008 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos bendrojoje deklaracijoje.

Italija paprašė Fondo paramos po to, kai 2009 m. balandžio mėn. Italijos Abruco regione įvyko žemės drebėjimas, dėl kurio žuvo 300 žmonių ir padaryta didelė žala.

Pagal atitinkamų Komisijos tarnybų apskaičiavimus žemės drebėjimo padaryta tiesioginė žala siekia 10,212 mlrd. eurų. Taigi ši nelaimė priskirta didžiosioms stichinėms nelaimėms ir priklauso pagrindinei teisinio pagrindo taikymo sričiai.

Patikrinusi, ar šis pasiūlymas atitinka tinkamumo kriterijus pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr.°2012/2002, Komisija pasiūlė įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimams iš ES solidarumo fondo panaudoti bendrą 493 771 159 eurų sumą.

Atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 31 d. lėšų prieinamumo padėtį (2009 m. birželio 18 d. įspėjimas apie numatomą biudžeto įgyvendinimą), Komisija pasiūlė perkelti 493 771 159 eurų mokėjimų asignavimų sumą iš šių politikos sričių: 05 žemės ūkis ir kaimo plėtra, 07 aplinka, 08 moksliniai tyrimai ir 11 jūrų reikalai ir žuvininkystė.

Sumos. Solidarumo fondas

Eilutė. Punktas

Kategorija

FP

2009 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 9

Nauja suma

ĮA

MA

ĮA

MA

ĮA

MA

13 06

Solidarumo fondas

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Europos Sąjungos solidarumo fondas. Valstybės narės

3.2

121 162 542

121 162 542

493 771 159

493 771 159

614 933 701

614 933 701

 

Eilutė 13 06 01 

 

121 162 542

121 162 542

493 771 159

493 771 159

614 933 701

614 933 701

Teikdama šį pasiūlymą panaudoti Fondo lėšas, Komisija pradeda supaprastintą trišalę procedūrą pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 26 punktą, kad poreikį pasinaudoti Fondu ir reikalingą sumą suderintų su abiem biudžeto valdymo institucijomis.

Atsižvelgiant į vidaus susitarimą su Regioninės plėtros komitetu (REGI), šis komitetas turėtų dalyvauti šiame procese siekiant veiksmingai remti ES solidarumo fondo panaudojimą ir prisidėti prie jo lėšų panaudojimo.

Po to, kai buvo atliktas paraiškų vertinimas, Europos Parlamento REGI komitetas pateikė savo požiūrį į Fondo lėšų panaudojimą, jis pateikiamas prie šio pranešimo pridėtoje nuomonėje.

Pranešėjas rekomenduoja pritarti Komisijos pasiūlymui dėl sprendimo, kuris pridedamas prie šio pranešimo.

REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ

Mr Alain Lamassoure

Chairman

Committee on Budgets

Subject: The European Commission's proposal for a decision of the European Parliament and the Council on the mobilisation of the EU Solidarity Fund in favour of Italy (COM(2009)445 Final)

Dear Mr Lamassoure,

In order to avoid undue delay in approving this measure which the Committee on Budgets intends to adopt as soon as possible, I am pleased to inform you that the Committee on Regional Development has no objection to the mobilisation of the Solidarity Fund to provide the sum of Euro 493.771.159 to Italy as proposed by the European Commission and in accordance with the rules laid down in the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 and Regulation N° 2012/2002.

Yours sincerely,

Danuta Hübner

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

Nuorodos

COM(2009)0445– C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD)

Atsakingas komitetas

  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG14.9.2009

 

Nuomonę pateikė

  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI14.9.2009

 

 

 

 

 

Pranešėjas (-ai)

  Paskyrimo data

Reimer Böge

 

Pakeistas pranešėjas (-ai)

 

Svarstymas komitete

2.09.2009

5.10.2009

 

 

 

Priėmimo data

5.10.2009

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

 

 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Giovanni La Via, Derek Vaughan

 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

 

Pateikimo data

7.10.2009

Pastabos

(pateikiamos tik viena kalba)

...