Ziņojums - A7-0021/2009Ziņojums
A7-0021/2009

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

7.10.2009 - (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))

Budžeta komiteja
Referents: Reimer Böge

Procedūra : 2009/2083(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0021/2009
Iesniegtie teksti :
A7-0021/2009
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2009)0445 – C7‑0122/2009 – 2009/2083(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0445 – C7-0122/2009),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[1] un jo īpaši tā 26. punktu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu[2],

–   ņemot vērā 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo deklarāciju par Solidaritātes fondu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas atzinumu (A7-0021/2009),

1.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
  • [2]  OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2009. gada ... septembris)

par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[1] un jo īpaši tā 26. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu[2],

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[3],

tā kā:

(1)      Eiropas Savienība ir izveidojusi Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (turpmāk “Fonds”), lai apliecinātu solidaritāti ar katastrofu skarto reģionu iedzīvotājiem.

(2)      Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu Fondu var izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu EUR 1 miljards gadā.

(3)      Regulā (EK) Nr. 2012/2002 ir paredzēta Fonda izmantošanas kārtība.

(4)      Itālija ir iesniegusi pieteikumu Fonda izmantošanai saistībā ar zemestrīces izraisītu katastrofu,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžetā Eiropas Savienības Solidaritātes fondu izmanto, lai piešķirtu EUR 493 771 159 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, ...

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

  • [1]               OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
  • [2]               OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
  • [3]               OV C ..., ..., ... lpp.

PASKAIDROJUMS

Komisija ierosina piešķirt Itālijai līdzekļus no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda, pamatojoties uz 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 26. punktu. Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu Fondu var izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu EUR 1 miljards gadā. Šis ir trešais priekšlikums par Fonda izmantošanu 2009. gadā. Rumānijas un Francijas pieteikumiem 2009. gadā jau ir paredzēti EUR 121,2 miljoni, tātad vēl ir pieejami EUR 878,8 miljoni.

Papildus šim priekšlikumam Komisija 2009. gada 28. augustā ir iesniegusi budžeta grozījuma provizorisko projektu Nr. 9/2009, lai 2009. gada budžetā iekļautu attiecīgās saistību un maksājumu apropriācijas, kā noteikts Iestāžu nolīguma 26. punktā.

Referents atzinīgi vērtē to, ka Komisija budžeta grozījuma provizoriskajā projektā Nr. 9/2009 kā vienīgo jautājumu ir ierosinājusi izmantot ES Solidaritātes fondu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūlija kopīgo deklarāciju.

Itālija pieprasīja Fonda palīdzību pēc zemestrīces 2009. gada aprīlī Itālijas Abruco reģionā, kuras rezultātā dzīvību zaudēja 300 cilvēku un kura nodarīja ārkārtīgi lielus postījumus.

Kopējais zemestrīces nodarītais tiešais kaitējums, pēc Komisijas attiecīgo dienestu aplēsēm, ir EUR 10,212 miljardi. Tādējādi katastrofa ir klasificēta kā “liela dabas katastrofa”, un uz to attiecas juridiskā pamata galvenā darbības joma.

Komisija ir pārbaudījusi, ka pieteikums atbilst Padomes Regulā (EK) Nr. 2012/2002 noteiktajiem atbilstības kritērijiem, un ierosinājusi no ES Solidaritātes fonda piešķirt EUR 493 771 159 saistību un maksājumu apropriācijās.

Ņemot vērā 2009. gada 31. maijā pieejamo līdzekļu summu (2009. gada 18. jūnija paziņojums par budžeta prognozi), Eiropas Komisija ir ierosinājusi pārvietot EUR 493 771 159 maksājumu apropriācijās no šādām politikas jomām: 05. sadaļas “Lauksaimniecība un lauku attīstība”, 07. sadaļas “Vide”, 08. sadaļas “Zinātniskā pētniecība” un 11. sadaļas “Jūrlietas un zivsaimniecība”.

Summas — Solidaritātes fonds

Budžeta pozīcija

Nosaukums

FS

Apropriācijas 2009. gadam

Budžeta grozījums Nr. 9

Jaunā summa

SA

MA

SA

MA

SA

MA

13 06

Solidaritātes fonds

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds — Dalībvalstis

3.2

121 162 542

121 162 542

493 771 159

493 771 159

614 933 701

614 933 701

 

13 06 01. pants

 

121 162 542

121 162 542

493 771 159

493 771 159

614 933 701

614 933 701

Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 26. punktu, iesniedzot priekšlikumu par līdzekļu pārvietošanu, Komisija ierosina trīspusēju sarunu procedūru, lai nodrošinātu abu budžeta lēmējiestāžu vienošanos par vajadzību izmantot Fondu un par nepieciešamo summu.

Saskaņā ar iekšējo vienošanos ar Reģionālās attīstības komiteju (REGI) tā ir jāiesaista šajā procesā, lai tā sniegtu konstruktīvu atbalstu un palīdzētu izmantot ES Solidaritātes fonda līdzekļus.

Pēc pieteikumu izvērtēšanas Eiropas Parlamenta REGI komiteja pauda savu viedokli par Fonda līdzekļu izmantošanu, un ar to var iepazīties šim ziņojumam pievienotajā atzinumā.

Referents iesaka apstiprināt Komisijas ierosināto lēmuma priekšlikumu, kas pievienots šim ziņojumam.

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Alain Lamassoure

Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Itālijai (COM(2009)445 galīgā redakcija)

Godātais Lamassoure kungs!

Lai neradītu nevajadzīgu kavēšanos ar minētā pasākuma apstiprināšanu, kuru Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt cik vien iespējams drīz, vēlos Jums paziņot, ka Reģionālās attīstības komitejai nav iebildumu pret Solidaritātes fonda izmantošanu, lai Itālijai piešķirtu EUR 493 771 159, kā to ierosināja Eiropas Komisija un saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu un Regulas Nr. 2012/2002 noteikumiem.

Ar cieņu

Danuta Hübner

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

Atsauces

COM(2009)0445– C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG14.9.2009

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI14.9.2009

 

 

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

  Iecelšanas datums

Reimer Böge

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

Izskatīšana komitejā

2.09.2009

5.10.2009

 

 

 

Pieņemšanas datums

5.10.2009

Balsojuma rezultāti:

+:

–:

0:

29

 

 

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Angelika Werthmann

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Giovanni La Via, Derek Vaughan

 

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Iesniegšanas datums

7.10.2009

Piezīmes (šī informācija pieejama tikai vienā valodā)

...