JELENTÉS az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, 9/2009. számú, az olaszországi földrengésre vonatkozó költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság

7.10.2009 - (0000/2009 – C7‑0000/2009 – 2009/2087(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Jutta Haug

Eljárás : 2009/2087(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0023/2009
Előterjesztett szövegek :
A7-0023/2009
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, 9/2009. számú, az olaszországi földrengésre vonatkozó költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság

(0000/2009 – C7‑0000/2009 – 2009/2087(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 37. és 38. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2008. december 18-án fogadtak el véglegesen[2] ,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[3],

–   tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló, a Bizottság által 2009. augusztus 28-án előterjesztett 9/2009. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetére (COM(2009)0448),

–   tekintettel a Tanács által 2009. xxx -én megállapított, 9/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetre (00000/2009 – C7‑0000/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7‑0023/2009),

A. mivel a 2009-es általános költségvetésre vonatkozó 9. sz. költségvetés-módosítási tervezet az alábbi elemeket tartalmazza:

–   az EU Szolidaritási Alapjának 493,78 millió EUR értékben történő igénybevétele a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban a 2009. áprilisi olaszországi földrengés okozta károkra vonatkozóan,

–   a globális kifizetési előirányzatok ennek megfelelő, 493,78 millió EUR értékben történő csökkentése a következő költségvetési tételekből:

05 04 02 01. Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs Részlegének lezárása — 1. célkitűzéshez tartozó régiók (2000–2006);

06 02 06. Marco Polo II program;

06 04 06. Versenyképességi és innovációs keretprogram – Intelligens energia Európának program;

06 06 01 02. Az energiához kapcsolódó kutatás – Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH);

06 06 02 01. A közlekedéshez kapcsolódó kutatás (a repülést is beleértve);

06 06 02 03. SESAR közös vállalkozás;

06 06 05 02. A hatodik EK-keretprogram befejezése (2003–2006); 07 03 07. LIFE+ (Környezetvédelmi Pénzügyi Eszköz – 2007–2013); 08 02 01. Együttműködés – Egészségügy;

08 07 02. Együttműködés – Közlekedés – Tiszta Égbolt közös vállalkozás;

08 10 01. Ötletek;

11 06 01. A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) 1. célkitűzése megvalósításának befejezése (2000–2006)

és 11 06 04. A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) 1. célkitűzésének területein kívül eső programok megvalósításának a befejezése (2000–2006),

B.  mivel a 9/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési módosításoknak az előírások szerinti belefoglalása a 2009. évi költségvetésbe,

1.  tudomásul veszi a 9/2009. számú költségvetési módosítás előzetes tervezetét, amely az ötödik olyan költségvetés-módosítás, amely kizárólag az EU Szolidaritási Alapját érinti az Európai Parlament és a Tanács – 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott – közös nyilatkozatában kértek alapján;

2.  módosítás nélkül jóváhagyja a 9/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
  • [2]  HL L 69., 2009.3.13.,
  • [3]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

INDOKOLÁS

A költségvetési rendelet 37. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint a Bizottság előzetes költségvetés-módosítási tervezeteket terjeszthet elő, ha „elkerülhetetlen, kivételes vagy előre nem látható körülmények” merülnek fel.

A 9/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet különböző pontjait illetően az előadó az alábbi megjegyzéseket teszi:

1. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele

A Bizottság 2009. június 22-én az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételére vonatkozó európai parlamenti és tanácsi határozatra tett javaslatot, amely a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. cikkének rendelkezésein alapul.

Az alapból nyújtott támogatásra való jogosultság feltételeit az intézményközi megállapodás 26. pontja és az EU Szolidaritási Alapját létrehozó 2012/2002/EK tanácsi rendelet tartalmazza részletesen. Fontos megállapítani, hogy az alap refinanszírozási eszközként szolgál, és célja nem a magánszemélyeknél felmerülő károk megtérítése, hanem az infrastruktúra helyreállítása.

Ezzel párhuzamosan az igénybevételre vonatkozó határozattal Böge úr jelentése is foglalkozik, amely jóváhagyja a döntést. Meg kell jegyezni, hogy a 2009-es költségvetési év során az alapot először Románia számára (11,8 millió euró), másodszor pedig Franciaország számára (109,4 millió euró) vették igénybe.

A Bizottság most azt javasolja, hogy az Alapot 493,78 millió euró értékben vegyék igénybe a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban az olaszországi földrengés okozta károkra vonatkozóan. A Bizottság javasolja a 05. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés, 07. Környezetvédelem, 08. Kutatás és 11. Tengeri ügyek és halászat szakpolitikai területek megfelelő kifizetési előirányzatainak átcsoportosítását.

Emlékeztetünk továbbá arra, hogy 2008. július 17-én az egyeztetés során a Parlament és a Tanács közös nyilatkozatban fejtette ki, hogy „üdvözli a Bizottság arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy mostantól fogva a Szolidaritási Alap igénybevétele által megkívánt valamennyi előzetes költségvetésmódosítás-tervezet kizárólag azt a célt szolgálja”.

E javaslat – a nyilatkozat óta – az ötödik olyan költségvetés-módosítás, amely kizárólag a Szolidaritási Alap igénybevételét célozza.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, mivel az megfelel 2008. július 17-i kötelezettségvállalásának.

2. Finanszírozás

A Szolidaritási Alap rendelkezésére álló éves teljes keret 1 000 milliárd euró. 2009-ban a korábbi kérelmekre már elkülönítettek 121,2 millió eurót, így a rendelkezésre álló összeg 878,8 millió euró.

Mivel az Alap létrehozásának meghatározó oka a szolidaritás, a Bizottság azt az álláspontot képviseli, hogy az Alap támogatásait progresszív alapon kell nyújtani. Ez azt jelenti, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a küszöbértéket (a GNI 0,6 %-át, illetve a 2002-es árakon számított 3 milliárd eurót − a kettő közül az alacsonyabbik értéket) túllépő kárrész magasabb támogatásban részesül, mint a küszöbérték alatti kárrész. A jelentős katasztrófák esetén odaítélt támogatás meghatározásához eddig az Alap igénybevételére szabott küszöb alatt a teljes közvetlen kár 2,5 %-át, a küszöb felett pedig 6 %-át alkalmazták. A Szolidaritási Alapból nyújtandó támogatás kiszámításának módszerét a Szolidaritási Alapról szóló 2002–2003-as éves jelentésben határozták meg. E módszert a Tanács és az Európai Parlament elfogadta.

Javasoljuk, hogy ebben az esetben is ezeket a százalékokat alkalmazzuk, valamint az alábbi összegeket nyújtsuk:

 

 

(euró)

 

Közvetlen kár

A javasolt támogatás teljes összege

Az olaszországi Abruzzóban bekövetkezett földrengés

10 212 036 560

 

493 771 159

 

Összesen

 

493 771 159

A 2012/2002/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében előírtak szerint ezen összeg lehetővé teszi, hogy az utolsó negyedévben az Európai Unió Szolidaritási Alapja eszközeinek legalább 25 %-a továbbra is rendelkezésre álljon.

A Bizottság javasolja, hogy a 05. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés, 07. Környezetvédelem, 08. Kutatás és 11. Tengeri ügyek és halászat szakpolitikai területekre vonatkozó kifizetési előirányzatokból csoportosítsanak át 493 771 159 eurót. Az érintett költségvetési tételek a következők:

05 04 02 01. Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs Részlegének lezárása — 1. célkitűzéshez tartozó régiók (2000–2006) – 70 110 359 euró. A Bizottság szerint az átcsoportosítás lehetséges, mivel egyetlen program sem zárul le 2009-ben, és az igénybe vehető kifizetési előirányzatokat csak a lekötött összegek 95 %-áig terjedő megtérítések kifizetésére használják majd fel.

06 02 06. Marco Polo II program – 23 000 000 euró: A Bizottság szerint a 2009. évi igények csak az előfinanszírozási kifizetésekre korlátozódnak majd, időközi kifizetések ebben az évben nem lesznek esedékesek. A 2009. évi előfinanszírozás révén a további összeg csak részben használható majd fel.

06 04 06. Versenyképességi és innovációs keretprogram – Intelligens energia Európának program – 38 000 000 euró. A Bizottság szerint – az eredeti kiutalás 52%-ának megfelelő – 12 millió eurót lehet felhasználni.

06 06 01 02. Az energiához kapcsolódó kutatás – Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH) – 19 660 800 euró. A 2009. évi ajánlati felhívást július elején, 2009. október 15-i határidővel tették közzé. Ennélfogva e költségvetési tételből 2009-ben nem történik kifizetés.

06 06 02 01. – A közlekedéshez kapcsolódó kutatás (a repülést is beleértve) – 15 000 000 euró. Az ajánlati felhívást 2007-ben tették közzé, de a szerződések aláírására csak 2008 végén került sor, ami azt jelenti, hogy 2009-ben az időközi kifizetések többsége még nem történhet meg.

06 06 02 03. SESAR közös vállalkozás – 10 000 000 euró. A SESAR finanszírozása szintén az Eurocontrolból származó előirányzatokból történik. Az Eurocontrol már átutalta a 2009-es hozzájárulását, amelynek eredményeként a közösségi költségvetésből kisebb hozzájárulásra van szükség.

06 06 05 02. A hatodik EK-keretprogram befejezése (2003–2006) – 35 000 000 euró. A kedvezményezettek által készített időközi jelentések benyújtása körüli késedelmek további lemaradásokat okoztak a költségvetési tétel teljes végrehajtásában.

07 03 07. LIFE+ (Környezetvédelmi Pénzügyi Eszköz – 2007–2013) – 110 000 000 euró. A Bizottság az alábbi indokolással látja el a pénzösszeg fenti tételből történő átutalását. A 2009. évi költségvetési eljárás során a költségvetési hatóság a kötelezettségvállalási (+ 29,3 millió euró) és a kifizetési előirányzatok (+ 131 millió euró) tekintetében egyaránt növelte a LIFE+ előirányzatait. E kifizetési rendszer keretében az (ezen ajánlati felhívással kapcsolatos) kötelezettségvállalások 40 %-ának kifizetésére az aláírás évében kerül sor, 30 % kifizetése akkor valósul meg, amikor a kiadások elégséges szintet értek el (rendszerint az aláírást követő első és harmadik év közötti időszakban) és 30 %-át fizetik ki a zárójelentés értékelését követően (rendszerint az aláírást követő harmadik és hatodik év közötti időszakban, illetve ezt követően). Ezért a költségvetési hatóság által megszavazott megnövelt kifizetési előirányzatokat 2009-ben nem lehet végrehajtani.

08 02 01. Együttműködés – Egészségügy – 25 000 000 euró. A kötelezettségvállalási eljárások során felmerült késedelmek miatt a 2009-re tervezett előfinanszírozási kifizetések 2010-re csúsztak át. A 2009. évi előzetes költségvetési tervezethez képest az FP7-Health-2009 ajánlati felhívás ütemterve valamelyest eltolódott, mivel a 2009. évi Együttműködés – Egészségügy munkaprogram jóváhagyását 2008 augusztusának végéig késleltették. Az eredeti ütemterv (értékelés, átfogó kötelezettségvállalás, tárgyalás, kötelezettségvállalás, szerződések aláírása és az előfinanszírozás teljesítése) ennélfogva késedelmet szenvedett. Ezért kevesebb egyedi kötelezettségvállalást fognak tenni 2009-ben, és ezért kevesebb ügyet fognak előfinanszírozni 2009-ben. Ennélfogva rendelkezésre bocsáthatók kifizetési előirányzatok.

08 07 02. Együttműködés – Közlekedés – Tiszta Égbolt közös vállalkozás – 22 000 000 euró. Az ajánlati felhívást 2009 harmadik vagy negyedik negyedévében teszik majd közzé, ami azt jelenti, hogy ezzel kapcsolatban 2009-ben nem lesznek kifizetések. Mivel az elfogadott terv az előzetesen vártnál kevesebb hozzájárulást igényel a közösségi költségvetésből, így körülbelül 22 millió euró átcsoportosítható.

08 10 01. Ötletek – 45 000 000 euró. 2009 az Ötletek program első olyan éve, amely során időközi kifizetések válnak esedékessé. Az első beérkező költségtérítési igények alapján az eredeti becsléseket lefelé korrigáltuk. A késedelmes értékelések továbbá ahhoz vezetnek majd, hogy a támogatási megállapodások aláírására később kerül sor.

11 06 01. A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) 1. célkitűzése megvalósításának befejezése (2000–2006) – 16 000 000 euró és a 11 06 04. Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) 1. célkitűzésének területein kívül eső programok megvalósításának a befejezése (2000–2006) – 65 000 000 euró. A Bizottság szerint a 2000–2006-os programozási időszak kifizetési előirányzataiban 81 millió euró áll rendelkezésre, mivel a kifizetések számos operatív program esetében elérték azt a felső határt, amely a program lezárása előtt még kifizethető.

Az előadó tudomásul veszi a Regionális Fejlesztési Bizottság elnöke által a Költségvetési Bizottság elnökéhez intézett 2009. 10. 6-i levélben szereplő észrevételeket, melyekben az elnök jóváhagyja a Bizottságnak az Alap igénybevételére irányuló javaslatát.

Az előadó javasolja a javasolt 9/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet elfogadását.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

5.10.2009

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

 

 

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Damien Abad, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Göran Färm, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Vladimír Maňka, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Lajos Bokros, James Elles, Angelika Werthmann, Marta Andreasen

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Giovanni La Via, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)