VERSLAG over het ontwerp van algemene begroting nr. 9/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, de aardbeving in Italië, Afdeling III - Commissie

7.10.2009 - (00000/2009 - C7-0000/2009 - 2009/2087(BUD))

Begrotingscommissie
Rapporteur: Jutta Haug

Procedure : 2009/2087(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0023/2009
Ingediende teksten :
A7-0023/2009
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van algemene begroting nr. 9/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, de aardbeving in Italië, Afdeling III - Commissie

(00000/2009 - C7-0000/2009 - 2009/2087(BUD))

Het Europees Parlement,

–   gelet op artikel 272 van het EG-Verdrag en artikel 177 van het Euratom-Verdrag,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[1] en inzonderheid de artikelen 37 en 38 daarvan,

–   gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 die definitief werd vastgesteld op 18 december 2008[2],

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer[3],

–   gezien het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, ingediend door de Commissie op 28 augustus 2009 (COM(2009)0448),

–   gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2009, opgesteld door de Raad op xxx 2009 (00000/2009 – C7-0000/2009),

–   gelet op artikel 75 van en bijlage IV bij zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0023/2009),

A.  overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2009 de volgende punten omvat:

–   de beschikbaarstelling van een bedrag van EUR 493,78 miljoen aan vastleggings- en betalingskredieten uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor het helpen opvangen van de gevolgen van de aardbeving die Italië in april 2009 heeft getroffen,

–   een daarmee overeenstemmende vermindering, ten bedrage dus van EUR 493,73 miljoen, van de totale betalingskredieten in de volgende begrotingslijnen:

05 04 02 01 Voltooiing van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie – Doelstelling 1 regio’s (2000-2006);

06 02 06 Marco Polo II-programma;

06 04 06 Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie - Programma "Intelligente energie — Europa";

06 06 01 02 Onderzoek in verband met energie - Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof (GO FCH);

06 06 02 01 Onderzoek in verband met vervoer (inclusief luchtvaart);

06 06 02 03 Gemeenschappelijke onderneming SESAR;

06 06 05 02 Afronding van het zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (2003-2006);

07 03 07 LIFE+ (Financieringsinstrument voor het milieu – 2007 tot 2013);

08 02 01 Samenwerking – Gezondheid;

08 07 02 Samenwerking – Vervoer - Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky;

08 10 01 Ideeën;

11 06 01 Afwikkeling van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) – Doelstelling 1 (2000-2006)

en 11 06 04 Afwikkeling van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) – Gebieden buiten doelstelling 1 (2000-2006),

B.  overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2009 tot doel heeft deze budgettaire aanpassing formeel te integreren in de begroting 2009,

1.  neemt nota van het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2009, de vijfde gewijzigde begroting die enkel is gewijd aan het Solidariteitsfonds van de EU, in overeenstemming met het verzoek van het Europees Parlement en de Raad zoals deze dat hebben geformuleerd in de tijdens de overlegvergadering van 17 juli 2008 door hen aangenomen gezamenlijke verklaring;

2.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2009 zoals ingediend;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
  • [2]  PB L 69 van 13.3.2009.
  • [3]  PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

TOELICHTING

Overeenkomstig artikel 37, lid 1, van het Financieel Reglement kan de Commissie in geval van "onvermijdbare, uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden" voorontwerpen van gewijzigde begroting indienen.

Wat de verschillende punten van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2009 betreft, heeft de rapporteur volgende opmerkingen:

1. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

De Commissie stelde op 22 juni 2009 een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor, gebaseerd op de bepalingen van punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006.

In punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord en Verordening nr. 2012/2002 van de Raad houdende oprichting van het Solidariteitsfonds van de EU wordt bepaald onder welke voorwaarden middelen uit het fonds beschikbaar kunnen worden gesteld. Er dient te worden opgemerkt dat het fonds niet tot doel heeft te voorzien in de vergoeding van particuliere schade. Het wordt aangewend om infrastructuur te herstellen en als middel voor herfinanciering.

Het besluit over de beschikbaarstelling wordt behandeld in een parallel verslag van de heer Böge, waarin het besluit wordt goedgekeurd. Er zij op gewezen dat gedurende het begrotingsjaar 2009 twee keer beroep is gedaan op het Solidariteitsfonds, de eerste keer voor Roemenië (EUR 11,8 miljoen) en de tweede keer voor Frankrijk (EUR 109,4 miljoen).

Nu stelt de Commissie voor om 493,78 miljoen euro aan vastleggings- en betalingskredieten ter beschikking te stellen voor het opvangen van de gevolgen van een aardbeving in Italië. Er wordt voorgesteld om de overeenkomstige betalingskredieten te herschikken uit de beleidsterreinen 05 Landbouw en plattelandsontwikkeling, 07 Milieu, 08 Onderzoek en 11 Maritieme zaken en visserij.

Er wordt eveneens op gewezen dat op 17 juli 2008, tijdens het overleg, het Parlement en de Raad in een gemeenschappelijke verklaring hebben gesteld dat ze "de Commissie [prijzen], die heeft toegezegd dat vanaf nu elk voor beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds vereist voorontwerp van gewijzigde begroting uitsluitend dat doel zal dienen".

Dit is de vijfde gewijzigde begroting - sinds de verklaring - die alleen de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds dient.

De rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie, aangezien het strookt met haar belofte van 17 juli 2008.

2. Financiering

Het totale jaarlijkse budget van het Solidariteitsfonds bedraagt EUR 1 miljard. In 2009 is al EUR 121,2 miljoen uitgetrokken voor eerdere steunaanvragen, zodat er nog EUR 878,8 miljoen beschikbaar is.

Aangezien solidariteit de belangrijkste rechtvaardiging voor de oprichting van het fonds was, is de Commissie van mening dat de steun van het fonds progressief moet zijn. Dit betekent, gelet op de praktijk tot dusverre, dat het deel van de schade dat de drempel overstijgt (0,6 % van het BNI of EUR 3 miljard in prijzen van 2002, indien dit bedrag lager is) recht geeft op een hogere steunintensiteit dan schade onder de drempel. In het verleden werden de toewijzingen voor grote rampen vastgesteld op 2,5 % van de totale directe schade onder de drempel en 6% van de schade boven de drempel. De methode voor de berekening van steun uit het Solidariteitsfonds werd uiteengezet in het jaarverslag 2002-2003 voor het Solidariteitsfonds en is goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement.

De Commissie stelt voor deze percentages ook in dit geval toe te passen en de volgende steunbedragen toe te kennen:

 

 

(EUR)

 

Rechtstreekse schade

Totale voorgestelde steun

Aardbeving in Abruzzo, Italië

10 212 036 560

 

493 771 159

 

Totaal

 

493 771 159

Na deze bijstandsverlening blijft ten minste 25% van het EU-Solidariteitsfonds beschikbaar om de behoeften tot het einde van het begrotingsjaar te dekken, zoals voorgeschreven door artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2012/2002.

Er wordt voorgesteld om de EUR 493 771 159 aan betalingskredieten te herschikken uit de beleidsterreinen 05 Landbouw en plattelandsontwikkeling, 07 Milieu, 08 Onderzoek en 11 Maritieme zaken en visserij. De betrokken begrotingslijnen zijn de volgende:

05 04 02 01 Voltooiing van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie – Doelstelling 1 regio’s (2000-2006) – EUR 70 110 359. Volgens de Commissie is de herschikking mogelijk omdat er in 2009 geen programma's zullen worden afgesloten en de beschikbare betalingskredieten alleen zullen worden gebruikt voor terugbetalingen van ten hoogste 95% van de vastgelegde bedragen.

06 02 06 Marco Polo II-programma – EUR 23 000 000. Volgens de Commissie zullen de behoeften in 2009 beperkt blijven tot voorfinancieringsbetalingen, en aangezien er binnen het jaar geen tussentijdse betalingen verschuldigd zijn, zal de voorfinanciering van 2009 slechts een deel van het bijkomende bedrag kunnen opnemen.

06 04 06 Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie - Programma “Intelligente energie — Europa” – EUR 38 000 000. Volgens de Commissie kan EUR 12 miljoen worden opgenomen, hetzij 52% van de oorspronkelijke toewijzing.

06 06 01 02 Onderzoek in verband met energie - Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof (GO FCH) – EUR 19 660 800. De oproep voor 2009 is begin juli gelanceerd; einddatum is 15 oktober 2009. Bijgevolg zullen er in 2009 geen betalingen zijn in deze begrotingslijn.

06 06 02 01 Onderzoek in verband met vervoer (inclusief luchtvaart) – EUR 15 000 000. In 2007 is een oproep voor de indiening van voorstellen gedaan, maar de contracten zijn pas eind 2008 ondertekend. Dat betekent dat het grootste deel van de tussentijdse betalingen niet zal kunnen gebeuren in 2009.

06 06 02 03 Gemeenschappelijke onderneming SESAR – EUR 10 000 000.

SESAR wordt ook gefinancierd met kredieten afkomstig van EUROCONTROL. EUROCONTROL heeft inmiddels zijn bijdrage voor 2009 overgemaakt, met als gevolg dat er minder middelen nodig zijn uit de Gemeenschapsbegroting.

06 06 05 02 Afronding van het zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (2003-2006) – EUR 35 000 000. Vertragingen in de indiening van tussentijdse verslagen door begunstigden hebben voor verdere vertraging gezorgd in de volledige uitvoering van deze begrotingslijn.

07 03 07 LIFE+ (Financieringsinstrument voor het milieu – 2007 tot 2013) – EUR 110 000 000. De Commissie rechtvaardigt de overdracht van kredieten van deze lijn als volgt: in de begrotingsprocedure 2009 heeft de begrotingsautoriteit zowel de vastleggings- als de betalingskredieten voor LIFE+ verhoogd (met respectievelijk + EUR 29,3 miljoen en + EUR 131 miljoen). De betalingsregeling houdt in dat 40% van de vastlegging (betrekking hebbend op de oproep tot indiening van voorstellen) betaald wordt tijdens het jaar waarin deze wordt ondertekend, 30% wanneer het bestedingsniveau voldoende hoog is geworden (gewoonlijk tussen het eerste en derde jaar na de ondertekening) en 30% na de beoordeling van het eindverslag (tussen drie en zes of meer jaar na de ondertekening). Bijgevolg kan de gestemde verhoging van de betalingskredieten niet worden uitgevoerd in 2009.

08 02 01 Samenwerking – Gezondheid – EUR 25 000 000. Vertragingen in de vastleggingsprocedures hebben ervoor gezorgd dat de voor 2009 voorziene voorfinancieringsbetalingen opgeschoven zijn naar 2010. Doordat het samenwerkingsprogramma Gezondheid 2009 pas eind augustus 2008 is goedgekeurd, is het tijdschema voor de oproep tot het indienen van voorstellen voor KP7-Gezondheid 2009 in vergelijking met het voorontwerp van begroting (VOB) 2009 ietwat opgeschoven. Het oorspronkelijke tijdschema (beoordeling, algemene vastlegging, onderhandeling, vastlegging, ondertekening van contracten en voltooiing van voorfinanciering) heeft met andere woorden vertraging opgelopen. Daarom zullen in 2009 minder individuele vastleggingen gedaan worden en minder gevallen voorfinanciering ontvangen. Als gevolg hiervan kunnen betalingskredieten worden vrijgemaakt.

08 07 02 Samenwerking – Vervoer - Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky – EUR 22 000 000. De oproep zal gelanceerd worden in het derde of vierde kwartaal van 2009, wat betekent dat er in 2009 geen betalingen zullen plaatsvinden in verband met deze oproep. Aangezien het goedgekeurde plan een minder grote bijdrage vereist van de Gemeenschapsbegroting dan aanvankelijk werd gedacht, kan zo'n EUR 22 miljoen herschikt worden.

08 10 01 Ideeën – EUR 45 000 000. Dit is het eerste jaar van het programma ‘Ideeën’ waarin tussentijdse betalingen verschuldigd zijn. Op basis van de eerste ontvangen kostendeclaraties zijn de aanvankelijke ramingen naar beneden toe herzien. Bovendien zullen vertraagde beoordelingen een latere ondertekening van subsidieovereenkomsten tot gevolg hebben.

11 06 01 Afwikkeling van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) – Doelstelling 1 (2000-2006) – EUR 16 000 000 en 11 06 04 Afwikkeling van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) – Gebieden buiten doelstelling 1 (2000-2006) – EUR 65 000 000. Volgens de Commissie is voor de programmeringsperiode 2000-2006 EUR 81 miljoen aan betalingskredieten beschikbaar aangezien de betalingen voor een aantal operationele programma’s het plafond hebben bereikt van betalingen die vóór de definitieve beëindiging van het programma kunnen worden gedaan.

De rapporteur neemt kennis van de opmerkingen in de brief van 6 oktober 2009 van de voorzitter van de Commissie regionale ontwikkeling aan de voorzitter van de Begrotingscommissie, waarin de Commissie regionale ontwikkeling instemt met het voorstel van de Commissie voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU.

De rapporteur stelt voor het voorgestelde ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2009 goed te keuren.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

5.10.2009

Uitslag eindstemming

+:            29

-:             0

0:

Bij de eindstemming aanwezige leden

Damien Abad, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Göran Färm, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Vladimír Maňka, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Lajos Bokros, James Elles, Angelika Werthmann, Marta Andreasen

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Giovanni La Via, Derek Vaughan

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)