RAPORT privind proiectul de buget rectificativ nr. 9/2009 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, secțiunea III – Comisia pentru a ține seama de cutremurul din Italia

7.10.2009 - (00000/2009 - C7-0000/2009 - 2009/2087(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportor: Jutta Haug

Procedură : 2009/2087(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0023/2009
Texte depuse :
A7-0023/2009
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind proiectul de buget rectificativ nr. 9/2009 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, secțiunea III – Comisia pentru a ține seama de cutremurul din Italia

(00000/2009 - C7-0000/2009 - 2009/2087(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 272 din Tratatul CE și articolul 177 din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[1], în special articolele 37 și 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, adoptat definitiv la 18 decembrie 2008[2],

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[3],

–   având în vedere proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 9/2009 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, prezentat de Comisie la 28 august 2009 (COM(2009)0448),

–   având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 9/2009 întocmit de Consiliu la xxx 2009 (00000/2009 – C7-0000/2009),

–   având în vedere articolul 75 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7‑0023/2009),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 9 la bugetul general 2009 vizează următoarele aspecte:

–   mobilizarea unei sume de 493,78 milioane EUR în credite de angajament și de plată din Fondul de solidaritate al UE pentru a acoperi efectele cutremurului care a afectat Italia în aprilie 2009,

–   reducerea corespunzătoare a creditelor totale de plată de 493,78 milioane EUR de la următoarele linii bugetare:

05 04 02 01 - Finalizarea Fondului european de orientare și garantare agricolă, secțiunea Orientare — Regiunile din cadrul Obiectivului 1 (2000-2006),

06 02 06 – Programul Marco Polo II,

06 04 06 - Program-cadru pentru competitivitate și inovație — Programul «Energie inteligentă – Europa»,

06 06 01 02 - Cercetarea în domeniul energiei —Întreprinderea comună «Pile de combustie și hidrogen» (PCH),

06 06 01 02 - Cercetarea în domeniul transportului (inclusiv aeronautică),

06 06 02 03 - Întreprinderea comună SESAR,

06 06 05 02 - Finalizarea celui de-al șaselea program-cadru CE (2003-2006), 07 03 07 - LIFE+ (Instrument financiar pentru mediu — 2007-2013),

08 02 01 - Cooperare — Sănătate,

08 07 02 - Cooperare — Transport — Întreprinderea comună Clean Sky,

08 10 01 – Idei,

11 06 01 - Finalizarea Instrumentului financiar pentru orientarea pescuitului (IFOP) — Obiectivul 1 (2000-2006),

și 11 06 04 - Finalizarea Instrumentului financiar pentru orientarea pescuitului (IFOP) — În afara obiectivului 1 (2000-2006),

B.  întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 9/2009 este acela de a înscrie oficial această ajustare în bugetul 2009,

1.  ia act de proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 9/2009, care este al cincilea buget rectificativ dedicat exclusiv Fondului de solidaritate al UE, în conformitate cu solicitarea pe care Parlamentul European și Consiliu au făcut-o în Declarația comună adoptată cu ocazia reuniunii de concertare din 17 iulie 2008;

2.  aprobă proiectul de buget rectificativ nr. 9/2009 fără modificări;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [2]  JO L 69, 13.3.2009.
  • [3]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia poate prezenta proiecte preliminare de buget rectificativ „în cazul unor circumstanțe inevitabile, excepționale sau neprevăzute”.

În ceea ce privește diversele puncte ale proiectului de buget rectificativ nr. 9/2009, raportoarea are următoarele comentarii:

1. Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE

Comisia Europeană a prezentat la 22 iunie 2009 o propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate în temeiul dispozițiilor de la punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006.

Condițiile de eligibilitate privind fondul sunt expuse în detaliu la punctul 26 din AII și în Regulamentul nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a FSUE. Este important de remarcat că obiectivul fondului nu este acordarea de compensații pentru daune private, ci repararea infrastructurii, iar fondul reprezintă un instrument de refinanțare.

Decizia de mobilizare face obiectul unui raport paralel al dlui Böge, care aprobă decizia. Trebuie observat că, în cursul exercițiului bugetar 2009, fondul a fost mobilizat o dată în favoarea României (11,8 milioane EUR) și a doua oară în favoarea Franței (109,4 milioane EUR).

Comisia propune acum mobilizarea sumei de 493,78 milioane EUR în credite de plată și de angajament pentru acoperirea efectelor unui cutremur care a avut loc în Italia. Se propune transferarea creditelor de plată corespunzătoare de la domeniile de politici 05 ‑ Agricultură și dezvoltare rurală, 07 – Mediu, 08 – Cercetare și 11 – Afaceri maritime și pescuit.

Trebuie reamintit faptul că, la 17 iulie 2008, în cadrul concilierii, Parlamentul European și Consiliul au afirmat printr-o declarație comună că „salută angajamentul Comisiei potrivit căruia, de acum înainte, fiecare proiect preliminar de buget rectificativ necesar în vederea mobilizării Fondului de solidaritate va fi dedicat exclusiv acestui obiectiv.”

Acesta este cel de-al cincilea buget rectificativ - de la declarație încoace - consacrat exclusiv mobilizării FSUE.

Raportoarea salută propunerea Comisiei, deoarece aceasta respectă angajamentul asumat la 17 iulie 2008.

2. Finanțare

Bugetul anual total disponibil pentru Fondul de solidaritate se ridică la 1 000 de milioane EUR. În 2009, au fost deja alocate unor cereri anterioare 121,2 milioane EUR, suma rămasă disponibilă fiind de 878,8 milioane EUR.

Având în vedere că solidaritatea reprezintă principala justificare pentru crearea fondului, Comisia consideră că ajutorul provenit din acest fond ar trebui să fie progresiv. Conform practicii anterioare, acest lucru implică faptul că partea din daune care depășește pragul (0,6% din VNB sau 3 miliarde EUR la prețurile din 2002, reținându-se cea mai mică sumă) ar trebui să beneficieze de o intensitate mai mare a ajutorului față de daunele inferioare pragului. Rata aplicată în trecut pentru definirea alocării ajutoarelor pentru catastrofele majore este de 2,5% din daunele directe totale care nu depășesc pragul și 6% din cele care îl depășesc. Metodologia pentru calculul ajutorului din Fondul de solidaritate a fost stabilită în raportul anual 2002-2003 privind Fondul de solidaritate și aprobată de Consiliu și Parlamentul European.

Se propune aplicarea acelorași procentaje în acest caz și acordarea următoarelor ajutoare:

 

 

(EUR)

 

Daune directe

Cuantumul totalal ajutorului propus

 

Cutremurul de la Abruzzo, Italia

10 212 036 560

 

493 771 159

 

Total

 

493 771 159

În urma vărsării compensației, un procentaj de cel puțin 25% din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene va rămâne disponibil pentru alocare în ultimul trimestru al anului în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 2012/2002.

Se propune transferarea unor credite de plată în valoare de 493 771 159 EUR de la domeniile de politici 05 ‑ Agricultură și dezvoltare rurală, 07 – Mediu, 08 – Cercetare și 11 – Afaceri maritime și pescuit. Liniile bugetare corespunzătoare sunt următoarele:

05 04 02 01 - Finalizarea Fondului european de orientare și garantare agricolă, secțiunea Orientare — Regiunile din cadrul Obiectivului 1 (2000-2006) - 70 110 359 EUR. Conform Comisiei, transferul este posibil deoarece nu vor fi închise programe în 2009, iar creditele de plată disponibile vor fi utilizate doar pentru rambursări de până la 95% din sumele angajate.

06 02 06 – Programul Marco Polo II - 23 000 000 EUR. Conform Comisiei, necesarul va fi limitat în 2009 la plăți de prefinanțare și, deoarece nu vor interveni plăți intermediare în cursul exercițiului, o parte din fondurile suplimentare nu vor putea fi absorbite prin prefinanțare în 2009.

06 04 06 - Program-cadru pentru competitivitate și inovație — Programul «Energie inteligentă – Europa» - 38 000 000 EUR. Conform Comisiei, pot fi absorbite 12 milioane EUR, reprezentând 52% din creditele inițiale.

06 06 01 02 - Cercetarea în domeniul energiei —Întreprinderea comună «Pile de combustie și hidrogen» (PCH) - 19 660 800 EUR. Cererea pentru 2009 a fost lansată la începutul lunii iulie, având ca dată de finalizare 15 octombrie 2009. Prin urmare, nu vor fi efectuate plăți de la această linie bugetară în 2009.

06 06 01 02 - Cercetarea în domeniul transportului (inclusiv aeronautică) - 15 000 000 EUR În 2007, a fost organizată o cerere de propuneri, însă contractele nu au fost semnate decât la sfârșitul anului 2008, ceea ce înseamnă că majoritatea plăților intermediare nu vor putea fi efectuate în 2009.

06 06 02 03 - Întreprinderea comună SESAR - 10 000 000 EUR. SESAR beneficiază, de asemenea, de finanțare din creditele EUROCONTROL. EUROCONTROL a transferat acum contribuția sa pentru 2009, ceea ce înseamnă că este nevoie de o contribuție mai mică din partea bugetului comunitar.

06 06 05 02 - Finalizarea celui de-al șaselea program-cadru CE (2003-2006) - 35 000 000 EUR. Întârzierile survenite în prezentarea rapoartelor intermediare de către beneficiari au dus la întârzieri suplimentare în executarea completă a acestei linii bugetare.

07 03 07 - LIFE+ (Instrument financiar pentru mediu — 2007-2013) - 110 000 000 EUR Comisia a justificat transferul de credite de la această linie bugetară după cum urmează: în procedura bugetară 2009, autoritatea bugetară a majorat creditele pentru programul LIFE+, atât în credite de angajament (+29,3 milioane EUR), cât și în credite de plată (+131 milioane EUR). Regimul plăților prevede ca 40% din angajament (pentru această cerere de propuneri) să fie plătite în anul semnării, 30% în momentul în care s-a ajuns la un nivel adecvat de cheltuieli (de obicei între primul și al treilea an de la semnare) și 30% după evaluarea raportului final (între trei și șase ani de la semnare). Prin urmare, creditele de plată suplimentare acordate nu pot fi executate în 2009.

08 02 01 - Cooperare — Sănătate - 25 000 000 EUR. Întârzierile în procedura de angajare au dus la reportarea în 2010 a plăților de prefinanțare prevăzute pentru 2009. Comparativ cu proiectul preliminar de buget (PPB) 2009, termenul pentru organizarea cererilor de propuneri PC7-Sănătate 2009 a fost ușor decalat ca urmare a întârzierilor în aprobarea Programului de lucru pentru 2009 Cooperare-Sănătate, la sfârșitul lunii august 2008. Au survenit astfel întârzieri în calendarul inițial (evaluare, angajament global, negociere, angajare, semnarea contractelor și finalizarea prefinanțării). Prin urmare, în 2009 se vor încheia mai puține angajamente individuale și vor fi prefinanțate mai puține cazuri. Prin urmare, pot fi disponibilizate credite de plată.

08 07 02 - Cooperare — Transport — Întreprinderea comună Clean Sky - 22 000 000 EUR Cererea va fi lansată în al treilea sau al patrulea trimestru al anului 2009, ceea ce înseamnă că nu îi va fi asociată nicio plată pentru 2009. Deoarece planul adoptat necesită o contribuție mai mică de la bugetul comunitar decât se anticipase inițial, pot fi transferate credite în valoare de 22 de milioane EUR.

08 10 01 – Idei - 45 000 000 EUR. Acesta este primul an de aplicare a programului Idei în care devin scadente plăți intermediare. Pe baza primelor cereri de decont primite, estimările inițiale au fost revizuite în scădere. În plus, întârzierea evaluărilor va duce la semnarea cu întârziere a acordurilor de subvenționare.

11 06 01 - Finalizarea Instrumentului financiar pentru orientarea pescuitului (IFOP) — Obiectivul 1 (2000-2006) - 16 000 000 EUR și 11 06 04 - Finalizarea Instrumentului financiar pentru orientarea pescuitului (IFOP) — În afara obiectivului 1 (2000-2006) - 65 000 000 EUR. Conform Comisiei, sunt disponibile 81 de milioane EUR în credite de plată aferente perioadei de programare 2000-2006 deoarece plățile pentru câteva programe operaționale au ajuns la limita plăților care pot fi efectuate înainte de închiderea lor definitivă.

Raportoarea ia notă de comentariile din scrisoarea adresată de președintele Comisiei pentru dezvoltare regională președintelui Comisiei pentru bugete la 6 octombrie 2009 în care este de acord cu propunerea Comisiei de mobilizare a fondului.

Raportoarea propune acceptarea proiectului de buget rectificativ nr. 9/2009 propus.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

5.10.2009

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

 

 

Membri titulari prezenți la votul final

Damien Abad, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Göran Färm, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Vladimír Maňka, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Lajos Bokros, James Elles, Angelika Werthmann, Marta Andreasen

Membri supleanți prezenți la votul final

Giovanni La Via, Derek Vaughan

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final