SPRÁVA o návrhu opravného rozpočtu č. 9/2009 Európskej únie na rozpočtový rok 2009, zemetrasenie v Taliansku, oddiel III – Komisia

7.10.2009 - (00000/2009 - C7-0000/2009 - 2009/2087(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajkyňa: Jutta Haug

Postup : 2009/2087(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0023/2009
Predkladané texty :
A7-0023/2009
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu opravného rozpočtu č. 9/2009 Európskej únie na rozpočtový rok 2009, zemetrasenie v Taliansku, oddiel III – Komisia

(00000/2009 - C7-0000/2009 - 2009/2087(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES a článok 177 Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[1], a najmä na jeho články 37 a 38,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2009 prijatý s konečnou platnosťou 18. decembra 2008[2],

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[3],

–   so zreteľom na predbežný návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2009 na rozpočtový rok 2009, ktorý Komisia predložila 28. augusta 2009 (KOM(2009)0448),

–   so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 9/2009, ktorý zostavila Rada ... 2009 (00000/2009 – C7‑0000/2009)

–   so zreteľom na článok 75 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7‑0023/2009),

A. keďže návrh opravného rozpočtu č. 9 k všeobecnému rozpočtu na rok 2009 zahŕňa tieto body:

–   mobilizáciu Fondu solidarity EÚ v sume 493,78 mil. EUR vo viazaných aj výdavkových rozpočtových prostriedkoch v súvislosti s následkami zemetrasenia, ktoré postihlo Taliansko v apríli 2009,

–   zodpovedajúce zníženie celkových platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 493,78 mil. EUR z týchto riadkov:

05 04 02 01 Ukončenie Usmerňovacej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu — Regióny cieľa 1 (2000 až 2006);

06 02 06 Program Marco Polo;

06 04 06 Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu — program Inteligentná energia — Európa;

06 06 01 02 Výskum súvisiaci s energetikou — Spoločný podnik pre palivové články a vodík (PČV);

06 06 02 01 Výskum súvisiaci s dopravou (vrátane letectva);

06 06 02 03 Spoločný podnik SESAR;

06 06 05 02 Dokončenie šiesteho rámcového programu ES (2003 – 2006);

07 03 07 LIFE+ (Finančný nástroj pre životné prostredie – 2007 až 2013);

08 02 01 Spolupráca – Zdravie;

08 07 02 Spolupráca – Doprava – Spoločný podnik Čisté nebo;

08 10 01 Myšlienky;

11 06 01 Ukončenie finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FIFG) — Cieľ 1 (2000 – 2006)

a 11 06 01 Ukončenie finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FIFG) — Mimo oblastí cieľa 1 (2000 – 2006).

B.  keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 9/2009 je formálne zahrnúť túto rozpočtovú úpravu do rozpočtu na rok 2009,

1.  berie na vedomie predbežný návrh opravného rozpočtu č. 9/2009, ktorý je piatym opravným rozpočtom týkajúcim sa výlučne Fondu solidarity EÚ, v súlade s požiadavkou Európskeho parlamentu a Rady v spoločnom vyhlásení prijatom počas zmierovacieho konania 17. júla 2008;

2.  schvaľuje návrh opravného rozpočtu č. 9/2009 bez zmien a doplnení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s článkom 37 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže Komisia predložiť predbežné návrhy opravných rozpočtov v prípade „nevyhnutných, výnimočných alebo nepredvídaných okolností“.

V súvislosti s jednotlivými bodmi z návrhu opravného rozpočtu č. 9/2009 má spravodajkyňa tieto pripomienky:

1. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ

Európska komisia navrhla 22. júna 2009 rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity, ktoré je založené na ustanoveniach bodu 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Podmienky uplatnenia Fondu sú podrobne uvedené v bode 26 MID, ako aj v nariadení Rady č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity EÚ. Treba podotknúť, že cieľom fondu nie je náhrada súkromných škôd, ale obnova infraštruktúry, pričom fond je nástrojom refinancovania.

Rozhodnutie o mobilizácii je predmetom súbežnej správy pána Bögeho, ktorou sa rozhodnutie schvaľuje. Treba poznamenať, že počas rozpočtového roka 2009 bol fond mobilizovaný raz v prospech Rumunska (11,8 milióna EUR) a druhýkrát v prospech Francúzska (109,4 milióna EUR).

Komisia v súčasnosti navrhuje mobilizovať 493,78 milióna EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v súvislosti s následkami zemetrasenia v Taliansku. Navrhuje sa prerozdeliť zodpovedajúce platobné rozpočtové prostriedky z politických oblastí 05 Rozvoj poľnohospodárstva a vidieka, 07 Životné prostredie, 08 Výskum a 11 Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo.

Treba pripomenúť, že počas zmierovacieho konania zo 17. júla 2008 Parlament a Rada v spoločnom vyhlásení uviedli, že „vítajú záväzok Komisie, podľa ktorého sa odteraz každý predbežný návrh opravného rozpočtu, ktorý si mobilizácia Fondu solidarity vyžaduje, bude týkať len tohto účelu“.

Od vyhlásenia je toto piaty opravný rozpočet, ktorý sa týka výlučne mobilizácie Fondu solidarity EÚ.

Spravodajkyňa víta návrh Komisie, keďže je v súlade s jej záväzkom prijatým 17. júla 2008.

2. Financovanie

Celkový ročný rozpočet fondu solidarity predstavuje 1 miliardu EUR. V roku 2009 sa v prospech skorších žiadostí už vyčlenilo 121,2 milióna EUR a k dispozícii ostalo 878,8 milióna EUR.

Keďže hlavným dôvodom založenia fondu bola solidarita, podľa názoru Komisie by pomoc z fondu by mala mať progresívny charakter. To znamená, že vychádzajúc z predchádzajúcich skúseností by škody presahujúce prahovú hodnotu (0,6 % HND alebo 3 miliardy EUR v cenách z roku 2002 podľa toho, ktorá suma je nižšia) mali viesť k vyššej intenzite pomoci ako škody, ktoré prahovú hodnotu neprekračujú. Sadzba, ktorá sa v minulosti používala na stanovenie výšky pridelených prostriedkov pri veľkých katastrofách, je 2,5 % celkových priamych škôd pod prahovou hodnotou na mobilizáciu fondu a 6 % nad touto hodnotou. Metodika na výpočet pomoci z Fondu solidarity bola stanovená vo výročnej správe o Fonde solidarity za roky 2002 – 2003 a schválená Radou a Európskym parlamentom.

V tomto prípade sa navrhuje uplatniť rovnaké percentuálne sadzby a poskytnúť tieto sumy pomoci:

 

 

(v EUR)

 

Priame škody

Celková suma navrhovanej pomoci

Zemetrasenie v talianskom Abruzze

10 212 036 560

 

493 771 159

 

Spolu

 

493 771 159

Pri tejto sume kompenzácie zostane najmenej 25 % prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie k dispozícii na pridelenie v poslednom štvrťroku roka, ako sa to vyžaduje v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2012/2002.

Navrhuje sa prerozdeliť 493 771 159 EUR platobných rozpočtových prostriedkov z politických oblastí 05 Rozvoj poľnohospodárstva a vidieka, 07 Životné prostredie, 08 Výskum a 11 Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo. Týka sa to týchto rozpočtových položiek:

05 04 02 01 Ukončenie Usmerňovacej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu – Regióny cieľa 1 (2000 – 2006) – 70 110 359 EUR. Podľa Komisie je prerozdelenie prostriedkov možné, pretože sa v roku 2009 neuzatvorí žiaden program a disponibilné platobné rozpočtové prostriedky sa použijú len na úhradu až do výšky 95 % viazaných súm.

06 02 06 Program Marco Polo II – 23 000 000 EUR. Podľa Komisie sa požiadavky v roku 2009 obmedzia na platby predbežného financovania a keďže v priebehu tohto roka nebudú splatné priebežné platby, dodatočnú sumu bude možné pokryť iba prostredníctvom predbežného financovania na rok 2009.

06 04 06 Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu – Program Inteligentná energia – Európa – 38 000 000 EUR. Podľa Komisie je možné pokryť sumu 12 miliónov EUR, čo predstavuje 52 % pôvodne pridelených prostriedkov.

06 06 01 02 Výskum súvisiaci s energetikou — Spoločný podnik pre palivové články a vodík (PČV) – 19 660 800 EUR. Výzva pre rok 2009 bola uverejnená začiatkom júla s konečným termínom 15. október 2009. Preto sa v tejto rozpočtovej položke v roku 2009 nebudú vyplácať žiadne platby.

06 06 02 01 Výskum súvisiaci s dopravou (vrátane letectva) – 15 000 000 EUR. Výzva na predkladanie návrhov bola predložená v roku 2007, ale k podpisu zmlúv došlo až na konci roka 2008, a preto nebude možné v roku 2009 uskutočniť väčšinu priebežných platieb.

06 06 02 03 Spoločný podnik SESAR – 10 000 000 EUR. Systém SESAR je financovaný aj z rozpočtových prostriedkov organizácie Eurocontrol. Eurocontrol v súčasnosti presúva svoj príspevok na rok 2009, takže z rozpočtu Spoločenstva sa požaduje nižší príspevok.

06 06 05 02 Ukončenie šiesteho rámcového programu ES (2003 až 2006) – 35 000 000 EUR. V dôsledku oneskorenia príjemcov pri odovzdávaní priebežných správ došlo k ďalším oneskoreniam v plnení tejto rozpočtovej položky.

07 03 07 LIFE+ (Finančný nástroj pre životné prostredie – 2007 až 2013) – 110 000 000 EUR. Komisia takto zdôvodňuje presun nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov z tejto položky. V rozpočtovom postupe za rok 2009 rozpočtový orgán zvýšil rozpočtové prostriedky na LIFE+, a to tak viazané (+ 29,3 milióna EUR), ako aj platobné (+ 131 miliónov EUR) rozpočtové prostriedky. Platobný režim vedie k vyplateniu 40 % záväzku (v súvislosti s touto výzvou na predloženie návrhov) v tom istom roku, ako bol podpísaný, 30 % po dosiahnutí dostatočnej úrovne výdavkov (zvyčajne prvý až tretí rok po podpise) a 30 % po vyhodnotení záverečnej správy (tri až šesť alebo viac rokov po podpise). V dôsledku toho zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov nemožno uskutočniť v roku 2009.

08 02 01 Spolupráca – Zdravie – 25 000 000 EUR. V dôsledku oneskorenia v postupoch viazania rozpočtových prostriedkov sa platby predbežného financovania posunuli z roku 2009 na rok 2010. V porovnaní s predbežným návrhom rozpočtu (PNR) na rok 2009 sa plán výziev na predloženie návrhov pre RP7 – Zdravie 2009 mierne posunul, keďže schvaľovanie Pracovného programu Spolupráca – Zdravie 2009 sa posunulo na koniec augusta 2008. Pôvodný plán postupu (vyhodnotenie, celkový záväzok, rokovanie, záväzok, podpis zmlúv a dokončenie predbežného financovania) sa preto oneskoril. V roku 2009 sa preto uzatvorí menej jednotlivých záväzkov, a preto menej prípadov v roku 2009 získa predbežné financovanie. Z tohto dôvodu sa môžu uvoľniť platobné rozpočtové prostriedky.

08 07 02 Spolupráca – Doprava – Spoločný podnik Čisté nebo – 22 000 000 EUR. Výzva bude uverejnená v treťom alebo štvrtom štvrťroku 2009, čiže v roku 2009 s ňou nebudú spojené žiadne platby. Keďže schválený plán vyžaduje nižší príspevok z rozpočtu Spoločenstva, ako sa pôvodne predpokladalo, môže sa prerozdeliť približne 22 miliónov EUR.

08 10 01 Myšlienky – 45 000 000 EUR. Toto je prvý rok programu Myšlienky, v ktorom sú splatné priebežné platby. Na základe prvých prijatých žiadostí o úhradu nákladov sa pôvodné odhady upravili smerom nadol. Okrem toho oneskorenie hodnotení bude mať za následok neskoršie podpisovanie grantových dohôd.

11 06 01 Ukončenie Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FIFG) — Cieľ 1 (2000 – 2006) – 16 000 000 EUR a 11 06 04 Ukončenie finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FIFG) — okrem oblastí Cieľa 1 (2000 – 2006) – 65 000 000 EUR. Podľa Komisie je na programové obdobie 2000 – 2006 k dispozícii 81 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, pretože platby na viacero operačných programov dosiahli maximálne hodnoty platieb, ktoré možno uskutočniť pred konečnou uzávierkou.

Spravodajkyňa berie na vedomie poznámky uvedené v liste predsedu Výboru pre regionálny rozvoj adresovanom predsedovi Výboru pre rozpočet z 6. 10. 2009, v ktorom súhlasí s návrhom Komisie týkajúcim sa mobilizácie fondu.

Spravodajkyňa navrhuje prijať návrh opravného rozpočtu č. 9/2009.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.10.2009

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

 

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Göran Färm, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Vladimír Maňka, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Lajos Bokros, James Elles, Angelika Werthmann, Marta Andreasen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Giovanni La Via, Derek Vaughan

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

  • [1]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2009.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.