POROČILO o predlogu spremembe proračuna št. 9/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009, potres v Italiji, oddelek III Komisija

7.10.2009 - (00000/2009 – C7‑0000/2009 – 2009/2087(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalka: Jutta Haug

Postopek : 2009/2087(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0023/2009
Predložena besedila :
A7-0023/2009
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu spremembe proračuna št. 9/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009, potres v Italiji, Oddelek III – Komisija

(00000/2009 – C7‑0000/2009 – 2009/2087(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 272 Pogodbe ES in člena 177 Pogodbe Euratom,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[1], zlasti členov 37 in 38,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, kot je bil dokončno sprejet dne 18. decembra 2008[2],

–   ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[3],

–   ob upoštevanju predhodnega predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 9/2009 za proračunsko leto 2009, ki ga je Komisija predložila 28. avgusta 2009 (KOM(2009)0448),

–   ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 9/2009, ki ga je Svet pripravil dne xxx 2009 (00000/2009 – C7-0000/2009),

–   ob upoštevanju člena 75 in Priloge IV svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0023/2009),

A.  ker predlog spremembe proračuna št. 9 k splošnemu proračunu za leto 2009 vključuje naslednje:

–   uporabo sredstev solidarnostnega sklada EU v višini 493,78 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil, ki se nanašajo na posledice potresa, ki je prizadel Italijo aprila 2009,

–   ustrezno znižanje skupnih odobritev plačil za 493,78 milijonov EUR iz naslednjih proračunskih vrstic:

05 04 02 01 Zaključek programa, ki se financira iz Usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada – Regije iz cilja 1 (2000 do 2006);

06 02 06 Program Marco Polo II;

06 04 06 Okvirni program za konkurenčnost in inovacije – Program "Inteligentna energija – Evropa"

06 06 01 02 Raziskave na področju energetike – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV);

06 06 02 01 Raziskave na področju prometa (vključno z aeronavtiko);

06 06 02 03 Skupno podjetje SESAR;

06 06 05 02 Zaključek šestega okvirnega programa ES (2003 do 2006); 07 03 07 LIFE+ (Finančni instrument za okolje (2007–2013));08 02 01 Sodelovanje – Zdravje;

08 07 02 Sodelovanje – Promet – Skupno podjetje Čisto nebo;

08 10 01 – Zamisli;

11 06 01 Zaključek finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIUR) – Cilj 1 (2000 do 2006)

in 11 06 04 Zaključek finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIUR) – Zunaj cilja 1 (2000 do 2006),

B.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 9/2009 uradno vključiti to proračunsko spremembo v proračun za leto 2009,

1.  je seznanjen s predhodnim predlogom spremembe proračuna št. 9/2009, ki je peti predlog spremembe proračuna, namenjen izključno solidarnostnemu skladu EU, kot sta zahtevala Evropski parlament in Svet v skupni izjavi, sprejeti na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008;

2.  odobri nespremenjeni predlog spremembe proračuna št. 9/2009;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.
  • [2]  UL L 69, 13. 3. 2009.
  • [3]  UL C 139, 14. 6. 2006, str. 1.

OBRAZLOŽITEV

V skladu s členom 37(1) finančne uredbe lahko Komisija predloži predhodni predlog spremembe proračuna, če obstajajo „neodložljive, izjemne ali nepredvidene okoliščine“.

Glede posameznih točk predloga spremembe proračuna št. 9/2009 ima poročevalka naslednje pripombe:

1. Uporaba sredstev solidarnostnega sklada EU

Evropska komisija je 22. junija 2009 predlagala sklep Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev solidarnostnega sklada, ki temelji na določbah iz točke 26 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

Pogoji za upravičenost do uporabe sredstev sklada so podrobno navedeni v točki 26 medinstitucionalnega sporazuma in uredbi Sveta št. 2012/2002 o ustanovitvi solidarnostnega sklada. Treba je opozoriti, da namen sklada ni poplačilo zasebne škode, ampak popravilo infrastrukture in refinanciranje.

Sklep o uporabi sredstev sklada je bil odobren v vzporednem poročilu g. Bögeja. Omeniti je treba, da so se v proračunskem letu 2009 sredstva sklada uporabila za Romunijo (11,8 milijona EUR) in Francijo (109,4 milijon EUR).

Komisija je sedaj predlagala uporabo sredstev v višini 493,78 milijonov EUR za prevzem obveznosti in odobritve plačil v zvezi s posledicami potresa v Italiji. Predlagana je prerazporeditev ustreznih odobritev plačil s političnih področij 05 Kmetijstvo in razvoj podeželja, 07 Okolje, 08 Raziskave in 11 Pomorske zadeve in ribištvo.

Opozoriti je treba, da sta Evropski parlament in Svet v postopku usklajevanja 17. julija 2008 v skupni izjavi navedla, da pozdravljata zavezo Komisije, po kateri bo od zdaj namen vsakršnega predhodnega predloga spremembe proračuna, potrebne zaradi uporabe solidarnostnega sklada, izključno ta.

Ta predlog je peta sprememba proračuna od izjave, ki obravnava izključno uporabo sredstev solidarnostnega sklada Evropske unije.

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije, saj je v skladu z obvezami, sprejetimi 17. julija 2008.

2. Financiranje

Skupni letni proračun, ki je na voljo za solidarnostni sklad, znaša 1 milijardo EUR. V letu 2009 je bilo za prejšnje vloge namenjenih že 121,2 milijona EUR, zato je na voljo še 878,8 milijona EUR.

Ker je bila solidarnost osrednji razlog za ustanovitev sklada, Komisija meni, da bi morala biti pomoč iz sklada progresivna. To pomeni, da bi bilo treba v skladu z dosedanjo prakso za delež škode, ki presega prag (0,6 % BND oziroma 3 milijarde EUR v cenah iz leta 2002, pri čemer se upošteva nižji znesek), nameniti višjo intenzivnost pomoči kot za delež škode pod tem pragom. Stopnja, ki se je v preteklosti uporabljala za dodelitev sredstev za velike naravne nesreče, znaša 2,5 % skupne neposredne škode pod pragom za uporabo sredstev sklada in 6 % nad pragom. Metodologija za izračun pomoči iz solidarnostnega sklada je bila določena v letnem poročilu o solidarnostnem skladu za obdobje 2002–2003, sprejela pa sta jo Svet in Evropski parlament.

Predlaga se, da se tudi tokrat uporabijo enaki deleži in odobrijo naslednji zneski pomoči:

 

 

(EUR)

 

Neposredna škoda

Skupni znesek predlagane pomoči

 

Potres v regiji Abruci, Italija

10 212 036 560

 

493 771 159

 

Skupaj

 

493 771 159

Po dodelitvi tega zneska nadomestila bo ostalo na voljo vsaj še 25 % sredstev solidarnostnega sklada Evropske unije za dodelitev v zadnjem četrtletju leta, kakor to zahteva člen 4(2) uredbe (ES) 2012/2002.

Predlagana je prerazporeditev 493 771 159 EUR v odobritvah plačil s političnih področij 05 Kmetijstvo in razvoj podeželja, 07 Okolje, 08 Raziskave in 11 Pomorske zadeve in ribištvo. Zadevne proračunske vrstice so:

05 04 02 01 Zaključek programa, ki se financira iz Usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada – Regije iz cilja 1 (2000–2006) – 70 110 359 EUR. Glede na Komisijo je prerazporeditev mogoča, saj leta 2009 ne bo zaključen noben program, razpoložljive odobritve plačil pa bodo uporabljene zgolj za povračila do 95 % zneskov, s katerimi so bile prevzete obveznosti.

06 02 06 Program Marco Polo II – 23 000 000 EUR. Glede na Komisijo bodo zahteve v letu 2009 omejene na plačila za predhodno financiranje in ker se vmesna plačila ne bodo izplačevala med letom, bo mogoče del dodatnih zneskov porabiti le v obliki predhodnega financiranja za leto 2009.

06 04 06 Okvirni program za konkurenčnost in inovacije –Program „Inteligentna energija – Evropa“ – 38 000 000 EUR. Glede na Komisijo se lahko uporabi 12 milijonov EUR, kar je 52 % prvotne dodelitve.

06 06 01 02 Raziskave na področju energetike – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV) – 19 660 800 EUR. Razpis za leto 2009 je bil objavljen v začetku julija, rok za oddajo ponudb pa je 15. oktober 2009. Zato se leta 2009 iz te proračunske vrstice ne bo izvršilo nobeno plačilo.

06 06 02 01 Raziskave na področju prometa (vključno z aeronavtiko) – 15 000 000 EUR. Razpis za zbiranje predlogov je bil objavljen leta 2007, vendar so bile pogodbe podpisane šele konec leta 2008, kar pomeni, da večine vmesnih plačil ne bo mogoče izvršiti v letu 2009.

06 06 02 03 Skupno podjetje SESAR – 10 000 000 EUR. Tudi podjetje SESAR je financirano iz odobritev za organizacijo EUROCONTROL. Organizacija EUROCONTROL je sedaj prenesla svoj prispevek v leto 2009, zato je potreben manjši prispevek iz proračuna Skupnosti.

06 06 05 02 Zaključek šestega okvirnega programa ES (2003 do 2006) – 35 000 000 EUR. Zamude pri predložitvi vmesnih poročil upravičencev so povzročile nadaljnje zamude pri porabi vseh sredstev iz te proračunske vrstice.

07 03 07 LIFE+ (Finančni instrument za okolje (2007–2013)) – 110 000 000 EUR. Komisija je predložila naslednjo obrazložitev za prerazporeditev sredstev iz te točke. V proračunskem postopku za leto 2009 je proračunski organ povečal odobritve za LIFE+, in sicer tako odobritve za prevzem obveznosti (+ 29,3 milijona EUR) kot tudi odobritve plačil (+ 131 milijonov EUR). Po tej plačilni shemi se 40 % odobritev (povezanih s tem razpisom za zbiranje predlogov) izplača v letu podpisa pogodbe, 30 %, ko je dosežena zadostna raven porabe sredstev (navadno med prvim in tretjim letom po podpisu pogodbe) in 30 % po oceni končnega poročila (nadaljnjih tri do šest let ali več po podpisu pogodbe). Zato izglasovanega povečanja plačil odobritev ni mogoče izvesti v letu 2009.

08 02 01 Sodelovanje – Zdravje – 25 000 000 EUR. Zamude v postopkih prevzema odobritev so odložile plačila za predhodno financiranje, predvidena za leti 2009 in 2010. V primerjavi s predhodnim predlogom proračuna za leto 2009 se je časovni razpored razpisa za zbiranje predlogov za program Zdravje 2009 v okviru sedmega okvirnega programa rahlo zamaknil, saj je bila odobritev programa Sodelovanje – Zdravje za leto 2009 odložena na konec avgusta 2008. Zato je bil prvotno načrtovani časovni razpored zamaknjen (ocena, splošno sprejetje obveznosti, pogajanja, prevzem obveznosti, podpis pogodb in zaključitev predhodnega financiranja). V letu 2009 bo tako izvršenih manj posameznih obveznosti, pa tudi izplačan manjši del predhodnega financiranja. Zato je mogoče sprostiti odobritve plačil.

08 07 02 Sodelovanje – Promet – Skupno podjetje Čisto nebo 22 000 000 EUR. Razpis za zbiranje predlogov je načrtovan v tretjem ali četrtem četrtletju leta 2009, kar pomeni, da v letu 2009 ne bodo izvršena nobena plačila v zvezi z njim. Ker sprejeti načrt zahteva manjši prispevek iz proračuna Skupnosti, kot je bilo prvotno predvideno, se lahko prerazporedi približno 22 milijonov EUR.

08 10 01 Zamisli – 45 000 000 EUR. Letos teče prvo leto izvajanja programa Zamisli, za katerega bodo v tem letu izplačana vmesna plačila. Na podlagi prvih zahtevkov za povračilo stroškov so bile prvotne ocene popravljene navzdol. Poleg tega bodo odložene ocene povzročile poznejši podpis sporazumov o donacijah.

11 06 01 Zaključek finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIUR) – Cilj 1 (2000 do 2006) – 16 000 000 EUR in 11 06 04 Zaključek finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIUR) – Zunaj cilja 1 (2000 do 2006) 65 000 000 EUR. Glede na Komisijo je za programsko obdobje 2000–2006 na voljo 81 milijonov EUR v odobritvah plačil, ker so plačila za več operativnih programov dosegla zgornjo mejo za plačila, ki jih je mogoče opraviti pred dokončnim zaključkom.

Poročevalka je seznanjena s pripombami v pismu predsednika Odbora za regionalni razvoj z dne 6.10.2009 predsedniku Odbora za proračun, v katerem odobrava predlog Komisije o uporabi sredstev.

Poročevalka predlaga sprejetje predloga spremembe proračuna 9/2009.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

5.10.2009

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

 

 

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Göran Färm, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Vladimír Maňka, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Lajos Bokros, James Elles, Angelika Werthmann, Marta Andreasen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Giovanni La Via, Derek Vaughan

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju