MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistamisesta Euroopan yhteisön puolesta ja yhteisön oikeuksien ja velvollisuuksien harjoittamisesta

7.10.2009 - (KOM(2009)0326 – C7‑0092/2009 – 2009/0085(CNS)) - *

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Herbert Reul
(Yksinkertaistettu menettely - Työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2009/0085(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0026/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0026/2009
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistamisesta Euroopan yhteisön puolesta ja yhteisön oikeuksien ja velvollisuuksien harjoittamisesta

(KOM(2009)0326 – C7‑0092/2009 – 2009/0085(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2009)0326),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan, 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0092/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan, 90 artiklan 8 kohdan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A7‑0026/2009),

1.  hyväksyy perussäännön vahvistamisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

13.7.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

16.7.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

16.7.2009

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

15.9.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Herbert Reul

2.9.2009

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

2.9.2009

Hyväksytty (pvä)

29.9.2009

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.10.2009