ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (κωδικοποιημένη έκδοση)

7.10.2009 - (COM(2009)0227 – C7‑0048/2009 – 2009/0067(CNS)) - *

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Κωδικοποίηση – Άρθρο 86 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2009/0067(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0027/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0027/2009
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (κωδικοποιημένη έκδοση)

(COM(2009)0227 – C7‑0048/2009 – 2009/0067(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0227),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0048/2009),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων[1],

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 86 και 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7‑0027/2009),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σελ. 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

                                                  ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (κωδικοποιημένη έκδοση)

COM(2009)0227 της 15.5.2009 – 2009/0067(CNS)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με μία ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων και κυρίως το σημείο 4 της εν λόγω συμφωνίας, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 28 Μαΐου και στις 25 Ιουνίου 2009, με στόχο να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις συνεδριάσεις αυτές[1], η Συμβουλευτική Ομάδα, στο πλαίσιο της εξέτασης της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την κωδικοποίηση της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1990 που αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες, διαπίστωσε ομοφώνως τα ακόλουθα:

1) Σε ολόκληρο το κείμενο της πρότασης κωδικοποίησης, η διατύπωση "αυγά προς επώαση" να αντικατασταθεί με τη διατύπωση "επωάσιμα αυγά".

2) Διαπιστώθηκε το ενδεχόμενο ύπαρξης σοβαρών ανακολουθιών μεταξύ της αγγλικής και γαλλικής γλωσσικής απόδοσης των εδαφίων 14 και 17 του άρθρου 2 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ (που αντιστοιχούν στα εδάφια 14 και 16 του άρθρου 2 στο κωδικοποιημένο κείμενο), και συνεπώς και μεταξύ άλλων γλωσσικών αποδόσεων που έχουν μεταφραστεί με βάση το αγγλικό ή το γαλλικό κείμενο. Η διόρθωση αυτών των ανακολουθιών θα απαιτούσε προφανώς τη δημοσίευση διορθωτικών όσον αφορά ορισμένες γλωσσικές αποδόσεις της πράξης.

3) Τα ακόλουθα κείμενα περιέχουν παρωχημένες διατάξεις, και θα πρέπει συνεπώς να αφαιρεθούν από την κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ:

"Άρθρο 11

1. Όσον αφορά τη σαλμονέλα, η Φινλανδία και η Σουηδία μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή λειτουργικό πρόγραμμα σχετικά με τα σμήνη πουλερικών αναπαραγωγής και τα σμήνη νεοσσών μιας ημέρας που πρόκειται να ενταχθούν στα σμήνη πουλερικών αναπαραγωγής ή τα σμήνη πουλερικών απόδοσης.

2. Η Επιτροπή εξετάζει τα λειτουργικά προγράμματα. Κατόπιν της εξέτασης αυτής και εφόσον δικαιολογείται, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 35 παράγραφος 2, καθορίζει τις γενικές ή περιορισμένες συμπληρωματικές εγγυήσεις που είναι δυνατό να απαιτηθούν για τις αποστολές στη Φινλανδία και τη Σουηδία. Οι εγγυήσεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν προς εκείνες που εφαρμόζουν η Φινλανδία και η Σουηδία αντιστοίχως στα εθνικά τους πλαίσια. Λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις πριν την 1η Ιανουαρίου 1995."·

"Άρθρο 12

1. Όσον αφορά τη σαλμονέλα και εν αναμονή της θεσπίσεως κοινοτικών ρυθμίσεων, η Φινλανδία και η Σουηδία μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή λειτουργικό πρόγραμμα σχετικά με τα σμήνη ωοτόκων ορνίθων (πουλερικά απόδοσης που εκτρέφονται για την παραγωγή αυγών κατανάλωσης).

2. Η Επιτροπή εξετάζει τα λειτουργικά προγράμματα. Κατόπιν της εξέτασης αυτής και εφόσον δικαιολογείται, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 35 παράγραφος 2, καθορίζει τις γενικές ή περιορισμένες συμπληρωματικές εγγυήσεις που είναι δυνατό να απαιτηθούν για τις αποστολές στη Φινλανδία και τη Σουηδία. Οι εγγυήσεις αυτές αντιστοιχούν προς εκείνες που εφαρμόζουν η Φινλανδία και η Σουηδία αντιστοίχως στα εθνικά τους πλαίσια. Επιπλέον, οι εγγυήσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά τους ορότυπους σαλμονέλας που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των οροτύπων για τα πουλερικά. Λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995."·

"Άρθρο 17

[…]

2. […]

Όσον αφορά τη Φινλανδία και τη Σουηδία, λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με το καθεστώς "της μη εφαρμογής εμβολιασμού κατά της ψευδοπανώλους", σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 35 παράγραφος 2, πριν την 1η Ιανουαρίου 1995."·

"Άρθρο 26

[…]

2. Εφόσον είναι αναγκαίο, τα επιλεκτέα πρόσθετα κριτήρια για το χαρακτηρισμό των τρίτων χωρών όσον αφορά το χρησιμοποιηθέντα τύπο εμβολίου καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 35 παράγραφος 2 πριν την 1η Ιανουαρίου 1995.".

4) Στο άρθρο 15, παράγραφος 1, η τελική διατύπωση "σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζει το Συμβούλιο αποφασίζοντας μετά από πρόταση της Επιτροπής πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995" να αντικατασταθεί με τη διατύπωση "σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 95/410/ΕΚ".

5) Μεταξύ των κειμένων του άρθρου 36 και του άρθρου 37, να εισαχθεί ένα νέο άρθρο με την ακόλουθη διατύπωση: "Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείμενα των διατάξεων εθνικού δικαίου που εγκρίνουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία".

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης επέτρεψε στη Συμβουλευτική Ομάδα να συμπεράνει, ομόφωνα, ότι η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus                                    Jurisconsultus                         Γενικός Διευθυντής

  • [1]  Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας είχε στη διάθεσή της την πρόταση σε 22 γλωσσικές αποδόσεις και εργάστηκε με βάση την αγγλική η οποία αποτελεί εν προκειμένω την κύρια γλώσσα εργασίας του υπό συζήτηση κειμένου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση (κωδικοποιημένη έκδοση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0227 – C7-0048/2009 – 2009/0067(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

30.6.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

14.7.2009

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

2.9.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.10.2009

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

7.10.2009