ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (κωδικοποιημένη έκδοση)

8.10.2009 - (COM/2009)0185 – C7‑0041/2009 – 2009/0056(COD)) - *

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Κωδικοποίηση – άρθρο 86 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2009/0056(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0029/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0029/2009
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (κωδικοποιημένη έκδοση)

(COM/2009)0185 – C7‑0041/2009 – 2009/0056(COD))

(Διαδικασία διαβούλευσης – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM/2009)0185),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 47, παράγραφος 2 και το άρθρο 55 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0041/2009),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων[1],

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 86 και 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7‑0029/2009),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

                                                  ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (κωδικοποιημένη έκδοση)

COM/2009)0185, 21.4.2009 – 2009/0056(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με μία ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων και κυρίως το σημείο 4 της εν λόγω συμφωνίας, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 29 Απριλίου 2009, με στόχο να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή[1], η Συμβουλευτική Ομάδα, στο πλαίσιο της εξέτασης της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 1989 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας όρισε δια κοινής συμφωνίας τα ακόλουθα:

1)   Στην αιτιολογική σκέψη 1, το κείμενο της υποσημείωσης αριθ. 7 θα πρέπει να αντικατασταθεί από το ακόλουθο κείμενο: "ΕΕ L 298, 17.10.1989, σελ. 23. Ο πρωτότυπος τίτλος της πράξεως ήταν "Οδηγία του Συμβουλίου 89/552/ΕΟΚ της 3ης Οκτωβρίου 1989 για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων"".

2)   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα λάθος στο προοίμιο της αγγλικής απόδοσης της πρότασης κωδικοποίησης, όπου η ένδειξη "(2)" εμφανίζεται εκ παραδρομής ως αριθμός αιτιολογικής σκέψεως ο οποίος προηγείται άλλης ενδείξεως που θα έπρεπε να εμφανίζεται σε πλαίσιο αναφοράς. Ως αποτέλεσμα αυτού του σφάλματος, οι αιτιολογικές σκέψεις 2 έως 105 έλαβαν τη λανθασμένη αρίθμηση 3 έως 106. Θα πρέπει κατά συνέπεια να διορθωθεί η αρίθμηση των αιτιολογικών σκέψεων στην αγγλική απόδοση της πρότασης.

3)   Στην αιτιολογική σκέψη 36 (που θα λάβει τον αριθμό 35), η λέξη "εκπομπών" θα πρέπει να αντικατασταθεί από την έκφραση "παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων".

4)   Το κείμενο της αιτιολογικής σκέψεως 44 πρέπει να εγγραφεί μεταξύ της αιτιολογικής σκέψεως 37 (που θα λάβει τον αριθμό 36) και της αιτιολογικής σκέψεως 38 (η οποία θα διατηρήσει τον ίδιο αριθμό).

5)   Στο Παράρτημα I, Μέρος A, η ένδειξη "Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου" πρέπει να προσαρμοσθεί ώστε να γίνει "Οδηγία του Συμβουλίου 89/552/ΕΟΚ".

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη Συμβουλευτική Ομάδα στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση αποτελεί απλή και μόνο κωδικοποίηση ισχυόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

C. PENNERA                                      J.-C. PIRIS                                      L. ROMERO

Jurisconsultus                                      Jurisconsultus                                 Γενικός Διευθυντής

  • [1]        Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας είχε στη διάθεσή της την πρόταση σε 22 γλωσσικές αποδόσεις και εργάστηκε με βάση την αγγλική η οποία αποτελεί εν προκειμένω την κύρια γλώσσα εργασίας του υπό συζήτηση κειμένου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (Κωδικοποιημένη έκδοση)

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

21.4.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

14.7.2009

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

2.9.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.10.2009

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

8.10.2009