ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (κωδικοποιημένη έκδοση)

8.10.2009 - (COM(2009)0071 – C7‑0206/2009 – 2006(0222(COD)) - ***I

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Κωδικοποίηση – άρθρο 86 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2006/0222(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0033/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0033/2009
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (κωδικοποιημένη έκδοση)

(COM(2009)0071 – C7‑0206/2009 – 2006(0222(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0071),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 137, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0206/2009),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ης Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων[1],

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 86 και 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7‑0033/2009),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

                                                  ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (κωδικοποιημένη έκδοση)

COM(2009)0071, 22.4.2009 – 2006(0222(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων, και συγκεκριμένα το σημείο 4 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 25 Φεβρουαρίου και στις 25.03.09 με σκοπό να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά την εξέταση[1] της τροποποιημένης πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που στοχεύει στην κωδικοποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 1983 που αφορά την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ), η συμβουλευτική ομάδα κατέληξε με κοινή συμφωνία στα εξής:

1) Το κείμενο της αιτιολογικής σκέψης 11 θα έπρεπε να αναδιατυπωθεί ως εξής: "Έστω και αν δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό να καθοριστεί η ελάχιστη τιμή έκθεσης κάτω από την οποία ο αμίαντος δεν είναι καρκινογόνος, πρέπει να βελτιωθεί η προστασία των εργαζομένων και να μειωθεί στο ελάχιστο  η οριακή τιμή έκθεσης των εργαζομένων στον αμίαντο". Στο πλαίσιο της αναφοράς που προηγείται της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης, η αναφορά στην αιτιολογική σκέψη 6 της οδηγίας 91/382/ΕΟΚ διαγράφεται.

2) Στο άρθρο 22 διαγράφεται η παράγραφος 2.

Η εξέταση αυτή επέτρεψε επίσης στη συμβουλευτική ομάδα εργασίας να διαπιστώσει με κοινή συμφωνία ότι η πρόταση περιορίζεται πράγματι σε απλή και μόνο κωδικοποίηση, χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας των πράξεων που αποτελούν το αντικείμενό της.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           Νομικός Σύμβουλος

    Νομικός Σύμβουλος      Γενικός Διευθυντής

  • [1]  Η ομάδα είχε στη διάθεσή της τo κείμενο της πρότασης σε 22 γλώσσες και εργάστηκε βάσει του γαλλικού κειμένου, που είναι και το πρωτότυπο του εγγράφου εργασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο (Κωδικοποιημένη έκδοση)

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2009)0071 – C7-0206/2009 – COM(2006)0664 – C6-0384/2006 – 2006/0222(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

7.11.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

7.10.2009

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

2.9.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.10.2009

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

9.10.2009