Pranešimas - A7-0033/2009Pranešimas
A7-0033/2009

PRANEŠIMAS dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe (kodifikuota redakcija)

8.10.2009 - (COM(2009)0071 – C7‑0206/2009 – 2006/0222(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 86 straipsnis)

Procedūra : 2006/0222(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0033/2009
Pateikti tekstai :
A7-0033/2009
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe (kodifikuota redakcija)

(COM(2009)0071 – C7‑0206/2009 – 2006/0222(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0071),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 137 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C7‑0206/2009),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 86 ir 55 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7‑0033/2009),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais, padarytais atsižvelgiant į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 102, 1996 4 4, p. 2.

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2009 m. balandžio 28 d., Briuselis

NUOMONĖ

                                         PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                              TARYBAI

                                                              KOMISIJAI

Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe (kodifikuota redakcija)

2009 m. balandžio 22 d. COM(2009)0071 – 2006/0222 (COD)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2009 m. vasario 25 d. ir kovo 25 d. susirinko į posėdžius, kuriuose, be kitų dalykų, buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Svarstydama[1] iš dalies pakeistą pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama kodifikuoti 1983 m. rugsėjo 19 d. Tarybos direktyvą 83/477/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe (antroji atskiroji direktyva, kaip numatyta Direktyvos 80/1107/EEB 8 straipsnyje), grupė bendru sutarimu nustatė:

1) 11 konstatuojamosios dalies tekstas turėtų būti keičiamas taip: „Nors dar neįmanoma nustatyti ribinį poveikio dydį, kai asbestas nekelia pavojaus susirgti vėžiu, derėtų kuo labiau sumažinti asbesto poveikį darbuotojams darbe“. Prieš šią konstatuojamąją dalį esančioje nuorodų lentelėje nuoroda į Direktyvos 91/382/EEB 6 konstatuojamąją dalį turėtų būti išbraukta.

2) 22 straipsnio 2 dalis turėtų būti išbraukta.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus teisės aktus nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           Juriskonsultas

        Juriskonsultas      Generalinis direktorius

  • [1]  Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo tekstą 22 kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi dokumentu prancūzų kalba, kuri yra darbo dokumento originalo kalba.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Darbuotojų apsauga nuo asbesto (kodifikuota versija)

Nuorodos

COM(2009)0071 – C7-0206/2009 – COM(2006)0664 – C6-0384/2006 – 2006/0222(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.11.2006

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

7.10.2009

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

2.9.2009

 

 

Priėmimo data

6.10.2009