ZPRÁVA 

9. 10. 2009 - o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (C7‑0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

Část 1: Návrh usnesení
Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Vladimír Maňka


Postup : 2009/2002B(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0037/2009
Předložené texty :
A7-0037/2009
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (C7‑0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství[1],

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[2],

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[3],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2009 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2010 – oddíly I, II a IV až IX[4],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2009 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2010[5],

–   s ohledem na svou interní dohodu z roku 1988, že omezí své rozpočtové prostředky na nejvýše 20 % celkové částky okruhu 5, s výjimkou výdajů mimořádné povahy;

–   s ohledem na předběžný návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, který předložila Komise dne 29. dubna 2009 (KOM(2009)0300),

–   s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, který sestavila Rada dne 13. července 2009 (C7-0128/2009),

–   s ohledem na článek 75 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod a Petičního výboru (A7‑0037/2009),

A. vzhledem k tomu, že předběžný návrh rozpočtu (PNR) všech orgánů a institucí ponechal pod stropem finančního rámce pro rozpočtový rok 2010 rozpětí ve výši 236 597 323 EUR,

B.  vzhledem k tomu, že po rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2008 je v návrhu rozpočtu (NR) pod tímto stropem rozpětí ve výši 276 153 415 EUR,

C. vzhledem k tomu, že pilotní postup dohodnutý pro rozpočtový proces pro rok 2009, v jehož rámci se uplatňovala užší spolupráce mezi předsednictvem a Rozpočtovým výborem a již v rané fázi vzájemná spolupráce ve všech záležitostech, které mají výrazné rozpočtové důsledky, byl zachován i pro rozpočtový proces pro rok 2010,

D. vzhledem k tomu, že dohodovací schůzka předsednictva a Rozpočtového výboru se uskutečnila dne 15. září 2009, ještě před hlasováním v Rozpočtovém výboru a v plénu,

Obecný rámec

1.  připomíná, že orgány a instituce EU musí sestavovat své rozpočty s ohledem na současnou hospodářskou a finanční situaci v Evropě a že je nezbytně nutné, aby se do nich promítla snaha dosáhnout politických cílů a využívat přitom zdroje co nejefektivnějším způsobem;

2.  opakuje, že je přesvědčen, že požadavky na rozpočet musí být plně založeny na skutečných nákladech a vycházet výhradně ze skutečných potřeb každé instituce při plnění jí svěřených úkolů, přičemž je nutno se všemožně snažit nalézt možnosti úspor, mimo jiné lepší organizací práce, přerozdělením stávajících zdrojů ve prospěch priorit a snižováním byrokratické zátěže, aby byly velmi omezené finanční zdroje využity co nejlépe;

3.  vítá konstruktivní a kooperativní přístup všech institucí při jednání s rozpočtovým orgánem a vyjadřuje uspokojení nad tím, že na vznesené otázky se mu dostalo odpovědí obratem a s odpovídající věcnou přesností;

4.  zdůrazňuje, že v návrzích nejsou obsaženy jakékoli výdaje specificky související s tím, že by Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství mohla vstoupit v platnost; připomíná, že v případě, že tato smlouva vstoupí v platnost, může být nutno v případě potřeby využít stávající rozpočtové nástroje, například návrh na změnu nebo opravný rozpočet; je ovšem toho názoru, že v takovém případě musí předtím, než bude vznesen jakýkoli požadavek na další zdroje, být v co nejširším rozsahu důkladně prozkoumána možnost přerozdělení existujících zdrojů; veden obezřetností do budoucna opakuje, že je nutno zachovat udržitelný rozpočet a mít v tomto okruhu solidní finanční rezervu;

5.  připomíná, že v řadě oblastí stále ještě existují možnosti zlepšení a efektivnějšího využívání rozpočtových zdrojů, a rád by znovu upozornil, že jednou z těchto oblastí je interinstitucionální spolupráce; souhlasí s Účetním dvorem, že určitý prostor pro úspory by mohl vzniknout větší spoluprací v oblasti jazykových služeb; učinil proto tuto možnost svou prioritou pro rok 2010 a vyzývá instituce, aby v tomto ohledu dále zlepšovaly současný stav, mj. aby novým jednáním změnily současný způsob sdílení interních zdrojů v oblasti překladu;

6.  za tímto účelem se rozhodl průřezově umístit do rezervy 5 % prostředků na externí překladatelské služby a zdůrazňuje, že s touto změnou se budou muset vyrovnat všechny instituce ve svých překladatelských odděleních; jedním z požadovaných zlepšení je novým jednáním změnit současný způsob sdílení interních zdrojů v oblasti překladu s cílem dosáhnout zvýšení efektivnosti a úspor v oblasti překladu, jak doporučuje také zvláštní zpráva Účetního dvora na toto téma; bere na vědomí, že tyto prostředky lze uvolnit z rezervy, až instituce předloží konkrétní návrh systému sdílení interních zdrojů v oblasti překladu a rozpočtový orgán jej posoudí;

7.  zdůrazňuje, že si přeje, aby se instituce znovu zabývaly možností práce na dálku u překladatelů; poznamenává, že by takto bylo možno docílit každoročních úspor, zejména pokud by se tak podařilo uvolnit kancelářské prostory a využít je pro jiné účely; konstatuje, že Účetní dvůr tento systém používá (i když u omezeného počtu pracovníků) a tento model funguje dobře;

8.  rozhodl se ponechat pod stropem okruhu 5 „Správní výdaje“ rozpětí ve výši XX______ EUR, a omezit tak celkový nárůst na x,y %; zdůrazňuje, že na základě tohoto rozhodnutí dochází také k částečnému obnovení částek, o které Rada snížila rozpočet institucí, ovšem pouze v případech, kdy byly zvláštní požadavky každé z nich odůvodněny;

9.  domnívá se, že rozpočtový systém EU se musí rozvíjet tak, aby motivoval vynalézavost a inovativní řešení; v tomto ohledu upozorňuje na to, že zlepšení efektivnosti a úspory, které jsou výsledkem uvedených opatření, jež přijaly orgány, by mohly být využity pro jejich případné další priority; zdůrazňuje však, že nevyužité prostředky, které jsou důsledkem pomalého čerpání nebo neočekávaných událostí, by měly být zpravidla vráceny daňovým poplatníkům;

Oddíl 1 – Evropský parlament

Obecný rámec

10. vítá skutečnost, že dohodovací schůzka mezi předsednictvem a Rozpočtovým výborem dne 15. září 2009 probíhala v pozitivním duchu a konstruktivně; je přesvědčen, že by tím mělo být dále posíleno sestavování rozpočtu Parlamentu v podmínkách vzájemné spolupráce a důvěry a důsledné uplatňování zásad řádného sestavování rozpočtu a transparentnosti; zdůrazňuje, že by měly být plně zachovány výsadní pravomoci každého z obou orgánů;

11. připomíná, že bylo dosaženo dohody v následujících otázkách, které byly předmětem jednání na této dohodovací schůzce:

- rezervy (prioritní projekty, rezerva na nemovitosti, pohotovostní rezerva)

- restrukturalizace GŘ INLO a oddělení bezpečnosti

- personální potřeby pro rok 2010

- Dům evropských dějin

- politické strany a nadace

- Mnohojazyčnost

- systém práce s poznatky;

12. domnívá se, že tok informací a načasování vzájemné komunikace mezi předsednictvem a Rozpočtovým výborem jsou klíčové pro zajištění úspěchu a dalšího zlepšování jejich spolupráce;

13. zdůrazňuje, že je třeba, aby Parlament – stejně jako všechny orgány a instituce – předkládal na jaře a počátkem léta co nejúplnější předběžný návrh rozpočtu; zdůrazňuje, že návrh na změny předkládaný na podzim by se měl skutečně omezit pouze na nepředvídatelné události a technické aktualizace; připouští, že ve volebním roce nastává zvláštní situace, v níž je nutno počítat v těchto postupech s větší pružností, aby byly zachována výsadní práva nově vytvořeného parlamentu;

14. poukazuje na to, že celková výše jeho rozpočtových částek dosahuje 19,XX % schválených výdajů v rámci okruhu 5 (správní výdaje) víceletého finančního rámce, což je pod limitem 20 %, který si Parlament sám stanovil; opakuje však, že XX % nezahrnuje žádné možné úpravy, které může být nutné provést, pokud vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, a to zejména v legislativní oblasti, a setrvává u svého postoje, že je nezbytně nutná značná rezerva; uvědomuje si, že vzhledem k současnému omezenému rozpětí budou nutné další úspory a přerozdělení, aby bylo možno dodatečné požadavky uspokojit;

15. domnívá se, že rozlišování mezi fixními a variabilními náklady Parlamentu by usnadnilo rozhodování o celkové výši jeho rozpočtu a příslušné návazné činnosti, aby bylo možno zachovat udržitelný rozpočet; v tomto ohledu se rozhodl umístit do rezervy část prostředků ze 3 specifických rozpočtových položek, přičemž požaduje předložení zprávy, v níž bude u výdajů z hlav 2 a 3 označeno, o jaký typ nákladů jde a zda jsou fixní povahy, či nikoli; domnívá se, že toto rozlišování, dlouhodobé strategie v oblasti nemovitostí, komunikační a informační politiky a také analýza nákladů a přínosů různých činností Parlamentu umožní v příštích letech sestavení rozpočtu s nulovým základem (zero-based budget); je toho názoru, že to umožní, aby rozpočet Parlamentu odrážel pouze skutečné potřeby a zvýší se tak transparentnost, správnost rozpočtu a účinnost;

16. upozorňuje, že rok 2010 je prvním rokem, po jehož celé trvání bude uplatňován nový statut poslanců a že tato skutečnost má výrazný dopad na rozpočet Parlamentu, který musel převzít s tím spojené náklady; konstatuje, že dodatečné prostředky oproti roku 2009 (po jehož část byl již statut v platnosti) lze odhadnout přibližně na 40 milionů EUR a ve srovnání v předchozími roky na zhruba 113 milionů EUR;

17. domnívá se ovšem, že u těchto částek by se měly rozlišovat skutečně nevyhnutelné důsledky právní a rozpočtové povahy od nákladů, u jejichž výše může sehrát roli praktické uplatňování systému; z rozpočtového hlediska proto žádá o vypracování zprávy o uplatňování systému úhrad cestovních výdajů, jehož náklady vzrůstají, jakkoli evropská veřejnost očekávala, že se budou snižovat; žádá, aby tato zpráva byla předložena do 30. června 2010;

18. vítá dohodu dosaženou koncem roku 2008 o novém statutu parlamentních asistentů poslanců a zapsal do rozpočtu na rok 2010 příděly finančních prostředků na první úplný rok uplatňování tohoto režimu; rozhodl se však vytvořit rezervu obsahující 20 % prostředků z položky na platy zaměstnanců Parlamentu a požaduje výrazné snížení byrokracie a zlepšení uplatňování statutu asistentů;

19. v souvislosti s celkovou výší rozpočtu a s výše uvedenými skutečnostmi také upozorňuje, že dohodovací jednání vedlo k dohodě ohledně snížení navrhovaných rezerv na 5 milionů EUR na nové politické iniciativy, na zachování celkové pohotovostní rezervy ve výši 10 milionů EUR a také k dohodě na rezervě na nemovitosti ve výši 15 milionů EUR;

Lidské zdroje

20. vítá dohodu o personálních zdrojích pro rozpočet na rok 2010 a oceňuje informace o nezbytných pracovních místech, které poskytla správa Parlamentu, a souběžně navržená restrukturalizační opatření;

21. rozhodl se schválit prostředky na 54 nových míst v plánu pracovních míst Parlamentu na rok 2010, rozdělených takto:– stálá pracovní místa: 8 AD9, 17 AD5 a 28 AST1,

– dočasná místa: 2 AD10, 1 AD9 a 1 AD5,

– zrušení 3 dočasných míst AST 1 schválených v plánu pracovních míst na rok 2009;

rovněž se rozhodl schválit prostředky na převody do vyšších tříd, a to 5 AD5 na 5 AD7 v souvislosti s náborem tlumočníků, 30 AD7 na 30 AD9 v souvislosti s interními výběrovými řízeními a 30 AST3 na 30 AST5 rovněž v souvislosti s interními výběrovými řízeními;

dále se rozhodl schválit prostředky na převod 5 míst AST6 do 2 míst AD11 a 3 míst AD12 v souvislosti s konkurzy typu „passerelle“;

22. přesto však trvá na tom, aby bylo nedílnou součástí rozpočtového procesu další úsilí o přerozdělení již existujících zdrojů a míst; v tomto ohledu je přesvědčen, že je správné uzpůsobit organizaci práce a strukturu útvarů Parlamentu politickým prioritám s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků a – z rozpočtového hlediska – snížit náklady; v tomto směru připomíná svůj loňský požadavek, že je zásadně důležité optimálně vyvažovat rozdělení lidských zdrojů mezi základní legislativní činnosti, přímé služby pro poslance a činnosti související s administrativní podporou, a také srozumitelněji vysvětlovat výchozí předpoklady a priority;

23. zejména bere na vědomí dohodu z dohodovací schůzky o posílení útvaru pro budovy a politiku v oblasti nemovitostí s cílem zajistit řádnou údržbu a bezpečnost – zlepší se tak plánování a kontrola a v rozumných mezích budou spolu s koherentní a odpovědnou politikou v oblasti nemovitostí docíleny i úspory v dlouhodobějším horizontu; proto souhlasí s tím, že pro tento účel umožní vytvořit 49 nových míst v rozpětí tří let; také bere na vědomí dohodu přidělit prostředky na 5 míst požadovaných pro reorganizaci oddělení bezpečnosti;

24. vítá také skutečnost, že dohodovací schůzka dospěla k dohodě o provedení organizačního auditu v GŘ INLO a v oddělení bezpečnosti s cílem posoudit, zda jsou zdroje využívány tím nejlepším způsobem;

Legislativní práce a mnohojazyčnost

25. připomíná, že mnohojazyčnost byla klíčovým prvkem rozpočtu na rok 2010, a to jak z hlediska zachování, či spíše posílení práva všech poslanců na stejné zacházení, pokud jde o jazykové služby, tak také z hlediska snahy o minimalizaci nákladů zlepšením interinstitucionální spolupráce mezi všemi institucemi; vítá cílené dodatečné prostředky pro tuto oblast v návrhu rozpočtu a schvaluje je;

26. je přesvědčen, že rozšiřování legislativních povinností Parlamentu je průběžný proces, který vyžaduje, aby se poslancům při výkonu jejich legislativní práce dostávalo plné podpory; v této souvislosti vítá rozhodnutí předsednictva ze dne 6. května 2009, jehož cílem je zlepšit přímou pomoc poslancům při jejich legislativní činnosti, zejména v počáteční fázi přípravy návrhů; domnívá se, že je nyní nutno věnovat pozornost také následujícím fázím legislativních postupů, a pokládá za zásadně důležité, aby měli poslanci přístup ke správnému znění textů ve všech úředních jazycích, a to v souladu se zásadami mnohojazyčnosti a v souladu s cíli koncepčního úsilí Unie o „zdokonalení tvorby právních předpisů“, v zájmu zvýšení transparentnosti a demokratické legitimity postojů Parlamentu v legislativních postupech;  

27. připomíná, že Parlament pravidelně hlasuje o dohodnutých legislativních aktech v podobě, která je už v rané fázi politickým kompromisem, zatímco Rada přijímá takové akty až po jejich finalizaci; pokládá za zásadní, aby Parlament projednával a odhlasovával konečné texty ve správné podobě ve všech jazycích; požaduje, aby byly na interní i interinstitucionální úrovni učiněny kroky, které zajistí, aby byl Parlament v tomto ohledu ve stejném postavení jako Rada;

28. vítá skutečnost, že z dohodovací schůzky vzešla dohoda o vytvoření průřezové rezervy 5 % prostředků ze specifických rozpočtových položek všech institucí pro překladatelské služby, jak již bylo popsáno výše;

29. je ochoten přehodnotit systém a přístupnost překladů vystoupení v plénu, tzv. doslovných záznamů z jednání, a zvážit, jak lze tento systém zlepšit využitím moderních technologií, zároveň tím však docílit výrazné úspory v rozpočtu; domnívá se, že součástí takové změny by mohl být systém překladů založený na požadavcích, který by také značně zkrátil dobu, za kterou jsou požadované texty k dispozici;

Politika v oblasti nemovitostí

30. připomíná svůj dřívější požadavek, aby předsednictvo předložilo v oblasti nemovitostí a budov koherentní a odpovědnou dlouhodobou strategii, která se také bude věnovat zvláštnímu problému zvyšování nákladů na údržbu, potřebám rekonstrukce a nákladům na zajištění bezpečnosti a zajistí dlouhodobou udržitelnost rozpočtu Parlamentu, a očekává, že tato strategie bude předložena do konce roku 2009; bere na vědomí odpověď, kterou obdržel na základě loňského usnesení o rozpočtu, podle jeho mínění to však nestačí; zdůrazňuje rovněž, že je nutno zohlednit také možné budoucí úhrady ze strany belgických orgánů v souladu s dohodou týkající se stávajících prostor Parlamentu v Bruselu;

31. opakuje, že velký význam přikládá bezpečnostním otázkám, které jsou úzce spjaty s jeho politikou v oblasti nemovitostí, a domnívá se, že v této oblasti je nezbytný účinný a vyvážený přístup; zdůrazňuje zejména, že parlament má zvláštní povahu a že kromě bezpečnosti je nutné, aby byl otevřený a přístupný; současně vyjadřuje znepokojení nad neustále rostoucími náklady v této oblasti a domnívá se, že je potřeba postupovat diferencovaně podle specifické situace na každém pracovišti;

32. konstatuje, že je nutné jednoznačně vysvětlit, proč předsednictvo uvažuje o koupi nové budovy v blízkosti stávajících budov v Bruselu, ačkoli současně uznává, že jinou ze svých budov již k parlamentní činnosti nepotřebuje;

Komunikační a informační politika

33. vítá dohodu na financování evropských politických stran a nadací, které by měly přispívat k posílení komunikace s občany a jejich účasti na politickém životě EU; vyzývá k další diskusi o dlouhodobých rozpočtových zásadách v této oblasti;

34. vítá konečné rozhodnutí předsednictva ve věci modelu řízení návštěvnického centra a rozhodl se přidělit požadovaných 13 pracovních míst s cílem zajistit konečně co nejdříve otevření centra, v každém případě nejpozději v první polovině roku 2010;

35. rozhodl se umístit do rezervy část prostředků ze dvou rozpočtových položek souvisejících s komunikační politikou Parlamentu do doby, než bude předložena analýza účasti v evropských volbách podle jednotlivých členských států z hlediska nákladů a přínosů s uvedením srovnání stanovených cílů s dosaženými výsledky;

36. bere na vědomí dohodu, k níž dospěly předsednictvo a Rozpočtový výbor, pokud jde o Dům evropských dějin; rozhodl se poskytnout požadovanou částku 1,5 milionu EUR, která bude zapsána v rozpočtu do příslušné rozpočtové položky, která je již v rozpočtu na rok 2009, s cílem zajistit, aby mohla být vyhlášena architektonická soutěž a bylo možné včas příští rok obdržet návrhy koncepce; opakuje svůj názor, že je nezbytné mít informace o celkových nákladech na tento projekt; vítá dohodu, že bude snaha získat další financování z vnějších zdrojů a budou zkoumány možnosti spolupráce na tomto projektu;

37. zdůrazňuje, jakou důležitost přikládá účelné organizaci mnoha zdrojů informací a služeb, které mají poslanci a zaměstnanci v Parlamentu k dispozici; v tomto ohledu připomíná nově přijatou strategii v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci generálního ředitelství pro IT a rozhodnutí vytvořit ředitelství pro knihovnu a správu dokumentů v rámci útvarů předsednictví; dále zdůrazňuje potřebu vytvořit celkový systém práce s poznatky, který by měl usnadnit šíření veškerých informací na politické i správní úrovni; žádá předsednictvo, aby zvláštní pozornost věnovalo spolupráci různých útvarů s cílem zajistit, aby byla celková politika koherentní a nákladově efektivní, a konečně vítá z dohodovacího jednání vzešlou dohodu na tom, že na jedné ze schůzí Rozpočtového výboru proběhne prezentace, která se bude těmito aspekty zabývat;

38.  je rovněž přesvědčen, že výše uvedené začlenění útvarů spravujících dokumenty do nového ředitelství by mělo zlepšit přístup k informacím a přispět k lepšímu porozumění parlamentním činnostem; trvá na tom, že by to mělo poslancům usnadnit práci a také zlepšit transparentnost ve vztahu k občanům; rozhodl se schválit příslušná rozpočtová opatření obsažená v předběžném rozpočtu; zároveň si přeje dostávat aktuální informace o způsobu organizace, odhadech nákladů a personálních potřeb a produktech a službách, včetně opatření ke zlepšení přístupnosti dokumentů;

39. bere na vědomí stanoviska, která předložily výbory XXXX, a podobné postoje, které byly vyjádřeny; domnívá se, že ve většině případů byly projevené obavy a podněty v co největší možné míře zohledněny, a to prostřednictvím pozměňovacích návrhů na změnu a hlasováním;

Oddíl IV - Soudní dvůr

40. domnívá se, že rostoucí pracovní zátěž Soudního dvora, pokud jde o konzultace a nová naléhavá řízení, opravňovala v uplynulých dvou letech k přiměřenému zvýšení jeho provozního rozpočtu a rozšíření plánu pracovních míst, včetně skutečně výrazného zvýšení stavu zaměstnanců plánovaného pro rok 2009; považuje proto za přirozené, že pro rok 2010 nejsou požadována žádná další místa; není přesvědčen o správnosti škrtů, které provedla Rada u předpokládaných odměn a standardního snížení, a to vzhledem k současné míře obsazenosti míst a stavu zaměstnanců;

41. rozhodl se proto vzhledem k předloženým argumentům a po zvážení stanovisek svých výborů obnovit v řadě položek PNR;

42. poznamenává, že přetrvávají důsledky nových budov Soudního dvora a tato skutečnost problematizuje celkový nárůst jeho rozpočtu; z tohoto úhlu pohledu a s přihlédnutím k těmto tzv. utopeným nákladům může akceptovat navrhovaný celkový nárůst ve výši 4,5 %, přičemž poznamenává, že běžný provozní rozpočet Soudního dvora se zvyšuje výrazně nižší měrou, a to zhruba o 2,5 %;

Oddíl V - Účetní dvůr

43. poté, co bylo pro rok 2009 Účetnímu dvoru poskytnuto 20 míst auditorů, souhlasí s vytvořením dalších 12 míst auditorů v důsledku vzrůstajících požadavků, zejména ze strany orgánu příslušného pro udělení absolutoria; zdůrazňuje, že stav zaměstnanců a žádosti o provedení auditů je nutno posuzovat v širším kontextu rozpočtu a situace evropské ekonomiky; proto se domnívá, že 32 nových míst auditorů poskytnutých v rozpětí dvou let zajistí Účetnímu dvoru dostatečnou personální základnu na několik příštích let, a mimoto žádá, aby si Účetní dvůr určoval u žádostí o audit priority podle jejich naléhavosti a relativní důležitosti;

44. bere na vědomí plánovaný nárůst nákladů na rozšíření budovy K3 a opakuje, že oproti variantě pronájmu s možností následné koupě bude rozhodnutí financovat tuto stavbu přímo z rozpočtu znamenat, že tento projekt zatíží daňového poplatníka nejmenším možným způsobem; bere v potaz skutečnost, že rozhodnutí poskytnout předem již v roce 2009 částku 55 milionů EUR má za následek výrazné snížení prostředků v této položce pro rok 2010;

45. s ohledem na připomínku ve zprávě z externího auditu provedeného na Účetním dvoře se domnívá, že veškeré výdaje na tento projekt musí být vynaloženy z prostředků přidělených do příslušné rozpočtové položky a v zájmu transparentnosti nesmějí být zapisovány do jiných položek;

46. rozhodl se zvýšit omezený počet výdajových položek, z nichž se hradí šíření zpráv Účetního dvora mezi veřejnost, jejich zveřejňování v Úředním věstníku a služební cesty, a to s cílem umožnit, aby auditora v případě potřeby doprovázel specializovaný odborník, a zvýšila se tak zevrubnost kontroly a kvalita výsledných zjištění;

Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor

47. rozhodl se zaujmout postoj, který je kompromisem mezi původními požadavky výboru a návrhem rozpočtu, který sestavila Rada; proto se rozhodl schválit vytvoření 6 dalších pracovních míst (4 místa AD 5, 1 místo AST 3 a 1 místo AST 1) a upravit celkovou míru standardního snížení u platů a příspěvků a náhrad na 5 %;

48. žádá výbor, aby předložil první souhrnnou zprávu o fungování zdokonaleného systému plánování nákladů na účast na schůzích a cesty, který byl zapsán do předchozího rozpočtu;

49. s výhledem na budoucí rozpočty také požaduje stručné vysvětlení, jakým způsobem se vypočítávají náhrady výdajů za cestu a příslušné příspěvky a jaké vůbec mají členové výboru a zaměstnanci v tomto směru možnosti;

Oddíl VII – Výbor regionů

50. nesouhlasí s krokem Rady, která zrušila všech deset nových pracovních míst, které výbor požadoval, a rozhodl se obnovit čtyři z nich jako prioritní místa související s politickou prací výboru, a zejména s regionálním shromážděním; připomíná však, že již pro rok 2009 byla schválena zvýšení počtu zaměstnanců výboru, a proto vzhledem k celkové ekonomické situaci nelze již více míst schválit;

51. poté, co vyslechl argumenty výboru, pokud jde o počet již přijatých pracovníků a míru neobsazených míst, se rozhodl zavést 5% celkové standardní snížení výdajů; poznamenává, že by tím mělo být zajištěno, aby měl výbor dostatečné prostředky k plnění svých povinností, a současně by to znamenalo mírnou úsporu oproti PNR;

52. zaujímá postoj, který je kompromisem mezi požadavky výboru a sníženími, která provedla Rada v různých provozních položkách, včetně zdrojů na rozvoj IT, zařízení péče o předškolní děti zaměstnanců a informačních a komunikačních opatření;

Oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

53. poté, co se seznámil se škrty Rady a vyslechl argumenty veřejného ochránce práv, částečně obnovuje PNR; trvá na tom, že celkově lze nicméně zachovat omezené úspory oproti PNR;

54. zaujímá také postoj, který je kompromisem mezi veřejným ochráncem práv a Radou, pokud jde o prostředky potřebné na platy a příspěvky;

55. souhlasí s veřejných ochráncem práv, že je užitečné uvažovat o tom, v jaké míře budou nutné výdaje v souvislosti s volbou do této funkce, a opravdu se domnívá, že současný systém rozložení těchto nákladů do více roků a různých rozpočtových položek není transparentní;

56. je překvapen tím, že tato instituce prakticky nemá vůbec žádný rozpočet na odborné vzdělávání, a může proto přistoupit na určité zvýšení prostředků v této oblasti;

Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

57. je si vědom toho, že je inspektor čím dál častěji žádán o stanoviska k právním předpisům (které mají určitý dopad na problematiku ochrany údajů); dosti zevrubně tuto záležitost projednával a vzal na vědomí vyjádření, že poskytovat tyto konzultace je pro inspektora povinností; proto se rozhodl do určité míry upravit návrh rozpočtu předložený Radou;

58. schvaluje vytvoření dvou dalších míst (1 místa AD 5 a 1 místa AST 2) jako zlatou střední cestu mezi původními požadavky a postojem Rady; činí tak se zřetelem ke skutečnosti, že se zároveň zvyšují i finanční prostředky na národní experty;

59. poté, co vyslechl argumenty inspektora, rovněž souhlasí s některými zvýšeními prostředků oproti návrhu Rady, a to v omezeném počtu rozpočtových položek;

o

o   o

60. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení spolu se změnami k oddílům I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX návrhu souhrnného rozpočtu předal Radě, Komisi a ostatním příslušným orgánům a institucím.

  • [1]  Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.
  • [2]  Úř. věst. L 248, 16. 9. 2002, s. 1.
  • [3]  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [4]  Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2009)0096.
  • [5]  Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2009)0346.

STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (3. 9. 2009)

pro Rozpočtový výbor

k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl I – Evropský parlament
(C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

Navrhovatel: Peter Šťastný

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   připomíná, že poslanci jakožto zvolení zástupci občanů mají důležitou úlohu při obchodních jednáních, a to zejména při jednáních Světové obchodní organizace (WTO);

2.   zdůrazňuje, že od roku 2002 Parlament společně s Meziparlamentní unií, mezinárodní organizací se sídlem v Ženevě, organizuje a spolufinancuje Parlamentní konferenci o WTO, která je stálým nástrojem umožňujícím parlamentní dohled nad WTO a jejíž činnost by mohla být posílena;

3.   konstatuje, že hlavním cílem Parlamentní konference o WTO je zlepšit vnější transparentnost této organizace a učinit ji odpovědnou vůči zákonodárcům jakožto voleným zástupcům lidu; konstatuje, že tato konference je fórem, na kterém si zástupci parlamentů z celého světa sdělují své názory, vyměňují informace a zkušenosti v oblasti mezinárodního obchodu a přinášejí do WTO parlamentní rozměr: i) dohledem nad činností WTO a prosazováním její efektivity a spravedlnosti, ii) podporou transparentnosti postupů WTO a zlepšováním dialogu mezi vládami, parlamenty a občanskou společností a iii) budováním kapacity v rámci jednotlivých parlamentů v oblasti mezinárodního obchodu a ovlivňováním směru, kterým se ve WTO ubírají diskuse;

4.   opakuje svůj deklarovaný záměr doplnit jednání WTO o parlamentní postup; zdůrazňuje proto, že v budoucnu bude zapotřebí poskytovat na tuto klíčovou činnost trvale finanční prostředky; konstatuje v této souvislosti, že v roce 2010 proběhne přinejmenším výroční zasedání Parlamentní konference o WTO, a to buď současně s ministerskou konferencí WTO, bude-li uspořádána, nebo v Bruselu či v Ženevě, a že se uskuteční dvě schůze řídícího výboru této konference v Ženevě;

5.   jako spolupořadatel Parlamentní konference o WTO je odhodlán zajistit, aby byly k dispozici dostatečné finanční prostředky, jež by umožnily odpovídající účast jeho delegací, spolu s nezbytnou infrastrukturou, na všech schůzích a pokryly cestovní výdaje a výdaje na pobyt šesti zástupců zemí AKT;

6.   upozorňuje, že pokud by byla v roce 2010 pořádána ministerská konference WTO, zajistil by Parlament posílení rozpočtové položky 3 0 4 4, z níž by byly hrazeny náklady spojené se souběžným uspořádáním zasedání Parlamentní konference o WTO.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

1.9.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Kader Arif, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Gianluca Susta, Marielle De Sarnez, Metin Kazak, Niccolò Rinaldi, Yannick Jadot, Caroline Lucas, Robert Sturdy, Joe Higgins, Helmut Scholz, George Becali

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Mário David, Georgios Papastamkos, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Libor Rouček, Catherine Bearder

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sylvie Guillaume

STANOVISKO Petičního výboru (2. 10. 2009)

pro Rozpočtový výbor

k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv
(C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

Navrhovatelka: Margrete Auken

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Petiční výbor vzal na vědomí odhad rozpočtových požadavků pro rozpočtový rok 2010, který evropský veřejný ochránce práv předložil rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 31 finančního nařízení[1].

Mezi hlavní úkoly evropského veřejného ochránce patří:

–    vyřizováním stížností a prováděním šetření, a to na základě stížností či ze své vlastní iniciativy, sjednávat nápravu v případě nesprávného úředního postupu ze strany orgánů a institucí Evropského společenství a těmto případům předcházet;

–    účinně komunikovat s evropskými občany, poskytovat jim informace o jejich právech plynoucích z právních předpisů EU a prosazovat účinné opravné prostředky na ochranu těchto práv.

Při plnění těchto úkolů pomáhá veřejnému ochránci práv sekretariát, který kromě toho, že se zabývá stížnostmi a prováděním šetření, rovněž plní úkoly v rámci horizontální administrativy a řízení s cílem zajistit obecný chod této instituce. Tyto činnosti zahrnují rozpočtové, finanční a personální řízení, korespondenci s občany, správu informačních technologií, styk s jinými institucemi atd.

Pracovní zátěž

V roce 2008 obdržel veřejný ochránce práv 3 406 nových stížností (v roce 2007 to bylo 3 214), z nichž 802 (25 %) spadalo do jeho působnosti. Z tohoto počtu bylo 281 stížností nepřípustných a 228 přípustných, avšak nezakládajících žádný důvod pro zahájení šetření. V 293 případech (tj. 9,1 %) bylo zahájeno šetření. Veřejný ochránce práv také zahájil ve 3 případech šetření z vlastní iniciativy a vydal 1 zvláštní zprávu.

V 70 % všech případů prošetřovaných v roce 2008 bylo vydáno doporučení nebo byl případ postoupen členu sítě veřejných ochránců práv, sítě SOLVIT či jinému orgánu v členských státech, který se zabývá vyřizováním stížností. Veřejný ochránce práv postoupil 191 případů Petičnímu výboru.

V roce 2008 uzavřel veřejný ochránce práv 355 šetření (v roce 2007 to bylo 350), díky čemuž je rok 2008 nejúspěšnějším rokem v historii úřadu veřejného ochránce práv, pokud je o počet uzavřených šetření. Rok 2008 bylo rovněž nejlepším rokem, pokud jde o počet návrhů doporučení a smírných řešení, které byly předloženy a přijaty. Rovněž se zrychlilo provádění šetření. V současné době je 52 % všech šetření uzavřeno do 1 roku a 68 % do 1,5 roku.

Hlavní charakteristiky rozpočtu na rok 2010

Odhad příjmů a výdajů veřejného ochránce práv na rok 2010 uvádí celkovou částku 9.543.000 EUR, což představuje oproti rozpočtu na rok 2009 nárůst o 7,14 % (+ 636.120 EUR). V této částce je zohledněn jak dopad inflace, tak zvýšené životní náklady, jak je odhaduje Evropská komise.

Částka 296.000 EUR, která byla již částečně zapsána do rozpočtu na rok 2009, byla plánována s ohledem na možné důsledky voleb nového veřejného ochránce práv. Těchto prostředků by mohlo být zapotřebí na pokrytí finančních dopadů, pokud by současný veřejný ochránce práv měl opustit svůj úřad a byl by zvolen nový veřejný ochránce práv.

Plán pracovních míst veřejného ochránce práv zahrnuje 63 míst (34 míst AD a 29 míst AST). Rozpočtová kapitola pro úředníky a dočasné zaměstnance vykazuje zvýšení o 9,56 % (+ 514.120 EUR). Toto zvýšení bude použito na financování dopadu, který bude mít v průběhu celého roku vznik nových 6 míst schválených v roce 2009, náklady na každoroční úpravu a povýšení a přesuny do vyšších tříd (3 místa AST a 2 místa AD) požadované pro rok 2010. Pro rok 2010 veřejný ochránce práv nepožaduje žádná nová pracovní místa.

Politika odborného vzdělávání

Významným prvkem odhadu na rok 2010 je i výrazné zvýšení prostředků požadované pro odborné vzdělávání. Veřejný ochránce práv se rozhodl uplatňovat v oblasti odborného vzdělávání nový přístup, neboť statistiky odhalily, že odborné vzdělávání zaměstnanců jeho úřadu je v průměru výrazně kratší (o 1,8 dne), než je tomu u úředníků v ostatních institucích. Asi 70 % zaměstnanců úřadu veřejného ochránce práv pracuje ve Štrasburku, což znamená, že se mohou účastnit vzdělávacích kurzů organizovaných v Lucemburku a Bruselu jen v omezené míře. Tento geografický aspekt má rovněž výrazný dopad, pokud jde o výdaje na služební cesty. Veřejný ochránce práv proto žádá o zvýšení svého rozpočtu na odborné vzdělávání o 28.000 EUR.

Úspory a přerozdělení prostředků

Veřejný ochránce práv systematicky zkoumá veškeré rozpočtové položky s cílem nalézt možnosti, jak dosáhnout úspor, aby tak ušetřené prostředky mohly být využity k financování projektů, které vedení stanovilo pro následující rok. Výsledkem tohoto úsilí bylo, že u 17 z 22 rozpočtových položek došlo oproti rozpočtu na rok 2009 k reálnému snížení a že 43,7 % zvýšení rozpočtu pro hlavu 1 a 2 (konkrétně výdaje na osoby pracující v orgánu a budovy) je financováno vnitřním přerozdělením zdrojů.

Pokračující úsilí veřejného ochránce práv o dosažení úspor v oblasti nákladů na překlady a tlumočení vedlo k tomu, že v rozpočtu na rok 2009 došlo oproti roku 2008 k úsporám o 2,2 % a k dalšímu snížení v odhadech na rok 2010 o 8,6 % oproti rozpočtu na rok 2009.

Úspor bylo také dosaženo v souvislosti s výdaji na hlavní publikace veřejného ochránce práv, kdy došlo v odhadech u příslušné rozpočtové položky ke snížení (436.000 EUR v roce 2009 oproti 422.000 EUR na rok 2010).

NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  domnívá se, že rozpočtové zdroje, které veřejný ochránce práv požaduje, mu umožní patřičně plnit jeho povinnosti a účinně vykonávat příslušné úkoly;

2.  konstatuje, že rozpočet veřejného ochránce práv vykazuje oproti rozpočtu na rok 2009 zvýšení o 7,14 % (+ 636.120 EUR);

3.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že v průběhu roku 2008 veřejný ochrance práv uzavřel 355 šetření (350 šetření v roce 2007 a 250 šetření v roce 2006), díky čemuž byl rok 2008 v historii úřadu nejlepším rokem, pokud jde o počet uzavřených šetření, a rovněž nejúspěšnějším rokem, pokud jde o počet návrhů doporučení a smírných řešení, které byly předloženy a přijaty;

4.  oceňuje veřejného ochránce práv za to, že dokázal zrychlit průběh šetření, přičemž 52 % všech šetření je v současné době uzavřeno do 1 roku a 68 % do 1,5 roku;

5.  konstatuje, že pro rok 2010 veřejný ochránce práv nepožaduje žádná nová pracovní místa; podporuje žádost veřejného ochránce práv o přesun určitých míst do vyšších tříd (3 míst AST a 2 míst AD) s cílem umožnit řádný kariérní postup zasloužilých úředníků;

6.  podporuje žádost veřejného ochránce práv o výrazné zvýšení prostředků určených na odborné vzdělávání, které by mu mělo umožnit uplatňovat politiku v oblasti vzdělávání ve stejném rozsahu, jako je tomu u jiných institucí;

7.  s uspokojením konstatuje, že veřejný ochránce práv i nadále pokračuje ve své snaze o dosažení úspor a přerozdělování zdrojů, což v případě rozpočtu na rok 2010 znamená přerozdělení ve výši 8,1 % provozního rozpočtu a u celkem 17 z 22 rozpočtových položek reálné snížení oproti rozpočtu na rok 2009; konstatuje, že 43,7 % celkového zvýšení rozpočtu pro hlavu 1 a 2 je financováno vnitřním přerozdělením zdrojů;

8.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že se veřejnému ochránci práv podařilo dosáhnout dalších úspor u nákladů na překlady a tlumočení, což vedlo ke snížení těchto nákladů o 8,6 % ve srovnání s rozpočtem na minulý rok;

9.  vyzývá veřejného ochránce práv k tomu, aby pokračoval ve svém úsilí o dosažení úspor a přerozdělování zdrojů, mimo jiné plánováním projektů na několik let, což umožní rozložení potřebných prostředků a přerozdělování v rámci rozpočtových položek.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

1.10.2009

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Margrete Auken,Simon Busuttil, Giles Chichester, Bairbre de Brún, Pascale Gruny, Roger Helmer, Peter Jahr, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Miguel Angel Martínez Martínez, Erminia Mazzoni, Willy Meyer, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Ernst Strasser, Csaba Sándor Tabajdi, Diana Wallis, Angelika Werthmann,

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sandrine Bélier,Kinga Göncz, Gerald Haefner,

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Pablo Arias Echeverría,

  • [1]  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1).

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

8.10.2009

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

351

 

 

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Damien Abad, Francesca Balzani, Reimer Böge, Daniel Cohn-Bendit, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivaylo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, María Paloma Muñiz De Urquiza, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Bastiaan Belder, Maria Da Graça Carvalho, Frederic Daerden, Hynek Fajmon, Louis Grech, Giovanni La Via, Riikka Manner, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování