MIETINTÖ esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010

  9.10.2009 - (C7‑0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

  Pääluokka I                   –  Parlamentti
  Pääluokka II                 –  Neuvosto
  Pääluokka IV                –  Tuomioistuin
  Pääluokka V                 –  Tilintarkastustuomioistuin
  Pääluokka VI                –  Talous- ja sosiaalikomitea
  Pääluokka VII               –  Alueiden komitea
  Pääluokka VIII             –  Oikeusasiamies
  Pääluokka IX                –  Euroopan tietosuojavaltuutettu
  Osa 1: Päätöslauselmaesitys
  Budjettivaliokunta
  Esittelijä: Vladimír Maňka


  Menettely : 2009/2002B(BUD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0037/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0037/2009
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010, Pääluokka I – Parlamentti, Pääluokka II – Neuvosto, Pääluokka IV – Tuomioistuin, Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, Pääluokka VI – Talous- ja sosiaalikomitea, Pääluokka VII – Alueiden komitea, Pääluokka VIII – Oikeusasiamies, Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (C7‑0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan,

  –   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom[1],

  –   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[2],

  –   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3],

  –   ottaa huomioon talousarviomenettelyn suuntaviivoista 10. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman – Pääluokat I, II ja IV–IX[4],

  –   ottaa huomioon ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2010 5. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman[5],

  –   ottaa huomioon vuonna 1988 tekemänsä sisäisen sopimuksen, jonka mukaan sen budjettimäärärahat rajataan enintään 20 prosenttiin otsakkeen 5 kokonaismäärästä, lukuun ottamatta luonteeltaan poikkeuksellisia menoja,

  –   ottaa huomioon komission 29. huhtikuuta 2009 esittelemän alustavan esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010 (KOM(2009)0300),

  –   ottaa huomioon neuvoston 13. heinäkuuta 2009 hyväksymän esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010 (C7‑0128/2009),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan ja V liitteen,

  –   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan ja vetoomusvaliokunnan lausunnot (A7-0037/2009),

  A. ottaa huomioon, että kaikkien toimielinten alustavassa talousarvioesityksessä (ATE) rahoituskehyksen enimmäismäärään jätettiin noin 236 597 323 euron liikkumavara varainhoitovuodeksi 2010,

  B.  ottaa huomioon, että neuvoston 13. heinäkuuta 2008 tekemän päätöksen jälkeen talousarvioesityksessä (TE) on tämän enimmäismäärän alapuolella 276 153 415 euron liikkumavara,

  C. ottaa huomioon, että vuoden 2009 talousarviomenettelyn yhteydessä sovittiin kokeilusta, jossa puhemiehistö ja budjettivaliokunta tiivistävät yhteistyötään ja tekevät varhaisessa vaiheessa keskinäistä yhteistyötä kaikissa asioissa, joilla on merkittäviä vaikutuksia talousarvioon, ja että kyseinen menettely säilytetään myös vuoden 2010 talousarviomenettelyssä,

  D. ottaa huomioon, että puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välinen neuvottelukokous järjestettiin 15. syyskuuta 2009, ennen äänestyksiä budjettivaliokunnassa ja täysistunnossa,

  Yleinen kehys

  1.  muistuttaa, että EU:n toimielinten on laadittava talousarvionsa talous- ja rahoitustilanteessa, jonka Eurooppa joutuu kohtaamaan, ja että on välttämätöntä, että näillä talousarvioilla pyritään saavuttamaan poliittiset tavoitteet voimavaroja mahdollisimman tehokkaasti käyttäen;

  2.  toistaa olevansa vakuuttunut siitä, että budjettiin kohdistuvien pyyntöjen on täysin vastattava kustannuksia ja niissä on kuvastuttava yksinomaan todelliset tarpeet kullekin toimielimelle annettujen tehtävien toteuttamiseksi samalla, kun pyritään kaikin keinoin löytämään säästömahdollisuuksia esimerkiksi työn paremmalla järjestämisellä, kohdentamalla olemassa olevia resursseja uudelleen painopistealueisiin ja vähentämällä byrokratiaa, jotta niukkoja taloudellisia voimavaroja voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla;

  3.  pitää ilahduttavana kaikkien toimielinten rakentavaa ja yhteistyöhaluista lähestymistapaa niiden toimissa budjettivallan käyttäjän kanssa ja on tyytyväinen siihen, että toimielinten vastaukset esiin nousseisiin kysymyksiin ovat olleet nopeita ja täsmällisiä;

  4.  korostaa, että ehdotuksiin ei ole sisällytetty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen mahdolliseen voimaantuloon nimenomaisesti liittyviä menoja; muistuttaa, että jos kyseinen sopimus tulee voimaan, on tarvittaessa käytettävä olemassa olevia talousarviovälineitä, kuten oikaisukirjelmää tai lisätalousarviota: katsoo kuitenkin, että siinä tapauksessa on mahdollisimman kattavasti tutkittava mahdollisuuksia järjestää olemassa olevia voimavaroja uudelleen ennen lisärahoitusta koskevien pyyntöjen esittämistä; toistaa, että varmuuden vuoksi tulevaisuudessa talousarvio olisi säilytettävä kestävänä ja tässä otsakkeessa olisi oltava oikein mitoitettu taloudellinen liikkumavara;

  5.  muistuttaa, että on yhä varaa parantaa ja tehostaa talousarvion resurssien käyttöä monilla alueilla, ja haluaa jälleen korostaa toimielinten välistä yhteistyötä; yhtyy tilintarkastustuomioistuimeen siinä, että tehostettu yhteistyö kielipalvelujen alalla voisi tarjota jonkin verran säästömahdollisuuksia; on sen vuoksi tehnyt tästä asiasta painopisteen vuonna 2010 ja kehottaa toimielimiä yhä edistämään näitä näkökohtia myös neuvoteltaessa uudelleen sisäisten käännösresurssien jakamista koskevista nykyisistä järjestelyistä;

  6.  päättää tässä tarkoituksessa ottaa käyttöön laaja-alaisen viiden prosentin varauksen ulkoisia käännöspalveluja varten ja korostaa, että tämä muutos kohdistuu kaikkiin toimielimiin, joilla on omia käännösyksikköjä; toteaa, että pyydettyihin parannuksiin sisältyvät uudet neuvottelut sisäisten käännösresurssien jakamista koskevista nykyisistä järjestelyistä, jotta voidaan parantaa tehokkuutta ja saada aikaan säästöjä käännöstoiminnassa, mikä on myös linjassa tilintarkastustuomioistuimen tätä asiaa koskevan erityiskertomuksen kanssa; panee merkille, että tämä varaus voidaan vapauttaa ainoastaan sitten, kun toimielimet ovat esittäneet konkreettisen ehdotuksen käännösresurssien jakamisjärjestelmästä ja kun budjettivallan käyttäjä on sitä tarkastellut;

  7.  korostaa haluavansa, että toimielimet tarkastelevat uudelleen kääntäjien mahdollisuutta etätyöskentelyyn; panee merkille, että tämä voi johtaa vuosittaisiin säästöihin erityisesti, jos toimistotilaa voidaan vapauttaa ja käyttää muihin tarkoituksiin; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin käyttää tätä järjestelmää (vaikkakin määrällisesti rajoitettuna) ja että se toimii hyvin;

  8.  on päättänyt jättää otsakkeen 5 "hallintomäärärahat" enimmäismäärän alapuolelle XX euron liikkumavaran ja rajoittaa siten kokonaislisäyksen x, y prosenttiin; korostaa, että tähän kuuluu se, että palautetaan osa määrärahoista, joita neuvosto on vähentänyt toimielinten talousarvioissa niissä tapauksissa, joissa kunkin toimielimen erityiset pyynnöt on perusteltu;

  9.  katsoo, että EU:n talousarviota on kehitettävä tavalla, joka palkitsee kekseliäisyydestä ja innovoivista ratkaisuista; korostaa tässä suhteessa ja kannustavana tekijänä, että toimielimet voisivat käyttää tällaisista niiden toteuttamista toimista seuraavaa parantunutta tehokkuutta ja säästöjä mahdollisiin muihin prioriteetteihinsa; korostaa kuitenkin, että käyttämättä jääneet varat, jotka ovat yksinkertaisesti tulosta hitaasta toteutuksesta tai ennakoimattomista tapahtumista, tulisi yleisesti palauttaa veronmaksajille;

  Pääluokka I – Euroopan parlamentti

  Yleinen kehys

  10. pitää ilahduttavana, että 15. syyskuuta 2009 järjestetyssä puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välisessä neuvottelukokouksessa vallitsi hyvä rakentava henki; uskoo, että tämä edelleen edistää parlamentin talousarvion laatimista keskinäisen yhteistyön ja luottamuksen ilmapiirissä sekä terveen budjettihallinnan periaatteiden tinkimätöntä noudattamista ja avoimuutta; korostaa, että kunkin toimielimen oikeudet on säilytettävä täysimääräisesti;

  11. muistuttaa, että sopimukseen päästiin seuraavissa neuvottelukokouksessa käsitellyissä asioissa:

  -   varaukset (ensisijaiset hankkeet, kiinteistövaraus, varaus ennakoimattomia menoja varten)

  -   PO INLO:n turvallisuuspalvelujen uudelleenjärjestely

  -   vuoden 2010 henkilöstötarpeet

  -   Euroopan historian talo

  -   poliittiset puolueet ja säätiöt

  -   Monikielisyys

  -   tiedonhallintajärjestelmä;

  12. katsoo, että puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välinen tiedonkulku ja keskustelujen ajoittaminen ovat ratkaisevan tärkeitä varmistettaessa, että niiden yhteistyö onnistuu ja yhä paranee;

  13. korostaa, että parlamentin, samoin kuin kaikkien toimielinten, olisi annettava mahdollisimman täydellinen alustava talousarvioesitys keväällä tai alkukesästä; painottaa, että oikaisukirjelmän käyttö syksyllä olisi todellakin rajoitettava ennakoimattomiin tapahtumiin ja teknisiin päivityksiin; tunnustaa, että vaalivuosi muodostaa erityistilanteen, jossa näiden menettelyjen on annettava joustaa enemmän niin, että voidaan turvata uuden parlamentin oikeudet;

  14. korostaa, että parlamentin talousarvion kokonaismäärä on 19,XX prosenttia monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 5 (hallintomäärärahat) hyväksytyistä menoista, toisin sanoen parlamentti on pysytellyt itse asettamansa 20 prosentin rajan alapuolella; toistaa kuitenkin, että XX prosenttia ei sisällä mitään mukautuksia, jotka voivat olla tarpeen erityisesti lainsäädäntöalalla, mikäli Lissabonin sopimus tulee voimaan, ja pitää kiinni kannastaan, jonka mukaan huomattava liikkumavara on oleellisen tärkeää; myöntää, että nykyisen rajoitetun liikkumavaran vuoksi tarvitaan lisäsäästöjä ja uudelleen kohdentamista, jotta lisävaatimukset voidaan täyttää;

  15. katsoo, että parlamentin kiinteiden ja muuttuvien kustannusten erottaminen toisistaan helpottaisi parlamentin talousarviota koskevaa yleisen tason päätöksentekoa ja asianmukaista seurantaa ja talousarvion kestävänä säilyttämistä; on tässä yhteydessä päättänyt asettaa varaukseen osan kolmesta yksittäisestä budjettikohdasta ja pyytää samalla raporttia, jossa yksilöidään otsakkeisiin 2 ja 3 kuuluvat menot kustannuksen tyypin mukaan ja annetaan tiedot siitä, ovatko ne kiinteitä vai muuttuvia; katsoo, että tämän eron tekeminen, kiinteistö-, viestintä- ja tiedotuspolitiikkaa koskevat pitkän aikavälin strategiat ja parlamentin eri toiminnoille tehtävä kustannus–hyöty-analyysi mahdollistavat nollapohjabudjetoinnin soveltamisen tulevina vuosina; katsoo, että tämän ansiosta parlamentin talousarvio voi heijastaa pelkästään todellisia tarpeita, ja sen avoimuus, talousarvioon liittyvä tarkkuus ja tehokkuus paranevat;

  16. korostaa, että vuosi 2010 on ensimmäinen vuosi, jonka aikana sovelletaan täysimääräisesti uusia jäsenten asemaa koskevia sääntöjä, ja että sillä on merkittävä vaikutus parlamentin talousarvioon, josta kyseiset menot on katettava; panee merkille, että vuodesta 2009 (jolloin sääntöjä sovellettiin osittain) määrärahojen arvioidaan nousseen noin 40 miljoonaa euroa ja sitä edeltävistä vuosista noin 113 miljoonaa euroa;

  17. katsoo, että kyseiset luvut olisi kuitenkin eriteltävä niihin, jotka ovat tosiasiassa väistämättömiä seurauksia oikeudellisista ja talousarvioon liittyvistä syistä, ja niihin, joihin järjestelmän tosiasiallinen täytäntöönpano voi vaikuttaa; pyytää sen vuoksi talousarvioon liittyen raporttia matkakorvausjärjestelmän soveltamisesta, jonka järjestelmän kustannukset ovat nousussa, vaikka Euroopan yleinen mielipide on odottanut niiden laskevan; pyytää esittämään tämän raportin ennen 30. kesäkuuta 2010;

  18. pitää vuoden 2008 lopussa tehtyä sopimusta parlamentin jäsenten avustajia koskevista uusista säännöistä myönteisenä ja on sisällyttänyt asianmukaiset budjettimääräykset soveltamisen ensimmäistä täyttä vuotta 2010 varten; päättää kuitenkin asettaa 20 prosentin varauksen parlamentin henkilöstön palkkoja koskevaan budjettikohtaan ja pyytää samalla huomattavasti supistamaan byrokratiaa ja parantamaan avustajia koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa;

  19. talousarvion yleisen tason osalta ja edellä hahmotellut tekijät huomioon ottaen korostaa myös, että neuvottelukokous johti sopimukseen ehdotettujen varausten supistamisesta 5 miljoonaan euroon uusille poliittisille aloitteille samalla, kun säilytettiin yleinen 10 miljoonan euron varaus ennakoimattomia menoja varten ja sovittiin myös 15 miljoonan euron kiinteistövarauksesta;

  Henkilöresurssit

  20. pitää ilahduttavana vuoden 2010 henkilöstöresursseja koskevaa sopimusta ja kiittää tiedoista, joita hallinto on toimittanut välttämättömiksi katsotuista viroista ja niiden yhteydessä ehdotetuista uudelleenjärjestelyistä;

  21. päättää hyväksyä parlamentin vuoden 2010 henkilöstötaulukkoon otettavan 54 uuden viran määrärahat seuraavasti:– vakinaiset virat: 8 AD9-, 17 AD5- ja 28 AST1-virkaa,

  – väliaikaiset toimet: 2 AD10-tointa, 1 AD9- ja 1 AD5-toimi,

  – lakkautetaan 3 väliaikaista AST1-tointa, jotka oli hyväksytty vuoden 2009 henkilöstötaulukossa;

  päättää myös hyväksyä määrärahat seuraaviin palkkaluokan korotuksiin: 5 AD5-virkaa 5 AD7-viraksi (liittyy tulkkien palvelukseen ottamiseen), 30 AD7-virkaa 30 AD9-viraksi (liittyy sisäisiin kilpailuihin) ja 30 AST3-virkaa 30 AST5-viraksi (liittyy sisäisiin kilpailuihin);

  päättää myös hyväksyä määrärahat, joilla 5 AST6-virkaa muunnetaan 2 AD11-viraksi ja 3 AD12-viraksi (liittyy nk. siirtymiskilpailuihin);

  22. siitä huolimatta väittää, että jo olemassa olevien resurssien uudelleenkohdentamista ja virkojen uudelleenjärjestelyjä koskevat lisäponnistukset ovat erottamaton osa tätä talousarviomenettelyä; katsoo tässä yhteydessä, että on soveliasta mukauttaa parlamentin työorganisaatiota ja palvelujen rakennetta poliittisiin painopisteisiin, jotta saataisiin mahdollisimman hyvät tulokset ja vähennettäisiin talousarvioon kohdistuvia kustannusvaikutuksia; muistuttaa tässä yhteydessä viime vuonna esittämästään pyynnöstä, että olisi ehdottomasti tasapainotettava henkilöresurssien jakoa lainsäädäntötyöhön kuuluvien ydintehtävien, jäsenille tarkoitettujen palvelujen ja hallinnollisten tukipalvelujen välillä ja tehtävä paremmin ymmärrettäviksi taustalla olevat oletukset ja prioriteetit;

  23. panee erityisesti merkille, että sopimusneuvotteluissa sovittiin parlamentin kiinteistöosaston ja kiinteistöpolitiikan vahvistamisesta, jotta voidaan varmistaa asianmukainen ylläpito ja turvallisuus, parantaa suunnittelua ja valvontaa ja – yhdistettynä johdonmukaiseen ja vastuulliseen kiinteistöpolitiikkaan – järkevästi tuottaa säästöjä pitemmällä aikavälillä; hyväksyy tämän saavuttamiseksi 49 uuden viran perustamisen kolmen vuoden kuluessa; panee myös merkille sopimuksen turvallisuuspalvelun uudelleenjärjestämistä varten pyydettyjen viiden viran rahoittamisesta;

  24. pitää myös ilahduttavana neuvottelukokouksen sopimusta siitä, että toteutetaan PO INLO:n ja turvallisuuspalvelujen organisaation tarkastus, jotta voidaan arvioida, käytetäänkö resursseja parhaalla mahdollisella tavalla;

  Lainsäädäntötyö ja monikielisyys

  25. muistuttaa, että monikielisyys on ollut keskeisen tärkeässä asemassa vuoden 2010 talousarviossa siksi, että pyritään turvaamaan ja itse asiassa vahvistamaan kaikkien jäsenten oikeutta saada yhtäläinen kohtelu kielipalveluissa, ja myös siksi, että pyritään pitämään kustannukset alhaisina parantamalla kaikkien toimielinten välistä yhteistyötä; pitää tähän tarkoitukseen talousarvioesityksessä kohdistettua lisärahoitusta ilahduttavana ja hyväksyy sen;

  26. uskoo, että parlamentin lisääntyneen lainsäädännöllisen vastuun omaksuminen on jatkuva prosessi, joka edellyttää, että jäsenten on saatava tukea täysimääräisesti, jotta he voivat hoitaa lainsäädäntötyönsä; pitää tässä yhteydessä tervetulleena puhemiehistön 6. toukokuuta 2009 tekemää päätöstä, jolla pyritään tehostamaan suoraa tukea jäsenille lainsäädäntötyössä erityisesti säädösten laatimisen alkuvaiheessa; katsoo, että on kiinnitettävä huomiota myös lainsäädäntötyön myöhempiin vaiheisiin, ja pitää oleellisen tärkeänä, että jäsenet saavat käyttöönsä oikeat tekstit kaikilla virallisilla kielillä monikielisyysperiaatteen mukaisesti ja noudattaen unionin paremman lainsäädännön tavoitteita, jotta voidaan parantaa avoimuutta ja parlamentin kantojen demokraattista legitiimiyttä lainsäädäntömenettelyissä;  muistuttaa, että parlamentti säännöllisesti äänestää sovituista säädöksistä varhaisten poliittisten kompromissien muodossa, kun taas neuvosto hyväksyy kyseiset säädökset vasta niiden valmistuttua; pitää tärkeänä, että parlamentti käsittelee lopullisia, kaikilla kielillä oikeita tekstejä ja äänestää niistä; pyytää, että toteutetaan sisäisiä ja toimielinten välisen tason toimia sen varmistamiseksi, että parlamentilla on tässä suhteessa tasaveroinen asema neuvoston kanssa;

  28. pitää ilahduttavana neuvottelukokouksessa tehtyä sopimusta laaja-alaisen viiden prosentin varauksen ottamisesta erityiseen budjettikohtaan kaikille toimielimille, joilla on omia käännösyksiköitä, kuten edellä jo kuvattiin;

  29. on halukas tarkastelemaan uudelleen ja täysistuntopuheiden käännösten, niin sanottujen sanatarkkojen istuntoselostusten järjestelmää, saatavuutta ja sitä, miten tätä saatavuutta voitaisiin parantaa käyttämällä uudenaikaista teknologiaa ja miten voidaan samalla saada merkittäviä budjettisäästöjä; katsoo, että tämä voisi sisältää kysyntään perustuvan käännösjärjestelmän, joka voisi myös nopeuttaa merkittävästi pyydettyjen tekstien saatavuutta;

  Kiinteistöpolitiikka

  30. muistuttaa aikaisemmasta pyynnöstään, että puhemiehistö esittäisi kiinteistöjä koskevan yhtenäisen ja vastuullisen pitkän aikavälin strategian, jossa otetaan huomioon myös kasvavien ylläpitokustannusten erityisongelma, kunnostustarpeet ja turvallisuuskustannukset ja jolla varmistetaan parlamentin talousarvion kestävyys, ja edellyttää, että kyseinen strategia esitetään vuoden 2009 loppuun mennessä; panee merkille viime vuoden budjettipäätöslauselman johdosta saadun vastauksen, mutta ei pidä sitä riittävänä; painottaa myös, että on otettava huomioon Belgian viranomaisten suorittamat mahdolliset palautukset parlamentin nykyisten Brysselissä sijaitsevia tiloja koskevan sopimuksen mukaisesti;

  31. toistaa pitävänsä kiinteistöpolitiikkaansa tiiviisti kytkeytyviä turvallisuuskysymyksiä tärkeinä ja katsoo, että alalla tarvitaan tehokasta ja tasapainoista lähestymistapaa; korostaa etenkin parlamentin erityisluonnetta ja sitä, että turvallisuuden ohella tarvitaan myös avoimuutta ja julkisuutta; ilmaisee samalla olevansa huolissaan alan jatkuvasti kasvavista kustannuksista ja katsoo, että lähestymistapa on eriytettävä kunkin toimipaikan erityistilanteen mukaisesti;

  32. toteaa, että puhemiehistön on selitettävä selkeästi, miksi se harkitsee uuden kiinteistön hankkimista Brysselistä nykyisten tilojen läheltä, vaikka se on ilmoittanut, että se ei enää tarvitse yhtä kiinteistöistään parlamentaariseen työhön;

  Viestintä- ja tiedotuspolitiikka

  33. pitää ilahduttavana eurooppalaisten poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoitusta koskevaa sopimusta, jonka pitäisi edistää tiedottamista kansalaisille ja heidän osallistumistaan EU:n poliittiseen elämään; kehottaa keskustelemaan tarkemmin pitkän aikavälin budjettiperiaatteista tällä alalla;

  34. pitää ilahduttavana puhemiehistön lopullista päätöstä uuden vierailukeskuksen hallintomallista ja päättää antaa pyydetyt 13 virkaa sen varmistamiseksi, että keskus voidaan avata mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla;

  35. päättää asettaa varaukseen osan määrärahoista kahdessa parlamentin tiedotuspolitiikkaan liittyvässä budjettikohdassa, kunnes saadaan kustannus-hyötyanalyysi, jossa esitetään vertailu asetetun tavoitteen ja saavutetun tuloksen välillä osallistumisesta Eurooppa-vaaleihin kussakin jäsenvaltiossa;

  36. panee merkille puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välillä tehdyn sopimuksen Euroopan historian talosta; päättää antaa käytettäväksi pyydetyt 1,5 miljoonaa euroa, jotka on määrä budjetoida vuoden 2009 talousarviossa jo olemassa olevaan soveltuvaan budjettikohtaan, jotta voidaan varmistaa, että arkkitehtikilpailu voidaan toteuttaa ja saada suunnitelmaehdotukset ajoissa ensi vuonna; toistaa kantansa, jonka mukaan tarvitaan tietoja hankkeen kokonaiskustannuksista; pitää ilahduttavana sopimusta siitä, että pyritään saamaan ulkoista lisärahoitusta ja tutkitaan hanketta koskevia yhteistyömahdollisuuksia;

  37. korostaa pitävänsä tärkeänä, että parlamentin jäsenten ja henkilöstön saatavana on tehokkaasti järjestettyjä ja monipuolisia tiedon lähteitä ja palveluja; muistuttaa tässä yhteydessä äskettäin hyväksytystä tieto- ja viestintätekniikkaa koskevasta strategiasta, joka kuuluu parlamentin tietohallinnon pääosaston toiminnan alaan, ja päätöksestä perustaa kirjasto- ja asiakirjahallinto-osasto johdon pääosastoon; korostaa myös, että olisi kehitettävä yleistä tiedonhallintajärjestelmää, jolla voidaan helpottaa kaikenlaisen tiedon levittämistä sekä poliittisella että hallinnon tasolla; kehottaa puhemiehistöä kiinnittämään erityistä huomiota eri yksiköiden väliseen yhteistyöhön, jotta voidaan varmistaa, että yleinen toimintatapa on yhtenäinen ja kustannustehokas, ja pitää ilahduttavana neuvottelukokouksen sopimusta siitä, että näitä näkökohtia koskeva ehdotus esitetään parlamentin budjettivaliokunnan kokoukselle;

  38. uskoo myös, että asiakirjojen hallintapalvelujen antaminen mainitun uuden osaston tehtäväksi parantaa tiedon saatavuutta ja edesauttaa parlamentin toimintojen ymmärtämistä; väittää, että tämä helpottaa jäsenten työtä ja lisää myös avoimuutta kansalaisten suuntaan; päättää hyväksyä alustavan talousarvioesityksen sisältämät budjettielementit; samalla toivoo saavansa ajantasaisia tietoja osaston organisaatiosta, kustannus- ja henkilöstöennusteista sekä tuotteista ja palveluista mukaan luettuina toimenpiteet, joilla parannetaan asiakirjojen saatavuutta;

  39. panee merkille valiokuntien XXXXX:sta antamat lausunnot ja muut esitetyt kannat; korostaa, että esiin nousseet ongelmat on mahdollisuuksien mukaan käsitelty pääosin budjettitarkistuksissa ja äänestyksessä;

  Pääluokka IV — Yhteisöjen tuomioistuin

  40. katsoo, että kuulemisia ja uusia kiireellisiä menettelyjä koskeva tuomioistuimen kasvava työtaakka on oikeuttanut kohtuullisesti kasvattamaan kuluneina kahtena vuotena tuomioistuimen toimintabudjettia ja henkilöstötaulukkoa ja myös lisäämään henkilöstöä huomattavasti vuonna 2009; pitää sen vuoksi luonnollisena, että vuodelle 2010 ei ole pyydetty lisävirkoja; ei ole vakuuttunut siitä, että neuvoston leikkaukset, jotka kohdistuvat tuleviin palkkoihin ja kiinteämääräisiin korjauksiin, ovat oikein, kun otetaan huomioon nykyinen palvelukseen ottamisen tahti ja henkilöstön määrä;

  41. päättää sen vuoksi palauttaa useita ATE:n budjettikohtia ottaen huomioon esitetyt perustelut ja tarkasteltuaan parlamentin valiokuntien lausuntoja;

  42. toteaa, että tuomioistuimen uusien rakennusten vaikutus on jatkuvaa ja että se aiheuttaa ongelmia tuomioistuimen talousarvion yleiselle kasvulle; voi tästä näkökulmasta katsottuna ja ottaen huomioon laskeneet kustannukset hyväksyä esitetyn yleisen 4,5 prosentin kasvun ja panee merkille, että tuomioistuimen normaalin toimintabudjetin kasvu asettuu huomattavasti alemmalle 2,5 prosentin tasolle;

  Pääluokka V — Tilintarkastustuomioistuin

  43. jatkona vuonna 2009 myönnetyille 20 tilintarkastajan viralle antaa luvan perustaa vielä 12 tilintarkastajan virkaa, koska kysyntä on lisääntynyt erityisesti talousarviota koskevan vastuuvapauden myöntämisestä vastaavan viranomaisen taholta; korostaa, että henkilöstön määrää ja toimeksiantoja on tarkasteltava talousarvion ja Euroopan talouden muodostamassa laajemmassa kontekstissa; katsoo sen vuoksi, että kahden vuoden aikana myönnetyt 32 uutta tilintarkastajan virkaa asettavat tilintarkastustuomioistuimen hyvään asemaan muutamana tulevana vuotena, ja lisäksi vaatii, että tilintarkastustuomioistuimen on asetettava työtehtävät tärkeysjärjestykseen niiden kiireellisyyden ja suhteellisen merkityksen perusteella;

  44. panee merkille K3-rakennuksen laajentamiskustannusten suunnitellun kehityksen ja toistaa, että ostovuokrausvaihtoehtoon verrattuna laajentamisen rahoittaminen suoraan talousarviosta pitää hankkeen kulut veronmaksajien kannalta mahdollisimman alhaisina; ottaa huomioon, että päätös jaksottaa etupainotteisesti 55 miljoonaa euroa vuodelle 2009 on johtanut tämän budjettikohdan huomattavaan supistumiseen vuonna 2010;

  45. katsoo tilintarkastustuomioistuinta koskevasta ulkoisesta tilintarkastuksesta saadun erään kommentin johdosta, että kaikki tähän hankkeeseen käytetyt maksut on suoritettava tätä tarkoitusta varten luodusta kiinteistöjä koskevasta budjettikohdasta eikä niitä avoimuuden vuoksi saa budjetoida muihin otsakkeisiin/budjettikohtiin;

  46. päättää kasvattaa joitakin menokohtia, jotka koskevat tuomioistuimen kertomusten jakelua yleisölle, julkaisemista virallisessa lehdessä ja työmatkoja, jotta aiheeseen erikoistunut asiantuntija voi tarvittaessa seurata tilintarkastajaa ja jotta voidaan siten kohentaa tulosten oivaltavuutta ja laatua;

  Pääluokka VI – Talous- ja sosiaalikomitea

  47. päättää omaksua kompromissikannan komitean alkuperäisen pyynnön ja neuvoston talousarvioesityksen välillä; päättää tässä tarkoituksessa hyväksyä kuuden lisäviran (4 AD5, 1 AST3 ja 1 AST1) perustamisen ja mukauttaa palkkojen ja lisien kiinteämääräistä korjausta 5 prosenttiin;

  48. pyytää komiteaa esittämään ensimmäisen yhteenvetokertomuksen kokous- ja matkakuluja koskevan parannetun suunnittelujärjestelmän toiminnasta sellaisena kuin se otettiin käyttöön edellisessä talousarviossa;

  49. pyytää tulevia talousarvioita silmällä pitäen ytimekästä selostusta siitä, miten matkakorvaukset ja lisät lasketaan ja mitä mahdollisia vaihtoehtoja jäsenillä ja henkilöstöllä tässä suhteessa on;

  Pääluokka VII – Alueiden komitea

  50. ei hyväksy sitä, että neuvosto on hylännyt kaikki kymmenen komitean pyytämää lisävirkaa, ja päättää palauttaa niistä neljä ensisijaisina virkoina, jotka liittyvät komitean poliittiseen työhön ja erityisesti alueelliseen edustajakokoukseen; muistuttaa kuitenkin, että lisäykset komitean henkilöstökaavioon hyväksyttiin jo vuodelle 2009 eikä taloustilanne huomioon ottaen voi hyväksyä muita lisäyksiä;

  51. päättää ottaa käyttöön 5 prosentin kiinteämääräisen korjauksen kuultuaan alueiden komitean perustelut palvelukseen ottamisen määristä ja avoimista viroista; toteaa, että näin voidaan varmistaa, että komitealla on riittävät varat tehtäviensä täyttämistä varten ja että samalla tuotetaan jonkin verran säästöjä ATE:een;

  52. omaksuu kompromissikannan komitean pyyntöjen ja neuvoston vähennysten välillä, jotka kohdistuivat useisiin toimintamäärärahoja koskeviin kohtiin, kuten tietotekniikan kehittämisen resursseihin, henkilöstön lasten hoitoa koskeviin järjestelyihin sekä tiedotus- ja viestintätoimiin;

  Pääluokka VIII — Euroopan oikeusasiamies

  53. palauttaa osittain ATE:n pantuaan merkille neuvoston vähennykset ja kuultuaan oikeusasiamiehen perustelut; pyytää kuitenkin säilyttämään rajoitetut säästöt ATE:ssa;

  54. omaksuu kompromissikannan oikeusasiamiehen ja neuvoston välillä, kun on kyse palkkoja ja lisiä koskevista tarvittavista määrärahoista;

  55. yhtyy oikeusasiamiehen kantaan siinä, että olisi mietittävä, missä määrin tämän virkatehtävän vaaliin liittyvät kustannukset ovat hyödyksi, ja itse asiassa katsoo, että nykyinen järjestelmä, jossa kyseiset kustannukset jaetaan usealle vuodelle ja eri budjettikohtiin, ei ole avoin;

  56. on yllättynyt siitä, että tällä elimellä ei ole käytännössä lainkaan koulutusbudjettia, ja voi tältä osin hyväksyä tietyn lisäyksen;

  Pääluokka IX — Euroopan tietosuojavaltuutettu

  57. toteaa, että tietosuojavaltuutettua pyydetään yhä useammin antamaan lausuntoja lainsäädännöstä (kun sillä on vaikutusta tietosuoja-asioihin); on keskustellut tästä asiasta jonkin verran ja ottanut huomioon lausunnon, että kyseiset kuulemiset ovat pakollisia tietosuojavaltuutetulle; päättää sen vuoksi tehdä eräitä mukautuksia neuvoston ehdottamaan talousarvioesitykseen;

  58. hyväksyy kahden lisäviran perustamisen (1 AD5 ja 1 AST2), millä omaksuu kannan alkuperäisten pyyntöjen ja neuvoston kannan väliltä; tekee tämän ottaen huomioon, että samaan aikaan on lisätty myös kansallisten asiantuntijoiden rahoitusta;

  59. hyväksyy myös eräisiin muihin otsakkeisiin jonkin verran lisäyksiä neuvoston ehdotukseen verrattuna kuultuaan sitä ennen tietosuojavaltuutetun perustelut;

  o

  o   o

  60. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä yleisen talousarvioesityksen pääluokkiin I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX tehdyt tarkistukset neuvostolle ja komissiolle sekä muille asianomaisille toimielimille ja elimille.

  kansainvälisen kaupan valiokunnaN LAUSUNTO (3.9.2009)

  budjettivaliokunnalle

  esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010, Pääluokka I – Euroopan parlamentti
  (C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

  Valmistelija: Peter Šťastný

  EHDOTUKSET

  Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

  1.   muistuttaa, että parlamentin jäsenet vaaleilla valittuina kansalaisten edustajina näyttelevät tärkeää osaa kaupan alan ja erityisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) neuvotteluissa;

  2.   korostaa, että vuodesta 2002 lähtien Euroopan parlamentti ja Genevessä toimiva kansainvälinen järjestö Parlamenttien välinen liitto (IPU) ovat järjestäneet ja rahoittaneet yhdessä WTO:n pysyvän parlamentaarisen valvonnan mekanismin, Maailman kauppajärjestön parlamentaarisen konferenssin, toimintaa, jota voitaisiin tehostaa;

  3.   panee merkille, että Maailman kauppajärjestön parlamentaarisen konferenssin tärkein tavoite on vahvistaa WTO:n ulkoista näkyvyyttä ja tehdä se vastuulliseksi lainsäätäjien, jotka ovat kansan valitsemia edustajia, edessä; panee merkille, että se on foorumi, jossa parlamenttien jäsenet eri puolilta maailmaa vaihtavat näkemyksiä, tietoja ja kokemuksia kansainvälistä kauppaa koskevista kysymyksistä ja tuovat Maailman kauppajärjestöön parlamentaarisen ulottuvuuden: i) valvomalla WTO:n toimia ja edistämällä niiden tehokkuutta ja tasapuolisuutta; ii) edistämällä WTO:n menettelyjen avoimuutta ja parantamalla hallitusten, parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan välistä vuoropuhelua ja iii) kehittämällä parlamenttien voimavaroja kansainvälistä kauppaa koskevissa asioissa ja vaikuttamalla WTO:ssa käytävien keskustelujen suuntaan;

  4.   toistaa julki tuomansa tavoitteen täydentää WTO:n neuvotteluja parlamentaarisella prosessilla; korostaa siksi, että tätä erittäin tärkeää toimintaa varten tarvitaan jatkuvaa rahoitusta; panee merkille tältä osin, että vuonna 2010 järjestetään ainakin Maailman kauppajärjestön parlamentaarisen konferenssin vuotuinen istunto joko yhtä aikaa WTO:n ministerikokouksen – jos sellainen järjestetään – kanssa tai muussa tapauksessa Brysselissä tai Genevessä sekä että sen ohjauskomitealla tulee olemaan kaksi kokousta Genevessä;

  5.   on Maailman kauppajärjestön parlamentaarisen konferenssin toisena järjestäjänä päättänyt varmistaa, että käytössä on riittävät määrärahat, joiden avulla varaudutaan sen valtuuskuntien riittävään osallistumiseen asianmukaisine infrastruktuureineen kaikkiin kokouksiin ja joilla maksetaan kuuden AKT-maan edustajan matkakulut ja päivärahat;

  6.   huomauttaa, että jos WTO:n ministerikokous järjestetään vuonna 2010, parlamentti takaisi, että budjettikohtaan 3 0 4 4 siirretään lisämäärärahoja, joiden avulla katetaan ministerikokouksen kanssa samaan aikaan pidettävän Maailman kauppajärjestön parlamentaarisen konferenssin istunnon järjestämisestä aiheutuvat kulut.

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  1.9.2009

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Kader Arif, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Gianluca Susta, Marielle De Sarnez, Metin Kazak, Niccolò Rinaldi, Yannick Jadot, Caroline Lucas, Robert Sturdy, Joe Higgins, Helmut Scholz, George Becali

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Mário David, Georgios Papastamkos, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Libor Rouček, Catherine Bearder

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Sylvie Guillaume

  vetoomusvaliokunnaN LAUSUNTO (2.10.2009)

  budjettivaliokunnalle

  esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010, Pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies
  (C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

  Valmistelija: Margrete Auken

  LYHYET PERUSTELUT

  Vetoomusvaliokunta on pannut merkille Euroopan oikeusasiamiehen määrärahatarpeitaan varainhoitovuonna 2010 koskevan ennakkoarvion, jonka oikeusasiamies toimitti budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 31 artiklan mukaisesti[1].

  Euroopan oikeusasiamiehen tärkeimmät tehtävät ovat:

  –    korjata ja estää Euroopan yhteisöjen toimielinten ja laitosten huonoa hallintoa käsittelemällä kanteluja ja suorittamalla tutkimuksia joko kantelujen perusteella tai omasta aloitteestaan;

  –    viestiä tehokkaasti Euroopan kansalaisten kanssa, tiedottaa kansalaisille heidän EU:n lainsäädännön mukaisista oikeuksistaan sekä edistää tehokkaita keinoja näiden oikeuksien suojelemiseen.

  Näiden tehtävien suorittamisessa oikeusasiamiehen apuna on sihteeristö, joka kantelujen ja tutkimusten käsittelyn lisäksi hoitaa myös monialaisia hallinto- ja johtamistehtäviä toimielimen yleisen hallinnoinnin varmistamiseksi. Näitä tehtäviä ovat budjetti-, rahoitus- ja henkilöstöhallinto, yhteydenpito kansalaisiin, tietotekniikkahallinto, yhteydet muihin toimielimiin jne.

  Työmäärä

  Vuoden 2008 aikana oikeusasiamies vastaanotti 3 406 uutta kantelua (3 214 vuonna 2007), joista 802 (25 %) kuului hänen toimivaltuuksiensa piiriin. Näistä 281:tä ei voitu ottaa käsiteltäväksi ja 228 otettiin käsiteltäväksi, mutta ne eivät sisältäneet perusteita tutkimuksen käynnistämiselle. Tutkimus käynnistettiin 293 tapauksessa (9,1%). Oikeusasiamies käynnisti myös 3 oma-aloitteista tutkimusta ja julkaisi yhden erityiskertomuksen.

  Kaikista vuonna 2008 tutkituista asioista 70 prosentissa annettiin neuvoja tai asia siirrettiin oikeusasiamiesten verkoston jäsenen, SOLVIT-verkoston tai muun jäsenvaltioissa toimivan vetoomuselimen käsiteltäväksi. Oikeusasiamies siirsi 191 asiaa vetoomusvaliokunnalle.

  Vuonna 2008 oikeusasiamies päätti 355 tutkimusta (350 vuonna 2007), mikä on suurin päätettyjen tutkimusten määrä vuodessa oikeusasiamiehen viran olemassaolon aikana. Vuonna 2008 ehdotettiin ja hyväksyttiin myös suositusluonnoksia ja sovintoratkaisuja kaikkia muita vuosia enemmän. Myös tutkimusten suorittaminen nopeutui. Tällä hetkellä 52 prosenttia kaikista tutkimuksista päätetään yhden vuoden kuluessa ja 86 prosenttia puolentoista vuoden kuluessa.

  Vuoden 2010 talousarvion tärkeimmät piirteet

  Euroopan oikeusasiamiehen ennakkoarvio vuoden 2010 määrärahatarpeista on yhteensä 9 543 000 euroa, mikä on 7,14 prosenttia (+ 636 120 euroa) enemmän vuoden 2009 talousarvioon verrattuna. Tähän summaan sisältyy inflaation ja Euroopan komission ennakoiman elinkustannusten nousun vaikutus.

  Jo osittain vuoden 2009 talousarvioon sisällytetty 296 000 euron summa on varattu uuden oikeusasiamiehen valinnan mahdollisia seurauksia varten. Näitä määrärahoja saatetaan tarvita rahoitusta koskeviin seurauksiin siinä tapauksessa, että nykyisen oikeusasiamiehen tilalle valitaan uusi oikeusasiamies.

  Oikeusasiamiehen henkilöstötaulukossa on 63 virkaa (34 AD- ja 29 AST-virkaa). Virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä koskevassa talousarvion luvussa on 9,56 prosentin kasvu (+ 545 120 euroa). Tätä lisäystä käytetään rahoittamaan vuonna 2009 myönnettyjen 6 uuden viran ympärivuotisia vaikutuksia, vuotuisten mukautusten kustannuksia sekä vuodeksi 2010 pyydettyjä ylennyksiä ja korotuksia (3 AST- ja 2 AD-virkaa). Oikeusasiamies ei pyydä uusia virkoja vuodeksi 2010.

  Koulutuspolitiikka

  Vuoden 2010 ennakkoarvion keskeinen elementti on koulutukseen pyydettyjen määrärahojen huomattava kasvu. Oikeusasiamies päätti toteuttaa uuden koulutuspolitiikan, koska tilastojen mukaan hänen henkilöstönsä saa huomattavasti vähemmän koulutusta (1,8 päivää) kuin muiden toimielinten virkamiehet. Oikeusasiamiehen henkilöstöstä noin 70 prosenttia työskentelee Strasbourgissa, mikä tarkoittaa, että he ovat epäsuotuisassa asemassa Luxemburgissa tai Brysselissä järjestettävien kurssien suhteen. Tällä maantieteellisellä seikalla on myös merkittävä vaikutus virkamatkojen kustannuksiin. Oikeusasiamies pyytää siksi 28 000 euron lisäystä koulutusbudjettiinsa.

  Säästöt ja uudelleenjärjestelyt

  Oikeusasiamies tarkastelee järjestelmällisesti kaikkia budjettikohtia säästöjen aikaansaamiseksi siten, että säästyvät varat voidaan käyttää rahoittamaan hallinnon yksilöimiä seuraavan vuoden hankkeita. Tämän toiminnan tuloksena yhteensä 22 budjettikohdasta 17:n reaaliarvo on alentunut vuoden 2009 talousarvioon verrattuna, ja 43,7 prosenttia otsakkeissa I (henkilöstö) ja II (rakennukset) esiintyvistä korotuksista rahoitetaan määrärahojen sisäisillä uudelleenkohdentamisilla.

  Oikeusasiamies on jatkuvasti pyrkinyt säästämään käännös- ja tulkkauskustannuksissa, mikä on johtanut vuoden 2009 talousarvion supistumiseen 2,2 prosentilla vuoteen 2008 verrattuna ja vuoden 2010 ennakkoarviossa 8,6 prosentin supistumiseen vuoden 2009 talousarvioon verrattuna.

  Säästöjä on saatu aikaan myös oikeusasiamiehen tärkeimmissä julkaisuissa, joita koskeva budjettikohta on ennakkoarviossa supistunut (436 000 euroa vuonna 2009 ja 422 000 euroa vuonna 2010).

  EHDOTUKSET

  Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

  1.  katsoo, että Euroopan oikeusasiamiehen pyytämät talousarviomäärärahat varmistavat, että hän voi täyttää velvoitteensa asianmukaisella tavalla ja suorittaa tehtävänsä tehokkaasti;

  2.  panee merkille, että oikeusasiamiehen talousarvio on kasvanut 7,14 prosenttia (+ 636 120 euroa) vuoden 2009 talousarvioon verrattuna;

  3.  panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2008 oikeusasiamies sai päätökseen 355 tutkimusta (350 vuonna 2007 ja 250 vuonna 2006) niin, että 2008 on tähänastisista paras vuosi päätettyjen tutkimusten, suositusluonnosten sekä ehdotettujen ja hyväksyttyjen sovintoratkaisujen määrän suhteen;

  4.  kiittää oikeusasiamiestä siitä, että tämä on pystynyt vauhdittamaan tutkimusten käsittelyä niin, että 52 prosenttia tutkimuksista päätetään nyt yhden vuoden aikana ja 68 prosenttia puolentoista vuoden aikana;

  5.  pane merkille, että oikeusasiamies ei ole pyytänyt uusia virkoja vuodeksi 2010; tukee oikeusasiamiehen pyyntöä eräiden virkojen palkkaluokkien korottamisesta (3 AST- ja 2 AD-virkaa) niin, että ansioituneet virkamiehet voisivat jatkaa normaalia urakehitystään;

  6.  kannattaa oikeusasiamiehen pyyntöä koulutusmäärärahojen huomattavasta lisäämisestä, joka luultavimmin mahdollistaisi hänelle toisten toimielinten kaltaisen koulutuspolitiikan noudattamisen;

  7.  panee tyytyväisenä merkille, että oikeusasiamies jatkaa säästöjä ja uudelleenkohdentamista painottavaa linjaansa, jonka ansiosta vuoden 2010 talousarviossa kohdennetaan uudelleen 8,1 prosenttia toimintamenoista ja yhteensä 17 budjettikohtaa 22:sta, mikä merkitsee tosiasiallista vähennystä vuoden 2009 talousarvioon verrattuna; panee merkille, että 43,7 prosenttia otsakkeiden I ja II korotuksista rahoitetaan määrärahojen sisäisillä uudelleenkohdentamisilla;

  8.  on tyytyväinen siihen, että oikeusasiamies on kyennyt saamaan aikaan lisäsäästöjä käännös- ja tulkkauskustannuksissa niin, että ne ovat pienentyneet 8,6 prosenttia viime vuoden talousarvioon verrattuna;

  9.  kannustaa oikeusasiamiestä jatkamaan pyrkimyksiään säästöjen aikaansaamiseen ja määrärahojen uudelleenkohdentamiseen muun muassa toteuttamalla hankkeita usean vuoden aikana, mikä jakaa määrärahatarpeita ajallisesti ja saa aikaan budjettikohtien välistä uudelleenkohdentamista.

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  1.10.2009

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  2

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Margrete Auken,Simon Busuttil, Giles Chichester, Bairbre de Brún, Pascale Gruny, Roger Helmer, Peter Jahr, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Miguel Angel Martínez Martínez, Erminia Mazzoni, Willy Meyer, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Ernst Strasser, Csaba Sándor Tabajdi, Diana Wallis, Angelika Werthmann,

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Sandrine Bélier,Kinga Göncz, Gerald Haefner,

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Pablo Arias Echeverría,

  • [1]  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1).

  ASIAN KÄSITTELY

  Hyväksytty (pvä)

  8.10.2009

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  35

  1

   

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Damien Abad, Francesca Balzani, Reimer Böge, Daniel Cohn-Bendit, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivaylo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, María Paloma Muñiz De Urquiza, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Bastiaan Belder, Maria Da Graça Carvalho, Frederic Daerden, Hynek Fajmon, Louis Grech, Giovanni La Via, Riikka Manner, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)