SPRÁVA o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010, oddiel I – Európsky parlament, oddiel II – Rada, oddiel IV – Súdny dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII – Európsky ombudsman, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

9.10.2009 - (C7‑0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

Časť 1: Návrh uznesenia
Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Vladimír Maňka


Postup : 2009/2002B(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0037/2009
Predkladané texty :
A7-0037/2009
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010, oddiel I – Európsky parlament, oddiel II – Rada, oddiel IV – Súdny dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII – Európsky ombudsman, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C7‑0128/2009 – 2009/2002(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev[1],

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[2],

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[3],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2009 o usmerneniach pre postup schvaľovania rozpočtu na rok 2010 – oddiely I, II a IV až IX[4],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2009 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2010[5],

–   so zreteľom na svoju internú dohodu z roku 1988 o obmedzení svojich rozpočtových prostriedkov na maximálne 20 % celkových prostriedkov okruhu 5, pričom sú z toho vyňaté výdavky výnimočného charakteru;

–   so zreteľom na predbežný návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010, ktorý Komisia predložila 29. apríla 2009 (KOM(2009)0300),

–   so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010, ktorý Rada zostavila 13. júla 2009 (C7‑0128/2009),

–   so zreteľom na článok 75 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre petície (A7‑0037/2009),

A. keďže predbežný návrh rozpočtu (PNR) všetkých inštitúcií ponechal rezervu vo výške 236 597 323 EUR pod stropom finančného rámca na rozpočtový rok 2010,

B.  keďže po rozhodnutí Rady z 13. júla 2008 má návrh rozpočtu (NR) rezervu pod týmto stropom vo výške 276 153 415 EUR,

C. keďže pilotný postup dohodnutý pre postup na rok 2009, v rámci ktorého sa uplatňuje posilnená spolupráca medzi Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet, ako aj včasná vzájomná spolupráca vo všetkých záležitostiach s významným dosahom na rozpočet, sa zachoval aj pri postupe na rok 2010,

D. keďže zmierovacia schôdza medzi Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet sa konala dňa 15. septembra 2009, t. j. pred hlasovaním vo Výbore pre rozpočet a v pléne,

Všeobecný rámec

1.  pripomína, že inštitúcie EÚ musia zostavovať svoje rozpočty v súlade s hospodárskou a finančnou situáciou, ktorej Európa čelí, a že je nevyhnutné, aby tieto rozpočty odrážali snahy o dosiahnutie politických cieľov s čo najefektívnejším využitím zdrojov;

2.  opakuje svoje presvedčenie, že rozpočtové požiadavky musia plne vychádzať z nákladov a zodpovedať jedine reálnym potrebám pri plnení úloh zverených každej inštitúcii, pričom treba vyvinúť maximálne úsilie na dosiahnutie úspor, a to aj prostredníctvom lepšej organizácie práce, preskupenia existujúcich zdrojov smerom k prioritám a zníženia byrokracie, s cieľom čo najlepšie využiť finančné zdroje, ktorých je nedostatok;

3.  víta konštruktívny a súčinný prístup, ktorý všetky inštitúcie uplatňovali pri svojich rokovaniach s rozpočtovým orgánom, a vyjadruje spokojnosť, že ich odpovede na položené otázky boli pohotové a presné;

4.  zdôrazňuje, že v návrhoch nie sú zahrnuté žiadne výdavky, ktoré sa konkrétne týkajú potenciálneho nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva; pripomína, že v prípade nadobudnutia platnosti zmluvy možno podľa potreby využiť existujúce rozpočtové nástroje, ako napríklad opravný list alebo opravný rozpočet; nazdáva sa však, že v takomto prípade treba, a to v čo najširšom rozsahu, úplne preskúmať reorganizáciu existujúcich zdrojov pred tým, než sa predloží akákoľvek žiadosť o dodatočné prostriedky; v súvislosti s obozretnosťou do budúcnosti opakovane pripomína, že v tomto okruhu treba zachovať trvalo udržateľný rozpočet a rozumnú finančnú rezervu;

5.  pripomína, že stále existuje priestor na zlepšenie a efektívnejšie využívanie rozpočtových zdrojov vo viacerých oblastiach, a rád by opäť zdôraznil oblasť medziinštitucionálnej spolupráce; súhlasí s Dvorom audítorov, že zvýšená spolupráca v oblasti jazykových služieb by mohla vytvoriť určitý priestor na úspory; považuje túto oblasť za prioritu na rok 2010 a vyzýva inštitúcie, aby naďalej zlepšovali tieto aspekty vrátane prerokovania súčasných dohôd týkajúcich sa spoločného využívania interných zdrojov v oblasti prekladu;

6.  rozhodol sa v tejto súvislosti zaviesť rezervu horizontálneho charakteru vo výške 5 % pre externý preklad a zdôrazňuje, že táto úprava je zameraná na všetky inštitúcie so svojimi vlastnými prekladateľskými oddeleniami; požadované zlepšenia zahŕňajú prerokovanie súčasných dohôd týkajúcich sa spoločného využívania interných zdrojov v oblasti prekladu s cieľom získať prínosy z efektivity a úspory v oblasti prekladu, a to tiež v súlade s osobitnou správou Dvora audítorov o tejto problematike; berie na vedomie skutočnosť, že táto rezerva sa môže uvoľniť po tom, čo inštitúcie predložia a rozpočtový orgán posúdi konkrétny návrh systému spoločného využívania interných zdrojov v oblasti prekladu;

7.  zdôrazňuje svoje želanie, aby inštitúcie opätovne preskúmali možnosť práce na diaľku pre prekladateľov; poznamenáva, že by to každoročne mohlo viesť k úsporám, najmä ak sa budú môcť uvoľniť kancelárske priestory na iné účely; poznamenáva, že Dvor audítorov tento systém využíva (hoci v obmedzenom počte) a tento systém funguje dobre;

8.  rozhodol sa ponechať rezervu pod stropom okruhu 5 – Administratívne výdavky – vo výške XX EUR, čím sa celkový nárast obmedzí na XY %; zdôrazňuje, že to zahŕňa obnovenie časti pôvodných hodnôt rozpočtových prostriedkov, ktoré znížila Rada v rozpočte iných inštitúcií v tých prípadoch, keď boli osobitné požiadavky každej inštitúcie odôvodnené;

9.  je presvedčený, že rozpočtová sústava EÚ sa musí rozvíjať tak, aby sa uprednostňovala vynaliezavosť a inovatívne riešenia; v tejto súvislosti zdôrazňuje a považuje za stimul, že prínosy z efektivity a úspory v dôsledku takýchto opatrení vykonávaných inštitúciami by sa mohli využiť na iné priority týchto inštitúcií; zdôrazňuje však, že rozpočtové prostriedky, ktoré neboli využité iba v dôsledku pomalého plnenia rozpočtu alebo neočakávaných udalostí, by sa vo všeobecnosti mali vrátiť daňovým poplatníkom;

Oddiel I – Európsky parlament

Všeobecný rámec

10. víta dobrú atmosféru a konštruktívny charakter zmierovacej schôdze z 15. septembra 2009 medzi Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet; verí, že by to malo naďalej posilňovať vytváranie rozpočtu Parlamentu v podmienkach vzájomnej spolupráce a dôvery, ako aj prísne uplatňovanie rozpočtových zásad a transparentnosti; zdôrazňuje, že by sa mali úplne zachovať výsady každého orgánu;

11. pripomína, že dohoda sa dosiahla v týchto oblastiach, ktoré boli predmetom uvedeného zmierovacieho stretnutia:

- rezervy (prioritné projekty, rezerva na budovy, rezervy na nepredvídané výdavky)

- reštrukturalizácia GR INLO a bezpečnostnej služby

- personálne požiadavky na rok 2010

- Dom európskych dejín

- politické strany a nadácie

- viacjazyčnosť

- riadenie znalostí;

12. domnieva sa, že informačný tok a harmonogram komunikácie medzi Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet sú kľúčovými predpokladmi úspechu a ďalšieho rozvoja ich spolupráce;

13. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Parlament, ako aj všetky ostatné inštitúcie poskytli na jar, prípadne začiatkom leta, čo najkompletnejší návrh predbežného rozpočtu; zdôrazňuje, že využívanie opravných listov v jeseni by sa skutočne malo obmedziť na nepredvídané udalosti a na technické úpravy; uznáva, že volebné roky predstavujú osobitnú situáciu, v ktorej treba pre tieto postupy zabezpečiť vyšší stupeň flexibility s cieľom zachovať výsady novovytvoreného Parlamentu;

14. zdôrazňuje, že celková výška jeho rozpočtu predstavuje 19,XX % povolených výdavkov v rámci okruhu 5 (rozpočtové prostriedky na administratívu) viacročného finančného rámca, čiže je pod hranicou 20 %, ktorú si Parlament sám stanovil; zdôrazňuje však, že XX % nezahŕňa možné úpravy, ktoré by mohli byť potrebné v prípade nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, najmä v oblasti legislatívy, a naďalej zastáva názor, že je potrebná významná rezerva; uznáva, že vzhľadom na súčasnú obmedzenú rezervu budú potrebné ďalšie úspory a preskupenie zdrojov s cieľom zabezpečiť splnenie dodatočných požiadaviek;

15. domnieva sa, že rozlišovanie medzi fixnými a variabilnými nákladmi Parlamentu by uľahčilo rozhodnutia o celkovej výške jeho rozpočtu a vhodných následných opatreniach na zachovanie trvalo udržateľného rozpočtu; v tejto súvislosti sa rozhodol vložiť do rezervy časť z troch osobitných rozpočtových riadkov, pričom žiada predloženie správy, v ktorej by sa vymedzili výdavky v rámci hlavy 2 a 3 podľa rôznych druhov nákladov a určilo, či majú fixný alebo variabilný charakter; domnieva sa, že uvedené rozlišovanie, dlhodobé stratégie v oblasti nehnuteľností, komunikačná a informačná politika, ako aj analýza nákladov a prínosov rôznych činností Parlamentu umožní vytvorenie vyrovnaného rozpočtu v nadchádzajúcich rokoch; domnieva sa, že to umožní, aby rozpočet Parlamentu odrážal len skutočné potreby, a že to zvýši transparentnosť, správnosť a účinnosť rozpočtu;

16. zdôrazňuje, že rok 2010 je prvým rokom plného uplatňovania nového štatútu poslancov a že to bude mať výrazný dosah na rozpočet Parlamentu, ktorý musí prevziať tieto náklady; poznamenáva, že dodatočnú výšku zahrnutých prostriedkov v porovnaní s rokom 2009 (rok čiastočného uplatňovania) možno odhadnúť na 40 miliónov EUR, a v porovnaní s ostatnými rokmi na 113 miliónov EUR;

17. domnieva sa však, že tieto údaje by sa mali rozlišovať podľa toho, čo sú v skutočnosti nevyhnutné dôsledky legislatívnej a rozpočtovej povahy, a na údaje, pri ktorých skutočné uplatňovanie systému môže urobiť rozdiel; z rozpočtového hľadiska preto požaduje vypracovanie správy o uplatňovaní systému cestovných náhrad, ktorého náklady stúpajú, hoci európska verejnosť očakávala, že budú klesať; žiada, aby táto správa bola predložená do 30. júna 2010;

18. víta dohodu o novom štatúte parlamentných asistentov poslancov dosiahnutú koncom roka 2008 a zahrnul rozpočtové prostriedky na prvý úplný rok jej uplatňovania v roku 2010; rozhodol však o zavedení rezervy vo výške 20 % na rozpočtový riadok týkajúci sa platov zamestnancov Parlamentu, pričom požaduje výrazné zníženie byrokracie a zlepšenie implementácie štatútu asistentov;

19. v súvislosti s celkovou úrovňou rozpočtu a vyššie uvedenými bodmi taktiež poznamenáva, že zmierovacie konanie viedlo k dohode o znížení navrhovaných rezerv na úroveň 5 miliónov EUR v prípade nových politických iniciatív, pričom sa zachováva všeobecná rezerva na nepredvídané výdavky vo výške 10 miliónov EUR, a tiež k dohode o rezerve na budovy vo výške 15 miliónov EUR;

Ľudské zdroje

20. víta dohodu týkajúcu sa personálnych zdrojov v rozpočte na rok 2010 a oceňuje informácie poskytnuté administratívou týkajúce sa pracovných miest, ktoré sa považujú za nevyhnutné, a súbežne navrhnuté opatrenia na reštrukturalizáciu;

21. rozhodol o schválení rozpočtových prostriedkov na 54 nových pracovných miest v pláne pracovných miest Parlamentu na rok 2010 takto:– trvalé pracovné miesta: 8 AD9, 17 AD5 a 28 AST1,

– dočasné pracovné miesta: 2 AD10, 1 AD9 a 1 AD5,

– zrušenie 3 dočasných pracovných miest AST1 schválených v pláne pracovných miest na rok 2009;

rozhodol tiež o schválení rozpočtových prostriedkov na tieto zvýšenia tried: 5 AD5 na 5 AD7 v súvislosti s náborom tlmočníkov, 30 AD7 na 30 AD9 v súvislosti s internými výberovými konaniami a 30 AST3 na 30 AST5 tiež v súvislosti s internými výberovými konaniami; rozhodol tiež o schválení rozpočtových prostriedkov na zmenu 5 pracovných miest AST6 na 2 pracovné miesta AD11 a 3 pracovné miesta AD12 v súvislosti s prestupovými výberovými konaniami (tzv. cross-over);

22. bez ohľadu na túto skutočnosť trvá na tom, že ďalšie úsilie v súvislosti s preskupovaním zdrojov a pracovných miest by malo byť integrálnou súčasťou rozpočtového postupu; v tejto súvislosti je presvedčený, že je správne prispôsobiť organizáciu práce a štruktúru služieb politickým prioritám s cieľom maximalizovať výsledky a z rozpočtového hľadiska znížiť dosah nákladov; preto opätovne pripomína svoju požiadavku z minulého roka, že je nevyhnutné optimálne vyvažovať rozdelenie ľudských zdrojov medzi hlavné legislatívne činnosti, priame služby poslancom a činnosti administratívnej podpory, ako aj zabezpečiť lepšie chápanie východiskových predpokladov a priorít;

23. berie na vedomie najmä dohodu dosiahnutú počas zmierovacieho konania o posilnení oddelenia pre budovy a politiky budov s cieľom zabezpečiť riadnu údržbu a bezpečnosť, čím sa zlepší plánovanie a kontrola a čo povedie spolu s koherentnou a zodpovednou politikou v oblasti nehnuteľností z dlhodobého hľadiska k úsporám; preto súhlasí s poskytnutím 49 nových pracovných miest počas 3 rokov na tento účel; berie na vedomie aj dohodu o financovaní 5 pracovných miest požadovaných na reorganizáciu bezpečnostnej služby;

24. víta tiež dohodu zo zmierovacieho konania o uskutočnení organizačného auditu GR INLO a bezpečnostnej služby s cieľom posúdiť, či sa zdroje využívajú najlepším spôsobom;

Legislatívna práca a viacjazyčnosť

25. pripomína, že viacjazyčnosť je kľúčovou oblasťou rozpočtu na rok 2010 z hľadiska zachovania, ako aj posilnenia práva poslancov v súvislosti s rovnakým zaobchádzaním, pokiaľ ide o jazykové služby, a tiež z hľadiska snahy o znižovanie nákladov prostredníctvom zlepšenej medziinštitucionálnej spolupráce medzi všetkými inštitúciami; víta cielené dodatočné financovanie tejto oblasti v návrhu rozpočtu a schvaľuje ho;

26. je presvedčený, že preberanie zvýšených legislatívnych právomocí Parlamentu je pretrvávajúci proces a vyžaduje si poskytovanie úplnej pomoci poslancom, aby mohli vykonávať legislatívnu prácu; v tejto súvislosti víta rozhodnutie Predsedníctva zo 6. mája 2009 zamerané na posilnenie priamej pomoci poslancom v priebehu ich legislatívnej práce, najmä počas úvodnej fázy navrhovania; domnieva sa, že pozornosť sa teraz musí zamerať aj na neskoršie fázy legislatívnych postupov, a považuje za potrebné, aby poslanci mali prístup k správnym textom vo všetkých úradných jazykoch v súlade so zásadami viacjazyčnosti a v súlade s cieľmi politiky Únie v oblasti lepšej tvorby práva s cieľom posilniť transparentnosť a demokratickú legitimitu stanovísk Parlamentu v legislatívnych postupoch;  

27. pripomína, že Parlament pravidelne hlasuje o schválených legislatívnych aktoch formou včasných politických kompromisov, pričom Rada tieto akty prijíma len po ich finalizácii; považuje za nevyhnutné, aby mal Parlament na preskúmanie a hlasovanie konečné a správne texty vo všetkých jazykoch; požaduje, aby sa prijali kroky na internej a medziinštitucionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby mal Parlament v tomto ohľade rovnaké postavenie ako Rada;

28. víta dohodu zo zmierovacieho konania o zavedení rezervy horizontálneho charakteru vo výške 5 % pre určité rozpočtové riadky všetkých inštitúcií v súvislosti s vlastnými prekladateľskými službami, ako už bolo spomenuté vyššie;

29. je ochotný prehodnotiť systém a dostupnosť prekladov plenárnych prejavov, takzvaných doslovných zápisov, ako aj spôsob možného zlepšenia prostredníctvom využitia modernej technológie, čo by zároveň vytvorilo značné úspory v rozpočte; domnieva sa, že by to mohlo zahŕňať systém prekladu založený na dopyte, čo by mohlo tiež značne urýchliť dostupnosť požadovaných textov;

Politika v oblasti budov

30. pripomína svoju predchádzajúcu požiadavku, aby Predsedníctvo predložilo koherentnú a zodpovednú dlhodobú stratégiu v oblasti majetku a budov, ktorá tiež zohľadní osobitný problém rastu nákladov na údržbu, potrieb renovácie a nákladov na bezpečnosť a zabezpečí udržateľnosť rozpočtu Parlamentu, a očakáva, že táto stratégia bude predložená do konca roku 2009; berie na vedomie odpoveď, ktorú dostal v nadväznosti na uznesenie o rozpočte na minulý rok, no nepovažuje ju za dostatočnú; zdôrazňuje tiež, že treba zohľadniť prípadné budúce úhrady zo strany belgických orgánov v súlade s dohodou týkajúcou sa súčasných priestorov Parlamentu v Bruseli;

31. opätovne zdôrazňuje význam, ktorý prikladá otázkam bezpečnosti v úzkom spojení so svojou politikou v oblasti nehnuteľností, a domnieva sa, že v tejto oblasti je potrebný efektívny a vyrovnaný prístup; zdôrazňuje najmä osobitný charakter parlamentu a potrebu, aby bol popri bezpečnosti aj otvorený a prístupný; zároveň vyjadruje obavu nad stále rastúcimi nákladmi v tejto oblasti a domnieva sa, že je potrebný diferencovaný prístup v závislosti od osobitnej situácie každého pracoviska;

32. poznamenáva, že je potrebné jasne vysvetliť otázku, prečo Predsedníctvo zvažuje obstaranie novej budovy v blízkosti svojich súčasných priestorov v Bruseli, pričom sa nazdáva, že Predsedníctvo už nepotrebuje ďalšiu budovu na parlamentnú prácu;

Komunikačná a informačná politika

33. víta dohodu o financovaní európskych politických strán a nadácií, ktorá by mala prispieť k posilneniu komunikácie s občanmi a ich účasti na politickom živote EÚ; požaduje ďalšiu diskusiu o dlhodobých rozpočtových zásadách v tejto oblasti;

34. víta konečné rozhodnutie Predsedníctva o modeli riadenia nového návštevníckeho centra a rozhodol poskytnúť požadovaných 13 pracovných miest s cieľom konečne a čo najskôr zabezpečiť jeho otvorenie, v každom prípade najneskôr začiatkom roka 2010;

35. rozhodol o zapísaní časti rozpočtových prostriedkov z dvoch rozpočtových riadkov týkajúcich sa komunikačnej politiky Parlamentu do rezervy, kým nebude predložená analýza nákladov a prínosov, v ktorej budú porovnané stanovené ciele a dosiahnuté výsledky v súvislosti s účasťou na európskych voľbách v každom členskom štáte;

36. berie na vedomie dohodu dosiahnutú medzi Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet týkajúcu sa Domu európskych dejín; rozhodol o uvoľnení požadovaných 1,5 milióna EUR, ktoré sa zahrnú do rozpočtu v rámci vhodného rozpočtového riadku, ktorý už existoval v rozpočte na rok 2009, s cieľom zabezpečiť, že architektonická súťaž môže pokračovať a že návrhy štúdií sa budú môcť včas prijať v budúcom roku; opätovne pripomína svoje stanovisko, že sú potrebné informácie týkajúce sa celkových nákladov projektu; víta dohodu s cieľom zamerať sa na dodatočné financovanie z vonkajších zdrojov a preskúmať možnú spoluprácu na projekte;

37. zdôrazňuje význam, ktorý prikladá efektívnej organizácii mnohých informačných zdrojov a služieb poskytovaných poslancom a zamestnancom v Parlamente; v tejto súvislosti pripomína nedávno prijatú stratégiu IKT v rámci Generálneho riaditeľstva IT a rozhodnutie vytvoriť v rámci služieb pre Predsedníctvo riaditeľstvo pre knižnicu a správu dokumentov; ďalej zdôrazňuje potrebu vytvorenia systému riadenia poznatkov zameraného na zlepšenie šírenia informácií jednak na politickej, ako aj na administratívnej úrovni; žiada Predsedníctvo, aby venovalo osobitnú pozornosť spolupráci medzi rozličnými útvarmi s cieľom zabezpečiť, že celková politika bude koherentná a nákladovo efektívna, a nakoniec víta dohodu dosiahnutú na zmierovacom konaní, že na schôdzi Výboru pre rozpočet sa uskutoční prezentácia zahŕňajúca tieto aspekty;

38.  je tiež presvedčený, že začlenenie služieb správy dokumentov do nového riaditeľstva, ako sa uvádza vyššie, by malo zlepšiť prístup k informáciám a prispieť k lepšiemu pochopeniu parlamentných aktivít; trvá na tom, že by to malo uľahčiť prácu poslancom a tiež zlepšiť transparentnosť voči občanom; rozhodol o schválení prvkov rozpočtu uvedených v predbežnom rozpočte; zároveň si želá, aby bol informovaný o organizácii útvaru, o odhadoch nákladov a pracovných miest a o produktoch a službách vrátane opatrení na zlepšenie dostupnosti dokumentov;

39. berie na vedomie stanoviská predložené výbormi XXXX a vyjadrenia podobného charakteru; domnieva sa, že vyjadrené obavy boli v rámci pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k rozpočtu a hlasovania v podstate čo najviac zohľadnené;

Oddiel IV – Súdny dvor

40. domnieva sa, že nárast práce Súdneho dvora, pokiaľ ide o konzultácie a nové skrátené postupy, si v posledných dvoch rokoch vyžiadal značný nárast prevádzkového rozpočtu a plánu pracovných miest vrátane výrazného posilnenia personálu v roku 2009; preto považuje za samozrejmé, že na rok 2010 sa nevyžadujú žiadne dodatočné pracovné miesta; vzhľadom na súčasnú mieru prijímania zamestnancov a úroveň stavu zamestnancov nie je presvedčený o správnosti zníženia predpokladaných odmien a všeobecnej miery zníženia, ktoré uskutočnila Rada;

41. preto rozhodol o obnovení hodnôt z PNR pre viaceré rozpočtové riadky, a to na základe predložených argumentov a po zohľadnení stanovísk svojich výborov;

42. berie na vedomie, že dosah výrazných výdavkov na nové budovy Súdneho dvora je stále cítiť a že to má problematický účinok na celkový rast rozpočtu Súdneho dvora; z tohto hľadiska a po zohľadnení týchto už vynaložených nákladov môže akceptovať celkový rast 4,5 %, ako bolo navrhnuté, pričom berie na vedomie, že rast bežného prevádzkového rozpočtu Súdneho dvora dosahuje značne nižšiu mieru vo výške zhruba 2,5 %;

Oddiel V – Dvor audítorov

43. po 20 nových audítorských pracovných miestach schválených na rok 2009 súhlasí s vytvorením ďalších 12 audítorských pracovných miest v dôsledku rastúcich požiadaviek, najmä zo strany orgánu udeľujúceho absolutórium; zdôrazňuje, že úrovne počtu pracovných miest a pracovné požiadavky sa musia hodnotiť v širšom kontexte rozpočtu a európskeho hospodárstva; domnieva sa preto, že 32 nových audítorských pracovných miest schválených v období 2 rokov pohodlne zabezpečí potreby Dvora audítorov na najbližších niekoľko rokov, a okrem toho žiada, aby Dvor audítorov prideľoval prioritu požiadavkám vzhľadom na ich naliehavosť a relatívny význam;

44. berie na vedomie plánovaný rast nákladov na rozšírenie budovy K3 a zdôrazňuje, že v porovnaní s alternatívou nájmu s možnosťou kúpy prinesie rozhodnutie financovať tento projekt priamo z rozpočtu najnižšie možné výdavky pre daňového poplatníka; berie na vedomie skutočnosť, že rozhodnutie sústrediť vynaloženie sumy 55 miliónov EUR na rok 2009 viedlo k výraznému poklesu v tomto riadku v roku 2010;

45. v nadväznosti na poznámku externého auditu vykonaného na samotnom Dvore audítorov sa domnieva, že všetky výdavky na tento projekt sa musia vynaložiť z rozpočtových prostriedkov vyčlenených na osobitnom riadku pre budovy a v záujme transparentnosti sa nesmú vyčleniť v rámci iných kapitol/riadkov;

46. rozhodol sa zvýšiť obmedzený počet výdavkových položiek týkajúcich sa uverejňovania správ Súdneho dvora, zverejňovania v úradnom vestníku a služobných ciest s cieľom umožniť, aby v prípade potreby a v záujme zlepšenia poznatkov a kvality zistení audítora sprevádzal odborník na konkrétnu oblasť;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

47. rozhodol sa zaujať kompromisné stanovisko medzi pôvodnými požiadavkami výboru a návrhom rozpočtu prijatým Radou; v tejto súvislosti schvaľuje vytvorenie 6 dodatočných pracovných miest (4 AD5, 1 AST3 a 1 AST1) a upravuje všeobecnú mieru zníženia platov a príspevkov na 5 %;

48. žiada výbor, aby predložil prvú súhrnnú správu o fungovaní zlepšeného systému plánovania nákladov na schôdze a cestovné výdavky, ktorý bol zavedený v predchádzajúcom rozpočte;

49. vzhľadom na budúce rozpočty žiada aj stručné vysvetlenie spôsobu výpočtu cestovných náhrad a príspevkov a prípadných možností, ktoré v tejto súvislosti majú jeho členovia a zamestnanci;

Oddiel VII – Výbor regiónov

50. nesúhlasí so zrušením všetkých desiatich dodatočných pracovných miest požadovaných výborom, ktoré navrhla Rada, a štyri z nich obnovuje ako prioritné pracovné miesta súvisiace s politickou činnosťou výboru, a najmä regionálnym zhromaždením; pripomína však, že nárast počtu zamestnancov Výboru regiónov bol schválený už na rok 2009, a preto nemôže v súčasnej všeobecnej hospodárskej situácii schváliť viac než uvedený počet miest;

51. po vypočutí argumentov Výboru regiónov týkajúcich sa úrovne prijímania zamestnancov a miery neobsadených pracovných miesta sa rozhodol zaviesť všeobecnú mieru zníženia vo výške 5 %; konštatuje, že táto úroveň by mala Výboru regiónov zabezpečiť dostatok prostriedkov na plnenie jeho záväzkov a súčasne predstavuje malú úsporu oproti PNR;

52. zaujíma kompromisné stanovisko medzi požiadavkami Výboru regiónov a zníženiami navrhnutými Radou v rozličných prevádzkových riadkoch vrátane prostriedkov na rozvoj IT, zariadení starostlivosti o deti zamestnancov a informačných a komunikačných opatrení;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

53. po zohľadnení znížení navrhnutých Radou a vypočutí argumentov ombudsmana čiastočne obnovuje PNR; trvá na tom, že celkovo však možno dosiahnuť určité úspory oproti PNR;

54. rovnako zaujíma kompromisné stanovisko medzi požiadavkami ombudsmana a Rady, pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky potrebné na platy a príspevky;

55. súhlasí s ombudsmanom, že sa treba zamyslieť nad tým, do akej miery sú výdavky na voľby do tohto úradu užitočné, a v skutočnosti sa domnieva, že súčasný systém rozdelenia takýchto výdavkov do viacerých rokov a rozpočtových riadkov nie je transparentný;

56. je prekvapený, že tento orgán doteraz nemal prakticky žiadny rozpočet na odbornú prípravu, a preto môže súhlasiť s určitým zvýšením v tejto oblasti;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

57. uznáva, že dozorný úradník dostáva čoraz viac žiadostí o stanoviská k právnym predpisom (ktoré majú dosah v oblasti ochrany údajov); podrobnejšie prediskutoval túto záležitosť a zobral na vedomie vyhlásenie, že tieto konzultácie sú pre dozorného úradníka povinné; preto sa rozhodol vykonať určité úpravy návrhu rozpočtu predloženého Radou;

58. schvaľuje vytvorenie 2 dodatočných pracovných miest (1 AD5 a 1 AST2), čo predstavuje kompromisné stanovisko medzi pôvodnými požiadavkami a stanoviskom Rady; robí tak vzhľadom na skutočnosť, že zároveň sa schvaľuje aj zvýšenie prostriedkov na národných expertov;

59. po vypočutí argumentov dozorného úradníka súhlasí tiež s určitým posilnením nad rámec návrhu Rady v prípade obmedzeného počtu ostatných rozpočtových kapitol;

o

o   o

60. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k oddielom I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX návrhu všeobecného rozpočtu postúpil Rade a Komisii, ako aj ďalším dotknutým inštitúciám a orgánom.

  • [1]  Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.
  • [2]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [4]  Prijaté texty, P7_TA(2009)0096.
  • [5]  Prijaté texty, P7_TA(2009)0346.

STANOVISKO VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD (3.9.2009)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010, oddiel I – Európsky parlament
(C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Peter Šťastný

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   pripomína, že poslanci ako zvolení zástupcovia občanov majú dôležitú úlohu pri obchodných rokovaniach, najmä pri rokovaniach Svetovej obchodnej organizácie (WTO);

2.   zdôrazňuje, že od roku 2002 Parlament a Medziparlamentná únia (medzinárodná organizácia so sídlom v Ženeve) spoločne organizujú a spolufinancujú Parlamentnú konferenciu o WTO, t. j. stály mechanizmus parlamentného dohľadu nad WTO, ktorého aktivity by sa mohli zvýšiť;

3.   konštatuje, že hlavným cieľom Parlamentnej konferencie o WTO je posilniť externú transparentnosť WTO a zabezpečiť jej zodpovednosť voči zákonodarcom ako zvoleným zástupcom ľudu; konštatuje, že ide o fórum na výmenu názorov, informácií a skúseností v oblasti medzinárodného obchodu pre poslancov parlamentov z celého sveta, ktoré poskytuje parlamentný rozmer WTO prostredníctvom: i) dohľadu nad činnosťou WTO a podpory jej účinnosti a spravodlivosti, ii) podpory transparentnosti postupov WTO a zlepšenia dialógu medzi vládami, parlamentmi a občianskou spoločnosťou, a iii) budovania kapacity v rámci parlamentov v záležitostiach medzinárodného obchodu a vplývania na smerovanie rokovaní v rámci WTO;

4.   opakuje svoj deklarovaný zámer sprevádzať rokovania WTO parlamentným postupom; preto zdôrazňuje, že v budúcnosti bude potrebné kontinuálne financovať túto kľúčovú činnosť; v tejto súvislosti poznamenáva, že v roku 2010 sa uskutoční minimálne výročná schôdza Parlamentnej konferencie o WTO, a to buď zároveň s konferenciou ministrov WTO (ak sa bude organizovať), alebo v opačnom prípade v Bruseli či v Ženeve, a že v Ženeve sa uskutočnia dve schôdze jej riadiaceho výboru;

5.   ako spoluorganizátor Parlamentnej konferencie o WTO je rozhodnutý zabezpečiť, aby boli k dispozícii dostatočné rozpočtové prostriedky, ktoré umožnia zodpovedajúcu účasť jeho delegácií spolu s potrebnou infraštruktúrou na všetkých zasadnutiach a pokryjú úhradu cestovných výdavkov a diét šiestich zástupcov krajín AKT;

6.   zdôrazňuje, že ak by sa v roku 2010 organizovala ministerská konferencia WTO, Parlament by zaručil posilnenie rozpočtového riadku 3 0 4 4 s cieľom pokryť náklady súvisiace so súčasnou organizáciou zasadnutia Parlamentnej konferencie WTO.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.9.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Kader Arif, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Gianluca Susta, Marielle De Sarnez, Metin Kazak, Niccolò Rinaldi, Yannick Jadot, Caroline Lucas, Robert Sturdy, Joe Higgins, Helmut Scholz, George Becali

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mário David, Georgios Papastamkos, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Libor Rouček, Catherine Bearder

Náhradníčka (čl. 178 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Sylvie Guillaume

STANOVISKO VÝBORU PRE PETÍCIE (2.10.2009)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010, oddiel VIII – Európsky ombudsman
(C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Margrete Auken

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre petície vzal na vedomie odhady rozpočtových požiadaviek európskeho ombudsmana na rozpočtový rok 2010 zaslané rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách[1].

Hlavné úlohy európskeho ombudsmana sú:

-     predchádzať nesprávnym úradným postupom inštitúcií a orgánov Európskeho spoločenstva a naprávať ich prostredníctvom riešenia sťažností a vedenia vyšetrovaní na základe sťažností alebo z vlastnej iniciatívy;

-     účinne komunikovať s európskymi občanmi, informovať ich o ich právach vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ a presadzovať účinné opravné prostriedky na ochranu týchto práv.

Pri vykonávaní týchto úloh pomáha ombudsmanovi sekretariát, ktorý okrem vybavovania sťažností a vedenia vyšetrovaní plní tiež horizontálne administratívne a riadiace úlohy s cieľom zabezpečiť celkové riadenie inštitúcie. Medzi takéto úlohy patrí rozpočtové, finančné a personálne riadenie, vybavovanie korešpondencie s občanmi, riadenie IT, spolupráca s ostatnými inštitúciami atď.

Objem práce

V roku 2008 dostal ombudsman 3 406 nových sťažností (3 214 v roku 2007), z ktorých 802 (25 %) patrilo do jeho pôsobnosti. Z týchto sťažností bolo 281 neprípustných a 228 bolo prípustných, no neobsahovali žiaden dôvod na začatie vyšetrovania. V 293 prípadoch (9,1 %) sa vyšetrovanie otvorilo. Ombudsman tiež začal 3 vyšetrovania z vlastnej iniciatívy a vypracoval jednu osobitnú správu.

V 70 % všetkých prípadov prešetrovaných v roku 2008 sa poskytla rada alebo sa prípad postúpil jednému z členov siete ombudsmanov, sieti SOLVIT či iným orgánom členských štátov zodpovedným za vybavovanie sťažností. Ombudsman postúpil 191 prípadov Výboru pre petície.

V roku 2008 ombudsman uzavrel 355 vyšetrovaní (350 v roku 2007), čo znamená, že tento rok je doposiaľ najlepší rok v histórii funkcie ombudsmana, pokiaľ ide o uzavreté vyšetrovania. Rok 2008 bol tiež zatiaľ najlepší rok, čo sa týka počtu návrhov odporúčaní a navrhovaných a schválených priateľských riešení. Zvýšila sa tiež rýchlosť vedenia vyšetrovaní. V súčasnosti je 52 % vyšetrovaní uzavretých za 1 rok a 68 % za 1 a pol roka.

Hlavné znaky rozpočtu na rok 2010

V rozpočtových odhadoch ombudsmana na rok 2010 sa uvádza celková suma 9 543 000 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 7,14 % (636 120 EUR) v porovnaní s rozpočtom na rok 2009. Táto suma zahŕňa dôsledok inflácie a zvýšených životných nákladov, ktorý predpokladala Európska komisia.

Na účely riešenia prípadných dôsledkov voľby nového ombudsmana sa vyčlenila suma 296 000 EUR, ktorá už je čiastočne zahrnutá do rozpočtu na rok 2009. Tieto prostriedky by mohli byť potrebné pri riešení finančných dôsledkov v prípade odchodu súčasného ombudsmana a voľby nového ombudsmana.

Ombudsmanov plán stavu zamestnancov obsahuje 63 pracovných miest (34 v kategórii AD a 29 v kategórii AST). V rozpočtovej kapitole „Úradníci a dočasní zamestnanci“ došlo k nárastu o 9,56 % (545 120 EUR). Toto zvýšenie sa využije na financovanie celoročného vplyvu pridelenia 6 nových pracovných miest v roku 2009, nákladov na ročné úpravy, ako aj povýšení požadovaných na rok 2010 (3 AST a 2 AD). Ombudsman nežiadal vytvorenie nových pracovných miest v roku 2010.

Politika v oblasti odborného vzdelávania

Dôležitým prvkom odhadov na rok 2010 je žiadosť o podstatné zvýšenie prostriedkov vyčlenených na odborné vzdelávanie. Ombudsman sa rozhodol uplatniť novú politiku v oblasti odborného vzdelávania, keďže štatistiky svedčia o tom, že jeho zamestnanci absolvujú v priemere výrazne menej hodín odbornej prípravy (1,8 dňa) než úradníci ostatných inštitúcií. Približne 70 % ombudsmanových zamestnancov pracuje v Štrasburgu, čo znamená, že sú v menej výhodnej pozícii, pokiaľ ide o vzdelávacie kurzy organizované v Luxemburgu a Bruseli. Toto geografické hľadisko má tiež výrazný dosah na výdavky na služobné cesty. Ombudsman preto požaduje zvýšenie rozpočtových prostriedkov určených na odbornú prípravu o 28 000 EUR.

Úspory a presun

Ombudsman pravidelne skúma všetky rozpočtové riadky s cieľom zistiť, či existuje možnosť ušetriť finančné prostriedky, ktoré by sa mohli použiť na financovanie projektov naplánovaných vedením na nasledujúci rok. Z tohto prieskumu vyplýva, že 17 z 22 rozpočtových riadkov vykazuje pokles v reálnych hodnotách oproti rozpočtu na rok 2009 a že nárast rozpočtu hláv I a II (výdavky na zamestnancov a budovy) o 43,7 % je financovaný prostredníctvom vnútorného presunu zdrojov.

Výsledkom pokračujúcej snahy ombudsmana ušetriť finančné prostriedky vyčlenené na úhradu nákladov na preklady a tlmočenie je zníženie rozpočtu na rok 2009 o 2,2 % v porovnaní s rokom 2008 a ďalšie zníženie rozpočtu o 8,6 % oproti rozpočtu na rok 2009 podľa odhadov na rok 2010.

Finančné prostriedky sa ušetrili aj v súvislosti s ombudsmanovými hlavnými publikáciami. V príslušnom rozpočtovom riadku sa podľa odhadov zaznamená pokles (zo 436 000 EUR v roku 2009 na 422 000 EUR v roku 2010).

NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  domnieva sa, že rozpočtové prostriedky, o ktoré požiadal ombudsman, zabezpečia jeho schopnosť primerane si plniť povinnosti a účinne vykonávať jeho úlohy;

2.  poznamenáva, že rozpočet ombudsmana narástol o 7,14 % (636 120 EUR) v porovnaní s rozpočtom na rok 2009;

3.  s potešením konštatuje, že v roku 2008 bol ombudsman schopný uzavrieť 355 vyšetrovaní (350 v roku 2007 a 250 v roku 2006), čo znamená, že tento rok je doposiaľ najlepší rok, pokiaľ ide o počet uzavretých vyšetrovaní, ako aj počet návrhov odporúčaní a navrhovaných a schválených priateľských riešení;

4.  vyjadruje spokojnosť nad tým, že ombudsmanovi sa podarilo urýchliť vedenie vyšetrovaní, pričom v súčasnosti je 52 % vyšetrovaní uzavretých za 1 rok a 68 % za jeden a pol roka;

5.  konštatuje, že ombudsman nepredložil žiadosť o vytvorenie nových pracovných miest v roku 2010; podporuje ombudsmanovu žiadosť o zvýšenie niektorých platových tried (3 AST a 2 AD) s cieľom umožniť normálny kariérny postup zaslúžilých úradníkov;

6.  podporuje ombudsmanovu žiadosť o podstatné zvýšenie prostriedkov vyčlenených na odborné vzdelávanie, čo by mu malo umožniť uplatnenie novej politiky v oblasti odborného vzdelávania v súlade s politikou ostatných inštitúcií;

7.  s uspokojením poznamenáva, že ombudsman pokračuje vo svojej politike úspor a presunov, ktorej výsledkom je presun 8,1 % operačného rozpočtu do rozpočtu na rok 2010 a skutočnosť, že 17 z 22 rozpočtových riadkov vykazuje pokles v reálnych hodnotách oproti rozpočtu na rok 2009; konštatuje, že 43,7 % nárastu rozpočtu hláv I a II je financovaných prostredníctvom vnútorného presunu zdrojov;

8.  víta skutočnosť, že ombudsmanovi sa podarilo ušetriť ďalšie finančné prostriedky vyčlenené na úhradu nákladov na preklady a tlmočenie, v dôsledku čoho sa tieto náklady znížili o 8,6 % v porovnaní s rozpočtom na minulý rok;

9.  povzbudzuje ombudsmana, aby pokračoval vo svojich snahách v oblasti šetrenia finančných prostriedkov a presunu zdrojov, okrem iného plánovaním projektov na obdobie viacerých rokov, čo by umožnilo rozloženie potreby rozpočtových prostriedkov a presuny medzi jednotlivými rozpočtovými riadkami.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.10.2009

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Simon Busuttil, Giles Chichester, Bairbre de Brún, Pascale Gruny, Roger Helmer, Peter Jahr, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Miguel Angel Martínez Martínez, Erminia Mazzoni, Willy Meyer, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Ernst Strasser, Csaba Sándor Tabajdi, Diana Wallis, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sandrine Bélier, Kinga Göncz, Gerald Haefner

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

8.10.2009

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

351

 

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Francesca Balzani, Reimer Böge, Daniel Cohn-Bendit, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivaylo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, María Paloma Muñiz De Urquiza, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bastiaan Belder, Maria Da Graça Carvalho, Frederic Daerden, Hynek Fajmon, Louis Grech, Giovanni La Via, Riikka Manner, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Náhradníci(čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

  • [1]  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).