RAPPORT dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010 Taqsima III – Il-Kummissjoni (C7‑0127/2009 – 2009/2002(BUD)) u Ittra ta' emenda Nru 1/2010 (SEC(2009)1133) għall-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010

12.10.2009

Parti 1: Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kumitat għall-Baġits
Rapporteur: László Surján


Proċedura : 2009/2002(BUD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0038/2009
Testi mressqa :
A7-0038/2009
Dibattiti :
Testi adottati :

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima III – il-Kummissjoni (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)) u l-Ittra ta’ emenda Nru 1/2010 (SEC(2009)1133) għall-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 272 tat-Trattat KE u l-Artikolu 177 tat-Trattat Euratom,

–   wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/597/KE, Euratom tad-29 ta' Settembru 2000 dwar is-sistema tar-riżorsi tal-Komunitajiet Ewropej[1],

–   wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(ir-Regolament Finanzjarju)[2],

–   wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja solida[3],

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Marzu 2009 dwar l-istrateġija politika annwali tal-Kummissjoni għall-proċedura baġitarja 2010[4],

–   wara li kkunsidra l-abbozz preliminari tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, ippreżentat mill-Kummissjoni fid-29 ta’ April 2009 (COM(2009)0300),

–   wara li kkunsidra l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, imħejji mill-Kunsill fl-10 ta' Lulju 2009 (C7-0127/2009),

–   wara li kkunsidra l-Ittra ta' emenda Nru 1/2010 (SEC(2009)1133) għall-abbozz tal-baġit preliminari tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 75 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A7-0038/2009),

Kwistjonijiet ewlenin

1.  Ifakkar li l-prijoritajiet politiċi tiegħu u l-evalwazzjoni tiegħu tal-qafas baġitarju għas-sena 2010 ġew stipulati fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Marzu 2009, li fiha l-Parlament esprima kritika qawwija għall-marġini ristretti li kien hemm disponibbli f’ħafna mill-intestaturi tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP);

2.  Jiddeplora l-fatt li, fl-abbozz ta’ baġit tiegħu, il-Kunsill kompla jnaqqas l-Abbozz Preliminari tal-Baġit tal-Kummissjoni (APB): l-approprjazzjonijiet ta’ impenn fl-abbozz ta’ baġit jammontaw għal EUR 137 944 miljun u din is-somma tirrappreżenta tnaqqis ta' EUR 613 miljun fir-rigward tal-APB, filwaqt li l-approprazzjonijiet ta' ħlas ta’ EUR 120 521 miljun jirrappreżentaw tnaqqis relattiv ta’ EUR 1 795 miljun fir-rigward tal-APB; jenfasizza li dan kompla żied id-disparità bejn il-livell tal-impenji u l-ħlasijiet, li jmur kontra l-prinċipju tat-tmexxija finanzjarja soda;

3.  Ifakkar li l-għan ewlieni tal-baġit 2010 irid ikun li tingħata attenzjoni speċjali għall-kriżi ekonomika riċenti; jiddeċiedi li, f’dan il-kuntest, il-Parlament se jqis l-ewwel liċ-ċittadin Ewropew, biex b’hekk juri li l-Unjoni Ewropea mhix il-problema, iżda s-soluzzjoni; għaldaqstant huwa emenda l-abbozz ta’ baġit tal-Kunsill, bil-għan li juża l-baġit tal-UE bħala għodda biex tgħin sabiex tingħeleb il-kriżi ta’ bħalissa, billi jagħti spinta lit-tkabbir ekonomiku, lill-kompetittività, lill-koeżjoni u lill-ħarsien tal-impjiegi;

4.  Jafferma mill-ġdid, wara li eżamina l-abbozz ta’ baġit, li l-intestatura 1a ma tippermettix finanzjament xieraq tal-ħtiġijiet tal-UE dwar “Kompetittività għat-tkabbir u l-impjieg”, fejn il-finanzjament huwa insuffiċjenti, l-aktar sabiex tindirizza l-kriżi ekonomika attwali u biex tillimita l-konsegwenzi li din tista’ ġġib; iqis li din l-intestatura għandha tkun eżaminata bir-reqqa u, jekk ikun jinħtieġ, tiġi rriveduta sabiex ikun żgurat li din tilħaq l-għanijiet tagħha fis-snin li ġejjin;

5.  Ifakkar fil-ftehima dwar id-dikjarazzjoni konġunta, annessa ma' din ir-riżoluzzjoni, mill-Parlament u mill-Kunsill fil-laqgħa ta’ konċiljazzjoni għall-ewwel qari tal-baġit 2010, tal-10 ta’ Lulju 2009; u kkunsidraha fit-tħejjija tal-emendi tiegħu għall-abbozz ta’ baġit;

Dwar il-Pjan Ewropew ta’ Rkupru

6.  Jenfasizza li l-finanzjament tat-tieni fażi tal-Pjan Ewropew ta’ Rkupru Ekonomiku hija prijorità għall-Parlament Ewropew; bi ħsiebu juża l-għodod previsti fil-Ftehima Interistituzzjonali sabiex jiggarantixxi l-finanzjament tagħha; ifakkar, f’dan il-kuntest, li l-Kunsill Ewropew ma setgħax jippreżenta l-pjanijiet tiegħu fl-abbozz tiegħu tal-baġit; ifakkar li l-ftehima ta’ finanzjament m’għandhiex tipperikola l-pakketti finanzjarji tal-programmi adottati b’kodeċiżjoni u lanqas il-proċedura annwali tal-baġit, kif imsemmi fid-dikjarazzjoni, adottata mill-awtorità baġitarja, dwar il-finanzjament tal-Pjan Ewropew ta’ Rkupru Ekonomiku tat-2 ta’ April 2009; ifakkar ukoll il-fehma tiegħu dwar il-prinċipji u l-prudenza meħtieġa meta jkunu qed jintużaw marġini disponibbli taħt intestatura partikulari;

Dwar l-intestatura 1a

7.  Jinsab sorpriż bit-tnaqqis addizzjonali tal-Kunsill fir-rigward ta' linji li jappoġġjaw l-istrateġija ta' Liżbona li hija bbażata fuq deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew; jinnota li dan imur kontra dak li kellu jsir sabiex tiġi indirizzata l-kriżi ekonomika attwali;

8.  Impenja ruħu li jagħmel l-almu tiegħu sabiex jiżgura li jkun hemm finanzjament adegwat għall-attivitajiet u għall-politiki kollha taħt l-intestatura 1a u li jrawmu t-tkabbir sostenibbli u l-ħolqien tal-impjiegi u joffru soluzzjonijiet liċ-ċittadini Ewropej, jiġifieri billi tingħata akbar sigurtà tal-enerġija, jiżdied l-appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni, b'mod partikolari għal teknoloġiji għall-enerġija nadifa, jiġu promossi l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u għal politiki għal tagħlim tul il-ħajja; ifakkar fl-importanza li titjieb l-implimentazzjoni tal-programmi ta’ qafas u jistieden lill-Kummissjoni biex tqis il-pożizzjoni tal-Parlament kif adottata fil-proċedura ta’ kwittanza għall-Kummissjoni 2007 (P6_TA(2009)0289) Nru 113 sa Nru 123 dwar il-problemi ta’ implimentazzjoni.

9.  Ifakkar fir-regoli riveduti tar-Regolament (KE) Nru 546/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 li jemendaw ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006 dwar it-twaqqif tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament[5] għall-Globalizzazzjoni, għall-benefiċċju tal-ħaddiema li jsofru mill-konsegwenzi ta’ bidliet strutturali ewlenin fit-tendenzi tal-kummerċ dinji, biex dawn jiġu megħjuna fir-riintegrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol; jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm eżami bir-reqqa tal-EGF fir-revizjoni ta' nofs it-terminu;

Dwar is-sottointestatura 1b

10. Jiddispjaċih dwar it-tnaqqis fl-APB li l-Kunsill daħħal fi żmien meta l-fondi strutturali u ta’ koeżjoni misshom jintużaw biex jistimulaw it-tkabbir ekonomiku u l-irkupru; jipproponi li jkun hemm żidiet sistematiċi fil-ħlasijiet fuq il-linji ewlenin (ERDF, ESF, Fond ta’ Koeżjoni) sabiex l-implimentazzjoni tal-politika strutturali fl-Istati Membri tingħata spinta, għall-benefiċċju taċ-ċittadini kollha Ewropej;

11. Jinnota li l-implimentazzjoni dgħajfa attwali ta' politika strutturali u ta' koeżjoni hija dovuta għall-flessibilità baxxa fis-sistema komplikata ta' regoli u rekwiżiti li timponi l-Kummissjoni u li jimponu l-Istati Membri;

12. Jinsisti li l-Istati Membri għandhom jużaw l-għodod kollha eżistenti biex jgħaġġlu jew saħansitra jirrevedu l-programmi operattivi sabiex jiġu indirizzati b'mod aktar effettiv il-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika u finanzjarja riċenti; jistieden lill-Kummissjoni biex tapprova dawn il-modifikazzjonijiet fl-iqsar żmien possibbli sabiex ma jkunx hemm dewmien fl-implimentazzjoni tagħhom;

13. Iħeġġeġ lill-Kunsill sabiex jilħaq ftehim dwar il-proposta li għamlet il-Kummissjoni f'Lulju sabiex jiġu emendati d-dispożizzjonijiet ġenerali tal-ERD, l-ESF u l-Fondi ta' Koeżjoni għas-simplifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati mal-amministrazzjoni finanzjarja;

14. Jenfasizza li għadd ta’ politiki u attivitajiet importanti li l-għan tagħhom huwa li jiġġieldu l-bidla fil-klima u li jappoġġjaw it-tkattir tal-impjiegi huma finanzjati taħt din is-sottointestatura, u li għandu jsir aktar xogħol sabiex l-isforzi jkunu iffukati biex jiġu indirizzati dawn il-prijoritajiet;

15. Itenni l-importanza li jagħti lill-prinċipju ta' solidarjetà fl-Unjoni; għandu l-ħsieb li jagħmel kull sforz biex jiġi garantit finanzjament suffiċjenti għall-politika ta' koeżjoni sabiex ikunu jistgħu jiġu ttrattati l-isfidi attwali u tal-ġejjieni;

Dwar l-intestatura 2

16. Huwa tal-opinjoni li l-baġit tal-UE fil-forma attwali tiegħu ma jistax jindirizza b’mod effettiv u realistiku l-għanijiet li l-Unjoni fasslet għall-bidla fil-klima; iqis li ċ-ċittadini Ewropej jeħtieġu inizjattiva tanġibbli Ewropea sabiex jiġġieldu l-bidla fil-klima, jaffrontaw il-konsegwenzi tagħha u jiffinanzjaw il-politiki meħtieġa;

17.  Ifakkar li, fid-dawl tal-konferenza ta’ Kopenħagen ta’ Diċembru 2009, il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima se tibqa’ waħda mill-ogħla prijoritajiet tiegħu għall-Baġit 2010; iqis, madankollu, li din il-prijorità mhix riflessa biżżejjed fl-abbozz tal-baġit u, għaldaqstant, bi ħsiebu jagħmel aktar enfasi fuq din il-politika importanti; ifakkar lill-Kummissjoni sabiex tressaq fi żmien dovut proposta finanzjarja raġjonevoli fi tmiem il-konferenza dwar il-bidla fil-klima;

18.   Jenfasizza l-prijorità li ngħatat mill-kumitat kompetenti tiegħu sabiex il-produtturi tal-ħalib jiġu megħjuna; huwa deċiż li jagħti messaġġ ċar lill-Kummissjoni u lill-Kunsill billi jipproponi ammont ta’ EUR 300 miljun għall-ħolqien ta’ Fond tal-Produtturi tal-Ħalib; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex taddotta din it-talba meta tkun qed tressaq l-Ittra ta’ Emenda Nru 2 tagħha;

19.  Jiddeċiedi li jiffinanzja l-miżuri ta’ internet broadband għaż-żoni rurali tal-Pjan ta’ Rkupru Ekonomiku Ewropew mill-marġini tal-intestatura 2, b’konformità mal-istqarrija rilevanti adottata mill-awtorità baġitarja dwar il-finanzjament, fit-2 ta’ April 2009;

20. Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdiedu l-fondi ta’ programmi bil-possibilità li jippromwovu l-konsum ta’ prodotti agrikoli (pereżempju ħalib għall-iskejjel u skemi ta’ frott għall-iskejjel);

Dwar is-sottointestatura 3a

21.  Jagħraf ix-xewqa taċ-ċittadini Ewropej għal Ewropa sikura u jilqa’ b’sodisfazzjon iż-żidiet f’din is-sottointestatura relattiva għall-baġit 2009; jagħraf li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni qed jiffaċċjaw bosta sfidi rigward politiki li jaqgħu taħt din l-intestatura; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex japprofittaw ruħhom miż-żidiet taħt din l-intestatura tal-baġit għall-2009 sabiex jindirizzaw dawn l-isfidi flimkien;

22. Jenfasizza l-importanza ta’ aktar finanzjament disponibbli permezz tal-baġit tal-UE sabiex tiġi mmaniġġjata l-immigrazzjoni illegali u l-integrazzjoni taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi filwaqt li, b’mod parallel, tiġi indirizzata l-immigrazzjoni illegali b’rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali tal-bniedem, u jissaħħaħ il-ħarsien tal-fruntieri, inkluż it-tisħiħ tal-Fond Ewropew għar-Ritorn u l-Fond Ewropew għar-Refuġjati sabiex tiġi ffaċilitata s-solidarjetà bejn l-Istati Membri;

Dwar is-sottointestatura 3b

23. Ifakkar li s-sottointestatura 3b tkopri politiki importanti li għandhom impatt dirett fuq il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej; ma jaqbilx mat-tnaqqis propost mill-Kunsill f’din is-sottointestatura u jaqbel mal-istrateġija tal-kumitati speċjalizzati, li tiżgura li ż-żieda fl-approprjazzjonijiet tkun ġustifikata;

24. Ifakkar li l-persentaġġ baxx ta’ nies li vvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej wera għal darb’oħra li l-politika dwar l-informazzjoni u l-komunikazzjoni trid titjieb fil-baġit 2010; jirrikonoxxi li dan jirrapreżenta sfida komuni għall-Kummissjoni, l-Unjoni Ewropea u l-Parlament bħala parti neċessarja tal-proċess demokratiku; għaldaqstant ressaq diversi emendi li għandhom l-għan li jwarrbu f’riserva parti mill-approprjazzzjonijiet maħsuba għall-politika dwar l-informazzjoni u l-komunikazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta lill-Parlament il-pjanijiet tagħha dwar kif se timplimenta l-konklużjonijiet tal-Grupp Interistituzzjonali ta’ Informazzjoni (IGI);

Dwar l-intestatura 4

25. Jappoġġja l-ittra ta' emenda Nru 1 għall-abbozz preliminari tal-baġit 2010 adottata mill-Kummissjoni fit-2 ta' Settembru 2009, li tipprovdi għal żieda f’żewġ linji baġitarji: il-Palestina u l-bidla fil-klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, li huma żewġ prijoritajiet imressqa mill-Parlament;

26. Iddeċieda li ż-żieda fil-linja baġitarja dwar il-bidla fil-klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jpoġġiha fir-riserva, sakemm joħorġu l-konklużjonijiet tal-Konferenza dwar il-Bidla fil-Klima f’Kopenħagen; jenfasizza madankollu l-bżonn ta' strument finanzjarju ġdid sabiex jgħin lill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw jaffrontaw l-effetti tal-bidla fil-klima sabiex l-Istrument għall-Koperazzjoni fl-Iżvilupp (DCI)fil-futur ikun jista' jwettaq il-kompiti li ġew assenjati lilu oriġinarjament;

27. Itenni t-tħassib serju tiegħu dwar l-ispazju limitat u perikoluż ħafna ta’ manuvra li jirriżulta mill-finanzjament baxx kroniku ta’ din l-intestatura, li dejjem hija taħt pressjoni minħabba l-kriżijiet li jseħħu fil-pajjiżi terzi;

28. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tressaq pjan biex tirrialloka, tul il-perjodu 2010 sa 2013, il-mezzi finanzjarji riallokati mill-istrument għall-Istabilità għall-Faċilità għall-Ikel sabiex tiżgura li l-Unjoni jkollha l-mezzi finanzjarji kollha disponibbli, taħt l-intestura 4 tal-baġit, sabiex twettaq l-irwol tagħha fil-kamp internazzjonali kif jistennew iċ-ċittadini Ewropej; jistieden lill-Kummisssjoni sabiex tressaq pjan għall-mobilizzazzjoni ta' riżorsi finanzjarji għal kwalunkwe faċilitajiet jew mekkaniżmi ta' assistenza ta' emerġenza esterna li jinħolqu barra l-Istrument għall-Istabilità, hekk li jiġi evitat li jintużaw fondi intiżi għall-Istrument għall-Istabilità;

29. Jistieden lill-Kunsill Ewropew sabiex ma jieħux impenji politiċi ambizzjużi li jirrikjedu appoġġ finanzjarju akbar milli tiflaħ l-UE mingħajr ma, fl-istess ħin, jaħseb għall-approprjazzjonijiet baġitarji meħtieġa meta jkun hemm kontradizzjoni ovvja mal-fondi disponibbli fil-limiti massimi annwali tal-Qafas Finanzjarju Pluriennjali;

30. Iqis li l-garanzija tal-provvista tal-enerġija hija kwistjoni importanti fl-Unjoni; għaldaqstant jilqa’ b’sodisfazzjon l-iffirmar tal-Proġett Nabucco mill-pajjiżi kollha li qed jieħdu sehem fih, u jistenna konsistenza minn għandhom kollha meta jiġu ttrattati proġetti oħrajn li jistgħu jipperikolaw il-proġett Nabucco;

31. Jibqa’ jibbaża fuq l-appoġġ għall-proċess ta’ paċi fil-Palestina u l-ħtiġijiet ta’ rikostruzzjoni fil-Medda ta’ Gaza; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tgħid x’miżuri ħadet sabiex tnaqqas kemm jista’ jkun ir-riskju li l-proġetti u l-programmi ffinanzjati taħt din il-linja baġitarja jintużaw għal atti terroristiċi jew minn organizzazzjonijiet terroristiċi, jew jiġu mgħoddija lilhom, jew għal burokrazija ineffiċjenti, u sabiex tispeċifika jekk parti mill-għajnuna hijiex intiża għall-bini mill-ġdid ta' bini jew infrastruttura li qabel kienu ġew iffinanzjai mill-Unjoni jew mill-Istati Membri tagħha u mġarrfa minn azzjoni militari;

32. Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu allokati fondi biżżejjed lill-Istrateġija tal-UE għall-Baħar Baltiku sabiex ikunu finanzjati azzjonijiet li ma jistgħux ikunu finanzjati minn linji oħra tal-baġit (proġetti ta’ koordinazzjoni, ta’ informazzjoni u proġetti pilota f’xi wieħed mill-erba’ pilastri tal-pjan ta’ azzjoni);

Dwar l-intestatura 5

33. Iddeċieda li jaċċetta parti mit-tnaqqis tal-Kunsill fil-linji ta’ nefqa amministrattiva, fuq il-bażi ta’ strateġija selettiva, billi jinħoloq bilanċ bejn il-prijoritajiet baġitarji ġenerali, inklużi dawk ġodda, u l-ħtiġijiet tal-implimentazzjoni tal-politiki eżistenti;

34. Madankollu reġa’ daħħal l-approprjazzjonijiet għan-nefqa għall-istaff; jirrimarka li l-ammont totali tat-tipi kollha ta’ nefqa amministrattiva ffinanzjati barra mill-intestatura 5 żdied b’mod sinifikanti f’dawn l-aħħar snin; jitlob sabiex fil-ġejjieni, il-proposti mill-Kummissjoni sabiex in-nefqa amministrattiva tiġi trasferita għall-intestaturi operattivi jkunu ġġustifikati bis-sħiħ; jirrikonoxxi li programmi operattivi ma jistgħux jiffunzjonaw mingħajr l-appoġġ amministrattiv neċessarju; madankollu, huwa mħasseb ħafna dwar il-fatt li taħt il-QFP attwali parti mill-pakkett ġenerali għal programmi pluriennali taħt intestaturi oħrajn barra l-intestatura 5 qiegħda tintuża għal nefqa amministrattiva;

35. Huwa mħasseb dwar is-sejħa attwali għal offerti għal Kwartier Ġdid Ewropew; itenni t-talba tiegħu li jkun dejjem mgħarraf bis-sħiħ dwar il-proċess ta’ għażla u l-ħtieġa ta’ aktar tagħrif dwar il-politika tal-Kummissjoni dwar il-binjiet b’mod ġenerali;

36. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta kalendarju għall-proposti dwar ir-Reviżjoni triennali tar-Regolament Finanzjarju;

Dwar proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

37. Ifakkar li il-Ftehima Interistituzzjonali tipprovdi għal ammont totali għal proġetti pilota ta' massimu ta' EUR 40 miljun fi kwalunkwe sena finanzjarja, u għal ammont totali għal azzjonijiet preparatorji ta' massimu ta' EUR 100 miljun, li minnhom ammont massimu ta' EUR 50 miljun jista' jiġi allokat għal azzjonijiet preparatorji ġodda;

38. Iqis dawn il-proġetti bħala għodda indispensabbli għall-Parlament sabiex jagħti bidu għal politiki ġodda għaċ-ċittadini Ewropej; jiddispjaċih li, għall-biċċa l-kbira tal-proġetti pilota u tal-azzjonijiet ta’ tħejjija li għaddejjin bħalissa, il-Kummissjoni inkludiet biss approprjazzjonijiet ta’ ħlas, li jfisser li mhu se jingħata ebda segwitu; analizza sensiela ta’ proposti interessanti, li uħud minnhom biss setgħu jiddaħħlu fil-baġit 2010 minħabba l-limitazzjonijiet tal-livelli massimi tal-Ftehima Interistituzzjonali u tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali;

39. Ta prijorità lill-implimentazzjoni tal-proġetti pilota u tal-azzjonijiet ta’ tħejjija li jinsabu fit-tieni u fit-tielet sena tagħhom; bi ħsiebu li, waqt is-sena finanzjarja 2010, isegwi mill-qrib l-implimentazzjoni tagħhom u tal-proġetti u l-azzjonijiet stabbiliti ġodda;

o

o o

40. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-emendi u mal-proposti għal modifika għat-Taqsima III tal-abbozz tal-baġit ġenerali, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra u lill-entitajiet ikkonċernati.

  • [1]     ĠU L 253, 7.10.2000, p. 42.
  • [2]     ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [3]     ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [4]     Testi adottati, P7_TA-PROV(2009)0095.
  • [5]     ĠU L 167, 29.6.2009, p. 26

ANNEX 1

STATEMENTS AGREED AT THE CONCILIATION OF 10 JULY 2009

JOINT DECLARATION FOR ENTRY IN THE COUNCIL MINUTES

Recruitment in relation with the 2004 and 2007 enlargement

"The European Parliament and the Council stress again the importance of a full recruitment on all posts related to the 2004 and 2007 enlargement, especially for middle and high management level, and insist that all efforts should be made by the institutions and specifically by EPSO to ensure that the necessary action is taken to speed up the whole process of filling up the posts granted by the budgetary authority with officials. The criteria should be as stipulated in Article 27 of the Staff Regulation and to arrive at the broadest possible geographical proportional basis as soon as possible.

The European Parliament and the Council intend to continue to monitor closely the ongoing recruitment process. To this effect, they request each institution and EPSO to provide twice a year, in March and October, an information to the budgetary authority on the state of affairs regarding recruitments in relation with the 2004 and 2007 enlargement."

COUNCIL DECLARATIONS FOR ENTRY IN THE COUNCIL MINUTES

1.      Payment appropriations

"The Council asks the Commission to submit an amending budget if the appropriations entered in the 2010 budget are insufficient to cover expenditure under sub-heading 1a (Competitiveness for growth and employment), sub-heading 1b (Cohesion for growth and employment), heading 2 (Preservation and management of natural resources) and heading 4 (EU as a global player)."

2.      Heading 4

"The Council, noting the Commission's intention to present a letter of amendment to the 2010 PDB covering at a later stage additional needs in the field of external actions, especially the priorities covered by previous letters of amendment and those referred to in the European Council conclusions of June 2009, has established its draft budget for 2010 with an appropriate margin under heading 4 allowing it to be taken into account."

3.      Building policy of EU Institutions and bodies

"The Council recalls its conclusions on the Court of Auditors' special report No. 2/2007 concerning the Institutions' expenditure on buildings and, acknowledging that building costs represent a significant part of the overall administrative expenditure of the EU Institutions, considers that a sound financial management of building expenses is essential.

The Council reiterates the importance of a strong interinstitutional cooperation in this field. It underlines the need for the Institutions to cooperate to the highest possible extent and to join their forces, both for the rental or purchase of buildings and for connected current expenses. It invites the Institutions to share facilities whenever appropriate in order to limit building expenses to the necessary minimum.

In this context, the Council welcomes the efforts already made by the Institutions to cooperate at interinstitutional level and to harmonise their building management methods. It notes with satisfaction the agreement on common guidelines for defining and measuring building space which was recently reached by interinstitutional working groups set up in Brussels and Luxembourg. The Council asks the Institutions to look into the potential for further interinstitutional cooperation which could include sharing of premises, joint management of premises and the scope for a possible interinstitutional buildings office.

The Council calls on the Institutions to establish long-term building strategies, based on realistic estimates of future staff numbers and ensuring the necessary flexibility by means of an equilibrium between owned and rented buildings, in order to avoid as far as possible any ad-hoc decisions on buildings. It also requests the Institutions to use available space in the most efficient way and to take any possible measures of internal rationalisation. The Council welcomes the work already carried out by the Institutions on alternative financing methods and awaits the coming report from the Commission.

The Council attaches great importance to receive the information required by the relevant provisions of the Financial Regulation as soon as possible. The information should include thorough need assessments and comprehensive cost-benefit analyses, the various alternatives, outlining the options to rent or buy as well as the alternative financing possibilities, and taking all financing costs into account. Well before decisions need to be taken, the information should be made available to both arms of the budgetary authority, so that they can establish their position without time pressure.

Moreover, it reiterates its call on the Secretaries-General of the Institutions to provide information before the presentation of the preliminary draft budget. While recognising each Institution's own specificities and additional particularities characterising each project, the Council asks the Institutions to pursue their work towards harmonising this information through common definitions and indicators to allow comparisons of building space and building costs between the different Institutions, including the common understanding of the method for calculating annual costs of own property spread over the entire period of their utilisation.

The Council encourages the Institutions to continue and to intensify the energy-efficiency and environment measures in their buildings, including the certification according to environmental standards, wherever this is appropriate and feasible with the given resources.

The Council takes note of the excellent cooperation between the Institutions and the administrations of their host Member States, which contribute significantly to the sound management of building issues.

The Council recalls that its observations apply equally to the specific situation of the executive agencies, and where applicable to the decentralised agencies."

UNILATERAL DECLARATION FOR ENTRY IN THE COUNCIL MINUTES

"With regard to the adoption of the Council's position on the draft budget for 2010 and in view of proceedings pending before the Court of First Instance, Germany states that the programme "Food aid for the most deprived persons in the European Union" must be implemented in accordance with Community law. Germany states its view that market purchasing should not be used for this programme. The programme must be implemented in the light of the proceedings before the Court of First Instance."

ANNEX 2

European Parliament declarations issued during the Conciliation of the First reading of the budgetary procedure 2010

Implementation of the 2009 Budget (Budget Forecast Alert)

The European Parliament is concerned about the situation of implementation of the 2009 Budget as described in the most recent Budget Forecast alert, in particular commitments under headings 3a and 3b and payments under headings 1a, 3a, 3b and 5. It stresses the importance of progressing according to the implementing schedule foreseen in the PDB.

The European Parliament asks the Commission to present by 31 August 2009 a report providing more detailed information concerning the reasons (structural, organisational, managerial, procedural) of the delays registered in the implementation of each programme or policy area concerned.

The European Parliament also requests to the Commission to provide justifications for each programme or policy area where implementation diverts from the decisions taken by the budgetary authority in the 2009 Budget.   

The simplification and a more targeted use of Structural funds in the context of the economic crisis

The European Parliament recalls the joint declarations of the three institutions on the implementation of the Cohesion policy of November 2008 and April 2009 and underlines the necessity to continue the efforts for accelerating the implementation of structural and cohesion funds. It considers that the progress made in the simplification of assessment, approval and management procedures has been insufficient, which is demonstrated in the low approval rate of Management and Control Systems (MCSs) and Major Projects (MPs). It urges the Commission to continue its efforts to simplify implementing procedures in close cooperation with Member States and in particular, to speed up the approval of MCSs and MPs, and thus accelerate payments while respecting the N+2 rule.

The EP believes that all opportunities provided by the use of Structural Funds including the adaptation or revision of the operational programs could be mobilised for more targeted actions that facilitate overcoming the effects of the economic crisis, particularly those which support growth and competitiveness and limit job losses, and invites Member States to use this possibility. Calls on the Commission to encourage and enable by means of efficient and fast procedures the use of all measures foreseen by the Structural Funds regulations aimed at supporting growth and employment. Moreover EP recalls the importance of full and efficient use of the available appropriations.

Payment appropriations

"The European Parliament asks the Commission to submit an amending budget if the appropriations entered in the 2010 budget are insufficient to cover expenditure under a specific heading, where necessary."

Heading 4

The European Parliament notes the Commission's intention to present a letter of amendment to the 2010 PDB covering, at a later stage, additional needs in the field of external actions, especially the priorities covered by previous letters of amendment and those referred to in the European Council conclusions of June 2009. The European Parliament recalls that, during the budget conciliation procedure on 21 November 2008, the Commission committed itself to present an assessment of the situation within heading 4 accompanied, if necessary, by relevant proposals. It expects the Commission to accompany the Amending Letter by a multiannual assessment of the needs in this area.

NOTA SPJEGATTIVA

DOKUMENT TA’ ĦIDMA NRU 1 DWAR IL-BAĠIT 2010 METODU TA’ ĦIDMA U KALENDARJU

I.         Kuntest tal-proċedura tal-baġit għall-2010

1.  Fil-bidu tat-tieni 50 sena tal-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini tagħha qed jgħixu f’apprensjoni u inċertezza. Il-problemi kurrenti tal-kriżi ekonomika, il-provvista tal-enerġija, il-bidla fil-klima, l-immigrazzjoni illegali, il-kriminalità, u t-terroriżmu juru li l-UE għandha tipprovdi għajnuna ċara u determinata: nixtiequ nipprovdu iktar sigurtà u protezzjoni liċ-ċittadini Ewropej.

2.  L-infieq komuni tal-Unjoni Ewropea kemm jista’ jkun għandu jkun immirat għal dawk l-oqsma, fejn il-fondi joħolqu iżjed protezzjoni u sigurtà u jistgħu jintużaw b’mod aktar effiċjenti.

3.  Kull sena l-Parlament Ewropew u l-Kunsill, bħala żewġ organi tal-awtorità baġitarja, jkollhom dibattiti twal u ħorox f’livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ ħlas fil-baġit tal-UE. Il-Parlament Ewropew irnexxielu jakkwista xi żidiet fir-rigward ta’ dan il-livell, madankollu din iż-żieda ma ntużatx b’mod effettiv, l-aktar minħabba n-nuqqas ta’ ħila ta’ implimentazzjoni tal-Istati Membri, u fl-istess ħin dan wassal biex f’għajnejn il-pubbliku l-isforzi u l-awtorità tal-Parament Ewropew jidhru imnaqqsin. Minkejja l-problema li hemm fl-implimentazzjoni ta’ dawn "il-fondi addizzjonali", ir-rapporteur jistqarr li mqabblin mal-ħafna għanijiet tal-Unjoni Ewropea, programmi komuni għadhom neqsin mill-finanzjamenti. Huwa meħtieġ li wieħed jiffoka l-aktar fuq dawk l-oqsma, li tassew jeħtieġu iżjed riżorsi finanzjarji u fl-istess ħin tingħata għajnuna għat-tisħiħ tal-ekonomija Ewropea u l-kumdità taċ-ċittadini Ewropej.

4.  Fi żmien ta’ kriżi globali finanzjarja u ekonomika, meta l-Istati Membri qed jirrispondu bil-miżuri individwali tagħhom ta’ għajnuna, huwa l-irwol tal-Parlament Ewropew li juri, li l-Unjoni Ewropea għandha mezzi importanti li ilhom jintużaw żmien twil biex tippromwovi t-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi kif ukoll il-koeżjoni. Jintefa’ dell ikrah, jekk l-importanza ta’ dawn l-għodod, li jikkostitwixxu wkoll solidarjetà fost l-Istati Membri, titnaqqas mis-soluzzjonijiet nazzjonali.

5.  Sfidi globali reċenti wrew li l-UE ma tistax taġixxi malajr. Fl-istess ħin qiegħda tipprova tiffaċċja dawn l-isfidi b’diffikultà, u s’issa offriet soluzzjonijiet bħall-Pjan ta’ għall-Irkupru Ekonomiku, il-"faċilità tal-ikel", il-Fond ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni u anke l-Fond ta’ Solidarjetà.

6.  Il-Parlament Ewropew irid jieħu azzjoni f’nofs l-inċertezzi istituzzjonali u legali fil-proċedura tal-baġit 2010. L-elezzjonijiet tal-2009, kummissjoni ġdida, il-proċess ta’ ratifikazzjoni tat-Trattat ta’ Liżbona, ir-reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-Qafas Finanzjarju Plurijennali (MFF) 2007-13, kollha huma sfidi speċjali.

7.  Is-sitwazzjoni hija diffiċli, iżda nistgħu nibnu fuq ix-xogħol tar-rapporteurs tal-ewwel snin tal-perjodu finanzjarju 2007-13. James Elles, Kyösti Virrankoski u Jutta Haug ħassew li kellhom responsabiltà speċjali biex jużaw approprjazzjonijiet baġitarji bħala mezz biex jinħolqu l-valuri (valur għall-flus, riżultati tal-baġit). Ir-rapporteur tiegħek jixtieq isejjes fuq ix-xogħol li sar minn dawn il-personalitajiet eċċezzjonali.

8.  Irridu nagħmlu pass ’il quddiem fid-direzzjoni, fejn inżidu l-aktar dawk il-linji li minnhom nieħdu valur għall-flus tal-UE u forsi nnaqqsu dawk l-approprjazzjoniiet baġitarji, li m’għandhom l-ebda valur miżjud jew riżultat .

II.       Strateġija ta’ Politika Annwali – għodda tat-Tmexxija

9.  Fl-2000, il-Kummissjoni Ewropea għarfet il-ħtieġa għal tmexxija li tiffoka aktar mill-qrib fuq ir-riżultati u ddeċidiet li taqleb għall-kunċett ta’ tmexxija bbażata fuq l-attività (ABM). Għal dan il-għan, il-Kummissjoni qassmet ix-xogħol tagħha f’sett ta’ "attivitajiet" li għandhom tifsira politika. Hekk kif talab il-Parlament, permezz tal-introduzzjoni tal-ABM, l-'attivitajiet' saru l-element ewlieni tat-tmexxija. Huwa fir-rigward ta’ dawn l-attivitajiet li jiġu stabbiliti l-prijoritajiet, definiti l-objettivi , allokati u mmaniġġjati r-riżorsi u jsir monitoraġġ u rappurtaġġ dwar il-prestazzjoni.

10.  Ix-xogħol tal-Kummissjoni huwa ppjanat u rrapurtat f’ippjanar u tfassil strateġiku annwali u f’ċiklu ta’ rappurtar.

11.  Rigward is-sena Baġitarja 2010, iċ-ċiklu beda f’Novembru/Diċembru 2008 (sena n-2) b’dibattitu immirat lejn il-politika. Bħalissa l-kummissjoni qed tieħu deċiżjoni, ibbażata fuq proposti sussegwenti tas-servizzi, dwar "l-Istrateġija ta’ Politika Annwali" (SPA) tagħha, li se tistabilixxi l-prijoritajiet politiċi għall-2010 u orjentazzjonijiet għall-allokazzjoni tar-riżorsi umani u finanzjarji. L-istrateġija annwali, li għandha tiġi adottata mill-Kummisssjoni fit-18 jew fil-25 ta’ Frar 2009, tipprovdi qafas għall-abbozz preliminari tal-baġit (PDB) u għall-programm ta’ ħidma annwali tal-Kummissjoni. Mill-aspett baġitarju l-importanti huwa li wieħed mill-objettivi tal-APS[1]ikun li titħalla ssir l-adozzjoni ta’ qafas baġitarju, li fih l-inizjattivi ta’ prijorità, kif identifikati, jirċievu r-riżorsi meħtieġa.

12.  Il-President tal-Kummissjoni jippreżenta l-SPA lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill. It-tliet istituzzjonijiet imbagħad jieħdu sehem fi djalogu strutturat u kull Kummissarju jiddiskuti mal-kumitat Parlamentari rilevanti. Waqt dan id-djalogu jinħoloq inventorju li jintuża biex jiġi ppreparat il-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni għas-sena li jmiss. Il-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni jittraduċi l-istrateġija tal-politika fi pjan ta’ azzjoni konkret u ġabra ta’ riżultati finali.[2]

13.  Wara li tikkunsidra l-Qafas Finanzjarju Plurijennali u l-SPA, imbagħad il-Kummissjoni Ewropea tipprepara l-abbozz preliminari tal-baġit (PDB), u tissottomettih lill-Kunsill fl-aħħar ta’ April jew fil-bidu ta’ Mejju ("l-aktar tard fl-1 ta’ Settembru", skont l-Artikolu 272, par 3 tat-Trattat).

14.  L-SPA tiddefinixxi l-qafas u l-linji gwida kemm għaċ-ċikli baġitarji u kemm għal dawk leġiżlattivi. Wara l-adozzjoni tal-istrateġija, fuq naħa waħda ċ-ċiklu jkompli bil-proċedura baġitarja (li tibda bil-preparazzjoni tal-abbozz preliminari tal-baġit) u fuq in-naħa l-oħra bid-djalogu interistituzzjonali (mal-Parlament u l-Kunsill).[3]

15.  Il-kumitat għall-Baġits ħadem bis-sħiħ fl-appoġġ tiegħu għall-prijoritajiet li ġew identifikati fil-Parlament u dan huwa għaliex ir-Rapporteur tiegħek jippreferi li l-ewwel, jiġu mfasslin il-prijoritajiet baġitariji għall-2010 mill-Kumitat għall-Baġits u, it-tieni, l-adozzjoni “kmieni biżżejjed” u fil-ħin ta’ qabel l-abbozz preliminari tal-baġit (PDB) ta’ dan id-dokument, biex b’hekk jikkontribwixxi b’mod effettiv għat-tiswir u t-twettiq tal-prijoritajiet.

III. Aspetti proċedurali u kalendarju

16.  Wara d-deċiżjoni li ttieħedet mill-Konferenza tal-Presidenti bbażata fuq il-proposti tal-Grupp ta' Ħidma għar-Riforma Parlamentari[4], huwa previst li se jkun hemm dibattitu strateġiku wara l-preżentazzjoni tal-Kummissjoni tal-Istrateġija ta’ Politika Annwali, li għandha tiġi adottata fi Frar.

17.  Dan id-dibattitu huwa msaħħaħ b’żewġ riżoluzzjonijiet. Riżoluzzjoni minnhom ġejja min-naħa tal-gruppi politiċi dwar "l-Istrateġija tal-Politika Annwali tal-Kummissjoni" u l-oħra dwar "Linji gwida għall-Baġit 2010" ippreparata mill-Kumitat għall-Baġits.

· Kalendarju possibbli għar-riżoluzzjoni dwar "Linji gwida għall-Baġit 2010" jista’ jkun dan:

· 10/11 ta’ Frar: preżentazzjoni ta’ abbozz ta’ rapport, u wara skadenza għat-tressiq tal-emendi

· 23/24 ta’ Frar: votazzjoni għall-abbozz ta’ rapport fil-Kumitat.

· Plenarja Marzu I (alternattivament Marzu II) Adozzjoni tar-riżoluzzjoni.

18.  Ir-Rapporteur tiegħek jixtieq jenfasizza fuq il-kontribut speċjali li l-PE jista’ jagħti permezz tal-prerogattivi baġitarji tiegħu u li jagħmel dan fil-waqt opportun. Ir-riżoluzzjoni għandha tiġi adottata fil-plenarja preferibbilment Marzu I, sabiex tkun tal-aqwa kontribut għall-PDB tal-Kummissjoni, li għandu jiġi adottat fid-29 ta’ April.

19.  Minħabba l-perjodu elettorali, mhux possibbli li jkun hemm votazzjoni għal riżoluzzjoni fil-plenarja, li tikkummenta dwar il-PDB u tagħti deskrizzjoni tal-mandat tad-delegazzjoni tal-PE għall-konċiljazzjoni ta’ Lulju. Fil-passat, partikolarment fis-snin tal-elezzjoni, ir-rapport tal-mandat dwar il-proċedura ta’ konċiljazzjoni tal-baġit qabel l-ewwel qari fil-Kunsill kien isir votazzjoni fuqu fil-kumitat għall-Baġits biss, u mhux fil-Plenarja.

IV. Metodu ta’ ħidma

20.  Matul l-aħħar snin il-Kumitat għall-Baġits qed jagħmel iktar enfasi fuq koperazzjoni kontinwa u kostruttiva mal-kumitati bl-iskop li jimxu fuq il-prijoritajiet tagħhom għall-proċedura annwali tal-baġit li jmiss. Diġà ntbagħtet ittra lill-kumitati speċjalizzati tal-PE li tistedinhom biex jaħtru r-rapporteurs tagħhom għall-baġit u biex jorganizzaw laqgħat regolari, bl-ewwel waħda tkun proposta għall-bidu ta’ Frar, qabel il-preżentazzjoni tal-Istrateġija ta’ Politika Annwali mill-Kummissjoni.

21.  Din il-koperazzjoni se tkun formalizzata aktar din is-sena minħabba li fil-Konferenza tal-Presidenti fit-18 ta’ Settembru 2008[5] ġie deċiż li kull kumitat tal-Parlament għandu jinnomina rapporteurs għall-baġit u l-ippjanar leġiżlattiv fil-bidu tas-sena, u l-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tistabbilixxi grupp ta’ ħidma ta’ rapporteurs bħal dawn, biex tidentifika r-rabtiet bejn il-prijoritajiet baġitarji u leġiżlattivi matul il-baġit annwali u ċ-ċikli tal-ippjanar leġiżlattiv.

V. Prijoritajiet għall-2010

22.  Ir-rapporteur jistieden lill-Membri sabiex jikkontribwixxu fid-dibattitu fil-Kumitat ħalli jibdew jiffurmaw il-prijoritajiet li għandhom jitqiegħdu fil-baġit tas-sena d-dieħla tal-UE. Ħafna mis-suġġetti indirizzati fil-baġit tal-2009 se jiġu segwiti u żviluppati aktar fil-baġit tal-2010, u se jkunu indirizzati kwistjonijet ġodda wkoll:

· "Is-sigurtà u s-sikurezza għaċ-ċittadini Ewropej" li tkopri ħafna aspetti li jipprovdu tweġiba għall-biżgħat u l-inċertezzi kollha taċ-ċittadini tal-UE.

· Fondi strutturali: implimentazzjoni simplifikata u mgħaġġla bħala s-segwitu għad-dikjarazzjoni li ntlaħqet fil-laqgħa ta’ konċiljazzjoni fil-21 ta’ Novembru 2008

· "Strumenti għal programmi finanzjarji" – marġni disponibbli – reviżjoni ta’ nofs it-terminu

· Sitwazzjoni attwali u ħtiġiet ġodda li għandhom x’jaqsmu mal-azzjoni esterna tal-UE

· Eżerċizzju ta’ eżaminazzjoni dwar l-istaff tal-Kummissjoni u l-bini tal-politika

23.  Dawn il-punti ta’ interess li jissemmew hawn fuq jikkostitwixxu lista indikattiva ta’ dokumenti ta’ ħidma, miżjuda ma’ dawk "proċedurali" dwar il-PDB, DB u l-Aġenziji, li jagħtu lok għal eżaminazzjoni u diskussjoni iktar profonda.

DOKUMENT TA’ ĦIDMA NRU 2 DWAR L-ISTRUMENTI TAS-SIKUREZZA GĦAĊ-ĊITTADINI EWROPEJ

I. Introduzzjoni

Għal snin twal l-Ewropa kienet meqjusa bħala post paċifiku u stabbli fid-Dinja, magħruf ma’ kullimkien mill-qawwiet globali kollha. Madankollu, maż-żmien din l-istabilità u prosperità ma setgħux jevitaw milli jkunu ddominati minn problemi bħat-tibdil fil-klima u l-globalizzazzjoni, il-kriminalità u t-terroriżmu transkonfinali organizzati. Minbarra dawn l-isfidi, il-kriżi finanzjarja riċenti ġabet iktar ambigwità fil-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini Ewropej. L-Ewropej iħossu iktar u iktar il-konsegwenzi ta’ dawn il-problemi, għalhekk mhuwiex ta’ sorpiża li l-mistoqsijiet li ġejjin iħawdu sew liċ-ċittadini tagħna.

Se jkolli mpjieg is-sena d-dieħla?

·  It-tfaddil fil-kont bankarju tiegħi se jibqgħu hemm?

Se nkun nista’ nsaħħan id-dar tiegħi x-xitwa li ġejja?

 · 

Id-drittijiet tal-penzjoni li jiena ksibt sew jkunu sikuri?

L-Unjoni Ewropea hija kapaċi li turi liċ-ċittadini tagħha li tista’ tipprovdi tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet u li dawn il-problemi jistgħu jissolvew f'livell Komunitarju. B’dan il-mod, il-messaġġ ikun ċar għaċ-ċittadini: Id-dgħjufija individwali biex issolvi l-problemi globali. Ta’ min wieħed jikkopera.

Madankollu, sabiex jaġixxu b’mod effiċjenti u għalhekk jiksbu r-riżultati mistennija, l-UE għandha tfittex u tuża l-mezzi u l-għodod xierqa tal-azzjoni u jegħlbu l-ostakkli eżistenti. Huwa essenzjali li jerġgħu jbiddlu s-sistema riġida tal-baġit li teżisti issa, fejn mistoqsijiet urġenti ma jistgħux jitwieġbu malajr biżżejjed u biex jegħlbu l-limitu ta’ ammonti żgħar disponibbli ta’ għodod finanzjarji li bħalissa jlaħħqu 1% biss tad-DGN Ewropew. Dawn il-passi ’l quddiem huma inevitabbli biex jerġgħu jagħmlu lill-Ewropa l-post ta’ paċi, stabilità u prosperità.

II. Is-Sigurtà għaċ-Ċittadini Ewropej

L-integrazzjoni Ewropea hija waħda mill-ikbar kisbiet fl-istorja tal-kontinent tagħna. Din ma ġabitx biss paċi, libertà u stabilità, iżda wkoll perjodu ta’ prosperità mingħajr preċedent. Fil-passat, il-ħtieġa għall-paċi ġabet lin-nies tal-Ewropa flimkien. Madankollu, illum il-ġurnata, numru ta’ problemi li għandhom impatt dirett fuq il-ħajja taċ-ċittadini tagħna - il-kriżi finanzjarja ta’ bħalissa, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, is-soċjetà li qed tixjieħ, kif ukoll it-terroriżmu u l-kriminalità organizzata - jeħtieġu koperazzjoni mill-qrib f'livell Ewropew u Ewropa b’saħħitha u stabbli fid-Dinja.

Dan id-dokument ta’ ħidma jibni fuq ir-riżoluzzjoni vvutata riċentament mill-PE “Linji Gwida għall-Proċedura baġitarja 2010”[6] u għandu l-għan li jenfasizza dawk il-linji tal-Baġit tal-UE identifikati bħala “Linji Ewlenin” li jittraduċu dawn l-isforzi. Dawn huma mniżżla f’ċertu dettall fl-Anness ma’ dan id-dokument ta’ ħidma. Permezz tal-Anness, il-persentaġġ tal-implimentazzjoni finali mill-2007 jista’ jiġi segwit, li jinkludi wkoll l-effetti tiegħu fuq l-ipprogrammar finanzjarju mill-Kummissjoni mit-30 ta' Jannar 2009.

1. Ir-Reazzjoni għall-kriżijiet finanzjarji u ekonomiċi globali

Sfidi globali riċenti wrew li l-UE ma tistax taġixxi malajr. Hija qed tiġġieled biex twieġeb għall-isfidi, u s’issa rrispondiet b’soluzzjonijiet bħall-“faċilità tal-ikel”, il-Fond ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni u l-Fond ta’ Solidarjetà. Dawn il-programmi ġew deċiżi wara dibattiti twal u li ħadu l-ħin fil-Kunsill, filwaqt li l-Parlament Ewropew ħeġġeġ kontinwament lill-Istati Membri biex jgħaġġlu t-teħid tad-deċiżjoni u t-tiftix għall-kompromess tagħhom. Barra minn hekk, trasferimenti ta’ appoġġ finanzjarju mill-Fond ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni u l-Fond ta’ Solidarjetà lir-reġjuni fil-bżonn huma bilmod ukoll minħabba piżijiet amministrattivi u ta’ proċedura bla bżonn.

L-Istati Membri riċentament taw it-tweġibiet għall-problemi, imma l-kapaċità li taħdem f’ livell Ewropew għad trid tiġi ppruvata, bħal ma wera l-każ tal-Programm ta’ Rkupru Ekonomiku li għal ħafna xhur kien imblukkat fil-Kunsill.

L-Unjoni Ewropea għandha għodod importanti u li jaħdmu fit-tul fil-Baġit tagħha biex tippromwovi t-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi kif ukoll il-koeżjoni. Dawk il-programmi f’Intestatura 1a u 1b għandhom l-għan li jistimulaw it-tkabbir tal-ekonomija u jistgħu jgħinu biex jingħeleb il-periklu tat-telfien tal-impjiegi, jippromwovu l-ħolqien tal- impjiegi u jappoġġaw l-SMEs. Madankollu, ir-rapporteur tagħkom huwa mħasseb dwar il-marġni attwali taħt Intestatura 1a, ta’ madwar EUR 111 599 000, li ma tippermettix li l-effetti tal-kriżi ekonomika jiġu indirizzati sew.

Intraprendenza tas-CIP u l-innovazzjoni, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, il-Fond Soċjali Ewropew, u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali huma ta’ importanza kbira.

Il-miri ta’ Liżbona

Bit-twaqqif tal-Aġenda ta’ Liżbona fl-2000, l-UE stabbiliet għaliha nnifisha l-mira strateġika tat-twaqqif ta’ ekonomija Ewropea kompetittiva, innovattiva u bbażata fuq l-għarfien, li kapażi tiġġenera tkabbir ekonomiku sostenibbli b’aktar impjiegi u impjiegi aħjar u koeżjoni soċjali ikbar mill-2010. Il-proċedura tal-Baġit 2010 hija ċertament opportunità waħda li tipprova ssib bilanċ.

Għalkemm partijiet kruċjali tal-Aġenda ta’ Liżbona jinvolvu b’mod ċar deċiżjonijiet li huma ta’ natura leġiżlattiva iktar milli baġitarja, u l-iffinanzjar fil-livell tal-UE huwa komplimentarju għall-iffinanzjar nazzjonali, il-baġit tal-Komunità jista’ jagħmel kontribuzzjoni importanti għaz-zoni ewlenin bħar-riċerka u l-innovazzjoni, miżuri innovattivi għall-SMEs u t-tagħlim tul il-ħajja. F’dan il-kuntest ir-rapporteur tagħkom ifakkar li intestatura 1A hija parti ċentrali tal-kontribuzzjoni tal-Komunità għall-isforzi tal-Ewropa f’dan il-qasam. Is-7 Programm Qafas għar-riċerka u l-iżvilupp u l-programm tas-CIP (linja 01 04 04 –ara l-Anness) ikollu jkun imħares matul il-proċedura tal-baġit.

b) Politika ta’ koeżjoni u rkupru ekonomiku

Għalkemm il-miżuri proposti mill-Kummissjoni kienu għal xhur twal imblukkati fil-Kunsill, huwa importanti li jiħu enfasizzati l-intenzjonijiet tal-Kummissjoni: il-Programm ta’ Rkupru Ekonomiku u l-miżuri sussegwenti għandhom kontribuzzjoni Komunitarja ta’ madwar EUR 30 biljun, biex ikunu mqassma kif ġej: EUR 5 biljuni għall-interkonnessjonijiet tal-enerġija u internet b’veloċità għolja permezz ta' reviżjoni tal-MFF 2007-2013, pagamenti avvanzati taħt il-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni, ta’ antiċipazzjoni konnessi mal-EAFRD (EUR 1,5 biljun), inizjattivi fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni bħall-inizjattiva Ewropea għal karozzi ekoloġiċi, fabbriki tal-inizjattiva futura u l-inizjattiva tal-bini ta’ effiċjenza enerġetika, żieda fil-prefinanzjament għall-proġetti tat-trasport trans-Ewropej l-iktar avvanzati kif ukoll għall-inizjattivi favur l-SMEs jew il-Programm ta’ Innovazzjoni tal-Komunità (CIP).

Il-PE għandu jqis l-iżviluppi li saru kemm f’livell nazzjonali kif ukoll f’livell tal-UE u jimmira li jipprijoritizza l-azzjonijiet differenti sabiex ir-riżorsi ma jitferrxux fuq wisq affarijiet. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni għandha terfa’ wkoll ir-responsabilità tagħha u tindika b’mod ċar liema għażliet saru u fuq liema bażi fil-PDB tagħha li jmiss.

B’pakkett finanzjarju ta’ iktar minn EUR 347 biljun għall-2007-2013, il-politika ta’ koeżjoni tipprovdi appoġġ konsiderevoli għall-investiment pubbliku mill-Istati Membri u r-reġjuni. Madankollu, hemm riskju li l-pressjoni fuq il-baġits nazzjonali se tnaqqas ir-rata tal-investiment ipprogrammat. Biex jagħti saħħa immedjata lill-ekonomija, il-Programm ta’ Rkupru Ekonomiku tal-Kummissjoni jipproponi li jgħaġġel l-implimentazzjoni tal-fondi strutturali u jżid il-prefinanzjament tiegħu għall-programmi biex jagħmel EUR 4,5 biljun disponibbli fil-bidu tal-2009. Huwa interessanti li wieħed jinnota li l-Kummissjoni impenjat ruħha li tipproponi numru ta’ miżuri oħra mfassla biex iġibu ’l quddiem l-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ investiment kbir, biex jiffaċilita u jwessa’ l-possibilitajiet għan-nefqiet eliġibbli fuq rata fissa għall-fondi kollha. Wieħed għad irid jara kif dan se jinġieb konformi mar-rekwiżiti legali tar-Regolament Finanzjarju u l-bażi legali għall-fondi strutturali. Matul il-konċiljazzjoni tal-2008 (Baġit 2009) sar ftehim dwar dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u l-Kummisjoni li ttenni l-importanza tal-koerenza u l-konsistenza fil-qasam tal-assistenza għall-iżvilupp, b'mod partikulari dwar l-użu tal-fondi.[7]

Il-Bank Ċentrali Ewropew għandu wkoll rwol kruċjali x’jilgħab, minħabba li l-koeżjoni u l-konverġenza huma wieħed mis-sitt miri ta' prijorità għall-attività tas-self tiegħu, kif stipulat fil-programm tan-negozju tiegħu. Fil-perjodu ta’ kundizzjonijiet stretti ta’ bħalissa fuq il-kreditu, operazzjonijiet finanzjarji u kooperazzjoni reċiproka tal-BEI huma ta’ importanza kbira għas-settur pubbliku u privat. Pereżempju, l-iffinanzjar tal-SMEs huwa kritiku fl-UE. Issa huwa wkoll meħud serjament fir-reġjuni ġirien tal-UE.

Ir-responsabilità ta’ aspetti kwalitattivi u ta’ benefiċċju tal-ispiża jappartjenu lill-Awtorità Baġitarja. Qafas legali b’saħħtu biss jista’ jiżgura sigurtà legali u baġit li jagħti riżultati liċ-ċittadini. Għalhekk, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta għar-reviżjoni regolari li jmiss tar-Regolament Finanzjarju matul is-sena 2009, li tinkludi proposti għal simplifikazzjonijiet reali. Il-Kummissjoni għandha wkoll tagħmel pressjoni fuq il-Kunsill biex jiżviluppa u jtejjeb il-kundizzjonijiet legali tax-xogħol fil-ġlieda tal-OLAF kontra l-frodi fir-rigward tal-proposti magħmula mill-Parlament.[8]

2.        Il-Provediment tas-sigurtà tal-enerġija u t-trasport

Ir-rapporteur tagħkom ifakkar li l-Komunità għandha tikkontribwixxi għat-twaqqif u l-iżvilupp ta’ netwerks trans-Ewropej fl-oqsma tat-trasport, it-telekomunikazzjoni u l-infrastrutturi tal-enerġija (Artikolu 154 TKE). Il-kriżi riċenti tal-gas fakkret li s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija ma tistax tiġi injorata. L-Unjoni Ewropea hija dipendenti ħafna fuq il-provvisti esterni tal-enerġija, bl-importazzjonijiet attwali jlaħħqu medja ta' 54% tad-domanda tagħha (f’ċerti pajjiżi anki iktar minn 90%). Din il-figura tista’ togħla b’70% sal-2030 jekk ix-xejriet attwali jippersistu. 77% tat-talba tal-UE għaż-żejt u 51% tad-domanda tal-UE għall-gas hija milħuqa mill-importazzjonijiet u se jkun hemm żieda fid-domanda minn pajjiżi terzi li se jikkompetu għar-riżorsi tal-enerġija meħtieġa mill-Istati Membri tal-UE. Fl-istess ħin, il-konsum tal-enerġija tal-UE huwa maħsub li jikber bi 22% fil-perjodu 1990 sal-2020. Barra minn hekk, iż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija għandhom impatt dirett u importanti fuq il-konsumaturi u l-kompetittività tal-ekonomija Ewropea. Fir-rigward ta’ dawn l-isfidi, il-qawwa nukleari relevanti trid terġa’ tiġi evalwata.

Ir-rapporteur tagħkom jenfasizza li n-nuqqas ta’ sorsi ta’ enerġija alternattiva (rinnovabbli), rotot alternattivi tal-enerġija tat-trasport, kapaċità tal-ħażna tas-sors tal-enerġija u interkonnessjonijiet tal-enerġija tat-trasport fost l-Istati Membri huwa ta’ detriment għall-indipendenza tal-enerġija fl-Ewropa u l-benesseri tan-nies tagħha; għalhekk l-Unjoni għandha tkun imħejjija aħjar għaż-żminijiet ta’ nuqqas ta’ enerġija kif espress mill-PE fir-rapport tiegħu dwar il-Linji gwida għall-Baġit 2010.

Bħala parti mill-programm ta’ rkupru tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat ukoll proposti akkumpanjanti biex tinvesti fi proġetti ewlenin ta’ infrastruttura tal-enerġija. Dawn iwasslu għall-ilħiq ta’ miri strateġiċi bħas-sigurtà tal-enerġija.

Il-proposta tal-Kummissjoni li tinvesti f’interkonnessjonijiet tal-enerġija trans-Ewropej li nżammet xhur sħaħ wieqfa minħabba nuqqas ta’ ftehim fil-Kunsill, għall-kuntrarju tax-xewqa tal-Kunsill tal-Ewropa, kif muri f'Diċembru 2008.

Barra minn hekk, il-Komunità Ewropea ħadet azzjoni leġiżlattiva dwar numru ta’ kwistjonijiet fuq l-enerġija bħall-użu tal-bijofjuwils, il-promozzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, miżuri ta’ ġestjoni tad-domanda, it-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija u l-liberalizzazzjoni tas-swieq tal-enerġija. Madankollu, l-implimentazzjoni ta’ ħafna minn dawn il-miżuri mill-Istati Membri mhijiex lesta.

Il-pjan attwali tal-enerġija “Enerġija Intelliġenti-Ewropa”, li huwa parti mill-Pjan tas-CIP tal-UE huwa l-għodda tal-UE għall-azzjoni tal-iffinanzjar biex ittejjeb il-kundizzjonijiet tas-suq sabiex tisfrutta ħafna opportunitajiet mhux esplorati ta’ ffrankar tal-enerġija u tinkoraġġixxi l-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli lejn Ewropa iktar intelliġenti fl-enerġija. Hi timmira li tikkontribwixxi għall-ksib ta’ 3 għanijiet ewlenin tal-politika tal-enerġija Ewropea: sigurtà ta’ provvista, kompetittività u ħarsien tal-ambjent.

Sal-aħħar ta' Marzu 2009, il-Kummissjoni se tniedi sejħa għal EUR 500 miljun għal proposta għall-proġetti tat-trasport trans-Ewropej (TEN-T). Din se ġġib ’il quddiem fondi ezistenti li kienu se jkunu allokati mill-ġdid sar-reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-programm pluriannwali TEN-T fl-2010.

3.        Tisħiħ tas-sigurtà interna

L-intestatura 3a għaddiet minn żieda sostanzjali fl-aħħar snin u din ix-xejra hija mistennija li tkompli, kif diġa maħsub fl-MFF. Din hija partikolarment ovvja fl-oqsma li għandhom x’jaqsmu direttament ma’ kwistjonijiet bħall-immigrazzjoni u l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali organizzati.

Tabilħaqq, skont l-ipprogrammar finanzjarju sat-30 ta’ Jannar 2009, Intestatura 3a hija ppjanata għal żieda sostanzjali tal-iffinanzjar tiegħu, minn EUR 863, 095 miljun fl-2009 għal EUR 1 009 miljun fl-2010 (iktar minn 15%). Ċifri li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tal-baġit 2008 (88% f’impenji u 86% f’pagamenti) juru li l-awtorità tal-baġit għandha timmonitorja mill-qrib ħafna n-nefqiet f’dan il-qasam.

Il-Fond għall-Fruntieri Esterni huwa previst li jgħaddi minn żieda ta’ EUR 22 miljun, minn EUR 185,5 għal 207,5 miljun (wara żieda ta’ 16-il miljun mill-2008 sa l-2009).

Sadanittant, il-Kummissjoni ppreżentat proposta għat-twaqqif ta’ aġenzija ġdida f’dan il-qasam, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ Ewropew fil-qasam tal-Ażil.[9]L-implikazzjonijiet finanzjarji ta’ din l-aġenzija l-ġdida għandhom ikunu trattati sew jiġifieri, ma’ dak li jikkonċerna l-applikazzjoni ta’ artikolu 47 tat-IIA. Għandu jiġi enfasizzat ukoll li t-twaqqif tal-aġenzija l-ġdida se jinvolvi wkoll nuqqas fil-pakkett tal-Fond Ewropew għar-Refuġjati. Kwistjoni oħra li għandha tkun ikkunsidrata hija dwar kif din il-proposta toqgħod fil-qafas tar-riflessjoni attwali tal-aġenziji futuri ta’ deċentralizzazzjoni, u b’mod partikolari l-ħidma ta' Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali dwar l-Aġenziji li twaqqaf riċentament.

Min-naħa l-oħra l-Parlament jeħtieġ li jiġi informat b’mod iktar ċar dwar l-iżviluppi previsti fir-rigward tal-EURODAC, il-VIS u speċjalment l-SIS II. Fir-rigward tal-ipprogrammar finanzjarju mill-2010 ’il quddiem, il-Kummissjoni tiddikjara li l-ipprogrammar speċifikat skont l-artikolu 18 02 05 ikopri l-artikoli 18 02 04, 18 02 05 u 18 03 11, jgħaqqad l-ipprogrammar finanzjarju ta’ dawn it-tliet strumenti f’artikolu baġitarju wieħed (18 02 05). Għandha tingħata informazzjoni dettaljata dwar dan lill-PE.

Jeħtieġ ukoll iktar kjarifika fir-rigward tar-rimarka fil-komunikazzjoni tal-APS[10]: Il-Kummissjoni ssemmi tnaqqis ta’ EUR 30 miljun minħabba n-nuqqas tal-istrumenti legali li jibdew diversi mekkaniżmi li jikkonċernaw kontrolli mal-fruntieri esterni (Dħul-Ħruġ , Sistemi ta’ vjaġġaturi reġistrati), minħabba li dan ma jirriżultax minn programmar finanzjarju.

L-ipprogrammar finanzjarju mit-30 ta’ Jannar 2009 ’il quddiem juri wkoll differenzi kbar fit-tibdil tal-ispejjeż għal kull wieħed minn dawn it-tliet programmi ewlenin ta’ din l-intestatura: filwaqt li

- “is-Solidarjetà u l-Ġestjoni tal-Flussi ta’ Migrazzjoni” se żżid b’madwar 7,6%, minn 620,572 miljun għal 667,9 miljun (Il-fruntieri esterni, il-politika tal-viża u l-moviment liberu ta’ persuni se jiżdiedu għal kważi 10%, minn 338,475 għal 372,5, u l-Flussi ta’ Migrazzjoni- Politiki komuni għall-immigrazzjoni u l-ażil se jiżdiedu b’madwar 4.7%) u

- “Is-Sigurtà u s-Salvagwardji tal-Libertajiet” se tkabbar b’iktar mid-doppju l-pakkett tagħha (minn 99,370 miljun għal 196,900 miljun), il-biċċa l-kbira għat-trasformazzjoni tal-EUROPOL f’aġenzija tal-Komunità u ż-żieda ta’ kważi 20% fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità,

- “Id-Drittijiet Fundamentali u l-Ġustizzja” se jsofru tnaqqis ta’ madwar 1,5% (minn 134,118 miljun għal 132,118 miljun), il-biċċa l-kbira minħabba tnaqqis fil-Kapitolu il-Ġustizzja Kriminali.

L-istrument ċivili Protezzjoni Finanzjarja (Intestatura 3 B - linja 07 04 01) tnaqqset b’mod sinifikanti mill-Kummissjoni mill-2008 mqabbla mal-2009, (EUR 20 miljun għal EUR 18,5 mio)

Ir-raġunijiet għal tali disparità se jkollha tiġi skrutinizzata b’mod sħiħ mill-PE.

4.        Il-ħarsien ambjentali u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima

Il-klima tirrappreżenta proporzjon żgħir mill-MFF 2007- 2013 attwali. Pereżempju, għar-riċerka dwar l-enerġija mhux nukleari, hemm previsti EUR 2.35 biljun, u għar-riċerka nukleari EUR 2.75 biljun għal 2007-11. Hemm ukoll impenn żgħir għall-klima fil-fondi Strutturali, ta’ Koeżjoni u l-PAK. Fir-rigward tal-perjodu 2000-2006, l-istimi jindikaw li madwar 13% tal-fondi Strutturali/ta’ Koeżjoni ntefqu fuq investimenti favur il-klima.

Skont studju riċenti tal-CEPS, ir-rekwiżiti finanzjarji globali[11] huma kkalkulati bejn 0.6% u 1.6% tal-PDG dinji, jew madwar EUR 230 u 614 biljun fis-sena (bbażati fuq il-PDG dinji tal-2006).

L-ispejjeż fil-livell tal-UE tas-27 Stat Membru jistgħu jkunu EUR 60 biljun fis-sena, kif ikkalkulati mill-awturi tal-istudju tas-CEPS.

Ta’ min isemmi li l-BEI huwa attiv ukoll fil-promozzjoni ta’ proġetti maħsuba biex tingħeleb il-bidla fil-klima u jiġu adottati sorsi ta’ enerġija rinnovabbli.

Fuq in-naħa tad-dħul, jidher li l-EU-ETS (skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra fil-Komunità) tissemma fost is-sorsi b’potenzjal li jrendu dħul konsiderevoli għall-Baġit fil-futur qrib. M’hemm l-ebda approċċ konġunt fil-Baġit għal kwistjonijiet marbuta mal-enerġija, il-bidla fil-klima u l-politika barranija għall-mument. Minbarra azzjonijiet koperti bit-Titolu 07- L-Ambjent, hemm il-linji baġitarji marbuta mal-“Bidla fil-Klima” fil-Baġit 2009: Intestatura 2: 07 03 12 – Azzjonijiet kontra l-bidla fil-klima (linja baġitarja ġdida) b’approprijazzjonijiet ta’ EUR 20 miljun imqiegħda f’riserva, 07 03 16 – Proġett pilota — L-Iżvilupp ta’ azzjonijiet preventivi biex titwaqqaf id-deżertifikazzjoni fl-Ewropa b’approprijazzjonijiet ta’ EUR 1 miljun f’CA u PA, 07 03 17 – Azzjoni ta’ Tħejjija – L-approprijazzjonijiet tal-klima tal-baċin tal-Karpazji ta’ EUR 2,5 miljun f’CA u PA. 17 03 09 – Riċerka kumplessa dwar is-Saħħa, l-Ambjent, it-Trasport u l-Bidla fil-Klima (HETC) – It-titjib fil-kwalità tal-arja ta’ ġewwa u ta’ barra b’approprjazzjonijiet ta’ EUR 4 miljun f’CA u PA għall-2009.

Intestatura 1a: Kapitolu 08 06 – Il-Koperazzjoni – L-Ambjent (Inkluża l-Bidla fil-Klima) b’EUR 216 303 000.

III. Konklużjonijiet

L-isfidi globali qatt ma kienu daqshekk kbar kemm ilha mwaqqfa l-Unjoni Ewropea – il-kriżi finanzjarja, il-kriżi tal-provvista tal-enerġija, iż-żieda tal-immigrazzjoni illegali, il-kriminalità u t-terroriżmu. Madankollu, jidher li r-riżorsi fil-Qafas Finanzjarju Pluriannwali biex isolvu l-problemi mhumiex biżżejjed.

Ir-rapporteur tagħkom huwa tal-fehma li l-valur kwalitattiv għall-flus għandu jkun wieħed mill-għodod li jikkumpensaw għan-nuqqas ta’ kwantità fil-mezzi baġitarji. Il-Baġit tal-Unjoni Ewropea huwa ffinanzjat mill-Ewropej li jħallsu t-taxxa biex jiġu ffinanzjati attivitajiet li huma mistennija li jġibu valur miżjud Ewropew u huma konformi mal-prinċipji ta’ sussidjarjetà, proporzjonalità u solidarjetà. Skont MFF strett bi ftit spazju għal azzjonijiet ġodda, wasal iż-żmien biex tingħata ħarsa lejn il-kwalità tan-nefqa Ewropea. Il-kriterji biex titkejjel il-kwalità tan-nefqa, li kienu stabbiliti l-biċċa l-kbira matul il-proċedura Baġitarja 2007 (mir-rapporteur James Elles), għadhom validi:

- kien hemm politika li kisbet l-għanijiet stabbiliti mill-Awtorità Baġitarja?

- x’inhi l-istima tal-impatt imqabbla mal-ammont ta’ ffinanzjar involut?

- liema parti tal-iffinazjar ġiet iddedikata għan-nefqa amministrattiva u liema parti għan-nefqa operattiva?

- ir-riżorsi umani u finanzjarji ntużaw b’mod effettiv?

- x’inhu l-valur miżjud Ewropew tal-programmi/azzjoni?

- kif jista’ jitwaqqaf il-frodi?

Ir-rapporteur tagħkom huwa konvint li Baġit 2010 adegwat jgħin lill-Unjoni Ewropea biex tegħleb il-kriżi globali b’suċċess. Dan imbagħad jenfasizza biċ-ċar is-sens assolut ta’ koperazzzjoni għaċ-ċittadini Ewropej. L-Ewropa magħquda tagħti sigurtà liċ-ċittadini tagħha. Sigurtà bħal din tista’ tiġi żgurata minn kwalunkwe Stat Membru waħdu.

Li ċ-ċittadini Ewropej jingħataw prova li l-Unjoni Ewropea tista’ tegħleb il-kriżijiet, jagħti messaġġ ċar li: il-koperazzjoni hija siewja u l-eżistenza tal-Unjoni Ewropea hija meħtieġa.

ANNESS LINJI EWLENIN – L-implimentazzjoni tal-iskeda informattiva 2007 - 2009 u l-Programmar Finanzjarju 2010

Il-linji ewlenin identifikati u msemmija fid-Dokument ta’ Ħidma preżenti, huma ppreżentati minħabba li l-Baġit 2007 b’perċentwali ta’ implimentazzjoni finali mill-2007 u 2008 ’l hawn, iċ-ċifri finali tal-Baġit 2209 u l-programmar finanzjarju mill-Kummissjoni mit-30 ta’ Jannar 2009 ’il quddiem.

 

 

 

Baġit 2007

 

Baġit 2008

 

 

 

 

 

Baġit 2009

 

Programm Finanzjarju 2010

 

Linja Baġitarja

Titolu

Kat. MFF

Finali

Implimentazzjoni

It-tieni qari tal-PE

 

Ċifri finali (inklużi tariffi & Abs)

 

Implimentazzjoni

(31.12.2008)

 

It-tieni qari tal-PE (adttat 18.12.2008)

 

 

 

 

 

c.a.

c.a.

c.a.

p.a.

c.a.

p.a.

c.a.

p.a.

c.a.

p.a.

 

Ir-reazzjoni għall-kriżi ekonomika u finanzjarja globali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. It-tkabbir, il-kompetittività, l-innovazzjoni u l-programmi ta’ riċerka, l-SMEs u l-intraprendenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 01 04 30

Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERCEA)

1a

-

-

19,994

19,994

12,13

12,13

92.54 %

25 ,31%

32,41

32,41

 

PF7 (inkluż is-sitt Programm qafas għar-Riċerka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 13 01

Il-kapaċitajiet — ir-riċerka għall-benefiċċju tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs)

1a

120,570

100,00%

147,890

141,302

147,890

141,302

100,00%

99,23%

123,613

180,438

 152,744

08 18 01

Il-kapaċitajiet — Faċilità ta’ finanzjament għall-kondiviżjoni tar-riskju

1a

40,000

100,00%

pm

4,000

p.m.

4,000

 

99,89%

31,500

30,000

 30,000

L-Intraprendenza u l-innovazzjoni tas-CIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 04 04

Programm ta’ Qafas dwar il-Kompetittività u l-Innovazzjoni – Programm għall-Innovazzjoni u l-Intraprendenza

1a

142,100

100,00%

143,000

113,000

146,900

113,000

100,00%

99,95%

150,150

133,217

170,000

02 01 04 04

Il-Programm CIP — Programm għall-Innovazzjoni u l-Intraprendenza — In-nefqa fuq it-tmexxija amministrattiva

1a

9,018

79,35%

 

 

7,064

7,064

96,60%

38,12%

 

 

6,707

02 01 04 30

Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka — Sussidju mill-Programm ta’ Qafas dwar il-Kompetittività u l-Innovazzjoni — Programm għall-Innovazzjoni u l-Intraprendenza

1a

3,082

 

 

 

6,936

6,936

 

 

 

 

7,790

02 02 01

Programm ta’ Qafas dwar il-Kompetittività u l-Innovazzjoni – Programm għall-Innovazzjoni u l-Intraprendenza

1a

111,100

100,00%

114,245

97,900

114,245

97,900

99,48%

86,88%

139,210

125,951

127,300

02 02 03 02

Appoġġ għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) fl-ambjent finanzjarju l-ġdid

1a

p.m.

 

p.m

3,500

p.m

3,500

 

100,00%

p.m

1,500

 

CIP ICT policy support

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 01 04 03

Programm ta’ Qafas dwar il-Kompetittività u l-Innovazzjoni — Programmi ta’ Politika ta' Appoġġ għat-Teknoloġiji ta' l-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni — In-nefqa fuq it-tmexxija amministrattiva

1a

0,900

97,32%

 

 

1,410

1,410

90,25%

48,33%

 

 

 

09 03 01

Programm ta’ Qafas dwar il-Kompetittività u l-Innovazzjoni — Programmi ta’ Politika ta' Appoġġ għat-Teknoloġiji ta' l-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni

1a

56,485

99,93%

51,000

23,000

51,000

23,000

99,97%

99,53%

110,300

36,000

 

Azzjonijiet u programmi oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 02 02 01

Żieda fil-ħidma marbuta mal-politika għall-kompetittività industrijali għall-Unjoni Ewropea

1a

3,060

94,07%

3,100

3,100

1,100

782,000

79,23%

81,86%

3,100

2,991

3,200

02 02 05

It-tkabbir tal-SMEs

1a

 

 

p.m

2,500

 

 

 

 

p.m

0,740

 

02 02 05 01

Il-programm ta’ tkabbir tal-SMEs

1a

p.m.

 

p.m

0,500

p.m

0,500

 

30,25%

p.m

0,180

 

29 02 04

Il-Modernizzazzjoni ta’ Intrapriżi Ewropej u Statistiki tal-Kummerċ

1a

 

 

p.m

p.m

p.m

p.m

 

 

 

 

 

L-objettiv ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 03 15

Għajnuna finanzjarja għall-ħolqien ta organizzazzjoni biex ittejjeb il-kapaċitajiet tan-netwerk

1b

p.m.

 

p.m

p.m

p.m

p.m

 

 

 

 

 

Strument għall-Pajjiżi Industrijalizzati (ICI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 05 01

Koperazzjoni mal-pajjiżi industrijalizzati li mhumiex membri

4

22,200

100,00%

24,870

20,000

24,870

20,000

99,97%

79,66%

25,207

18,797

 

2. IL-ĦOLQIEN U S-SIGURTÀ TAX-XOGĦOL (L-IMPJIEGI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-aġenda tal-politika soċjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 03 04

EURES (Servizzi Ewropej għall-Impjiegi)

1a

19,050

94,00%

20,050

16,000

20,050

16,000

100,00%

89,95%

19,050

17,154

 

04 04 01 01

L-impjiegi

1a

17,000

89,14%

20,000

12,000

20,000

12,000

80,66%

89,63%

22,120

21,014

32,450

04 04 01 02

Il-protezzjoni u l-inklużjoni soċjali

1a

22,900

99,76%

28,030

17,500

28,030

17,500

97,52%

100,00%

30,400

17,500

10,320

Il-kompetittività reġjonali u l-objettiv tal-impjiegi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 02 19

Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) – Il-kompetittività reġjonali u l-impjiegi

1b

3.669,983

100,00%

3,483,764

1,732,666

3,483,764

767,666

100,00%

99,70%

3,477,243

2,018,600

 

3. IL-POLITIKA TA’ KOEŻJONI (FONDI STRUTTURALI REĠJONALI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-objettiv ta’ konverġenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 03 16

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FERŻ) — Il-Konverġenza

1b

20.676,478

98,47%

21,267,270

10,606,637

21,593,537

9,479,637

100,00%

100,00%

22,417,259

9,588,000

 

L-objettiv ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 03 17

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FERŻ) — PEACE

1b

30,244

100,00%

30,849

13,437

30,849

13,437

100,00%

100,00%

31,466

1,000

 

13 03 19

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FERŻ) — Il-Koperazzjoni Territorjali Ewropea

1b

1.055,260

86,00%

1,004,703

559,011

1,053,228

401,011

98,63%

100,00%

1,028,767

85,000

 

13 05 03 01

Koperazzjoni transkonfinali (CBC) — Kontribuzzjoni minn Intestatura 1-b

1b

p.m.

6,84%

45,387

25,000

48,602

25,000

100,00%

 

49,611

21,282

 

19 08 02 02

Koperazzjoni transkonfinali (CBC) — Kontribuzzjoni minn Intestatura 1-b (Politika Reġjonali)

1b

47,579

 

81,289

45,000

81,289

45,000

100,00%

100,00%

75,527

45,000

 

Il-Fond ta’ Koeżjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 01 04 03

Il-Fond ta’ Koeżjoni (CF) — In-nefqa fuq it-tmexxija amministrattiva

1b

4,950

85,89%

4,207

4,950

4,207

4,207

86,54%

43,35%

 

 

 

13 04 02

Il-Fond ta’ Koeżjoni

1b

7.121,426

99,91%

8,150,101

4,786,634

8,150,101

3,351,249

99,91%

99,98%

9,291,684

3,385,000

 

Il-Fond Ewropew ta’ Solidarjetà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 01 04 04

Il-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (EUSF) — In-nefqa fuq it-tmexxija amministrattiva

3b.

p.m.

 

p.m

p.m

p.m

p.m

 

 

p.m

p.m

 

13 06 01

Il-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea — L-Istati Membri

3b

196,566

100,00%

p.m

p.m

280,796

280,796

97,29%

97,29%

p.m

p.m

 

Il-provvista tal-enerġija u s-sikurezza tat-trasport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il-PROVVISTA TAL-ENERĠIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is-seba’ Programm qafas għar-Riċerka (inkluż is-sitt Programm qafas għar-Riċerka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 06 01 02

Riċerka marbuta mal-enerġija — Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH)

1a

 

 

 

 

 

 

 

 

20,160

19,200

19,200

TENs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 03 04

Appoġġ finanzjarju għal proġetti ta’ interess komuni fin-Netwerk tal-Enerġija Trans-Ewropew

1a

21,200

100,00%

22,260

4,200

22,260

4,200

100,00%

74,79%

26,048

6,000

20,760

Azzjonijiet u programmi oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 04 08

Osservatorju tal-enerġija

1a

 

 

p.m

p.m

 

 

 

 

 

 

 

06 04 09

Il-fond ta’ investiment għal enerġija rinnovabbli u bijoraffineriji

1a

 

 

3,000

3,000

3,000

3,000

100,00%

 

p.m

0,900

 

06 07 04

Is-sikurezza ta’ installazzjonijiet tal-enerġija u l-infrastrutturi

1a

0,500

80,00%

0,400

0,350

0,400

350,000

100,00%

 

0,250

0,750

0,580

21 04 05

Fond Globali għall-Effiċjenza Enerġetika u l-Enerġija Rinnovabbli (GEEREF)

4

0,500

100,00%

p.m

p.m

p.m

p.m

 

 

p.m

2,200

 

Strument għall-Għajnuna qabel l-Adeżjoni (IPA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 04 11

Il-Komunità tal-Enerġija

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2,940

2,940

 

2. IS-SIKUREZZA TAT-TRASPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is-seba’ Programm ta’ qafas għar-Riċerka (inkluż is-sitt Programm ta’ qafas għar-Riċerka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 06 02 01

Riċerka marbuta mat-trasport (inkluża l-Ajrunawtika)

1a

 

 

 

 

119,550

134,000

 

 

61,550

74,100

59,760

06 06 02 02

Riċerka marbuta mat-trasport (inkluża l-Ajrunawtika) — Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH)

1a

 

 

 

 

 

 

 

 

2,900

2,900

2,900

08 07 01

Koperazzjoni — It-Trasport (inkluża l-Ajrunawtika)

1a

339,999

100,00%

348,922

196,902

301,992

156,652

99,99%

99,60%

247,339

248,273

229,216

08 07 02

Koperazzjoni — It-Trasport — Impriża Konġunta Sema Nadif

1a

 

 

 

 

45,000

38,250

99,98%

98,78%

86,375

86,919

121,139

08 07 03

Koperazzjoni — It-Trasport — Nefqa ta’ appoġġ għall-Impriża Konġunta Sema Nadif

1a

 

 

 

 

2,000,000

2,000

100,00%

17,42%

3,625

3,625

3,625

08 07 04

Koperazzjoni — It-Trasport —Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH)

1a

 

 

 

 

 

 

 

 

4,800

4,800

4,800

TENs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 01 04 31

Netwerks tat-Trasport trans-Ewropej — Aġenzija Eżekuttiva

1a

8,617

92,98%

10212,000

8,617

100212,000

10,212

86,45%

78,44%

9,794

10,212

10,000

06 03 03

Appoġġ finanzjarju għal proġetti ta’ interess komuni fin-Netwerk tal-Enerġija Trans-Ewropew

1a

p.m.

100,00%

955,852

370,000

955,852

370,000

100,00%

100,00%

921,738

613,000

1048,640

Azzjonijiet u programmi oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 02 03

Attivitajiet ta’ appoġġ għall-politika Ewropea tat-trasport u d-drittijiet tal-passiġġieri

1a

10,000

94,22%

10,500

14,500

16,900

20,725

90,60%

78,79%

17,600

14,500

17,500

06 07 01

Sikurezza tat-trasport

1a

4,000

55,95%

2,500

3,500

2,500

3,500

87,43%

96,99%

2,750

2,530

2,500

3. RIĊERKA DWAR IS-SIKUREZZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is-seba’ Programm ta’ qafas għar-Riċerka (inkluż is-sitt Programm ta’ qafas għar-Riċerka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 04 01 02

Riċerka dwar is-sikurezza

1a

 

100,00%

98,717

42,000

102,044

45,327

100,00%

82,18%

127,093

50,868

214,100

4. IL-PROGRAMM TAS-CIP GĦALL-ENERĠIJA INTELLIĠENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-enerġija intelliġenti tas-CIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 01 04 10

Programm ta’ Qafas dwar il-Kompetittività u l-Innovazzjoni — il-programm ‘Enerġija Intelliġenti – Ewropa’ — In-nefqa fuq it-tmexxija amministrattiva

1a

0,840

79,47%

0,800

0,840

0,770

770,000

92,74%

52,47%

 

 

1,000

06 01 04 30

Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka — Sussidju mill-Programm ta’ Qafas dwar il-Kompetittività u l-Innovazzjoni — Programm għall-Innovazzjoni u l-Intraprendenza

1a

5,737

99,98%

6,684

5,737

6,684

5,737

100,00%

91,30%

 

 

6,780

06 04 06

Programm ta’ Qafas dwar il-Kompetittività u l-Innovazzjoni — il-programm ‘Enerġija Intelliġenti – Ewropa’

1a

58,423

100,00%

66,061

19,000

66,061

19,000

100,00%

88,37%

88,741

72,502

101,800

Ir-rinfurzar tas-sigurtà interna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. IL-ĦARSIEN TAL-FRUNTIERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is-solidarjetà u l-immaniġġjar tal-flussi ta’ migrazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 01 04 08

Il-Fond għall-Fruntieri Esterni — In-nefqa fuq it-tmexxija amministrattiva

3a

0,300

99,50%

0,500

0,500

0,500

0,500

99,38%

37,60%

0,500

0,500 

 

18 02 06

Il-Fond għall-Fruntieri Esterni

3a

170,000

100,00%

169,500

98,500

169,500

98,500

78,44%

100,00%

185,500

116,000

207,500 

2. IL-ĠLIEDA KONTRA T-TERRORIŻMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is-sigurtà u s-salvagwardji tal-libertajiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 01 04 16

Il-prevenzjoni, l-istat ta’ tħejjija u l-immaniġġjar tal-konsegwenzi tat-terroriżmu — In-nefqa fuq it-tmexxija amministrattiva

3a

0,140

100,00%

 

 

180,000

180,000

12,35%

35,70%

 

 

 

18 02 04

Is-Sistema ta’ Informazzjoni ta' Schengen

3a

15,0

70,6 %

26,62

16,1

28,18

10,34

79,74 %

100%

39,28

23,0

covering 18 02 05

95,0

18 02 05

Is-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża

3a

32,0

73,33%

18,0

12,0

18,0

1

13,91

91,68%

100%

35,6

23,0

18 02 06

Il-Fond għall-Fruntieri Esterni

3a

170,0

100%

169,5

98,5

169,5

117,73

78,44%

100%

185,5

116,0

207,5

18 05 08

Il-prevenzjoni, l-istat ta’ tħejjija u l-immaniġġjar tal-konsegwenzi tat-terroriżmu

3a

12,700

100,00%

15,200

8,900

15,200

8,900

100,00%

55,70%

19,470

12,000

 20,3

3. IS-SIKUREZZA FL-IKEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is-saħħa tal-annimali u l-pjanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 04 07 01

Is-sikurezza tal-għalf u l-ikel u attivitajiet relatati — Miżuri ġodda

2

20,000

84,72%

20,000

15,000

20,000

15,000

95,43%

80,72%

25,000

19,000

 

17 04 07 02

Is-sikurezza tal-għalf u l-ikel u attivitajiet relatati — il-kompletar ta’ miżuri preċedenti

2

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

p.m

p.m

 

4. IL-ĠLIEDA KONTRA L-FRODI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azzjonijiet u programmi oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 04 01

Strument finanzjarju għall-Protezzjoni Ċivili

3b

14,860

49,06%

20,000

15,000

20,000

15,000

74,47%

57,70%

18,500

14,250

19,150

24 02 01

Miżuri ġenerali għall-ġlieda kontra l-frodi — Hercule II

1a

p.m.

100,00%

13,800

10,000

13,800

10,000

100,00%

70,00%

14,000

10,500

14,100

24 02 03

Sistema Informattiva Kontra l-Frodi (AFIS)

 

1a

5,750

91,18%

6,500

5,500

6,500

5,500

84,19%

72,89%

5,500

5,000

6,500

DOKUMENT TA’ NRU 3 DWAR IL-PROĊEDURA BAĠITARJA 2010 – IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TA’ KOEŻJONI TAL-UE

I. L-istrumenti tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE

1. Fond ta’ Koeżjoni (FK)

Il-Fond ta’ Koeżjoni[12] hu maħsub għal dawk l-Istati Membri li d-Dħul Gross Nazzjonali (DGN) tagħhom għal kull abitant hu inqas minn 90% tal-medja Komunitarja. Hu magħmul biex inaqqas id-defiċit ekonomiku u soċjali tagħhom, kif ukoll biex jistabbilizza l-ekonomija tagħhom. Il-Fond jappoġġja azzjonijiet meħuda fil-qafas tal-objettiv ta’ Konverġenza. Attwalment hu suġġett għall-istess regoli ta’ pprogrammar, ta’ ġestjoni u ta’ monitoraġġ applikati għall-ESF u l-ERDF.

Għall-perjodu 2007-2013 il-Fond ta’ Koeżjoni jikkonċerna l-Bulgarija, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġreċja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, il-Portugal, ir-Rumanija, is-Slovakkja u s-Slovenja. Spanja hi eliġibbli biss għal fond ta’ revoka gradwali minħabba li l-DGN tagħha hu inqas mill-medja tal-UE-15.

Il- Fond ta’ Koeżjoni jiffinanzja l-attivitajiet tal-kategoriji li ġejjin: netwerks tat-trasport trans-Ewropej, l-aktar il-proġetti prijoritarji ta' interess Ewropew kif identifikati mill-Unjoni. Fir-rigward tal-ambjent, il-Fond jista’ wkoll jappoġġja proġetti relatati mal-enerġija jew it-trasport sakemm dawn ikunu ta’ benefiċċju għall-ambjent, bħall-enerġija effiċjenti, l-użu ta’ enerġija rinnovabbli, l-iżvilupp tat-trasport bil-ferrovija, appoġġ għall-intermodalità u tisħiħ tat-trasport pubbliku.

L-għajnuna finanzjarja tal-Fond tista’ tkun sospiża b’deċiżjoni tal-Kunsill (meħuda b’maġġoranza kwalifikata) jekk Stat Membru juri defiċit pubbliku eċċessiv u ma jkunx solva l-problema jew ma jkunx ħa azzjoni xierqa biex jagħmel dan.

2. Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF);

L-ERDF[13] għandu l-għan li jsaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali fl-Unjoni Ewropea billi jagħmel tajjeb għall-iżbilanċi bejn ir-reġjuni. L-ERDF jiffinanzja: għajnuna diretta lill-investimenti f’kumpaniji (partikolarment SMEs) biex jinħolqu impjiegi sostenibbli; infrastrutturi marbuta l-aktar mar-riċerka u l-innovazzjoni, it-telekomunikazzjonijiet, l-ambjent, l-enerġija u t-trasport; strumenti finanzjarji (fondi ta’ kapital ta’ riskju, fondi ta’ żvilupp lokali, eċċ.) li jappoġġjaw żvilupp reġjonali u lokali u jinkoraġġixxu koperazzjoni bejn l-ibliet u r-reġjuni; miżuri ta' għajnuna teknika.

L-ERDF jista’ jintervjeni fit-tliet objettivi tal-politika reġjonali: il-konverġenza, il-kompetittività u l-impjiegi, il-koperazzjoni territorjali Ewropea.

Konverġenza (Preċedentement Objettiv Nru 1)

F'reġjuni koperti mill-objettiv tal-Konverġenza, l-ERDF jikkonċentra l-intervent tiegħu fuq l-immodernizzar u d-diversifikazzjoni tal-istrutturi ekonomiċi kif ukoll biex jissalvagwardja jew joħloq impjiegi sostenibbli, permezz ta’ azzjonijiet fl-oqsma li ġejjin: ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku (RTD); l-innovazzjoni u l-intraprenditorija; is-soċjetà tal-informazzjoni; l-ambjent; il-prevenzjoni tar-riskju; it-turiżmu; il-kultura; it-trasport; l-enerġija; l-edukazzjoni; is-saħħa.

Kompetittività Reġjonali u l-Impjiegi (Preċedentement Objettiv Nru 2)

Għall-objettiv tal-Kompetittività Reġjonali u l-Impjiegi, il-prijoritajiet huma bbażati fuq tliet taqsimiet: l-innovazzjoni u l-ekonomija bbażata fuq l-għarfien: it-tisħiħ tal-kapaċitajiet reġjonali għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku, bl-inkoraġġiment tal-innovazzjoni u tal-imprenditorija u t-tisħiħ tal-inġinerija finanzjarja, l-aktar għall-kumpaniji involuti f’ekonomija bbażata fuq l-għarfien; l-ambjent u l-prevenzjoni tar-riskju: it-tindif ta’ zoni li fihom it-tniġġis, it-tisħiħ tal-effiċjenza fl-enerġija, il-promozzjoni ta’ trasport pubbliku favur l-ambjent fil-bliet u t-tfassil ta’ pjanijiet li jevitaw u jillimitaw riskji naturali u teknoloġiċi; l-aċċess għal servizzi tat-trasport u t-telekommunikazzjoni li għandhom interess ekonomiku ġenerali.

Koperazzjoni Territorjali Ewropea (Preċedentement Objettiv Nru 3)

Għall-objettiv ta’ Koperazzjoni Territorjali Ewropea, l-ERDF jiffoka l-għajnuna tiegħu fuq tliet oqsma prinċipali: l-iżvilupp ta’ attivitajiet ekonomiċi u soċjali transkonfinali; it-twaqqif u l-iżvilupp ta’ koperazzjoni transnazzjonali, li tinkludi koperazzjoni bilaterali bejn reġjuni marittimi; iż-żieda fl-effiċjenza tal-politika reġjonali permezz tal-promozzjoni u l-koperazzjoni interreġjonali, il-koordinazzjoni u l-iskambju ta’ esperjenzi bejn l-awtoritajiet reġjonali u lokali.

Karatteristiċi Territorjali Speċifiċi

L-ERDF jagħti attenzjoni speċjali wkoll lill-karatteristiċi territorjali speċifiċi. L-azzjoni tal-ERDF hi maħsuba biex tnaqqas il-problemi ekonomiċi, ambjentali u soċjali fl-ibliet. Naturalment zoni żvantaġġjati (zoni remoti, muntanjużi jew bi ftit popolazzjoni) jibbenefikaw minn trattament speċjali. Fl-aħħar nett, iz-zoni l-aktar imbiegħda wkoll jibbenefikaw minn għajnuna speċifika mill-ERDF biex jindirizzaw l-iżvantaġġi potenzjali li jeżistu minħabba l-pożizzjoni imbiegħda tagħhom.

3. Il-Fond Soċjali Ewropew (ESF);

L-ESF[14] għandu l-għan li jtejjeb l-opportunitajiet għall-impjieg fl-Unjoni Ewropea. Hu jintervjeni fil-qafas tal-objettivi tal-Konverġenza u l-Kompetittività Reġjonali u tal-Impjiegi (ara hawn fuq).

L-ESF jappoġġja l-Istati Membri f’azzjonijiet fl-oqsma li ġejjin: l-adattament tal-intrapriżi u min-naħa tal-ħaddiema: skemi ta’ tagħlim tul il-ħajja, tfassil u diffużjoni ta’ organizzazzjonijiet innovattivi tax-xogħol; l-aċċess għall-impjieg għal dawk li qed ifittxu impjieg, għall-persuni qiegħda, in-nisa u l-immigranti; l-integrazzjoni soċjali ta’ persuni żvantaġġjati u ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fis-suq tal-impjiegi; it-tisħiħ tal-kapital uman bir-riforma tas-sistemi edukattivi u t-twaqqif ta’ netwerk ta’ postijiet tat-tagħlim.

II. Implimentazzjoni tal-Fondi 2002-2008

Il-Politika ta’ Koeżjoni tkopri 35.6% tal-qafas finanzjarju għall-2007-2013 – jiġifieri EUR 347 biljun fi prezzijiet attwali.

It-tabella[15] li ġejja tiġbor analiżi statistika tal-Fondi Strutturali u tal-Fondi ta' Koeżjoni għas-snin 2002 sal-2008. Id-differenza bejn l-ammonti inizjali u dawk finali tal-baġit hija riżultat tal-approprjazzjonijiet li ġew trasferiti mis-sena ta' qabel, ta’ baġits ta' emenda u ta’ trasferimenti deċiżi matul is-sena. Ir-rati ta' Implimentazzjoni (f'perċentwali) tal-baġit inizjali u dak finali huma mqabbla mal-ammonti assoluti li hemm referenza għalihom u għalhekk jistgħu ikunu ogħla minn 100% għall-baġit inizjali.

Analiżi Statistika tal-Fondi Strutturali (Baġit u Implimentazzjoni) 2002-2008 f’ EUR miljuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

Baġit Inizjali

Implimentazzjoni

Baġit Finali

Implimentazzjoni

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Objettiv Nru 1

21.329,6

18.818,0

100,00%

82,00%

21.329,6

18.818,0

100,00%

82,00%

Objettiv Nru 2

3.729,8

4.360,0

100,00%

48,00%

3.729,8

4.360,0

100,00%

48,00%

Objettiv Nru 3

3.646,0

3.360,0

100,00%

72,00%

3.646,0

3.360,0

100,00%

72,00%

Operazzjonijiet Strutturali oħra

168,9

380,0

100,00%

41,00%

168,9

380,0

100,00%

41,00%

Inizjattivi Komunitarji

1.860,3

2.327,0

100,00%

25,00%

1.860,3

2.327,0

100,00%

25,00%

Miżuri innovattivi u għajnuna teknika

144,3

245,0

98,00%

76,00%

144,3

245,0

98,00%

76,00%

Operazzjonijiet Strutturali oħra

170,0

39,0

100,00%

100,00%

170,0

39,0

100,00%

100,00%

Fond ta' Koeżjoni

2.789,0

2.600,0

100,00%

100,00%

2.789,0

2.600,0

100,00%

100,00%

TOTAL

33.837,9

32.129,0

100,00%

74,00%

33.837,9

32.129,0

100,00%

74,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

Baġit Inizjali

Implimentazzjoni

Baġit Finali

Implimentazzjoni

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Objettiv Nru 1

21.577,1

19.366,6

100,00%

98,71%

21.577,1

20.035,7

100,00%

95,00%

Objettiv Nru 2

3.651,8

4.405,6

100,00%

82,45%

3.651,8

3.950,0

100,00%

91,00%

Objettiv Nru 3

3.718,9

3.695,8

100,00%

71,32%

3.718,9

3.427,1

100,00%

77,00%

Operazzjonijiet Strutturali oħra

171,9

506,1

100,00%

34,76%

171,9

293,4

100,00%

60,00%

Inizjattivi Komunitarji

1.866,0

2.280,1

99,34%

36,71%

1.866,4

1.685,7

99,00%

50,00%

Miżuri innovattivi u għajnuna teknika

143,3

180,0

95,12%

81,06%

144,2

161,5

95,00%

90,00%

Operazzjonijiet Strutturali oħra

12,0

89,0

100,00%

100,00%

12,0

89,0

100,00%

100,00%

Fond ta' Koeżjoni

2.839,0

2.650,0

100,93%

82,84%

2.870,1

2.195,2

100,00%

100,00%

TOTAL

33.980,0

33.173,2

100,00%

86,90%

34.012,4

31.837,6

100,00%

91,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

Baġit Inizjali

Implimentazzjoni

Baġit Finali

Implimentazzjoni

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Objettiv Nru 1

21.952,1

18.330,0

115,72%

120,04%

25.473,0

22.155,6

100,00%

99,00%

Objettiv Nru 2

3.573,8

3.061,2

101,16%

140,82%

3.618,9

4.310,8

100,00%

100,00%

Objettiv Nru 3

3.793,3

3.134,8

100,22%

93,12%

3.834,8

2.929,7

99,00%

100,00%

Operazzjonijiet Strutturali oħra

174,9

360,4

98,40%

61,21%

175,3

267,4

98,00%

62,00%

Inizjattivi Komunitarji

1.940,2

1.209,2

109,58%

162,48%

2.138,4

1.992,8

99,00%

99,00%

Miżuri innovattivi u għajnuna teknika

106,7

155,7

80,88%

62,17%

112,0

123,7

77,00%

78,00%

Operazzjonijiet Strutturali oħra

 

69,0

 

57,00%

 

69,0

 

57,00%

Fond ta' Koeżjoni

2.785,0

2.642,1

201,86%

100,03%

5.685,4

2.778,1

99,00%

95,00%

TOTAL

34.326,0

28.962,4

118,94%

118,08%

41.037,8

34.627,1

99,00%

99,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

Baġit Inizjali

Implimentazzjoni

Baġit Finali

Implimentazzjoni

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Objettiv Nru 1

27.283,1

20.214,8

100,18%

101,80%

27.353,7

19.564,5

100,00%

100,00%

Objettiv Nru 2

3.544,3

3.951,4

100,10%

98,73%

3.548,0

3.975,1

100,00%

94,00%

Objettiv Nru 3

3.911,1

3.505,1

100,85%

101,00%

3.944,2

3.400,1

100,00%

100,00%

Operazzjonijiet Strutturali oħra

180,0

250,1

98,61%

119,67%

180,3

373,1

98,00%

91,00%

Inizjattivi Komunitarji

2.258,6

1.273,6

99,59%

165,64%

2.260,0

1.870,3

99,00%

99,00%

Miżuri innovattivi u għajnuna teknika

114,6

195,4

90,66%

52,71%

118,8

168,7

90,00%

80,00%

Operazzjonijiet Strutturali oħra

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond ta' Koeżjoni

5.131,9

3.005,5

68,74%

74,16%

5.134,0

3.133,5

69,00%

94,00%

TOTAL

42.423,6

32.395,9

100,16%

101,11%

42.539,0

32.485,3

100,00%

99,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

Baġit Inizjali

Implimentazzjoni

Baġit Finali

Implimentazzjoni

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Objettiv Nru 1

28.472,0

23.342,4

100,13%

87,48%

28.510,2

20.474,7

100,00%

100,00%

Objettiv Nru 2

3.405,1

3.187,6

100,00%

97,54%

3.405,1

3.109,1

100,00%

100,00%

Objettiv Nru 3

3.988,8

3.634,9

100,00%

107,52%

3.988,8

3.908,3

100,00%

100,00%

Operazzjonijiet Strutturali oħra

185,1

185,2

101,57%

77,27%

190,9

177,5

98,00%

81,00%

Inizjattivi Komunitarji

2.371,5

1.621,4

99,70%

103,67%

2.369,9

1.686,7

100,00%

100,00%

Miżuri innovattivi u għajnuna teknika

100,5

157,6

75,92%

74,24%

101,4

143,1

75,00%

82,00%

Operazzjonijiet Strutturali oħra

 

5,0

 

 

 

0,0

 

 

Fond ta' Koeżjoni

6.032,1

3.505,5

100,00%

85,70%

6.032,1

3.008,8

100,00%

100,00%

TOTAL

44.555,1

35.639,6

100,09%

90,86%

44.598,4

32.508,2

100,00%

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għall-perjodu 2007-2013, biex jiġi mkabbar il-valur miżjud tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-Komunità, il-ħidma tal-Fondi Strutturali u tal-Fond ta' Koeżjoni kienet ikkonċentrata u ssimplifikata u għalhekk l-objettivi stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 kienu definiti mill-ġdid: il-konverġenza tal-Istati Membri u tar-reġjuni, il-kompetittività reġjonali u l-impjiegi u l-koperazzjoni territorjali Ewropea. L-approprjazzjonijiet kienu introdotti taħt il-qasam tal-Politika korrispondenti (04, 13 u 19).

2007

Baġit Inizjali

Implimentazzjoni

Baġit Finali

Implimentazzjoni

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Objettiv "konverġenza":

 

 

 

 

 

 

04 02 17 - Impjiegi u affarijiet soċjali

7.416,8

6.245,8

91,26%

102,14%

6.781,8

6.381,1

100,00%

100,00%

13 - Politika reġjonali

20.713,7

15.859,9

101,29%

108,09%

21.306,6

17.142,5

98,00%

100,00%

Objettiv "kompetittività reġjonali u impjiegi"

 

 

 

 

 

 

04 02 19 - Impjiegi u affarijiet soċjali

3.648,2

5.108,5

102,15%

96,28%

3.726,7

4.925,9

100,00%

100,00%

13 - Politika reġjonali

5.349,8

4.222,6

99,54%

69,08%

5.325,4

2.918,0

100,00%

100,00%

19 08 02 02 Relazzjonijiet esterni

p.m.

p.m.

 

 

47,6

p.m.

 

 

Objettiv "kooperazzjoni territorjali Ewropea"

 

 

 

 

 

 

13 – Politika reġjonali

1.140,7

1.278,2

80,36%

101,53%

1.085,5

1.304,8

84,00%

99,00%

Assistenza teknika

 

 

 

 

 

 

04 –Impjiegi u affarijiet soċjali

27,7

22,7

75,81%

40,53%

27,3

26,5

77,00%

35,00%

13 – Politika reġjonali

68,2

105,6

56,16%

33,81%

68,0

66,4

56,00%

54,00%

Fond ta' Koeżjoni

7.121,8

4.946,9

100,04%

86,42%

7.131,5

4.283,3

100,00%

100,00%

TOTAL

45.486,9

37.790,2

98,71%

97,84%

45.500,4

37.048,5

99,00%

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

Baġit Inizjali

Implimentazzjoni

Baġit Finali

Implimentazzjoni

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Objettiv "konverġenza"

 

 

 

 

 

 

04 02 17 ­– Impjiegi u affarijiet soċjali

7.614,8

6.574,7

92,02%

72,78%

7.007,3

4.889,5

100,00%

98,00%

13 – Politika reġjonali

21.267,3

17.579,6

104,45%

94,51%

22.214,2

16.618,7

100,00%

100,00%

Objettiv "kompetittività reġjonali u impjiegi"

 

 

 

 

 

 

04 02 19 ­– Impjiegi u affarijiet soċjali

3.483,8

4.185,9

103,50%

95,22%

3.605,7

4.122,0

100,00%

97,00%

13 – Politika reġjonali

5.108,7

3.926,5

97,65%

86,83%

4.988,6

3.411,6

100,00%

100,00%

Objettiv "kooperazzjoni territorjali Ewropea"

 

 

 

 

 

 

13 – Politika reġjonali

1.080,9

1.399,1

115,35%

97,28%

1.262,8

1.377,5

99,00%

99,00%

19 – Relazzjonijiet esterni

81,3

45,0

84,11%

0,89%

68,3

0,4

100,00%

100,00%

Assistenza teknika

 

 

 

 

 

 

04 – Impjiegi u affarijiet soċjali

25,3

41,5

101,19%

71,81%

28,1

49,5

91,00%

60,00%

13 – Politika reġjonali

56,1

66,2

87,70%

117,37%

58,1

91,7

85,00%

85,00%

Fond ta' Koeżjoni

8.154,3

6.727,6

100,00%

78,64%

8.162,5

5.295,5

100,00%

100,00%

TOTAL

46.872,5

40.546,1

101,04%

87,69%

47.395,6

35.856,4

100,00%

99,00%

Id-differenza bejn l-ammonti inizjali u dawk finali tal-baġit hija riżultat tat-tnaqqis tal-baġits inizjali matul is-snin.Joħorġu, għalhekk, differenzi sinifikanti dwar kif ħafna miljuni ta' Euros kien

nu fil-fatt minfuqa meta kkonfrontati mal-pjanijiet oriġinali tal-approprjazzjonijiet,pereżempju EUR 8.5 biljun kienu “intilfu” fir-rigward tal-ħlas inizjali tal-approprjazzjonijiet għall-2006-2008).

Dikjarazzjoni ta’ implimentazzjoni ta’ 100% tal-baġits finali fir-rigward tal-baġits inizjali mhux bilfors tkun dejjem preċiża.

III. Lejn implimentazzjoni aħjar

Meta wieħed iqis li l-implimentazzjoni hi inqas, b’mod kwantitattiv, minn dik mitluba, kif ukoll li l-kriżi finanzjarja fl-2008 u l-kriżi ekonomika li segwiet jitolbu tħaddim aħjar tal-Politika ta’ Koeżjoni, il-PE qed iħeġġeġ biex isiru bidliet sinifikanti fil-proċeduri u r-regolamenti.

Simplifikazzjoni tal-proċeduri

Il-PE f’diversi okkażjonijiet tenna li l-Istati Membri huma responsabbli għall-ġestjoni tajba tal-fondi, taħt il-kontroll tal-Kummissjoni Ewropea. Ħafna mill-fondi tal-UE mhumiex imħallsa direttament mill-Kummissjoni imma permezz ta' awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali tal-Istat Membru kkonċernat. Kull Stat Membru għandu l-Oqsfa ta’ Referenza Strateġika Nazzjonali li jistabbilixxu l-prijoritajiet ewlenin għall-infiq.

Il-ġestjoni nazzjonali tal-implimentazzjoni tal-fondi f’xi pajjiżi, aktar minn f’oħrajn, hi estremament kumplikata u tinvolvi diversi stadji ta’ kontroll u ta’ verifika. Dan joħloq tagħbija żejda ta’ xogħol amministrattiv, li qed ifixkel il-ħeffa u l-effiċjenza fl-implimentazzjoni tal-krediti dedikati għall-Programmi Operattivi Nazzjonali u tal-proġetti relatati tagħhom.

Il-Parlament enfasizza wkoll, fil-qafas ta' din is-simplifikazzjoni, l-importanza li l-awtoritajiet tal-ġestjoni jiġu mogħtija mezzi xierqa li jappoġġjaw b’mod effettiv il-promoturi ta' proġetti sabiex, b'mod partikulari, jiġu inkoraġġiti l-effetti ta’ lieva mistennija fuq l-ekonomija u l-impjieg permezz ta’ Ftehimiet ta’ Sħubija Pubbliċi u Privati.

Il-ħtieġa li jkun imnaqqas id-dewmien fil-ħlasijiet

F’diversi okkażjonijiet il-PE wera li d-dewmien fil-ħlasijiet relatati mal-Politika ta’ Koeżjoni huwa twil wisq: Intestatura 1b mistennija tkun prijorità politika tal-Unjoni Ewropea fil-qafas finanzjarju għall-2007-2013. Għalhekk il-Parlament iqis li d-dewmien għandu jkun imnaqqas, jekk meħtieġ ukoll permezz ta’ fondi antiċipati. Il-PE jenfasizza wkoll li d-dewmien irreġistrat fl-implimentazzjoni tal-ħlasijiet relatati mal-politika strutturali huwa dovut, fost l-oħrajn, għall-proċeduri wisq restrittivi li għandhom ikunu ssimplifikati.

Ta’ min ifakkar ukoll fid-dikjarazzjonijiet adottati mill-Parlament waqt il-laqgħa ta' Konċiljazzjoni tal-21 ta' Novembru 2008 dwar il-pagamenti u l-implimentazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni, fejn il-Parlament Ewropew tenna t-talba tiegħu li l-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri kollha meħtieġa biex jiggarantixxu implimentazzjoni adegwata tal-Politika ta’ Koeżjoni, i.e anke sal-iskadenzi previsti.

Il-Parlament ukoll esprima l-kritika tiegħu bil-għan li jitnaqqsu l-impenji pendenti (RAL) għas-sena attwali u ta’ wara, minkejja r-regola N+1, N+2 u N+3 li tapplika għall-Fondi Strutturali.

Il-kontroll tal-PE fuq is-Sistemi ta’ Ġestjoni u Kontroll.

F’Novembru 2008, fl-okkażjoni tal-Konċiljazzjoni għat-tieni qari tal-proċedura baġitarja, il-Parlament Ewropew adotta wkoll dikjarazzjoni konġunta mal-Kummissjoni u l-Kunsill dwar il-ħtieġa li jkunu eżaminati l-MCS. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni tgħaddi rapport kull xahar lill-Parlament dwar l-evoluzzjoni ta’ dawn is-sistemi u l-approvazzjoni tagħhom.

Impenji interistituzzjonali biex tiffunzjona aħjar il-Politika ta’ Koeżjoni

Matul it-trijalogu li sar fit-2 ta’ April 2009 bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, it-tliet Istituzzjonijiet approvaw dikjarazzjoni konġunta dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni.

Fid-dikjarazzjoni huma “jirrikonoxxu li (...) bil-ħsieb tal-isfidi li r-rallentament ekonomiku attwali jirrapreżenta, l-ekonomija tista' tibbenefika mill-aċċellerazzjoni tal-implimentazzjoni tal-fondi strutturali u ta' Koeżjoni fil-limiti tal-qafas finanzjarju pluriennali maqbul għall-2007-2013”; Huma ddikjaraw ukoll li “taħt il-qafas ta' kontroll stabbilit, il-pagamenti interim ma jistgħux isiru sakemm is-sistemi ta' ġestjoni u kontroll fl-Istati Membri jkunu ġew iġġudikati bħala konformi mar-rekwiżiti”.

Barra minn hekk, l-Istati Membri intalbu li “jippreżentaw deskrizzjoni tas-sistemi tagħhom ta' ġestjoni u ta' kontroll u l-valutazzjonijiet ta' konformità mill-aktar fis possibbli sabiex jippermettu lill-Kummissjoni tibda l-analiżi tagħhom malajr”. Fl-aħħarnett, it-tliet istituzzjonijiet innutaw li “l-modifiki tal-leġislazzjoni li qed tiġi adottata mill-awtorità leġislattiva ser jissimplifikaw l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet strutturali u jagħmlu l-pagamenti interim possibbli għal proġetti prinċipali qabel l-adozzjoni tagħhom mill-Kummissjoni”.

Fl-istess okkażjoni il-Parlament u l-Kunsill talbu lill-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex iwettqu l-azzjonijiet li ġejjin:

- il-Kummissjoni tieħu l-miżuri meħtieġa, fil-qafas legali eżistenti, biex tevalwa malajr l-aktar aspetti kritiċi tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll (MCS - management and control systems), biex ikunu jistgħu jinbdew il-pagamenti interim qabel l-ewwel qari tal-baġit 2010 mill-Parlament Ewropew;

- l-Istati Membri jippreżentaw mingħajr telf ta’ żmien il-proġetti prijoritarji ewlenin u l-Kummissjoni tħaffef l-approvazzjoni tagħhom sabiex ikun hemm qafas stabbli u miftiehem għall-implimentazzjoni tagħhom;

- il-Kummissjoni tippreżenta rapport dwar il-preżentazzjoni mill-Istati Membri tal-proġetti prinċipali prijoritarji tagħhom qabel l-ewwel qari tal-baġit tal-2010 mill-Parlament Ewropew;

- il-Kummissjoni tikkopera mill-qrib mal-Istati Membri sabiex ikun hemm ftehim rapidu dwar l-aspetti kollha ta' konformità tal-MCS;

- l-Istati Membri fl-2009 jaraw li jkollhom l-azzjonijiet kollha li huma ffinanzjati mill-baġit tal-UE totalment operattivi sabiex jitħaffef ir-rilanċ ekonomiku u biex jiġi ġġenerat fluss kontinwu ta' pagamenti interim;

- il-Kummissjoni biex tippreżenta, sa tmiem Settembru 2009, rapport dwar l-implimentazzjoni għall-fini tal-proċedura baġitarja;

Fl-istess dikjarazzjoni, il-Parlament u l-Kunsill jistiednu “lill-Qorti tal-Awdituri u lill-awtorità ta' kwittanza biex waqt il-valutazzjoni tal-ġestjoni tal-fondi tal-UE jieħdu kont ta' din il-kwistjoni, kif ukoll tan-natura pluriennali tal-attività ta' kontroll tal-Kummissjoni”.

IV. Konklużjonijiet Finali

Il-Politika ta’ Koeżjoni tibqa’ prijorità ewlenija għall-Unjoni Ewropea fil-ġlieda kontra l-inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali fost ir-reġjuni, minħabba li wara t-tkabbir l-inugwaljanzi fl-UE kibru b’mod sinifikanti. Madankollu sabiex ikun hemm bidliet veri u koeżjoni vera fost ir-reġjuni Ewropej, jeħtieġ li l-Parlament Ewropew jinsisti dwar is-simplifikazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni tal-proċeduri li jirrigwardaw l-implimentazzjoni tal-fondi. F’koperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament għandu jissorvelja l-valuri u r-riżultati li kienu mwassla mill-Politika ta’ Koeżjoni. (i.e.: safejn żdied il-PGD, jew safejn ir-rata ta’ qgħad fir-reġjun li qed jirċievi l-appoġġ naqset, u jekk il-programm fil-fatt laħaqx l-objettivi stabbiliti fil-fażi tal-ippjanar jew le).

Jeħtieġ nagħmluha ċara: Il-Politika ta’ Koeżjoni hi tal-akbar importanza għall-Unjoni Ewropea, madankollu huwa biss is-suċċess reali tal-programmi li jagħmilha possibbli li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet. L-Ewropej jitolbu li l-flus tagħhom iwasslu għar-riżultati.

DOKUMENT TA’ ĦIDMA NRU 4 DWAR L-ABBOZZ PRELIMARI TAL-BAĠIT 2010 – TAQSIMA III – IL-KUMMISSJONI – L-EWWEL ANALIŻI

I.         Ħarsa Ġenerali

Fid-29 ta’ April, il-Kummissjoni preżentat l-abbozz preliminari tal-baġit għall-2010[16] b’ammont totali ta’ EUR 139, 489 biljun. Skont il-Kummissjoni Ewropea il-mira ewlenija hija l-irkupru ekonomiku u l-ikbar sehem ta’ fondi (45%) se jmur għal miżuri tat-tkabbir u tal-impjieg.

Tabella 1: Iċ-ċifri globali huma kif ġej (skont l-intestatura tal-qafas finanzjarju) f'miljuni ta' EUR

 

H

 

Baġit 2009

Limitu Massimu tal- MFF

 

PDB 2010

 

 

CA

 

PA

 

 

CA

 

PA

 

Margin CA

1 A

13.774,797

11.106,386

12.388,000

12.769,410

10.982,271

118,590

1 B

48.426,885

34.963,349

49.394,000

49.382,092

36.382,385

11,908

H' 1 TOTAL

T

TORAT

62.201,682

46.069,734

61.782,000

62.151,502

47.364,656

130,498

2

56.721,437

52.566,130

60.113,000

59.003,698

58.074,906

1.109,302

li minnhom infiq u għajnuniet diretti relatati mas-suq

41.127,356

41.079,823

47.146,000

43.744,927

43.626,433

1.001,273

3 A

863,925

617,440

1.025,000

980,187

720,010

44,813

3 B

662,748

690,745

668,000

649,265

639,718

18,735

H' 3 TOTAL

1.526,673

1.308,185

1.693,000

1.629,452

1.359,728

63,548

4

8.103,930

8.324,169

7.893,000

7.921,091

7.664,619

220,791

5

7.694,931

7.694,931

8.008,000

7.857,803

7.858,298

230,197

TOTAL

139.489,000

138.563,547

122.322,206

1.754,335

Il-limitu massimu ġenerali tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali jippreżenta 1,19% tad-dħul gross nazzjonali (GNI). Il-limitu massimu għal approprjazzjonijiet ta' ħlas huwa ta’ EUR 134 155 miljun jew 1,14% tal-GNI.

L-ammont totali fl-abbozz preliminari tal-baġit (PDB) 2010 għall-approprjazzjonijiet ta' impenn huwa EUR138.563,547 miljun, jiġifieri 1,18% tal-GNI u 1,54% iktar meta mqabbel mal-approprjazzjonijiet ta’ impenn fil-baġit 2009. Dan iħalli marġini ta’ EUR 1,754.3 miljun.

Għall-approprjazzjonijiet ta’ ħlas, it-total jammonta għal EUR 122 322.2 miljun li hu ekwivalenti għal 1,04% tal-GNI. Din hija żieda ta’ 5,3% meta mqabbla mal-approprjazzjonijiet ta’ ħlas fil-baġit 2009.

Il-parti tal-baġit li se tirċievi l-ikbar stimolu fl-infiq hija l-Intestatura 3 A (il-ġlieda kontra l-kriminalità, it-terroriżmu u l-immaniġġjar tal-flussi migratorji), jiġifieri din il-parti se tiżdied bi 13,5% għal kważi biljun ewro f’impenji.

II.       Intestaturi fid-dettall

Intestatura 1 A

Kompetittività għat-tkabbir u l-impjieg: impenji EUR 12 769, 410 miljun, pagamenti EUR 10.982, 271 miljun. Dan iħalli marġini ta’ EUR 118,6 miljun li ma tikkunsidrax l-approprjazzjonijiet relatati mal-Fond Ewropew tal-Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, li jbassar żieda ta’ EUR 500 miljun kull sena.

L-Abbozz Preliminari tal-Baġit 2010 jipprevedi tnaqqis kemm fl-impenji (7.3%) u kemm fil-pagamenti (1,1%) jekk dawn jiġu mqabbla mal-2009, b’EUR 12,769 biljun f’impenji u EUR 10,982 biljun fi pagamenti rispettivament. (Ara t-Tabella 1)

Oqsma politiċi li jaqgħu totalment jew parzjalment, taħt is-sotto-intestatura 1A huma l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (01), l-Intrapriża (02), l-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali (04), l-Enerġija u t-Trasport (06), ir-Riċerka Diretta u Indiretta (08, 10), is-Soċjetà tal-Informatika u l-Midja (09), il-Politika Reġjonali (13), is-Suq Intern (12), il-Kultura u l-Edukazzjoni (15), il-Ġlieda kontra l-frodi (24) u l-Istatistiċi(29). (Ara t-Tabella 2)

Il-programmi ewlenin ta’ din is-sotto-intestatura huma s-Seba’ Programm ta’ Qafas għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku, il-Programm għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP), il-Programm għat-Tagħlim Tul il-Ħajja, il-Programm għall-Progress, in-Netwerks Trans-Ewropej (TENs), Marco Polo II u Galileo. Ħidmiet oħrajn li jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-kompetittività, tat-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi huma s-suq intern, l-istatistika, il-ġlieda kontra l-frodi, u t-tassazzjoni u l-unjoni doganali.

Żieda fl-approprjazzjonijiet, kemm fl-impenji u kemm fil-pagamenti, meta mqabbla mal-baġit 2009, hija prevista għat-titoli li ġejjin tal-Baġit, l-Intrapriża (+16,9%), is-Soċjetà tal-Informatika (+7,6%), ir-Riċerka Diretta (+10,9%) u l-Istatistiċi (+5,8%). (Ara t-Tabella 2)

Rigward l-Enerġija u t-Trasport, l-impenji naqsu filwaqt li l-pagamenti żdiedu (-40% u +13% rispettivament). Filwaqt li l-Abbozz Preliminari tal-Baġit jipprevedi żieda fl-impenji u tnaqqis fil-pagamenti għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji u għar-Riċerka Indiretta (rispettivament +1% u -28% għal tal-ewwel u +10% u -15.3% għal tal-aħħar).

L-iżvilupp tar-riċerka u tat-teknoloġija

Dan il-qasam jirrappreżenta 59,2% tan-nefqa għas-sotto-intestatura 1 A kollha tal-iffinanzjar baġitarju. Il-Kummissjoni qed tipproponi ammont globali ta’ EUR 7, 656, 703 miljun.

Se jkunu mħejjija u mnidija tliet sħubijiet ewlenin bejn is-settur pubbliku u s-settur privat biex ikunu appoġġjati r-riċerka u l-innovazzjoni, jiġifieri.:

- L-inizjattiva Ewropea dwar karozzi ħodor

- Bini Ewropew effiċjenti fl-enerġija

- Fabbriki għall-inizjattiva tal-futur

Il-Kummissjoni għandha wkoll l-intenzjoni li tiffoka fuq enerġija nadifa, fuq enerġija effiċjenti kif ukoll fuq indipendenza enerġetika.

Fil-qasam tal-fużjoni u l-fissjoni nukleari, ir-riċerka se tinkludi l-assigurazzjoni ta’ parteċipazzjoni bikrija tal-industrija fil-preparazzjoni ta’ azzjonijiet ta’ demostrazzjoni għall-fużjoni u t-tnidija ta’ Inizjattiva Industrijali Ewropea.

Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tieħu azzjonijiet ulterjuri taħt is-Seba' Programm ta' Qafas favur it-tħaddir tas-sistemi tat-trasport Ewropej, fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' Bio-Ekonomija Ewropea bbażata fuq l-Għarfien (KBBE).

Il-Programm ta’ Koperazzjoni tas-Seba’ Programm ta’ Qafas jipprevedi appoġġ għal ħames sħubijiet pubbliċi-privati fuq perjodu ta’ żmien twil fil-forma ta’ Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti (JTIs)[17] taħt l-Artikolu 171 TEC.

Kompetittività u Innovazzjoni (CIP)

Dan il-qasam jirrappreżenta 4.1% tan-nefqa għas-Sotto-Intestatura 1 A kollha tal-finanzjament baġitarju. Fl-Abbozz Preliminari tal-Baġit (PDB), il-Kummissjoni tipproponi ammont globali ta’ EUR 524.980 miljun.

Il-Programm ta’ Qafas dwar il-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP) jinkludi tliet programmi speċifiċi: il-Programm ta’ Imprenditorjat u Innovazzjoni (EIP), il-Programm għall-appoġġ tal-politika tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Informazzjoni (ICT-PSP) u l-Programm Ewropew - Enerġija Intelliġenti. L-inizjattiva dwar Monitoraġġ Globali għall-Ambjent u s-Sikurezza (GMES) se tkompli l-bidla gradwali mir-riċerka għal servizzi operazzjonali, li bdiet fl-2008.

Il-Promozzjoni ta’ netwerks Ewropej sostenibbli għat-trasport u l-enerġija

Dan il-qasam jirrappreżenta 16% tan-nefqa għas-Sotto-Intestatura 1 A kollha tal-finanzjament baġitarju. Fl-Abbozz Preliminari tal-Baġit (PDB), il-Kummissjoni tipproponi ammont globali ta’ EUR 2,043.340 miljun.

Trasport – In-Netwerks Trans-Ewropej (TEN) għat-trasport se jikkonċentraw bejn l-2007 u l-2013 fuq 30 proġett ta’ prijorità b’attenzjoni partikolari għal proġetti dwar taqsimiet transkonfinali u bil-għan li jkunu eliminati proġetti li ma jwasslu mkien. Il-prijoritajiet l-oħra għall-fondi tal-Komunità fil-programm TEN-T se jkunu: is-Sistema Ewropea tal-Immaniġġjar tat-Traffiku tal-Ferroviji (ERTMS), is-Servizzi tal-Informazzjoni dwar ix-Xmajjar (RIS), is-Sistemi tat-Trasport Intelliġenti (ITS), u strument TEN li jiggarantixxi self.

Fil-qasam tat-Trasport fuq l-Art, bl-Ajru u bil-Baħar, il-kwistjonijiet ewlenin huma l-Programm Marco Polo, il-programm NAIADES, l-estensjoni tax-xogħol tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurezza tal-Avjazzjoni (EASA), l-attivitajiet tal-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza Marittima (EMSA) li hija nkarigata mill-iżvilupp ta’ Ċentru ta' Data reġjonali Ewropew għall-Identifikazzjoni u l-Insegwiment f'Distanza Twila (LRIT).

Il-Kummissjoni tipprevedi wkoll li tkompli l-implimentazzjoni ta’ programmi ta’ navigazzjoni bis-satellita tal-UE (EGNOS u GALILEO) kif stipulat fl-ipprogrammar finanzjarju.

Il-Politika dwar l-Enerġija – 2010 se tara l-adozzjoni ta’ pjan ġdid tal-enerġija għall-perjodu 2010-2014 u l-implimentazzjoni ulterjuri tal-politika l-ġdida tal-enerġija li għandha l-għan li tiġġieled il-bidla fil-klima u tistimola s-sikurezza tal-enerġija tal-UE u l-kompetittività. L-2010 se tkun ukoll l-ewwel sena tal-implimentazzjoni tal-Pakkett tas-Suq Intern tal-Enerġija u se tkun l-ewwel sena tal-eżistenza tal-aġenzija regolatorja l-ġdida tal-Komunità (l-Aġenzija Ewropea għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija – ACER).

Waqt il-laqgħa ta’ trijalogu tat-2 ta’ April 2009, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni qablu dwar l-iffinanzjar ta’ proġetti dwar l-enerġija bħala parti mill-Pjan ta’ Rkupru Ekonomiku Ewropew. EUR 3 980 miljun ser isiru disponibbli għall-finanzjament ta' proġetti dwar l-enerġija taħt is-sotto-Intestatura 1a tal-qafas finanzjarju, li se jinqasmu EUR 2 000 miljun fl-2009 u EUR 1 980 miljun fl-2010. L-iffinanzjar tal-ammont tal-2010 għadu mhux ċert.

It-titjib tal-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ

Dan il-qasam jirrappreżenta 8.6% tan-nefqa għas-Sotto-Intestatura 1 A kollha tal-finanzjament baġitarju. Fl-Abbozz Preliminari tal-Baġit (PDB), il-Kummissjoni tipproponi ammont globali ta’ EUR 1,102.078 miljun.

Għalhekk, għandu jiġi stabbilit Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja[18] għandu l-għan li jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea biex din issir soċjetà ta' tagħrif avvanzat, li jkollha żvilupp ekonomiku sostenibbli, aktar impjiegi u impjiegi ta' kwalità aħjar, u koeżjoni soċjali akbar. Fl-2010, il-Programm Erasmus Mundus II se jiffinanzja kategoriji ġodda ta’ għotjiet individwali (għal kandidati dottorali u għal studenti ewropej li jattendu korsijiet Erasmus Mundus fil-livell ta’ Masters). Dan is-settur ikopri wkoll l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) u l-komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni tiegħu li se jsiru operazzjonali.

Aġenda tal-politika Soċjali

Dan il-qasam jirrappreżenta 1.5% tan-nefqa għas-Sotto-Intestatura 1 A kollha tal-finanzjament baġitarju. Fl-Abbozz Preliminari tal-Baġit (PDB), il-Kummissjoni tipproponi ammont globali ta’ EUR 190.170 miljun.

F’din it-taqsima, il-Kummissjoni għandha l-għan li tiffoka fuq tliet oqsma ewlenin: Il-Programm integrat għall-Impjieg u s-Solidarjetà Soċjali (PROGRESS) li jappoġġja l-implimentazzjoni tal-aġenda tal-politika soċjali; li jsostni d-djalogu soċjali, il-moviment ħieles tal-ħaddiema u studji u rapporti speċjali fil-kamp soċjali; li jimplimenta s-Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali 2010.

F’dan is-settur tas-Sotto-Intestatura 1 A hemm inkluż il-Fond Ewropew tal-Aġġustament għall-Globalizzazzjoni[19]. Kif tistipula l-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (IIA), dan m’għandux jaqbeż l-EUR 500 miljun fis-sena.

Azzjonijiet u Programmi Oħrajn

Taħt din it-taqsima tas-Sotto-Intestatura 1 A hemm inklużi l-azzjonijiet li ġejjin: ir-rinfurzar tal-Politika għall-Komunikazzjoni u Sigurtà tan-Netwerks, il-ġbir ta’ statistiċi biex ikun hemm l-entrati ewlenin għat-tfassil tal-politika, u l-Programmi Komunitarji li jappoġġaw attivitajiet speċifiċi fil-qasam tas-servizzi finanzjarji u tar-rappurtar finanzjarju u l-verifika finanzjarja.

Dan il-qasam jirrappreżenta 3.3% tan-nefqa għas-Sotto-Intestatura 1 A kollha tal-finanzjament baġitarju. Fl-Abbozz Preliminari tal-Baġit (APB), il-Kummissjoni tipproponi ammont globali ta’ EUR 423,840 miljun.

Tabella 2 Oqsma ta’ politika li jaqgħu, totalment jew parzjalment, taħt is-Sotto-Intestatura 1 A differenzi bejn il-Baġit 2009 u l-APB 2010 fl-impenji u l-pagamenti f'miljuni ta’ EUR

TITOLU

Baġit 2009: CA

Baġit 2009:

PA

APB 2010

CA

APB 2010

PA

APB differenza CA

APB differenza PA

Titolu 01:

Affarijiet Ekonomiċi u Soċjali

181,150

214,167

183,000

152,445

1%

-28,8%

Titolu 02:

L-intrapriża

577,891

515,956

690,333

541, 424

19,5%

4,9%

Titolu 04:

Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (Sotto-Intestatura 1 A biss)[20]

 

218,526

190,068

229,920

198,080

5,2%

4,2%

Titolu 06:

Enerġija u Trasport

4632,20

2446,725

2777,06

2764,765

-40%

13%

Titolu 08

Riċerka Indiretta

4649,18

4951,64

5156,26

4193,06

10,9%

-15,3%

Titolu 09

Soċjetà tal-Informazzjoni u l-Midja

1350,97

1206,69

1466,29

1445,64

8,5%

19,8%

Titolu 10:

Riċerka diretta

370,84

365,720

383,32

391,547

3,4%

7,1%

Titolu 12:

Suq Intern

9,20

9,14

14,80

12,60

60,9%

37,8%

Titolu 13

Politika Reġjonali (Sotto-Intestatura 1 A biss)

15,00

15,00

15,00

15,00

0%

0%

Titolu 15:

Edukazzjoni u Kultura (Sotto-Intestatura 1 A biss)

1803,36

1061,15

1149,19

1116,13

6,1%

5,2%

Titolu 24:

Il-ġlieda kontra l-Frodi

20,50

16,30

21,60

16,40

5,4%

0,6%

Titolu 29:

Statistika

57,57

25,40

65,32

44,90

13,5%

76,8%

Intestatura 1 B

Għal din is-sotto-intestatura (‘koeżjoni għat-tkabbir u l-impjiegi’), l-APB jipprevedi żieda kemm fl-impenji (2%) u fil-pagamenti (4,1%) b’ammont totali ta’ EUR 49,382 biljun f’impenji u EUR 36,382 fi pagamenti rispettivament.

Filwaqt li l-fondi strutturali kellhom biss żieda modesta fl-impenji (0,2%), iż-żieda fil-pagamenti hija ikbar b'mod notevoli (6,7%), li tirrifletti l-għan tal-Kummissjoni li tiffoka fuq l-implimentazzjoni fl-2010, minħabba l-programmi operazzjonali u s-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll kollha għandhom ikunu daħlu fis-seħħ u jaħdmu tajjeb. Fil-Fond ta’ Koeżjoni t-tendenza hija bil-kontra, għax l-impenji mistennija jikbru b’9,6% mentri l-pagamenti jonqsu b’5,9%.

L-APB iħalli marġini modest ta’ EUR 12 miljun taħt il-limitu MFF ta’ EUR 49,4 biljuni.

Il-baġit 2010 għad fih parti kbira ta’ pagamenti għall-perjodu ta' programmar tal-2000-2006 (EUR 5,45 biljun, nofshom għall-Fond ta' Koeżjoni). Hemm ukoll madwar EUR 6 miljuni riżervati għall-programmi ta’ qabel is-sena 2000.

Intestatura 2

Kjarifika: il-politika għall-konsumatur, is-saħħa tal-bniedem u s-sikurezza tal-ikel (‘dimensjoni tal-konsumatur’) jaqgħu taħt l-intestatura 3 B.

L-Intestatura 2 għadha l-ikbar waħda bi proposta ta' baġit (impenji) ta’ EUR 59 biljun (EUR 58 biljun fi pagamenti).

L-impenji għan-nefqa obbligatorja żdiedu b’5,7%, filwaqt li dawk għan-nefqa mhux obbligatorja naqsu b’0,4%. Il-pagamenti għan-nefqa obbligatorja telgħet b’5,5% apparagun mal-2009. Dawk għan-nefqa mhux obbligatorja żdiedu b’5,2%.

Il-Kummissjoni tipproponi żieda kunsiderevoli fl-infiq fuq l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali (05), l-ambjent (07), fuq is-sajd u l-affarijiet marittimi (11) u fuq partijiet mis-saħħa u l-protezzjoni tal-konsumatur (17). Iż-żieda proposta tilħaq l-4,0% f’termini ta’ impenji u l-10,5% f’termini ta' pagamenti apparagun mal-baġit 2009.

Il-marġini disponibbli mbagħad ikun EUR 1,1 biljun.

L-Agrikultura u l-Iżvilupp Rurali

Għan-nefqa relatata mas-suq u għall-għajnuniet diretti hemm proposti EUR 43,3 biljun, li hija żieda ta’ 6,4% apparagun mal-baġit 2009. L-iżvilupp rurali jilħaq l-EUR 14 biljun f’impenji u l-EUR 13,4 biljun fi pagamenti, li jfisser li l-livell tal-impenji naqas bi ftit apparagun mal-baġit 2009 (-1,9%) filwaqt li l-pagamenti kibru bi kważi terz (EUR 3,2 biljun). Kaġun tal-ossilazzjonijiet fis-suq globali, in-nefqa tradizzjonali fuq l-agrikoltura fl-2010 qiegħda tikber mill-ġdid. Din tidher b'mod speċjali f’linji baġitarji fuq interventi fis-suq u fl-għajnuniet diretti għall-ħalib, għall-butir u għall-krema. Fil-biċċa l-kbira tagħha, iż-żieda globali f’għajnuniet diretti hija riżultat tal-introduzzjoni gradwali ta’ għajnuniet diretti għall-Istati Membri l-ġodda wkoll.

Is-Sajd

In-nefqa totali proposta għall-politika dwar is-sajd, inklużi l-ftehimiet internazzjonali, tlaħħaq l-EUR 960 miljun. Il-Fond Ewropew tas-Sajd (EFF) u l-ftehimiet internazzjonali tas-sajd jammontaw għal EUR 930 miljun. Apparagun mal-baġit tal-2009, l-impenji għall-EFF żdiedu b’2% filwaqt li dawk għall-ftehimiet internazzjonali naqsu b’5%/. Fil-pagamenti, iż-żewġ oqsma tal-infiq juru tendenza ta’ tnaqqis: EFF -14,3% u ‘ġestjoni fis-settur tas-sajd u ftehimiet internazzjonali tas-sajd’ – 5,1%, l-iżjed minħabba l-fatt li l-baġit 2009 kien fih approprjazzjonijiet ta’ pagamenti kunsiderevoli għall-impenji pendenti tal-perjodu ta’ programmar 2000-2006.

L-Ambjent

LIFE+ huwa l-uniku strument finanzjarju maħsub b’mod esklussiv għall-ambjent. Dan ikopri firxa vasta ta’ attivitajiet li huma mmexxija mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri. Jinsabu għaddejin ukoll diversi proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji. Apparagun mal-baġit tal-2009, l-infiq propost huwa kemxejn iżgħar (EUR 307 miljuni f’impenji, -3,2%). It-tnaqqis fil-pagamenti huwa kunsiderevoli, -37,7%. Il-Kummissjoni tiġġustifika dawn il-figuri billi tirreferi għaż-żieda adottata mill-awtorità baġitarja għall-baġit tal-2009 u għad-dewmien fl-implimentazzjoni minħabba li l-adozzjoni tal-programm saret tard. Fid-dawl tal-isfidi enormi li ġejjin mill-bidla fil-klima u minn ħafna theddid ambjentali ieħor, huwa xieraq li jsir iżjed stħarriġ f’din it-tendenza ta’ tnaqqis.

Madankollu, il-linja 07 03 12 “Azzjonijiet dwar il-bidla fil-klima” hija mħassra (20 miljun).

Is-saħħa tal-pjanti u tal-annimali

L-impenji proposti għas-saħħa tal-pjanti u tal-annimali huma 17,4% ikbar minn dawk tal-baġit tal-2009 u jammontaw għal EUR 372 miljun, minħabba żieda fil-finanzjament fuq programmi tal-qerda u tal-monitoraġġ tal-mard tal-pjanti.

Intestatura 3 A

Ir-rapporteur jilqa’ b’sodisfazzjon iż-żieda ta’ 13,5% f’approprjazzjonijiet ta' impenji, jiġifieri EUR 980,2 miljuni (li jħallu marġini ta’ EUR 44,8 miljuni), li jidher konformi mal-MFF. Il-pagamenti żdiedu wkoll b’16.6 % għal EUR 720 miljun. Din iż-żieda tagħti messaġġ tassew pożittiv liċ-ċittadini rigward qasam tant sensittiv.

Madankollu, hemm differenzi kbira bejn l-evoluzzjoni tat-tliet programmi ġenerali: filwaqt li “Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi tal-Migrazzjoni” ser jikber b'6,3%, "Sigurtà u Salvagwardja tal-Libertajiet" ser jiżdied bi 15,5% u “Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja” ser jonqos b’-5,4%.

Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta' Migrazzjoni (+6,3%)

Fl-ambitu tal-programm “Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta’ Migrazzjoni”, il-Fond għall-Fruntieri Esterni ser jiżdied bi 12% (għal EUR 207,5 miljuni) u l-Fond Ewropew għar-Ripatrijazzjoni ser jiżdied b’iżjed minn 24,4% (għal EUR 83 miljun), filwaqt li l-Fond Ewropew għar-Refuġjati (FER) ser jonqos b’15,6% (għal EUR 82,5 miljuni).

It-tnaqqis fil-finanzjament tal-FER huwa spejagat b’mod parzjali biss bit-twaqqif tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ Ewropew dwar l-Ażil (UAEA), minħabba li fil-PDB l-UAEA qiegħed jingħata EUR 5,35 miljun biss. Ir-rapporteur tiegħek jixtieq jingħata iżjed spjegazzjonijiet mill-Kummissjoni dwar dan it-tnaqqis kbir, minħabba li fil-proċedura baġitarja tal-2009 l-PE kien żied il-livell tal-finanzjament tal-FER b’EUR 10 miljun u l-livell ta’ implimentazzjoni sa tmiem l-2008 kien laħaq id-99,17%.

Hemm ukoll żieda fil-finanzjament tal-Fond Ewropew għall-Integrazzjoni ta' Ċittadini ta' Pajjiżi Terzi (+8,2%).

It-tnaqqis fil-finanzjament tal-VIS (minn EUR 35,7 miljun ghal EUR 21 miljun) jidher spjegabbli fit-tlestija tas-sistema fl-2009. B’mod parallel, it-tnaqqis fil-finanzjament tas-SIS II (minn EUR 39,3 miljuni għal EUR 35 miljun) ser jibqa’ taħt skrutinju, għax l-evoluzzjoni tiegħu għadha mhix ċara.

L-APB tal-2010 jżomm il-finanzjament operazzjonali għall-FRONTEX fuq l-istess livell tal-baġit 2009 (EUR 55 miljun, wara li l-PE żied 10% miljuni mal-ammont inizjali propost mill-Kummissjoni); jeħtieġ jingħataw spjegazzjonijiet dwar il-fatt li fil-pagamenti ġie rreġistrat tnaqqis ta’ kważi 50% (minn EUR 55 miljun għal EUR 22 miljun).

Sigurtà u Salvagwardja tal-Libertajiet (+15,5%)

Ir-rapporteur jilqa’ b’sodisfazzjon iż-żieda fil-kapitolu “Prevenzjoni, Preparazzjoni u Ġestjoni tat-Terroriżmu” (+5%) u fil-kapitolu “Prevenzjoni u Ġlieda Kontra l-Kriminalità” (iżjed minn 19%) u wkoll l-integrazzjoni tal-EUROPOL fil-baġit tal-UE b'konsegwenza tat-trasformazzjoni tiegħu f'aġenzija deċentralizzata tal-UE, u jinnota l-finanzjament importanti tiegħu (EUR 79,7 miljun għas-sena 2010); jerġa' jtenni l-intenzjoni tiegħu li jeżerċita skrutinju xieraq fuq il-finanzjament ta’ din l-aġenzija u fuq il-ġestjoni baġitarja u amministrattiva tagħha.

Id-Drittijiet Fundamentali u l-Ġustizzja (-5,4%)

It-tnaqqis fil-finanzjament ta’ din il-qasam ta’ politika (linja 18 06 06) irriżulta l-iżjed minn tnaqqis fil-finanzjament tal-programm “Ġustizzja Kriminali” (EUR 26 miljun f’impenji, jiġifieri tnaqqis ta’ EUR 4,9 miljuni), li jaqbel mal-ipprogrammar finanzjarju u huwa ekwivalenti għat-tnaqqis tal-ħtiġijiet relatati mal-aspetti tekniċi tal-programm li nkisbu sadattant.

Fil-programmi “Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza” (linja 18 04 06) (-2,8% f’impenji) u Daphne (linja 18 04 07) (-1% f’impenji) ġie rreġistrat ukoll tnaqqis apparagun mal-baġit 2009.

Iż-żieda fil-finanzjament tal-EUROJUST (+34% għal total ta’ EUR 30,2 miljuni) tidher li ġiet ikkaġunata minn żieda fl-irwol ta’ koordinazzjoni tal-aġenzija fil-koperazzjoni bejn l-Istati Membri; l-implimentazzjoni ta’ dan il-finanzjament irrinfurzat ser tkun issorveljata mill-qrib.

Intestatura 3 B

L-intestatura 3B, li tkopri kwistjonijiet li jikkonċernaw liċ-ċittadini, tinkludi parti mis-saħħa pubblika u l-protezzjoni tal-konsumatur (17), programmi edukattivi u kulturali (15), l-istrumenti tal-protezzjoni ċivili u partijiet mill-politika dwar il-komunikazzjoni (16).

L-APB tal-2010 naqqas l-intestatura 3B, kemm fl-impenji u kemm fl-approprjazzjonijiet tal-pagamenti bi 2% fis-CA u b’7,4% fil-PA apparagun maċ-ċifri tal-baġit 2009.

L-APB jipprevedi EUR 649,26 miljun f’impenji u EUR 639,76 miljun f’pagamenti rispettivament, li huwa ekwivalenti għal 0,46% tal-baġit totali (ċifri tal-APB 2010) f’impenji u għal 0,52% f’pagamenti. Dan iħalli marġini ta’ EUR 18,735 miljuni taħt il-limitu MMF ta’ EUR 668 miljun għas-sena 2010.

Skont il-PDB 2010, il-ħames punti ta’ nefqa ewlenin taħt din is-sotto-intestatura ser jitqassmu kif ġej:

-    Il-promozzjoni tal-kultura u d-diversità Ewropea: EUR 221,564 miljuni, li jinkludu l-programmi pluriennali Kultura, Żgħażagħ Attivi, Ewropa għaċ-Ċittadini u Midja 2007, xi partijiet mis-settur Soċjeta tal-Informazzjoni u Midja u Sports.

-    Il-komunikazzjoni tal-politika Ewropea u t-titjib fir-rabtiet maċ-ċittadini: EUR 93.350 miljun

-    L-iżgurar tal-aċċess għall-oġġetti u s-servizzi bażiċi: EUR 73,390 miljun, li jinkludu l-Programm tas-Saħħa Pubblika u parti mill-qasam politiku tal-Protezzjoni tal-Konsumatur

-    Strument tal-Protezzjoni Ċivili: EUR 18.550 miljun

-    Strument ta’ Solidarjetà: L-Istrument ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (EUSF), li huwa mekkaniżmu finanzjarju maħsub biex jipprovdi għajnuna finanzjarja f’każi ta’ diżastri kbar li jiġru fuq it-territorju ta’ Stat Membru jew ta’ pajjiż kandidat. Kull sena jkun hemm sa EUR 1 biljun disponibbli. Dan l-ammont la huwa inkluż fil-limiti tal-qafas finanzjarju u lanqas fil-APB, u jekk ikun meħtieġ, dan jiġi mmobilizzat billi matul is-sena jsiru emendi fil-baġit.

-    Aġenziji Ddeċentralizzati: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard u l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (ECDC): EUR 125,296 miljun

- L-intestatura 3 B tkopri l-programmi pluriennali (2007-2013) li ġejjin: Is-Saħħa Pubblika, il-Protezzjoni tal-Konsumatur, Kultura 2007, Żgħażagħ, Midja 2007, l-Istrument Finanzjarju għall-Protezzjoni Ċivili u taċ-Ċittadin. Fl-APB 2010, ġiet irreġistrata żieda f’żewġ programmi biss, kemm fl-impenji u kemm fil-pagamenti: Kultura 2007 (+3,7% fis-CA u +4,9% fil-PA) u Midja 2007 (+4,2% fis-CA u +15,1% fil-PA).

Programmi oħra (apparagun mal-baġit 2009):

o Żgħażagħ Attivi: 0% fis-CA u +5,2% fil-PA

o Il-programm Ewropa għaċ-Ċittadini: +0.1% fis-CA u -16% fil-PA

o Programm ta’ azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika għall-konsumatur: -2,6% fis-CA u +13%

o Programm għall-Azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa (2008-2013): -2.8% fis-CA u +60% fil-PA

o Strument Finanzjarju għall-Protezzjoni Ċivili - 2,7% fis-CA u -15,8% fil-PA.

Ir-rapporteur tiegħek jixtieq jirrimarka dan li ġej:

- Fl-ambitu tal-Intestatura 3 B, sar tnaqqis fl-oqsma kollha tal-politka, ħlief fis-“Soċjetà tal-Informazzjoni”, li kiber bi 3,8% f’impenji u bi 8,4% f’pagamenti. Nota: l-ikbar parti ta’ dan il-qasam ta' politika huwa ffinanzjat taħt l-intestatura 1 A tal-MFF, li f’dan l-APB irreġistra żieda wkoll.

- Tnaqqis importanti f’pagamenti għall-oqsma ta’ politka dwar Ambjent, il-Komunikazzjoni, u s-Saħħa u l-Protezzjoni tal-Konsumatur bi -18,6%, bi -11% u b’-10% rispettivament (apparagun maċ-ċifri tal-2009).

- Inkwantu l-2010, l-appoġġ għall-ispejjeż tal-ġestjoni tal-Pjattaforma tal-Organizzazzjonijiet Soċjali u Non-Governattivi Ewropej ser jingħata mil-linja baġitarja 15 06 66 (il-programm Ewropa għaċ-Ċittadini), minflok mil-linja baġitarja 04 04 09 kif sar fil-baġits tal-2008 u tal-2009. Il-Kummissjoni tistqarr li din il-bidla hija konformi mal-objettivi speċifiċi tal-programm ‘Ewropa għaċ-Ċittadini’, li jappoġġa l-iżvilupp tas-soċjetà ċivili fuq il-livell tal-UE, inkluża l-għoti ta’ appoġġ strutturali lil organizzazzjonijiet magħżula.

Fl-2008 u fl-2009, ingħataw EUR 0,68 miljun għall-Pjattaforma Soċjali Ewropea mil-linja baġitarja 04 04 09 li kienet implimentata sewwa; l-APB 2010 jipprevedi biss żieda żgħira fil-linja baġitarja 15 06 66 f’impenji b’0,1% u tnaqqis fil-pagamenti ta’ -16%.

Intestatura 4

Aspetti ġenerali

- Hemm proposti approprjazzjonijiet ta’ impenn ta’ EUR 7,92 biljun, apparagun mat-8,10 biljuni fl-2009; dan jirrappreżenta tnaqqis ta’ 2.3%. Il-baġit assenjat għall-pagamenti huwa EUR 7,66 biljun, jiġifieri tnaqqis ta’ EUR 0,66 biljun (-7.9%).

Din is-sitwazzjoni mhux tas-soltu għandha titqies fid-dawl tal-finanzjament tal-istrument għas-settur tal-Ikel, li minkejja li ġie adottat fl-2008 l-biċċa l-kbira tal-approprjazzjonijiet tiegħu ser ikunu ffinanzjati mill-Baġit tal-2009 (tul din is-sena ser ikun hemm 57% f’impenji). Bħala tfakkira, l-awtorità baġitarja ddeċidiet li talloka pakkett ta’ EUR 1 biljun għall-finanzjament ta’ dan l-istrument.

Għalhekk, biex isir paragun bejn il-Baġit 2009 (inklużi l-Baġits li jemendaw) u l-APB tal-2010, wieħed jista’ jikkunsidra li jekk jiġi eskluż il-finanzjament tal-istrument għall-ikel, l-APB tal-2010 qed jipproponi żieda ta' 1,8% f'approprjazzjonijiet ta’ impenn. Apparagun mal-baġit 2009 l-pagamenti jonqsu xorta waħda b’7,1%, minħabba t-tlestija ta' diversi linji baġitarji.

- Minħabba li l-MFF jipprevedi limitu ta’ EUR 7,89 biljun għall-2010, l-APB 2010 għandu marġini ta' 220,8 miljun (ir-Riżerva għall-Għajnuna Urġenti ta’ of EUR 248.9 miljun mhix qiegħda titqies, kif stipulat mit-IIA tas-17 ta' Mejju). Ir-rapporteur jixtieq jenfasizza li dan il-marġini relattivament limitat (ta' madwar 2,9% tal-Intestatura) ser ikun taħt pressjoni kbira minħabba li l-Kummissjoni ħabbret li l-approprjazzjonijiet proposti għall-Palestina ser jiżdiedu tul il-proċedura baġitarja (l-Ittra tal-Emendi mistennija tasal f’Settembru 2009), u li l-Ġeorgia, il-Kosovo, Kuba u l-proċess ta' rijunifikazzjoni f'Ċipru u l-bidla fil-klima huma kwistjonijiet pendenti li jeħtieġu li jiġu ttrattati permezz tal-użu ta' dan il-marġini. Wieħed għandu jiftakar ukoll li l-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji li jaqgħu taħt l-intestatura 4 ser ikunu ffinanzjati wkoll minn dan il-marġini.

Politiki u strumenti

- Il-baġit tas-CFSP (kapitolu 19 03) żdied b'mod sinifikanti fl-APB tal-2010 (+EUR 39 miljun, għall-ammont ta' EUR 281,5 miljuni, li jirrappreżenta żieda ta’ 15,9% f’impenji) sabiex tiġi ffinanzjata l-Missjoni Ewropea ta’ Sorveljanza fil-Ġeorgia (19 03 01) li fl-2010 mistennija tittawwal.

- Għall-Politika Ewropea tal-Viċinat u għall-koperazzjoni mar-Russja hemm proposti EUR 1,55 biljun, jiġifieri tnaqqis ta’ EUR 67 miljun (- 4,2%). Madankollu r-rapporteur tiegħek jixtieq jenfasizza li:

           - Fl-ENPI East kien hemm żieda sostanzjali ta’ EUR 55 miljun (+ 13,5%) f’approprjazzjonijiet ta’ impenn, l-iżjed minħabba prijoritajiet politiċi tal-UE fir-rigward tal-Ġeorgia u l-Isħubija mal-Lvant.

           Għall-ENPI Palestina hemm propost, kull sena, pakkett finanzjarju mhux realistiku ta’ EUR 175 miljun (li għandu jitqabbel mat-EUR 300 miljun tal-Baġit tal-2009); madankollu, il-Kummissjoni qalet li aktarx ser titlob approprjazzjonijiet adattati u iżjed realistiċi matul il-proċedura finanzjarja tal-2010; ir-rapporteur tiegħek jirrimarka li approċċ ta’ żewġ stadji bħal dan ixekkel l-evalwazzjoni komprensiva u globali tal-ħtiġijiet reali fl-intestatura 4, u jiddispjaċih bil-kbir li l-Kummissjoni qiegħda tibqa’ tippersisti bih ta’ kull sena. Dan it-tnaqqis nett fl-approprjazzjonijiet għall-Palestina qed iwassal għat-tnaqqis globali msemmi fil-pakkett tal-ENPI.

           - L-ENPI South żdied bi ftit (+ EUR 3 miljuni)

- fil-Baġit 2009, il-Parlament Ewropew ħoloq linja baġitarja ġdida għall-Għajnuna għar-Rijabilitazzjoni u Rikostruzzjoni tal-Ġeorgia (linja 19 08 01 07) sabiex jidentifika b’mod ċar l-għajnuna baġitarja u finanzjarja Ewropea għal dan il-pajjiż wara l-kunflitt fir-reġjun ta’ Awwissu 2008; ir-rapporteur tiegħek jinnota b’diżappunt kbir ir-riluttanza tal-Kummissjoni biex iddaħħal approprjazzjonijiet fuq din il-linja speċifika (p.m.), minkejja l-ispinta politika li kien ta l-Parlament.

- Wata ftehima li saret waqt il-laqgħa ta’ Konċiljazzjoni ta’ Novembru 2008, l-Istrument għall-Istabilità ġie attivat biex jiffinanzja s-settur tal-ikel b’EUR 240 miljun. Sabiex jiġu missielta l-konsegwenzi ta' dan it-tfassil mill-ġdid u biex tinżamm żieda f’approprjazzjonijiet għall-Istrument għall-Istabilità, il-Kummissjoni qiegħda tipproponi li jiġi ffinanzjat minn qabel ammont ta' EUR 100 miljun billi tipposponi n-nefqa ta’ pakketti oħrajn (DCI, IPA u ENPI); dawn il-kontribuzzjonijiet għandhom jiġu kkumpensati fil-perjodu 2011-2013 mill-Istrument għall-Istabilità.

- Għall-Istrument għall-Għajnuna ta’ Qabel l-Adeżjoni, l-APB jalloka pakkett totali ta’ 1,593 biljun, jiġifieri żieda ta’ 4,9% f’impenji (filwaqt li l-pagamenti naqsu b’iżjed minn 22%), b'nofshom ikunu pprogrammati għall-Għajnuna għal waqt it-Tranżizzjoni u għall-Bini tal-Istituzzjonijiet.

- Inħolqu tliet linji baġitarji ġodda (19 09 03, 19 10 04 and 21 06 06) biex jirriflettu l-proposta inkluża fil-qafas tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-istrumenti finanzjarji għall-azzjonijiet esterni ppreżentati mill-Kummissjoni fil-21 ta’ April 2009: l-Istrument għall-Koperazzjoni mal-Pajjiżi Industrijalizzati (ICI) ser ikun emendat sabiex ikun jista’ jsir il-finanzjament ta’ azzjonijiet oħra minbarra l-għajnuna għall-iżvilupp f'pajjiżi koperti mid-DCI. Għal din l-azzjoni hemm propost pakkett finanzjarju ta’ EUR 176 miljun għall-perjodu 2010-2013 (parti minnu meħuda mit-tfassil il-ġdid tad-DCI), u EUR 34,5 miljuni f’impenji maħsuba għall-APB tal-2010 flimkien mat-EUR 23,9 miljuni ta’ fondi diġà pprogrammati.

- F’dak li għandu x’jaqsam mal-Istrument għall-Koperazzjoni fl-Iżvilupp, il-Kummissjoni ipproponiet żieda żgħira ((+ 1,7%, għal ammont totali ta’ EUR 2,414 biljuni); fl-APB, ġew identifikati tnejn mid-diversi prijoritajiet tad-DCI sabiex isirilhom irfinar potenzjali fl-impenji matul il-proċedura baġitarja: għajuna tal-UE lill-Afganistan u lill-Pakistan, u miżuri ta’ appoġġ fil-pajjiżi ewlenin tal-ACP li jesportaw il-banana. Ir-rapporteur tiegħek jappoġġa bil-qawwi l-ħsieb tal-Kummissjoni li terġa' tevalwa l-ħtiġijiet tal-għajnuna fl-Afganistan.

- Kif inqabel fil-laqgħa ta’ konċiljazzjoni ta’ Novembru 2008, il-biċċa l-kbira tal-approprjazzjonijiet għas-settur tal-ikel saru fl-2009 (EUR 262 miljuni fl-2008, EUR 568 miljun fl-2009, u EUR 170 miljun fl-2010). Għal-linja 21 02 03 hemm allokati EUR 162,7 miljun (infiq operazzjonali) u għal-linja 21 01 04 05 hemm allokati EUR 7,3 miljuni (nefqa amministrattiva).

- L-impenji tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem naqsu b’1,2% (għal EUR 155,5 miljuni), iżda l-approprjazzjonijiet tal-pagamenti żdiedu (+6,7%, għal total ta’ EUR 157,8 miljuni).

- Il-Kummissjoni qiegħda tipproponi żieda ċara ta’ 8,1% (minn EUR 99 miljun għal EUR 107 miljuni) għall-Għajnuna Makrofinanzjarja, l-iżjed biex tiffinanzja azzjonijiet potenzjali tal-UE biex tissielet l-effetti tal-kriżi finanzjarja u ekonomika fil-pajjiżi terzi eleġibbli, u żieda ta' 3% f'approprjazzjonijiet ta’ impenn għall-Għajnuna Umanitarja (minn EUR 777 miljun għal EUR 800,5 miljuni) għall-provediment ta’ għajnuna fil-pajjiżi milquta mill-konsegwenzi ta’ diżastri naturali.

Intestatura 5

L-evalwazzjoni tal-approprjazzjonijiet meħtieġa għas-sena 2010 hija bbażata fuq “l-abbozzi tad-dikjarazzjonijiet tal-estimi” tal-Istituzzjonijiet Individwali kollha.

L-impenji u l-pagamenti għan-Nefqa Amministrattiva qed jiżdiedu bi 2,1%. L-impenji jlaħħqu l-EUR 7.857,8 miljuni u l-pagamenti jammontaw għal EUR 7.858,3 miljun. Dan iħalli marġini ta’ EUR 230,197 miljun. Il-Kummissjoni tenfasizza l-fatt li s-sehem tagħha mill-baġit amministrattiv qed jiżdied b’0.9% biss.

Il-Kummissjoni tistqarr li l-marġini ta’ EUR 230,197 miljuni mistenni jkun biżżejjed biex ikopri l-ħtiġijiet elenkati għall-2010. Madankollu, il-Kummissjoni ma tistax tipprevedi, pereżempju, x’ser ikun il-baġit aħħari tal-Parlament u tal-Istituzzjonijiet l-oħrajn. Fir-rigward tal-kalkoli tal-marġini dejjem ser ikun hemm xi ftit inċertezza.

Fl-intestatura 5, marġini suffiċjenti s-soltu jitqies importanti sabiex jagħmel tajjeb għal varjazzjonijiet fis-salarji annwali u fl-aġġustamenti tal-pensjonijiet (inflazzjoni), li jistgħu jkunu ogħla mid-deflatur fiss ta’ 2% applikat għal-limitu tal-intestatura 5.

Riżorsi Umani

Fl-'iscreening’ tar-riżorsi umani tal-bidu tal-2007, il-Kummissjoni impenjat ruħha li tissodisfa l-ħtiġijiet kollha tal-istaff sas-sena 2013 taħt riżorsi kostanti wara li jkunu ddaħħlu b’mod gradwali l-aħħar karigi relatati mat-tkabbir għar-Rumanija u l-Bulgarija.

Ladarba l-aħħar karigi ġodda relatati mal-aħħar tkabbir tal-Bulgarija u tar-Rumanija kienu awtorizzati fil-Baġit tal-2009, l-Abbozz Preliminari tal-Baġit 2010 huwa konformi ma’ dan l-impenn: ma fih l-ebda talba għal karigi ġodda.

Madankollu, minħabba li l-aħħar 250 kariga għall-Kummissjoni fl-2009 issa huma koperti mill-baġit għal sena sħiħa, apparagun ma’ din is-sena ser ikun hemm żieda fl-ammont tas-salarji.

Il-Kummissjoni qed tgħid ser isir sforz bla preċedent ta’ rijorganizzazzjoni interna, l-iżjed biex jiġu rinfurzati s-servizzi responsabbli mill-ġestjoni u s-segwitu tal-kriżi ekonomika u finanzjarja u mill-implimentazzjoni tal-Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku (EERP). Il-PE jista' jifli dan il-proċess f’iżjed dettall iżjed tard tul il-proċedura.

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur jitlob iżjed informazzjoni rigward l-ispejjeż dejjem jikbru ta’ dawn li ġejjin:

- l-ispejjeż tas-sigurtà fid-delegazzjonijiet.

- iż-żieda fl-ispiża fuq l-enerġija u l-manutenzjoni tal-bini

- ix-xogħlijiet għat-tieni faċilità ta’ skola tat-tfal fi Brussell

- żieda fin-nefqa fuq is-servizzi tal-informarika

- żieda fl-ispejjeż ta’ 14% fuq l-EPSO, minn EUR 27 miljun għal EUR 31 miljun.

DOKUMENT TA’ ĦIDMA NRU 5 DWAR IL-PROĊEDURA BĠITARJA 2010 – L-EWWEL RAPPORT TAL-KUMMISSJONI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROĠETTI PILOTA U L-AZZJONIJIET PREPARATORJI 2009

1. Kummenti ġenerali

1.      Il-Proġetti Pilota u l-Azzjonijiet Preparatorji (PP/AP) huma tradizzjonalment inizjattivi Parlamentari. Il-Parlament Ewropew fl-1975 beda jipprova juża għall-ewwel darba l-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji.[21] Illum il-ġurnata l-proġetti pilota jagħtu l-possibilità lill-Parlament sabiex iwitti t-triq għal politiki u attivitajiet ġodda li jiżviluppaw l-azzjonijiet tal-Unjoni u jistgħu jwasslu għall-adozzjoni ta' atti legali li jistabbilixxu attivitajiet u programmi ġodda tal-UE.

2.      Ir-Rapporteurs jenfasizzaw li tibqa’ l-prerogattiva tal-Parlament li jadotta, fil-limiti tat-IIA, kull PP/AP li jqis bħala valur miżjud għaċ-ċittadini Ewropej u li minkejja riservi li jista' jkollha, il-Kummissjoni hija obbligata li tagħmel dak kollu fis-setgħa tagħha biex timplimenta b’suċċess dawn il-proġetti jew l-azzjonijiet li ġew adottati mill-awtorità baġitarja. Stampa ċara tan-natura mixtieqa tal-PP/AP segwita minn taħdita serja bejn l-istituzzjonijiet dwar ostakli li jista’ jkun hemm għall-implimentazzjoni u dwar kif dawn l-ostakli jistgħu jingħelbu, żgur li jkunu fl-interess tal-parteċipanti kollha.

PP/AP fir-Regolament Finanzjarju (FR)

3.     Il-bażi legali għall-PP/PA huwa l-Artikolu 49(6) tar-Regolament Finanzjarju[22] u l-Artikolu 32 tar-Regoli ta' Implimentazzjoni[23]. Huma jiddiskrivu l-eċċezzjonijiet tar-regola (Artikolu 49 par. 1 FR) li l-approprjazzjonijiet jistgħu jidħlu biss fil-baġit tal-UE jekk l-att bażiku legali jkun ġie adottat minn qabel. Għalhekk, għall-PP u l-AP, deċiżjoni baġitarja tiġi l-ewwel u fi stadju ieħor biss tista’ twassal deċiżjoni leġiżlattiva korrispondenti (Artikolu 49, par. 6 FR).

4.     Skont ir-Regolament Finanzjarju, skemi pilota (jew "proġetti" Pilota) huma "ta' natura sperimentali mfassla sabiex tkun eżaminata l-vijabilità ta' azzjoni u l-ħtieġa tagħha. L-approprjazzjonijiet ta' impenn rilevanti jistgħu jiddaħħlu fil-baġit għal mhux iżjed minn sentejn finanzjarji konsekuttivi."

5.     Azzjonijiet preparatorji huma definiti bhala "azzjonijiet imfassla sabiex jippreparaw proposti bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' azzjonijiet futuri. L-azzjonijiet preparatorji jridu jsegwu approċċ koerenti u jistgħu jieħdu diversi forom. L-approprjazzjonijiet għall-impenji rilevanti jistgħu jiddaħħlu fil-baġit għal mhux izjed minn tliet snin finanzjarji konsekuttivi. Il-proċedura legiżlattiva għandha tintemm qabel tmiem it-tielet sena finanzjarja."

PP/AP fil-Ftehima Interistituzzjonali

6.     Minbarra r-Regolament Finanzjarju, it-tieni test importanti b’rabta mal-PP/AP huwa l-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 li tkompli tiddefinixxi l-qafas.

7.     Punt D tal-Anness II tat-IIA jistipula li "sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tevalwa fi zmien xieraq l-implimentabilità tal-emendi previsti mill-awtorità baġitarja li joħolqu azzjonijiet preparatorji/proġetti pilota ġodda jew itawlu dawk eżistenti, iż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja jridu jinfurmaw lill-Kummissjoni sa nofs Ġunju bl-intenzjonijiet tagħhom f’dan ir-rigward, sabiex tkun tista’ ssir diskussjoni inizjali mill-ewwel fil-laqgħa ta’ konċiljazzjoni tal-ewwel qari fil-Kunsill."

8.     It-IIA tinkludi wkoll xi limiti massimi baġitarji ċari għall-PP/AP. Aktar minn hekk, l-istituzzjonijiet jaqblu li jillimitaw l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet għall-iskemi pilota għal EUR 40 miljun fi kwalunkwe sena tal-baġit. Jaqblu wkoll li jillimitaw ghal EUR 50 miljun l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet għal azzjonijiet preparatorji ġodda fi kwalunkwe sena baġitarja, u li jillimitaw għal EUR 100 miljun l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet effettivament marbuta ma' azzjonijiet preparatorji.

9.      Ir-rapporteur huwa konxju bis-sħiħ tal-obbligi tiegħu għas-sena 2010 u jiddispjaċih li ma kienx possibbli li tiġi rrispettata din id-dispożizzjoni permezz tat-IIA, minħabba l-elezzjonijiet tal-Parlament il-ġdid tas-7 ta' Ġunju. Lista bil-PP/PA għandha tiġi kkomunikata mill-aktar fis possibbli wara l-laqgħa kostitwenti ta' Settembru 2009.

2. PP/PAs Eżistenti (fil-Baġit 2009)

10.    Fl-Abbozz Preliminari tal-Baġit 2010 (APB), bħall-APB 2009, il-maġġoranza tal-Proġetti Pilota u l-Azzjonijiet Preparatorji eżistenti ma għandhomx approprjazzjonijiet ta' impenn. Għaldaqstant, il-maġġoranza tal-Proġetti Pilota u l-Azzjonijiet Preparatorji fis-seħħ għandhom biss appropjazzjonijiet ta' ħlasijiet.

11.    Il-Kummissjoni Ewropea fl-APB 2010 tagħha attribwiet biss tliet Azzjonijiet Preparatorji f'approprjazzjonijiet ta' impenn:

02 02 11 - GMES operational services (EUR 5 miljuni.)

11 09 01 - Politika Marittima (EUR 4,1 mio.)

15 06 11 - l-Azzjoni Preparatorja fil-Qasam tal-Isport (EUR 1.5 miljuni)

12.    Il-Kummissjoni Ewropea ma attribwiet l-ebda approprjazzjoni ta' impenn għal Proġett Pilota fl-APB 2010.

Barra minn hekk, erba' Proġetti Pilota u Azzjonijiet Preparatorji fis-seħħ anqas biss għandhom approprjazzjonijiet ta' impenn:

13 03 22 Proġett Pilota – Erasmus għal rappreżentanti lokali u reġjonali eletti

07 03 16 Proġett Pilota - Żvilupp ta' attivitajiet ta' prevenzjoni biex titwaqqaf id-deżertifikazzjoni fl-Ewropa

17 02 03 Azzjoni Preparatorja - Miżuri ta' sorveljanza fil-qasam tal-politika tal-konsumatur

19 06 07 Proġett Pilota – Appoġġ għal miżuri ta' sorveljanza u ta' protezzjoni għal bastimenti tal-Komunità li jbaħħru f’zoni fejn il-piraterija hija theddida

13.    Id-dettallji taċ-ċifri jistgħu jiġu kkonsultati fit-tabella mehmuża. L-ammont totali attwali kif ġie propost għall-Proġetti Pilota "eżistenti" huwa EUR 0. - fis-CA u EUR 28.23 miljun fil-PA, għall-Azzjonijiet Preparatorji "fis-seħħ" huwa ta' EUR 12.6 miljun fis-CA u EUR 62.444 miljun fil-PA. Minħabba li l-PP/PAs huma prerogattiva tal-PE, il-Kummissjoni ma tipproponi ebda proġett Pilota ġdid.

3. Konklużjonijiet

14.    Fl-aħħar mill-aħħar, huma l-limiti massimi globali tal-MMF 2007-2013 li jikkostitwixxu l-qafas li fih iridu jidħlu l-PP/AP kollha. F’xi stadju, il-Parlament jista’ ma jkunx jista’ jadotta PP/AP sal-livell massimu ta’ finanzjament permess mit-IIA (EUR 40 miljun għall-PP, EUR 100 miljun għall-AP, kull sena) sempliċiment għax ma jkunx fadal marġni ekwivalenti taħt l-intestatura MMF rilevanti.

15.    L-attivitajiet ġodda kollha tal-UE intordotti fil-baġit se jnaqqsu l-marġini disponibbli skont l-MFF. Ir-Rapporteur tal-2010 għaldaqstant għandu jevalwa jekk il-marġinijiet li tħallew taħt intestaturi differenti humiex se jħallu l-prijoritajiet tal-Parlament jiġu ffinanzjati b'mod suffiċjenti.

16.    Ir-Rapporteurs 2009 u 2010 jiġbdu l-attenzjoni għall-fatt li d-disponibilità tal-fondi ta' PP u PA ġodda huma marbuta max-xewqat tal-PE li jkompli jiffinan